MPRTFS 2016:1

1

Myndigheten för press, radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för press, radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2002-3170

Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter

om presstöd;

beslutade den 11 april 2016.

Myndigheten för press, radio och tv föreskriver följande med stöd av 5 kap.

5 § presstödsförordningen (1990:524).

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter tillämpas på sådant direkt stöd till dagstidningar som

avses i presstödsförordningen (1990:524).

Dagstidning

2 §

Betydelsen av begreppet dagstidning framgår av 1 kap. 6 § presstöds-

förordningen (1990:524). Dagstidningens primära uppgift ska vara reguljär

och allmän nyhetsförmedling av aktuella händelser och skeenden samt sam-

hällsbevakning. Den primära uppgiften kan också vara allmänpolitisk opini-

onsbildning.

Detta är utgångspunkten vid en helhetsbedömning av om en tidning är be-

rättigad till stöd enligt presstödsförordningen (1990:524). I denna bedöm-

ning vägs in i vilken mån den allmänna nyhetsförmedlingen eller den all-

mänpolitiska opinionsbildningen består av originalmaterial.

Med allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning avses

ett innehåll som täcker en bredd av olika ämnesområden. En tidnings inne-

håll får ämnesmässigt begränsas om det kan motiveras av det geografiska

spridningsområdet.

Den presstödsgrundande nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen ska

ske genom text och bild. En dagstidning kan framställas i olika format och

med olika tryckmetoder. Den kan vidare ges ut elektroniskt.

Eget redaktionellt innehåll

3 §

Tidningens egna redaktionella innehåll ska utgöra minst 55 procent av

det totala redaktionella innehållet. Det egna redaktionella innehållet utgörs

av originalmaterial. Eget redaktionellt innehåll kan också utgöras av material

som utsatts för betydande redaktionell omarbetning eller köpts in från till

exempel text- eller bildleverantör enkom för den bidragssökande tidningen

och som inte har publicerats i dagstidning, i första hand på samma utgiv-

MPRTFS 2016:1

Utkom från trycket

den 29 april 2016

2

MPRTFS 2016:1

ningsort, som den bidragssökande tidningen har ett redaktionellt samarbete

med.

Med originalmaterial avses material som enbart tillkommit för den egna

tidningen.

Vid mätning av redaktionellt innehåll får den mätta volymen eget redak-

tionellt innehåll ökas med 0,5 procent och därefter avrundas till närmaste

heltal.

Spridning i Sverige och innehåll på svenska

4 §

Kraven att tidningen i huvudsak ska vara skriven på svenska samt att

tidningen i huvudsak distribueras inom landet innebär att innehållet till 90

procent ska vara skrivet på svenska samt att tidningen till 90 procent ska

distribueras inom landet.

Innehåll på samiska och meänkieli

5 §

Kravet att en tidning i huvudsak är skriven på samiska eller meänkieli

innebär att det redaktionella innehållet till 70 procent ska vara skrivet på

minst ett av dessa språk.

Inställd utgivning

6 §

Tidningar får, utan att det påverkar rätten till eller beräkningen av

driftsstöd, ställa in utgivningen eller ändra utgivningsdag enligt följande.

1. En tidning med utgivning en gång per vecka får ställa in utgivningen av

högst två utgåvor per kalenderår. Den får vidare ersätta två utgåvor med ett

dubbelnummer, förutsatt att detta nummer har minst 50 procent större sidan-

tal än ett normalnummer av utgåvan.

2. En tidning med utgivning två gånger per vecka får ställa in utgivningen

av högst fyra utgåvor per kalenderår. Den får vidare ersätta två utgåvor med

ett dubbelnummer, förutsatt att detta nummer har minst 50 procent större

sidantal än ett normalnummer av utgåvan.

3. En tidning med utgivning tre, fyra eller fem gånger per vecka får ställa

in utgivningen på en vardag som normalt är utgivningsdag om utgivningen i

stället sker på en annan vardag i samma vecka eller veckan före eller efter.

