MRTVFS 2012:4

Föreskrifter om upphävande av Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:2) om avgifter

1

Myndigheten för radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2000-6926

Föreskrifter om

upphävande av Myndigheten för

radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:2) om

avgifter;

beslutade den 21 december 2012.

Myndigheten för radio och tv föreskriver med stöd av 1 § 2 p. förord-

ningen (2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv

att meddela vissa verkställighetsföreskrifter att Myndigheten för radio

och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:2) om avgifter ska upphöra att gälla

vid utgången av år 2012.

På Myndigheten för radio och tv:s vägnar

MAGNUS LARSSON

Kerstin Morast

MRTVFS 2012:4

Utkom från trycket

den 14 januari 2013

806934 MRTVFS 2012-4.fm Page 1 Tuesday, January 8, 2013 3:21 PM

Elanders Sverige AB, 2013

806934 MRTVFS 2012-4.fm Page 2 Tuesday, January 8, 2013 3:21 PM