MSBFS 2009:5

beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2009:5

Utkom från trycket

den 21 januari 2009

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om ackreditering av

organ som ska utföra certifiering av

förpackningar, IBC-behållare och

storförpackningar för transport av farligt gods

på land;

beslutade den 12 januari 2009.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll och efter samråd

med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller de särskilda krav som gäller för

ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-

behållare och storförpackningar enligt bestämmelserna i kapitel 6.1, 6.3, 6.5

eller 6.6 i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S),

eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2009:3) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S), eller annan

författning som trätt i någon av dessas ställe.

Definitioner

2 § I denna författning avses med

Certifiering

Aktivitet utförd av en tredje part som visar att

tillräcklig tilltro uppnåtts att ett vederbörligt

identifierat objekt är i överensstämmelse med en

bestämd standard eller ett annat regelgivande

dokument.

Certifieringsorgan Organ som ska utföra certifiering enligt denna

författning.

Efterkontroll

Övervakning av att ett certifierat objekt uppfyller

kraven i certifikatet om typgodkännande.

MSBFS

2009:5

2

Efterkontroll kan omfatta granskning av tillverkarens

egenkontroll och rutiner liksom provning av

slumpmässigt utvalda objekt.

Objekt

Förpackning, IBC-behållare eller storförpackning.

Andra begrepp som används i Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg

och i terräng (ADR-S), eller Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:3) om transport av farligt gods på

järnväg (RID-S), har samma betydelse då de används i denna författning.

Verksamhetsområde

3 § Certifieringsorganets verksamhet ska innefatta certifiering och

efterkontroll av en eller flera typer av objekt som har provats enligt metoder

som anges i någon av nedanstående författningar.

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng

(ADR-S), eller annan författning som trätt i dess ställe.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2009:3) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S),

eller annan författning som trätt i dess ställe.

3. Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:20) om transport till sjöss

av förpackat farligt gods (IMDG-koden), eller annan författning

som trätt i dess ställe.

4. Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:23) om medförande av

farligt gods, eller annan författning som trätt i dess ställe.

Verksamheten ska i förekommande fall även innefatta efterkontroll av

objekt som har provats enligt metoder som anges i författningar som ersatts

av någon av de författningar som avses i första stycket.

Teknisk kompetens

4 § Certifieringsorganet ska förfoga över en eller flera ansvarspersoner

som var för sig eller tillsammans har kunskap om

1. samtliga typer av objekt inom certifieringsorganets

verksamhetsområde,

2. tillämpligt internationellt standardiseringsarbete, och

3. tillämpliga författningar enligt 3 §.

5 § Den personal som självständigt ska utföra bedömning inför

certifiering och efterkontroll ska ha nedanstående kompetens:

1. Lägst teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande.

MSBFS

2009:5

3

2. Minst ett års erfarenhet från praktisk yrkesverksamhet.

Erfarenheten ska vara lämplig för ändamålet och ska avse

tillverkning av aktuellt objekt eller att certifieringsuppdrag har

utförts under en erfaren handledare.

3. Kunskaper inom verksamhetsområdet om

− typer av objekt,

− provningsmoment,

− objektens användning,

− mät- och provningsutrustningar,

− objektens material,

− objektens tillverkningsmetoder,

− konstruktionskontroll,

− revision av kvalitetsledningssystem, och

− författningar som anges i 3 §.

Arbetsmetoder

6 § Certifieringsorganet ska ha utarbetat tekniska instruktioner och

metodbeskrivningar för certifiering och efterkontroll som baserar sig på

gällande författningar enligt 3 §.

7 § Varje certifieringsuppdrag ska redovisas i ett certifikat om

typgodkännande som visar att den typ av objekt som har certifierats

uppfyller kraven i tillämpliga författningar enligt 3 §.

8 § Certifieringsorganet ska snarast informera Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap om sådana skador eller andra omständigheter

som är av betydelse för objektens transportsäkerhet och som har

framkommit vid certifiering eller efterkontroll.

9 § All dokumentation som ingår som underlag för certifieringar och

efterkontroller av objekt ska arkiveras hos certifieringsorganet i minst tio år.

Denna författning träder i kraft den 16 februari 2009, då Statens

räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1999:3) för ackreditering av organ som

skall utföra certifiering av förpackningar och småbulkbehållare för inrikes

landtransport av farligt gods ska upphöra att gälla.

MSBFS

2009:5

4

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägnar

HELENA LINDBERG

Joakim

Agås

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-690 91 90, www.fritzes.se