För nystartad tidning med utgivning en eller två gånger per vecka som

startar sin utgivning vid annan tidpunkt än årsskifte får antalet uppehåll inte

vara fler under de första tolv månaderna som tidningen utkommer än under

ett kalenderår som föreskrivs i första stycket 1 och 2.

Spaltmeter

7 §

Vid beräkning av antalet spaltmeter tillämpar presstödsnämnden en

spaltbredd om 45 mm.

3

MPRTFS 2016:1

Medelnettoupplaga

8 §

Medelnettoupplagan består av den sålda upplagan.

I medelnettoupplagan inräknas också det genomsnittliga antalet exemplar

per utgåva av friexemplar, som dock får utgöra högst fem procent av den be-

talda upplagan. Bud- och personalexemplar får inräknas och får utgöra högst

fem procent av den betalda upplagan.

Abonnemang

9 §

Tecknande av abonnemang sker genom att abonnenten eller mottaga-

ren genom eget val och individuell beställning och betalning efterfrågar tid-

ningen.

Om en fysisk person gett en eller flera andra fysiska personer flera abon-

nemang som gåva räknas högst fem sådana abonnemang.

Mottagarens postadress ska vara registrerad hos tidningen.

Abonnerad upplaga

10 §

Den abonnerade upplagan består av det genomsnittliga antalet abon-

nerade exemplar per utgåva.

Med abonnerad upplaga avses exemplar sålda till ordinarie pris. Ordinarie

pris kan vara olika beroende på abonnemangsperiod, geografiskt område och

distributionssätt. Företag kan ha ett högre ordinarie pris än övriga abonnen-

ter. Studenter och pensionärer kan ha ett lägre ordinarie pris än övriga abon-

nenter. Ordinarie pris ska framgå av publicerad prislista.

Med abonnerad upplaga avses även exemplar sålda med högst 50 procent

rabatt. Exemplar med rabatt över 25 procent får dock inte överstiga hälften

av den abonnerade upplagan.

De övriga abonnerade exemplaren får vara sålda med en rabatt om högst

25 procent.

För en mindre del av den abonnerade upplagan får exemplar som arbets-

givare betalat för arbetstagare räknas som abonnemang om arbetstagaren

haft frihet att välja annan valfri jämförbar tidning eller avstå från erbjudan-

det. Om arbetstagaren inte haft sådan frihet betraktas abonnemanget som

styrt och medräknas bland friexemplaren.

Kortaste abonnemangsperiod är en månad. Är abonnemangsperioden kor-

tare än en månad räknas exemplaren som sålda lösnummer.

Blockabonnemang

11 §

Blockabonnemang får medräknas i den abonnerade upplagan förutsatt

att antalet abonnemang står i rimlig proportion till och konsumeras i abon-

nentens verksamhet samt att blockabonnemangen utgör högst 30 procent av

tidningens presstödsgrundande upplaga.

Med blockabonnemang avses två eller flera abonnemang som betalas av

och distribueras till en och samma mottagare och som sålts till pris som

anges i 10 §.

4

MPRTFS 2016:1

Abonnemangspris

12 §

En hög- eller medelfrekvent dagstidnings abonnemangspris får vara

högst 25 procent lägre än det pris som i allmänhet tillämpas av tidningar i

motsvarande kategori. En jämförelse görs i första hand mellan tidningar med

samma utgivningsfrekvens, spridningsområde och distributionssätt.

Lägsta pris för helårsabonnemang för en dagstidning som normalt utkom-

mer med ett nummer per vecka ska vara 350 kr. För en dagstidning som nor-

malt utkommer med två nummer per vecka ska lägsta priset för helårsabon-

nemang vara 500 kronor.

Lägsta pris för helårsabonnemang för dagstidning som normalt utkommer

med ett eller två nummer per vecka får inte rabatteras.

För kortare tid än helår ska priset proportionellt minst motsvara helårspri-

set.

Premie i samband med abonnemangsförsäljning

13 §

Vid tecknande eller förnyelse av abonnemang får en premie medfölja.

