MIGRFS 2021:9

Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med MIGRFS att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2017:353) 2021:9 om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå Publicerade den

1

S

ty

rD

1

8

2

0

2

0

-12

-15

1

5

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med

att aktivt delta i en utbildning enligt lagen ( 2017:353 )

om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå

MIGRFS

2021:9

Publicerade den

11 oktober 2021

beslutade den 4 oktober 2021.

Migrationsverket föreskriver följande efter att ha hört Statens skolverk

och Folkbildningsrådet, med stöd av förordningen (SFS 2021:797) om

uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelser om aktivt deltagande i en utbildning finns i 2 och 8

§§ lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på

gymnasial nivå. Föreskrifterna innehåller kompletterande

bestämmelser om vad som avses med att utlänningen aktivt deltar i

utbildningen vid tillämpningen av dessa lagrum.

Generella överväganden

2 § En utlänning ska anses ha deltagit aktivt i utbildningen om han

eller hon har fullföljt sin utbildning på det sätt som avses i 4 § lagen

(2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

Om utlänningen inte har fullföljt sin utbildning ska han eller hon anses

ha deltagit aktivt i utbildningen om något av kraven som anges i 5,

7 eller 9 § i denna föreskrift är uppfyllda.

3 § Utlänningen ska i första hand lämna in den dokumentation som

anges i 4, 6 eller 8 § i denna föreskrift för att visa att kravet på aktivt

deltagande i utbildningen är uppfyllt. Om sådan dokumentation ännu

inte har upprättats hos utbildningsanordnaren ska utlänningen lämna

in annan bevisning som visar att han eller hon aktivt har deltagit i

utbildningen.

Krav på dokumentation i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

4 § En utlänning som studerar i gymnasieskolan eller i

gymnasiesärskolan ska lämna in sin individuella studieplan. Innehållet

i den individuella studieplanen framgår av 1 kap. 7 §

gymnasieförordningen (2010:2039).

MIGRFS 2021:9

2

Utlänningen ska även lämna in ett utdrag ur betygskatalogen. I 8 kap.

8 och 9 §§gymnasieförordningen finns bestämmelser om betygskatalog

och utdrag ur betygskatalog.

Krav på nivån av studieaktivitet i gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan

5 § Om utlänningen har fått något av de godkända betygen A, B, C, D

eller E i de kurser som avslutats ska han eller hon därigenom anses ha

aktivt deltagit i utbildningen.

Om utlänningen inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om

betyg ännu inte har satts, ska utlänningen anses ha deltagit aktivt i

utbildningen om den dokumentation som avses i 4 § visar att han eller

hon har deltagit i den verksamhet som anordnas. Bestämmelser om

närvaro i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns i 15 kap. 16 § och

18 kap. 16 § skollagen (2010:800). Utlänningen ska även anses ha deltagit

aktivt i utbildningen om annan bevisning visar att han eller hon fullföljer

utbildningen enligt sin individuella studieplan.

Krav på dokumentation i kommunal vuxenutbildning och särskild

utbildning för vuxna

6 § En utlänning som studerar i kommunal vuxenutbildning eller särskild

utbildning för vuxna ska lämna in sin individuella studieplan. Innehållet i

den individuella studieplanen framgår av 2 kap. 16 §

förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Utlänningen ska även lämna in ett utdrag ur betygskatalogen. I 4 kap.

11 och 12 §§ förordningen om vuxenutbildning finns bestämmelser om

betygskatalog och utdrag ur betygskatalog.

En utlänning som har genomgått en orienteringskurs eller en individuell

kurs ska lämna in ett intyg. I 4 kap. 25 § förordningen om

vuxenutbildning anges när ett sådant intyg utfärdas.

Krav på nivån av studieaktivitet i kommunal vuxenutbildning och

särskild utbildning för vuxna

7 § Om utlänningen har fått något av de godkända betygen A, B, C,

D eller E i de kurser som avslutats ska han eller hon därigenom anses ha

aktivt deltagit i utbildningen.

Om utlänningen har fått ett intyg efter genomförd orienteringskurs eller

individuell kurs ska utlänningen även på sådant sätt anses ha aktivt

deltagit i utbildningen.

Om utlänningen inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om

betyg ännu inte har satts, ska utlänningen anses ha deltagit aktivt i

utbildningen om annan bevisning visar att han eller hon fullföljer

utbildningen enligt sin individuella studieplan.

MIGRFS 2021:9

3

Krav på dokumentation på folkhögskola

8 § En utlänning som studerar på gymnasial nivå på

folkhögskola ska lämna in ett planeringsdokument till stöd för

sina studier.

Utlänningen ska även lämna in sitt studieomdöme, om han eller

hon har fullgjort ett läsår på folkhögskola. Utlänningen ska

vidare lämna in ett intyg om grundläggande behörighet, om det

finns ett sådant upprättat.

Krav på nivån av studieaktivitet på folkhögskola

9 § Om utlänningen har fått ett studieomdöme och ett intyg om

grundläggande behörighet ska han eller hon därigenom anses

ha aktivt deltagit i utbildningen.

Om utlänningen inte har fått ett studieomdöme, eller om intyg

om grundläggande behörighet inte har upprättats, ska

utlänningen anses ha deltagit aktivt i utbildningen om annan

bevisning visar att han eller hon fullföljer utbildningen enligt

sitt planeringsdokument.

___________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 oktober 2021. Samtidigt

upphör föreskrifterna (MIGRFS 2021:7) om vad som avses med att

aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2017:353) om

uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

MIGRATIONSVERKET

INGA THORESSON HALLGREN

Alison Hill