MSBFS 2011:3

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2011:3

Utkom från trycket

den 1 juni 2011

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om transportabla tryckbärande

anordningar;

beslutade den 24 maj 2011.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 15 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods och 7 och

9 §§ förordningen (2005:894) om teknisk kontroll.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller krav på bedömningar, kontroller och

märkning av transportabla tryckbärande anordningar, särskilda krav för att

bli ett anmält organ samt bestämmelser om ekonomiska aktörers

skyldigheter.

2 § Denna författning ska tillämpas på

a. nya transportabla tryckbärande anordningar,

b. befintliga transportabla tryckbärande anordningar som har

överensstämmelsemärkning enligt direktiv 84/525/EEG,

84/526/EEG, 84/527/EEG eller 1999/36/EG, samt

c. befintliga transportabla tryckbärande anordningar som inte har

överensstämmelsemärkning enligt direktiv 84/525/EEG,

84/526/EEG, 84/527/EEG eller 1999/36/EG, under förutsättning att

de ska genomgå eller har genomgått en förnyad bedömning av

överensstämmelse.

3 § Denna författning ska inte tillämpas på transportabla tryckbärande

anordningar som uteslutande används för transporter av farligt gods mellan

EES-land och tredjeland.

1 Jmf Europaparlamentet och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om

transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG,

84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG (EUT nr L 165, 30.6.2010, s.1).

MSBFS

2011:3

2

Definitioner och förkortningar

4 § I denna författning används följande uttryck med nedan angivna

betydelse.

ADR-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av

farligt gods på väg och i terräng eller annan

författning som trätt i dess ställe.

anmälan

Utnämnande av ett kontrollorgan till anmält organ

samt översändande av information om detta till

Europeiska unionens kommission.

anmält organ

Kontrollorgan för transportabla tryckbärande

anordningar som uppfyller kraven i ADR-S, RID-S

och denna författning, och som har anmälts till

Europeiska unionens kommission av något land

inom EES enligt direktiv 2010/35/EU.

användare

Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom

EES och som använder en transportabel

tryckbärande anordning.

användning

Fyllning, tillfällig lagring i samband med transport,

tömning eller återfyllning av en transportabel

tryckbärande anordning.

bedömning av

överensstämmelse

Bedömning och förfarande för bedömning av

överensstämmelse av en transportabel tryckbärande

anordning enligt ADR-S eller RID-S.

direktiv 84/525/EEG

Rådets direktiv 84/525/EEG av den 17 september

1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

och andra författningar om sömlösa gasflaskor av

stål.

direktiv 84/526/EEG

Rådets direktiv 84/526/EEG av den 17 september

1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

och andra författningar om sömlösa olegerade och

legerade aluminiumgasflaskor.

direktiv 84/527/EEG

Rådets direktiv 84/527/EEG av den 17 september

1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

och andra författningar om svetsade, olegerade

gasflaskor av stål.

direktiv 97/23/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG

av den 29 maj 1997 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande

anordningar.

MSBFS

2011:3

3

direktiv 1999/36/EG

Rådets direktiv 1999/36/EG av den 29 april 1999

om transportabla tryckbärande anordningar.

direktiv 2010/35/EU

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU

av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande

anordningar och om upphävande av rådets direktiv

76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG,

84/527/EEG och 1999/36/EG.

distributör

Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom

EES, utöver tillverkaren eller importören, som

tillhandahåller en transportabel tryckbärande

anordning eller del därav på marknaden.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

ekonomisk aktör

Tillverkare, en tillverkares representant, importör,

distributör, ägare eller användare som agerar i

samband med en kommersiell eller allmännyttig

verksamhet, mot betalning eller gratis.

förnyad bedömning av

överensstämmelse

Bedömning som på en ägares eller användares

begäran genomförs på en transportabel

tryckbärande anordning som tillverkats och släppts

ut på marknaden innan direktiv 1999/36/EG blev

tillämpligt i det aktuella landet.

förordning nr

765/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för

ackreditering och marknadskontroll i samband med

saluföring av produkter och upphävande av

förordning (EEG) nr 339/93.

importör

Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom

EES och som släpper ut en transportabel

tryckbärande anordning eller del därav från ett

tredjeland på marknaden.

mellanliggande

kontroll

Mellanliggande kontroll och förfarande för denna

kontroll av en transportabel tryckbärande anordning

enligt ADR-S eller RID-S.