Premier som varar över en utsträckt tid, exempelvis medlemskap eller

abonnemang på annan publikation, eller då det inte är givet vad som är

huvudprodukten godtas dock inte vid beräkning av den presstödsgrundande

upplagan.

Premiens värde beräknas som en rabatt.

Lösnummer

14 §

Vid beräkningen av såld upplaga ingår det genomsnittliga antalet

exemplar per utgåva av sålda lösnummer om exemplaren är fullt betalda

eller exemplar betalda med högst 50 procent rabatt.

Ordinarie pris för ett lösnummer ska proportionellt minst motsvara tid-

ningens ordinarie pris för ett helårsabonnemang omräknat till priset per ut-

gåva.

Friexemplar

15 §

Med friexemplar avses exemplar som utan kostnad distribueras regel-

bundet utgåva för utgåva till samma registrerade mottagare under minst tre

månader. Som friexemplar räknas inte arbets- eller arkivexemplar, prov-

exemplar och tillfälliga ackvisitionsexemplar samt exemplar på vilka gjorts

kreditförluster utöver tre procent av beräknade intäkter.

Med bud- och personalexemplar avses exemplar som utan kostnad distri-

bueras regelbundet utgåva för utgåva till den personal som deltagit i tidning-

ens faktiska produktion eller distribution.

Beräkning av upplaga som motsvarar läsarintäkter från digital

publicering

16 §

Med läsarintäkter från digital publicering avses andra intäkter än de

som kommer från abonnemang eller sålda lösnummer av elektroniskt distri-

buerade dagstidningar.

5

MPRTFS 2016:1

Upplaga som motsvarar läsarintäkterna från digital publicering beräknas

genom att intäkterna divideras med ett av presstödsnämnden fastställt belopp

per tidningskategori.

Läsarintäkterna ska komma från publicering som har en tydlig koppling

till tidningens redaktionella innehåll.

Den digitala publiceringen ska ha en prissättning som står i rimlig propor-

tion till tidningens prissättning i övrigt.

Veckovolym

17 §

Veckovolymen uttryckt i tusental exemplar ska anges med en deci-

mal.

Totalupplaga

18 §

Med en tidnings totala distribuerade upplaga avses den upplaga som

skickas ut från tidningshuset eller tryckeriet. Med lösnummerreturer avses

de exemplar som av återförsäljaren redovisats som osålda.

Med fasta arbetsexemplar avses de exemplar som inte skickas ut från tid-

ningshuset eller tryckeriet.

Edition och avläggare

19 §

Med edition avses del av tidning (upplagedel) som delvis har samma

redaktionella innehåll som huvudtidningen och som distribueras till en geo-

grafiskt avgränsad upplage- och annonsmarknad. Upplagedelen ska ha

samma namn som huvudtidningen. Har upplagedelen ett annat namn än

huvudtidningen får den istället anses vara en avläggare.

Annonsandel

20 §

Med annonsandel avses den efter mätning framräknade andelen

annonsutrymme minskat med tre procent. Denna andel om tre procent ska

föras över till och anses som redaktionellt innehåll.

Avseende tidningar som ges ut i editioner/avläggare fördelas det över-

förda utrymmet till eget respektive gemensamt redaktionellt innehåll i pro-

portion till faktiskt mätta volymer eget och gemensamt redaktionellt inne-

håll.

Egna annonser hänförs inte till vare sig redaktionellt innehåll eller

annonsandel.

En annons som till sitt innehåll kan likställas med redaktionellt material,

är återkommande och där det finns ett samband mellan annonsens avsändare

och tidningen utöver själva annonseringen ska inte undantas från mätningen

av redaktionellt material.

Självständig publikation

21 §

Vid prövning av om det ska anses uppenbart att flera publikationer

enligt 1 kap. 7 § presstödsförordningen (1990:524) är en och samma publi-

kation, ska en helhetsbedömning göras avseende ägaranknytning, organisa-

6

MPRTFS 2016:1

tion, utgivarskap, spridningsområde, marknadsföring, samarbete och redak-

tionellt arbete samt likheter avseende namn, utseende och layout m.m.

