MRTVFS 2012:6

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för radio och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:1) vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio

1

Myndigheten för radio och tv:s författningssamling

Utgivare: Kerstin Morast, Myndigheten för radio och tv, Box 33, 121 25 Stockholm-Globen

ISSN 2000-6926

Föreskrifter om

ändring i Myndigheten för radio

och tv:s föreskrifter (MRTVFS 2012:1) vid

ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända

digital kommersiell radio;

beslutade den 21 december 2012.

Myndigheten för radio och tv föreskriver med stöd av 1 § 1 p. förordningen

(2010:1059) med bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att med-

dela vissa verkställighetsföreskrifter, att 4 § i Myndigheten för radio och tv:s

föreskrifter (MRTVFS 2012:1) vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd

att sända digital kommersiell radio ska ha följande lydelse.

4 §

Den som ansöker om ett tillstånd att sända digital kommersiell radio

eller ett medgivande till överlåtelse av sådana tillstånd ska betala en avgift

som framgår av förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten

för radio och tv.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013.

På Myndigheten för radio och tv:s vägnar

MAGNUS LARSSON

Kerstin Morast

MRTVFS 2012:6

Utkom från trycket

den 16 januari 2013

806934 MRTVFS 2012-6.fm Page 1 Tuesday, January 15, 2013 9:24 AM

Elanders Sverige AB, 2013

806934 MRTVFS 2012-6.fm Page 2 Tuesday, January 15, 2013 9:24 AM