MSBFS 2009:4

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2009:4) om ackreditering av

organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för

transport av farligt gods på land, eller annan

författning som trätt i dess ställe.

MSBFS

2011:3

4

pi-märkning

Märkning som visar att en transportabel

tryckbärande anordning överensstämmer med

tillämpliga krav i ADR-S, RID-S och denna

författning.

revisionskontroll

Revisionskontroll och förfarande för denna

kontroll av en transportabel tryckbärande

anordning enligt ADR-S eller RID-S.

RID-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2011:2) om transport av

farligt gods på järnväg eller annan författning som

trätt i dess ställe.

SS-EN ISO/IEC

17020:2005

Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av

organisationer som utför kontroll.

tillbakadragande

Åtgärd för att förhindra att en transportabel

tryckbärande anordning tillhandahålls på

marknaden eller används.

tillhandahållande på

marknaden

Leverans av en transportabel tryckbärande

anordning för distribution eller användning på

EES-marknaden i samband med kommersiell eller

allmännyttig verksamhet, mot betalning eller

gratis.

tillverkare

Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom

EES och som tillverkar en transportabel

tryckbärande anordning eller del därav, eller som

låter konstruera eller tillverka en sådan anordning

i eget namn eller under eget varumärke.

tillverkarens

representant

Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom

EES och som enligt skriftlig fullmakt från

tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra

särskilt angivna uppgifter.

transportabel

tryckbärande

anordning

a. Tryckkärl, i förekommande fall med ventiler

och andra tillbehör, som omfattas av kapitel

6.2 i ADR-S eller RID-S,

b. Tank, batterifordon/-vagn eller MEG-

container (MEGC), i förekommande fall med

ventiler och andra tillbehör, som omfattas av

kapitel 6.8 i ADR-S eller RID-S,

MSBFS

2011:3

5

när de anordningar som avses i a. eller b. används

enligt ADR-S eller RID-S för transport av gas av

klass 2, förutom gas eller produkter med siffrorna

6 och 7 i klassificeringskoden, samt för transport

av farliga ämnen i andra klasser som specificeras i

bilagan till denna författning.

Uttrycket inkluderar

 engångsbehållare för gas (UN 2037)

och exkluderar

 aerosoler (UN 1950),

 öppna kryokärl,

 gasflaskor för andningsapparater,

 brandsläckare (UN 1044),

 transportabla tryckbärande anordningar

undantagna enligt delavsnitt 1.1.3.2 i

ADR-S och RID-S, samt

 transportabla tryckbärande anordningar

undantagna från bestämmelserna om

tillverkning och provning av

förpackningar enligt särbestämmelserna i

kapitel 3.3 i ADR-S och RID-S.

tredjeland

Land utanför EES.

utsläppande på

marknaden

Tillhandahållande för första gången av en

transportabel tryckbärande anordning på

EES-marknaden.

återkallelse

Åtgärd för att dra tillbaka en transportabel

tryckbärande anordning som redan tillhandahållits

slutanvändaren.

återkommande kontroll

Återkommande kontroll och förfarande för denna

kontroll av en transportabel tryckbärande

anordning enligt ADR-S eller RID-S.

ägare

Fysisk eller juridisk person som är etablerad inom

EES och som äger en transportabel tryckbärande

anordning.

MSBFS

2011:3

6

2 kap.

Bedömning av överensstämmelse och övriga

kontroller

Bedömning av överensstämmelse

1 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 a § ska, för att

anses uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning, genomgå

bedömning av överensstämmelse enligt ADR-S, RID-S och denna

författning innan den släpps ut på marknaden.

En demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande

anordning får genomgå en separat bedömning av överensstämmelse enligt

första stycket.

Förnyad bedömning av överensstämmelse

2 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 c § ska, för att

anses uppfylla kraven i ADR-S, RID-S och denna författning, genomgå

förnyad bedömning av överensstämmelse enligt det förfarande som beskrivs

i 3 kap. i denna författning.

Övriga kontroller

3 § En transportabel tryckbärande anordning ska genomgå återkommande

kontroll, mellanliggande kontroll och revisionskontroll på det sätt och i den

omfattning som anges i ADR-S, RID-S och denna författning.

Anmälda och ackrediterade organ

4 § Bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll,

mellanliggande kontroll och revisionskontroll ska utföras av anmälda organ

enligt villkoren i anmälan och de förfaranden som fastställs i ADR-S och

RID-S.

Av ADR-S och RID-S följer att anmälda organ enligt första stycket ska vara

ackrediterade. För transportabla tryckbärande anordningar som omfattas av

kapitel 6.8 i ADR-S och RID-S finns krav för ackreditering därutöver

meddelade genom MSBFS 2009:4.

5 § Förnyad bedömning av överensstämmelse ska utföras av anmälda

organ som är ackrediterade enligt SS-EN ISO/IEC 17020:2005 som typ A

enligt villkoren i anmälan och det förfarande som fastställs i 3 kap. i denna

författning.

3 kap.

Förfarande för förnyad bedömning av

överensstämmelse

1 § Ägaren eller användaren ska tillhandahålla ett anmält organ enligt

2 kap. 5 § sådana uppgifter om den transportabla tryckbärande anordningen

som gör en identifiering möjlig.

MSBFS

2011:3

7

Sådana uppgifter ska åtminstone vara ursprung, de regler som har tillämpats

vid konstruktionen och för acetylenflaskor uppgifter om den porösa massan.

Uppgifterna ska i förkommande fall inkludera föreskrivna begränsningar av

användningen och anteckningar om eventuella skador eller reparationer som

har utförts.

2 § Det anmälda organet i 1 § ska vid förnyad bedömning av

överensstämmelse bedöma om den transportabla tryckbärande anordningen

håller minst samma säkerhetsnivå som en transportabel tryckbärande

anordning som omfattas av ADR-S eller RID-S. Bedömningen ska

genomföras på grundval av de uppgifter som inhämtats enligt 1 §. Om det

behövs ska dock ytterligare kontroller göras.

3 § Om resultatet av bedömningen i 2 § är tillfredsställande ska den

transportabla tryckbärande anordningen genomgå återkommande kontroll

enligt ADR-S eller RID-S.

4 § En förnyad bedömning av överensstämmelse av serietillverkade

transportabla tryckbärande anordningar får utföras av ett anmält organ som

anmälts för återkommande kontroll av de relevanta anordningarna, förutsatt

att ett anmält organ enligt 1 § har utfört en förnyad bedömning av

typöverensstämmelse enligt det förfarande som beskrivs i 2 §.

5 § Det anmälda organet som ansvarar för den återkommande kontrollen

enligt 3 § ska utfärda ett intyg om förnyad bedömning av överensstämmelse.

Intyget ska åtminstone innehålla

 identifiering av det anmälda organet som har utfärdat intyget, och

identifikationsnumret för det anmälda organet av typ A som har ansvarat

för den förnyade bedömningen av överensstämmelse om detta är ett

annat, enligt 2 §,

 uppgifter om ägarens eller användarens namn och adress,

 vid tillämpning av förfarandet i 4 §, uppgifter för identifiering av intyget

för förnyad bedömning av typöverensstämmelse i 6 §,

 uppgifter för identifiering av den transportabla tryckbärande anordning

som har pi-märkts, åtminstone serienummer, och

 datum för utfärdande.

6 § När förfarandet i 4 § tillämpas ska det organ som ansvarar för den

förnyade bedömningen av typöverensstämmelse, utfärda ett intyg om

förnyad bedömning av typöverensstämmelse.