En dagstidning ska vara redaktionellt självständig från andra tidnings-

titlar. En tidningstitel ska ha självständiga redaktionella resurser som är

dimensionerade för att kunna uppfylla kravet på eget redaktionellt innehåll.

Redaktionen ska ha en egen redaktionell ledning med eget handlingsut-

rymme och ansvar för hela tidningens innehåll.

Tidningar som ges ut på samma utgivningsort ska ha olika ansvariga utgi-

vare.

2 kap. Elektroniskt distribuerad tidning

Definition av e-tidning

1 §

En utgåva av en elektroniskt distribuerad tidning (e-tidning) distribue-

ras enbart elektroniskt.

E-tidnings totalupplaga

2 §

För en e-tidning består totalupplagan av samtliga mottagare av tid-

ningen utgåva för utgåva. Dessa mottagare ska finnas i ett register som ska

hållas uppdaterat och aktuellt.

Spridning i marknadsföringssyfte för lågfrekvent e-tidning

3 §

En aktuell utgåva av en lågfrekvent e-tidning kan kostnadsfritt vara

tillgänglig vid högst fem tillfällen per kalenderår utan att det påverkar beräk-

ningen av den abonnerade andelen av totalupplagan som avses i 2 kap. 3 §

första stycket 2 presstödsförordningen (1990:524).

Kostnadsfritt tillgängligt innehåll i e-tidning

4 §

Maximalt 20 procent av en aktuell utgåva av en e-tidnings redaktio-

nella innehåll får vara fritt tillgängligt för andra än tidningens abonnenter.

3 kap. Driftsstöd

Abonnerad andel av totalupplaga

1 §

Kravet att en tidnings totalupplaga till övervägande del ska vara abon-

nerad innebär att den till minst 51 procent ska vara abonnerad.

Mätperiod

2 §

De förhållanden som ska ligga till grund för prövningen av en ansökan

om driftsstöd ska avse minst de nio första månaderna av det kalenderår som

föregår det år för vilket bidrag söks. För en tidning som beviljats driftsstöd

för första gången under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag

söks får prövningen avse en annan period som inte är kortare än sex måna-

der.

7

MPRTFS 2016:1

Följande uppgifter ska dock grunda sig på en bedömning av hela kalen-

deråret

– uppgifter om uppehåll i utgivningen,

– uppgifter om eget redaktionellt innehåll, och

– uppgifter om antalet spaltmeter.

Presstödsnämnden kan på eget initiativ eller efter en ansökan av ett tid-

ningsföretag besluta att en ansökan om driftsstöd ska grunda sig på förhål-

landena under hela kalenderåret. En sådan prövning ska alltid äga rum när en

tidnings abonnerade upplaga efter de första nio månaderna överstiger en

upplagegräns med högst 150 exemplar.

Om en tidnings upplaga vid en första mätning understiger en upplage-

gräns med högst 150 exemplar ska tidningsföretaget erbjudas en ny prövning

avseende den abonnerade upplagan för en period om tolv månader.

Mätperiod för ny tidning och för tidning som byter utgivningsfrekvens

3 §

För en nystartad tidning och för en tidning som byter utgivningsfrek-

vens får prövningen göras utifrån de förhållanden som avser en period om

minst sex och högst tolv kalendermånader.

En mätning avseende den abonnerade upplagan ska lämnas in för en

period om tolv månader när tidningens abonnerade upplaga efter sex måna-

der överstiger en upplagegräns med högst 150 exemplar.

Om tidningens upplaga vid en första mätning understiger en upplagegräns

med högst 150 exemplar ska tidningsföretaget erbjudas en ny mätning avse-

ende den abonnerade upplagan för en period om tolv månader.

För den inledande mätperioden utgår stöd enligt den nivå som tidningen är

berättigad till.

Mätningen ska avse hela kalendermånader.

