Upphävd författning

Förordning (2005:894) om teknisk kontroll

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Ändring införd
SFS 2005:894
Ikraft
2006-01-01
Upphäver
Förordning (1993:1065) om teknisk kontroll
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Samrådsskyldighet

1 §  Statliga myndigheter som får föreskriva att produkter, anläggningar eller motsvarande skall ha eller sakna vissa egenskaper (föreskrivande myndigheter) skall samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll innan de meddelar föreskrifter om bedömning av överensstämmelse.

Organ som skall anmälas till Europeiska unionen

2 §  Organ som avses i 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ha den kompetens som behövs för den uppgift anmälan avser och i övrigt vara lämpliga för uppgiften.

3 §  Om det inte finns skäl för annat med hänsyn till den rättsakt som anmälan avser, skall det till grund för den bedömning som avses i 4 § andra stycket lagen (1992:1119) om teknisk kontroll ligga tillämpliga standarder för organ som skall anmälas samt de ytterligare krav som gäller för den uppgift som anmälan avser.

4 §  En ansökan om att utses till organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ges in till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Den skall innehålla uppgift om

  1. den rättsakt som anmälan avser samt i förekommande fall den svenska författning varigenom rättsaktens bestämmelser om bedömning av överensstämmelse införts i svensk rätt,
  2. den uppgift i samband med sådan bedömning av överensstämmelse som anmälan skall avse, och
  3. de produktgrupper eller andra preciseringar som anmälan skall innehålla.

5 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall, efter samråd med berörda sektorsmyndigheter, utse de organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Styrelsen skall underrätta berörda departement och myndigheter om beslut som rör organ som skall anmälas enligt 3 § lagen om teknisk kontroll.

[S2]Om en statlig myndighet begär att få bli organ som skall anmälas enligt 3 § lagen om teknisk kontroll för en uppgift, för vilken även andra organ än myndigheter får anmälas, skall ansökan efter beredning överlämnas till regeringen för beslut. Ansökan skall utöver vad som anges i 4 § innehålla uppgift om

  1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten i myndighetsform, och
  2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå till följd av myndighetens övriga verksamhet.

6 §  Om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll efter samråd med berörda sektorsmyndigheter finner att en anmälan bör återkallas enligt 4 § tredje stycket lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, skall styrelsen omedelbart anmäla detta till regeringen.

7 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela närmare föreskrifter i fråga om organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]En föreskrivande myndighet får meddela de särskilda föreskrifter om organ som skall anmälas enligt 3 § lagen om teknisk kontroll som behövs inom myndighetens verksamhetsområde. Därvid skall myndigheten samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 1 §.

  • AFS 2008:3: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
  • MSBFS 2009:6: föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m.

Riksmätplatser

8 §  En riksmätplats skall hålla en hög standard med normaler av tillräcklig omfattning och relevans. Spårbarhet för mätnormaler skall säkerställas och utvecklas genom internationella jämförelser samt forsknings- och utvecklingsinsatser. Av förordningen (1989:527) om riksmätplatser framgår vilka organ som är riksmätplatser.

Ackreditering

9 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela närmare föreskrifter om ackreditering enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]En föreskrivande myndighet, som för bedömning av överensstämmelse eller annan teknisk kontroll föreskriver om krav på ackreditering för viss verksamhet, får meddela de särskilda föreskrifter om ackreditering som behövs för verksamheten. Myndigheten skall då samråda med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt 1 §.

  • MSBFS 2009:6: föreskrifter om upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2001:2) om brandfarliga gaser och vätskor i husvagnar, husbilar, manskapsvagnar m.m.

10 §  En statlig föreskrivande myndighet eller en statlig myndighet som har ansvar för marknadskontroll eller annan tillsyn får inte utan tillstånd av regeringen ansöka om ackreditering för verksamhet som myndigheten avser att driva på uppdragsbasis. Ansökan om sådant tillstånd skall innehålla uppgift om

  1. vilka särskilda skäl som finns för att bedriva verksamheten i myndighetsform, och
  2. hur myndigheten har beaktat och löst frågorna om intressekonflikter och konkurrenssnedvridningar som kan uppstå till följd av myndighetens övriga verksamhet.

Tillsyn

11 §  Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar över organ som skall anmälas enligt 3 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall ske med iakttagande av de krav som gäller för sådan tillsyn enligt bestämmelser inom Europeiska unionen.

12 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall utöva teknisk tillsyn över riksmätplatser. Tillsynen skall ha sådan inriktning och omfattning att styrelsen kan bestyrka att en riksmätplats uppfyller internationella krav på mätningsplatser.

13 §  Den tillsyn som Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll utövar över ackrediterade organ skall ske med beaktande av internationella krav.

Avgifter

14 §  En riksmätplats som är myndighet får ta ut avgift för utförda mätningar. En sådan riksmätplats får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifterna.

15 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om de avgifter för ackreditering, bedömning och tillsyn som avses i 20 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Ändringar

Förordning (2005:894) om teknisk kontroll

Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2011:811

Omfattning
upph.