Intyget ska åtminstone innehålla

 identifiering av det anmälda organet som har utfärdat intyget,

 uppgifter om namn och adress till tillverkaren och till innehavaren av det

ursprungliga typgodkännandet för de transportabla tryckbärande

anordningar som genomgår en förnyad bedömning om innehavaren och

tillverkaren inte är samma person,

MSBFS

2011:3

8

 uppgifter som identifierar de transportabla tryckbärande anordningar som

tillhör serien,

 datum för utfärdande, och

 följande anmärkning: ”detta intyg tillåter inte tillverkning av

transportabla tryckbärande anordningar eller delar därav”.

4 kap.

Märkning

Pi-märkning

Krav på pi-märkning

1 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 a §, och en

demonterbar del av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande

anordning med direkt säkerhetsfunktion, som har genomgått och som

uppfyller kraven för bedömning av överensstämmelse i ADR-S, RID-S och

denna författning ska, innan den släpps ut på marknaden, pi-märkas av

tillverkaren.

2 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 b §, som inte

redan är pi-märkt, som har genomgått och som uppfyller kraven för första

återkommande kontroll ska pi-märkas av, eller under övervakning av, det

anmälda organ som ansvarar för denna kontroll.

3 § En transportabel tryckbärande anordning enligt 1 kap. 2 c § som har

genomgått och som uppfyller kraven för förnyad bedömning av

överensstämmelse som uppställs i 3 kap. i denna författning ska pi-märkas

av, eller under övervakning av, det anmälda organ som ansvarar för den

återkommande kontrollen.

4 § Genom att anbringa eller låta anbringa pi-märket visar tillverkaren,

ägaren eller användaren att denne tar ansvar för att den transportabla

tryckbärande anordningen överensstämmer med alla tillämpliga krav i

ADR-S, RID-S och denna författning.

Utformning

5 § Pi-märket ska bestå av följande symbol i nedanstående form:

MSBFS

2011:3

9

6 § Pi-märket ska vara minst 5 mm högt. För en transportabel

tryckbärande anordning med en diameter som understiger eller är lika med

140 mm ska pi-märket istället vara minst 2,5 mm högt.

Proportionerna i måttritningen i 5 § ska behållas. Rutnätet ska inte ingå i

märkningen.

Anbringande

7 § Pi-märket ska anbringas på en transportabel tryckbärande anordning

eller på dess märkplåt. Pi-märket ska också anbringas på en demonterbar del

av en återfyllningsbar transportabel tryckbärande anordning som har en

direkt säkerhetsfunktion.

8 § Pi-märket ska anbringas synligt, läsligt och permanent.

9 § Märke, skylt eller inskription som kan förväntas vilseleda

utomstående om pi-märkningens innebörd eller form får inte anbringas på

en transportabel tryckbärande anordning.

Annan märkning än pi-märket ska anbringas på den transportabla

tryckbärande anordningen så att det inte påverkar pi-märkets synlighet,

läslighet eller innebörd.

Identifikationsnummer

10 § Pi-märket enligt 1 § ska åtföljas av identifikationsnumret för det

anmälda organ som deltagit i bedömningen av överensstämmelse.

Pi-märket enligt 2 och 3 §§ ska åtföljas av identifikationsnumret för det

anmälda organ som ansvarar för den första återkommande kontrollen.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av detta organ

eller, för en transportabel tryckbärande anordning som pi-märkts enligt 1 §,

av tillverkaren efter organets anvisningar.

Märkning med -40 °C

11 § En sömlös gasflaska av stål enligt 1 kap. 2 a § eller 2 c § som ska

användas för nationella transporter av farligt gods i Sverige, och som vid

bedömning av överensstämmelse eller förnyad bedömning av

överensstämmelse har verifierats vara tillverkad av ett stål som inte är

benäget för sprödbrott mellan -40 °C och +50 °C enligt kapitel 19.2 i

ADR-S och RID-S, ska förses med märkningen ”-40 °C”.