4 kap. Ansökan om driftsstöd

1 §

Ansökan om driftsstöd enligt 2 kap.presstödsförordningen (1990:524)

ska göras på blankett som presstödsnämnden har fastställt och inom den tid

som presstödsnämnden bestämmer. Ansökan från en nystartad tidning be-

handlas tidigast en månad efter inlämnad ansökan.

2 §

Den sökande ska i en ansökan om allmänt driftsstöd och begränsat

driftsstöd särskilt

1. uppge det tidningsutgivande företagets inregistrerade firma och organi-

sationsnummer,

2. bifoga handling som visar vem som tecknar företagets firma,

3. uppge det plusgirokonto eller bankgirokonto som innehas av det tid-

ningsutgivande företaget och till vilket driftsstödet ska utbetalas,

4. lämna en redovisning av tidningens företags-/organisationsstruktur,

5. bifoga intyg om upplaga, täckningsgrad m.m. enligt formulär som press-

stödsnämnden fastställt,

6. bifoga utgivningsbevis,

7. lämna försäkran om att tidningens egna redaktionella innehåll utgjorde

minst 55 procent av dess totala redaktionella innehåll under det kalenderår

8

MPRTFS 2016:1

som föregår det år för vilket bidrag söks samt underlag för detta om nämn-

den begär det,

8. bifoga exemplar av tidningen för tid som presstödsnämnden efterfrågar,

9. bifoga redovisning av de rörelsekostnader som är förknippade med ut-

givningen av den stödberättigade tidningen enligt anvisningar som har fast-

ställts av presstödsnämnden, och

10. inför beslut om slutligt driftsstöd, bifoga revisorsrapport från en obe-

roende godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorsrapporten ska upprättas i

enlighet med presstödsnämndens anvisningar och den ska visa att revisorn

granskat underlaget till de inlämnade uppgifterna och de eventuella iakt-

tagelser denne gjort.

3 §

Intyg enligt 2 § 5 ska utfärdas av en oberoende aktör, som godkänts av

presstödsnämnden. Aktören ska ha kunskap om och förmåga att systematiskt

mäta upplaga, hushållstäckning, redaktionellt innehåll m.m.

Den som utfärdar intyget ska följa tidningens utgivning såväl löpande

under året som i samband med att intyget tas fram i syfte att säkerställa att

uppgifterna är korrekta genom revision av distribution, abonnemang och

ekonomi samt genom granskning av publicerade utgåvor.

Presstödsnämnden kan när det behövs begära att intygsgivaren gör en

kontrollmätning av en tidnings egna redaktionella innehåll och detta inne-

hålls förhållande till det totala redaktionella innehållet. Nämnden kan också

vid behov begära in andra uppgifter från intygsgivaren, t.ex. abonnentunder-

sökningar.

4 §

Den sökande ska i en ansökan om extrastöd särskilt

1. ange tidningstitel och namn på tidningsutgivande företag eller motsva-

rande,

2. lämna försäkran om att tidningen hade ett redaktionellt innehåll som

omfattade minst 30 000 spaltmeter under det kalenderår som föregår det år

för vilket bidrag söks,

3. bifoga redovisning av de nettokostnader som uppkommer med anled-

ning av utgivning i storstad, volymkrav och söndagsutgivning enligt pres-

stödsnämndens anvisningar, och

4. inför slutligt beslut om extrastöd, bifoga en revisorsrapport från en obe-

roende godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorsrapporten ska upprättas i

enlighet med presstödsnämndens anvisningar och den ska visa att revisorn

granskat underlaget till de inlämnade uppgifterna och de eventuella iakt-

tagelser denne gjort.

5 §

Om de uppgifter som en sökande har lämnat i ansökan om allmänt och

begränsat driftsstöd eller extrastöd, inte är tillräckliga för att presstödsnämn-

den ska kunna ta ställning till ansökan, ska denne ges tillfälle att inom viss

tid komma in med begärda kompletteringar. Om kompletteringarna inte

kommer in inom angiven tid får ansökan bedömas i det skick den lämnats.

5 kap. Redovisning av hur driftsstödet använts

1 §

Ett tidningsföretag som har beviljats driftsstöd ska enligt 5 kap. 3 a §

presstödsförordningen (1990:524) årligen i efterhand lämna in en skriftlig

9

MPRTFS 2016:1

redovisning till presstödsnämnden om hur stödet använts och vilka kostna-

der det har täckt.

2 §

Redovisningen ska lämnas enligt de anvisningar som presstödsnämn-

den har fastställt och inom den tid som presstödsnämnden bestämmer.

Tillsammans med redovisningen ska tidningsföretaget bifoga en revisors-

rapport, enligt presstödsnämndens anvisningar, från en oberoende godkänd

eller auktoriserad revisor som visar att denne granskat underlaget till de in-

lämnade uppgifterna samt eventuella iakttagelser. För det fall flera tidnings-

titlar ingår i samma bolag eller koncern och har gemensam ekonomi ska tid-

ningsföretaget dela upp de gemensamma kostnaderna och beräkna hur stora

delar som är knutna till var och en av de tidningar som varit stödberättigade.

3 §

Om de uppgifter som lämnas i redovisningen är otillräckliga för att

presstödsnämnden ska kunna bedöma hur stödet använts och vilka kostnader

det täckt, ska tidningsföretaget ges tillfälle att inom viss tid komma in med

begärda kompletteringar. Om kompletteringar inte kommer in inom angiven

tid får redovisningen bedömas i det skick den lämnats.

6 kap. Distributionsstöd

Betald upplaga

1 §

Med en i huvudsak betald upplaga i 4 kap. 1 § presstödsförordningen

(1990:524) avses att upplagan till minst 51 procent är abonnerad eller i lika

stor utsträckning betald genom lösnummerförsäljning.

Motivering av högre pris inom samdistributionen

2 §

Om ett högre pris tillämpas i enlighet med 4 kap. 5 § 3 presstödsför-

ordningen (1990:524) ska detta kunna motiveras och specificeras.

Moment som ingår i samdistributionen

3 §

Momenten lokala transporter, detaljdistribution och abonnentadminis-

tration ska omfattas av den prissättning som avses i 4 kap. 5 § 3 presstöds-

förordningen (1990:524).

Ansökan om distributionsstöd

4 §

Ansökan om distributionsstöd enligt 4 kap.presstödsförordningen

(1990:524) ska göras på blankett som presstödsnämnden har fastställt. Den

sökande ska i ansökan särskilt

1. uppge det tidningsutgivande företagets inregistrerade firma och organi-

sationsnummer,

2. bifoga handling som visar vem som tecknar företagets firma,

3. bifoga förbindelse enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 och 2 presstödsför-

ordningen (1990:524), och

4. ange abonnemangspris.

10

MPRTFS 2016:1

Tidning med utgivning med ett nummer per vecka ska vidare lämna för-

säkran att tidningen utkommer med en fast utgivningsdag varje vecka.

Ansökan om förmedling av distributionsstöd

5 §

Till ansökan från distributionsföretag ska sökanden särskilt

1. uppge distributionsföretagets inregistrerade firma och organisations-

nummer,

2. bifoga handling som visar vem som tecknar företagets firma,

3. bifoga förbindelse enligt 4 kap. 5 § presstödsförordningen (1990:524),

och

4. uppge det plusgirokonto eller bankgirokonto som innehas av distribu-

tionsföretaget eller postbefordringsföretaget och till vilket distributions-

stödet ska utbetalas.

6 §

Om de uppgifter som en sökande har lämnat i sin ansökan inte är till-

räckliga för att presstödsnämnden ska kunna ta ställning till ansökan, ska

denne ges tillfälle att inom viss tid komma in med begärda kompletteringar.

Om kompletteringarna inte kommer in inom den angivna tiden får ansö-

kan bedömas i det skick den lämnats.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2016 då Presstödsnämndens

föreskrifter om presstöd (KRFS 2014:2) upphör att gälla.

På Myndigheten för press, radio och tv:s vägnar

Magnus Larsson

Kerstin Morast

Elanders Sverige AB, 2016