12 § En sömlös gasflaska av stål enligt 1 kap. 2 b § som har överensstämt

med direktiv 84/525/EEG och ska användas för nationella transporter av

farligt gods i Sverige, och som vid den första återkommande kontrollen

enligt ADR-S och RID-S har verifierats vara tillverkad av ett stål som inte

är benäget för sprödbrott mellan -40 °C och +50 °C enligt kapitel 19.2 i

ADR-S och RID-S, ska förses med märkningen ”-40 °C”.

MSBFS

2011:3

10

13 § En sömlös gasflaska av stål som före den 1 juli 2005 har verifierats

uppfylla materialkravet i kapitel 19.2 i ADR-S och RID-S, men som ännu

inte har försetts med märkningen ”-40 °C”, ska senast vid nästa

återkommande kontroll som genomförs enligt denna författning förses med

märkningen ”-40 °C”.

14 § Märkningen ”-40 °C”, då denna krävs enligt 11-13 §§, ska placeras

efter det identifikationsnummer som ska anbringas enligt 10 §.

Placering av märkning enligt ADR-S och RID-S

15 § Märkning med datum för den återkommande kontrollen eller den

mellanliggande kontrollen ska placeras sammanhållen med

identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarade för kontrollen

och i den ordningsföljd som anges i ADR-S och RID-S.

5 kap.

Krav för att bli ett anmält organ

1 § För att kunna bli ett anmält organ ska ett kontrollorgan uppfylla

kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

2 § Ett kontrollorgans ansökan om anmälan för att få utföra bedömningar

eller kontroller enligt denna författning ska innehålla

 en beskrivning av den verksamhet som rör bedömning av

överensstämmelse, förnyad bedömning av överensstämmelse,

återkommande kontroll, mellanliggande kontroll eller revisionskontroll,

 en beskrivning av förfaranden för bedömning av överensstämmelse,

förnyad bedömning av överensstämmelse, återkommande kontroll,

mellanliggande kontroll eller revisionskontroll,

 en beskrivning av de transportabla tryckbärande anordningar som

kontrollorganet anser sig ha kompetens för, och

 ett ackrediteringsintyg utfärdat av ett nationellt ackrediteringsorgan enligt

definitionen i förordning nr 765/2008, där det intygas att kontrollorganet

uppfyller kraven i 1 § för den eller de verksamheter, förfaranden och

anordningar som intyget omfattar.

6 kap.

Ekonomiska aktörers skyldigheter

1 § En ekonomisk aktör ska på begäran av Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap under en period av minst tio år kunna

identifiera

 alla ekonomiska aktörer som har levererat transportabla tryckbärande

anordningar till dem, och

 alla ekonomiska aktörer som de har levererat transportabla tryckbärande

anordningar till.

MSBFS

2011:3

11

Tillverkaren

2 § När en tillverkare släpper ut en transportabel tryckbärande anordning

på marknaden ska denne se till att anordningen har konstruerats, tillverkats

och dokumenterats enligt kraven i ADR-S, RID-S och denna författning.

3 § Tillverkaren ska anbringa pi-märkning enligt kraven i denna

författning när det förfarande för bedömning av överensstämmelse som

avses i ADR-S, RID-S och denna författning har visat att den transportabla

tryckbärande anordningen överensstämmer med tillämpliga krav.

4 § Tillverkaren ska bevara den tekniska dokumentation som avses i

ADR-S och RID-S under den period som där anges.

5 § En tillverkare som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande

anordning som denne har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med

kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning, ska omedelbart vidta de

åtgärder som krävs för att få anordningen att överensstämma med kraven,

bli tillbakadragen eller återkallad.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska

tillverkaren omedelbart informera behöriga nationella myndigheter i de

EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade

uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de

korrigerande åtgärder som har vidtagits.

Tillverkaren ska dokumentera alla sådana fall av bristande

överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

6 § En tillverkare får endast tillhandahålla användare sådan information,

om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i

ADR-S, RID-S och denna författning.

Tillverkarens representant

7 § En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant att

utföra uppgifter för tillverkarens räkning enligt denna författning.

8 § Fullmakten ska åtminstone ge tillverkarens representant rätt att inneha

den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa för Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap under åtminstone den period som anges för en

tillverkare i ADR-S och RID-S.

De uppgifter som anges i 2 och 3 §§ samt upprättandet av teknisk

dokumentation enligt ADR-S och RID-S får en tillverkare inte delegera till

en representant.

9 § Representantens identitet och adress ska anges på det intyg om

överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

MSBFS

2011:3

12

10 § Representanten får endast tillhandahålla användare sådan information,

om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i

ADR-S, RID-S och denna författning.

Importören

11 § En importör får endast släppa ut en transportabel tryckbärande

anordning på marknaden som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S

och denna författning.

12 § Innan en importör släpper ut en transportabel tryckbärande anordning

på marknaden ska denne se till att tillverkaren

 har utfört en bedömning av överensstämmelse,

 har upprättat den tekniska dokumentationen enligt ADR-S och RID-S,

och

 har försett den transportabla tryckbärande anordningen med pi-märkning

och med det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och RID-S.

13 § En importör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande

anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna

författning får inte släppa ut anordningen på marknaden förrän den

överensstämmer med tillämpliga krav.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska

importören informera tillverkaren och Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om detta.

14 § En importör ska ange sitt namn och sin kontaktadress antingen i eller

som en bilaga till det intyg om överensstämmelse som avses i ADR-S och

RID-S.

15 § En importör ska, under den tid då denne har ansvar för den

transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- och

transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i

ADR-S och RID-S.

16 § En importör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande

anordning som denne har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med

kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning ska omedelbart vidta de

åtgärder som krävs för att få anordningen att överensstämma med kraven,

bli tillbakadragen eller återkallad.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska

importören omedelbart informera de behöriga nationella myndigheterna i de

EES-länder där denne har tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade

uppgifter i synnerhet om den bristande överensstämmelsen och om de

korrigerande åtgärder som har vidtagits.

MSBFS

2011:3

13

Importören ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse

och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

17 § En importör ska, åtminstone under den period som anges i ADR-S och

RID-S, för tillverkarens räkning kunna uppvisa en kopia av den tekniska

dokumentationen på begäran av Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap.

18 § En importör får endast tillhandahålla användare sådan information,

om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i

ADR-S, RID-S och denna författning.

19 § En importör ska ha samma skyldigheter som en tillverkare om denne i

eget namn eller under eget varumärke släpper ut en, eller ändrar en redan

utsläppt, transportabel tryckbärande anordning på marknaden på ett sätt som

gör att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan komma att

påverkas.

Distributören

20 § En distributör får endast tillhandahålla en transportabel tryckbärande

anordning på marknaden som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S

och denna författning.

21 § Innan en distributör tillhandahåller en transportabel tryckbärande

anordning på marknaden ska denne kontrollera att anordningen är pi-märkt

och försedd med det intyg om överensstämmelse och den kontaktadress som

avses i 14 §.

22 § En distributör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande

anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna

författning får inte tillhandahålla anordningen på marknaden förrän den

överensstämmer med tillämpliga krav.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska

distributören informera tillverkaren eller importören samt Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap om detta.

23 § En distributör ska, under den tid då denne har ansvar för den

transportabla tryckbärande anordningen, se till att lagrings- eller

transportförhållandena inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i

ADR-S och RID-S.

24 § En distributör som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande

anordning som denne har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer

med kraven i ADR-S, RID-S eller denna författning ska försäkra sig om att

det vidtas nödvändiga åtgärder för att få anordningen att överensstämma

med kraven, bli tillbakadragen eller återkallad.

MSBFS

2011:3

14

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska

distributören omedelbart informera tillverkaren eller importören, samt de

behöriga nationella myndigheterna i de EES-länder där denne har

tillhandahållit anordningen och lämna detaljerade uppgifter i synnerhet om

den bristande överensstämmelsen och om de korrigerande åtgärder som har

vidtagits.

Distributören ska dokumentera alla sådana fall av bristande

överensstämmelse och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

25 § En distributör får endast tillhandahålla användare sådan information,

om en transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i

ADR-S, RID-S och denna författning.

26 § En distributör ska ha samma skyldigheter som en tillverkare om denne

i eget namn eller under eget varumärke släpper ut en, eller ändrar en redan

utsläppt, transportabel tryckbärande anordning på marknaden på ett sätt som

gör att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan komma att

påverkas.

Ägaren

27 § En ägare som har skäl att tro att en transportabel tryckbärande

anordning inte överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S eller denna

författning får inte tillhandahålla eller använda anordningen förrän den

överensstämmer med de tillämpliga kraven.

Om den transportabla tryckbärande anordningen dessutom utgör en risk ska

ägaren informera tillverkaren, importören eller distributören samt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om detta.

Ägaren ska dokumentera alla sådana fall av bristande överensstämmelse och

de korrigerande åtgärder som har vidtagits.

28 § En ägare ska, under den tid då denne har ansvar för den transportabla

tryckbärande anordningen, se till att lagrings- eller transportförhållandena

inte äventyrar dess överensstämmelse med kraven i ADR-S och RID-S.

29 § En ägare får endast tillhandahålla användare sådan information, om en

transportabel tryckbärande anordning, som inte strider mot kraven i ADR-S,

RID-S och denna författning.

30 § 27-29 §§ i detta kapitel ska inte gälla för en enskild person som

använder eller avser att använda en transportabel tryckbärande anordning

för privat bruk, hushållsbruk eller för fritids- eller sportaktiviteter.

MSBFS

2011:3

15

Användaren

31 § En användare får endast använda en transportabel tryckbärande

anordning som överensstämmer med kraven i ADR-S, RID-S och denna

författning.

32 § Om den transportabla tryckbärande anordningen utgör en risk ska

användaren underrätta ägaren samt Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap om detta.

_____________________

1. Denna författning träder ikraft den 30 juni 2011. Statens räddningsverks

föreskrifter (SRVFS 2005:3) om transportabla tryckbärande anordningar

upphör samtidigt att gälla.

2. Intyg om EEG-typgodkännande för transportabla tryckbärande

anordningar, som utfärdats i enlighet med direktiv 84/525/EEG,

84/526/EEG eller 84/527/EEG före den 1 juli 2011, ska anses likvärdiga

med de intyg om typgodkännande som avses i ADR-S och RID-S och

ska omfattas av bestämmelserna för tidsbegränsade typgodkännanden

som fastställs i ADR-S och RID-S.

3. EG-intyg om konstruktionskontroll för transportabla tryckbärande

anordningar, som utfärdats enligt direktiv 1999/36/EG före den 1 juli

2011, ska anses likvärdiga med de intyg om typgodkännande som avses

i ADR-S och RID-S och ska omfattas av bestämmelserna för

tidsbegränsade typgodkännanden som fastställs i ADR-S och RID-S.

4. Ventiler och tillbehör som omfattas av artikel 3.3 i direktiv 1999/36/EG

och som har den märkning som avses i direktiv 97/23/EG enligt artikel

3.4 i direktiv 1999/36/EG får fortfarande användas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Jan Nilsson

(Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete)

MSBFS

2011:3

16

Bilaga

Förteckning över andra farliga ämnen än de i klass 2 som avses

i 1 kap. 4 § i denna författning

UN-nr

Klass

Benämning

1051

6.1

CYANVÄTE, STABILISERAD

med mindre än 3 % vatten

1052

8

VÄTEFLUORID, VATTENFRI

1745

5.1

BROMPENTAFLUORID

(utom vid transport i tankar)

1746

5.1

BROMTRIFLUORID

(utom vid transport i tankar)

1790

8

FLUORVÄTESYRA

med mer än 85 % vätefluorid

2495

5.1

JODPENTAFLUORID

(utom vid transport i tankar)

Beställningsadress:

Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm

Telefon 08-598 191 90,

www.fritzes.se