MSBFS 2016:1

om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns föreskrifter om varje myndighets ansvar för säker informationshantering. Ansvaret gäller även när myndighetens information hanteras av en extern aktör eller när myndigheten tillhandahåller andra aktörer tjänster för informationshantering inom e-förvaltning eller motsvarande. I de fall en myndighet anlitar en annan myndighet för att fullgöra uppgifter som regleras i denna författning ska de berörda myndigheterna tydligt dokumentera sitt samarbete. Det ska i dokumentationen tydliggöras vilken myndighet som är ansvarig för att uppfylla kraven som ställs i denna författning. Informationsklassning enligt 9 § p.1 ska utföras av den myndighet som äger informationen.

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:1

Utkom från trycket

den 11 mars 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter 1 om statliga myndigheters

informationssäkerhet;

beslutade den 1 mars 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Tillämpningsområde

1 §

Denna författning innehåller föreskrifter som ansluter till

bestämmelserna om statliga myndigheters informationssäkerhet i 19 §

förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga

myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

2 §

Om det i en annan författning finns någon bestämmelse om statliga

myndigheters informationssäkerhet som avviker från denna författning,

gäller den bestämmelsen.

3 §

I 19 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-

ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns föreskrifter om

varje myndighets ansvar för säker informationshantering. Ansvaret gäller

även när myndighetens information hanteras av en extern aktör eller när

myndigheten tillhandahåller andra aktörer tjänster för informationshantering

inom e-förvaltning eller motsvarande.

I de fall en myndighet anlitar en annan myndighet för att fullgöra uppgifter

som regleras i denna författning ska de berörda myndigheterna tydligt

dokumentera sitt samarbete. Det ska i dokumentationen tydliggöras vilken

myndighet som är ansvarig för att uppfylla kraven som ställs i denna

författning. Informationsklassning enligt 9 § p.1 ska utföras av den

myndighet som äger informationen.

1 Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 5.

MSBFS

2016:1

2

Begreppsförklaring

4 §

I denna författning avses med

informationsklassning

Att genom konsekvensanalys identifiera

skyddsbehovet för en viss informationsmängd.

informationsmängd

Information som är avgränsad för ett visst

ändamål.

informationssäkerhet

Bevarande av konfidentialitet, riktighet och

tillgänglighet hos information.

ledningssystem för

informationssäkerhet

Ett sätt för organisationens ledning att på ett

systematiskt sätt styra arbetet med

informationssäkerhet i syfte att planera,

genomföra, kontrollera, följa upp, utvärdera

och förbättra säkerheten i verksamhetens

informationshantering.

Ledningssystem för informationssäkerhet

5 §

Varje myndighet ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat

informationssäkerhetsarbete med stöd av ett ledningssystem för

informationssäkerhet. I detta arbete ska standarderna ISO/IEC 27001:2014

och ISO/IEC 27002:2014 beaktas. Tillräckliga resurser ska tilldelas för

informationssäkerhetsarbetet samt löpande och regelbunden information

lämnas till myndighetsledningen.

6 §

Ledningssystemet ska utformas utifrån verksamhetens behov och vara

styrande för all hantering av information som myndigheten ansvarar för.

Genom ledningssystemet ska myndigheten

1.

tydliggöra myndighetsledningens och den övriga organisationens ansvar

för myndighetens informationssäkerhetsarbete,

2.

tilldela nödvändiga befogenheter för de roller som arbetet med

informationssäkerhet kräver, detta gäller särskilt för den eller de som

ska utses för att leda och samordna arbetet,

3.

säkerställa att informationssäkerhetsarbetet bedrivs samordnat samt att

det regelbundet utvärderas och löpande utvecklas.

Närmare krav på myndigheternas informationssäkerhetsarbete

7 §

Myndigheten ska upprätta en informationssäkerhetspolicy, andra

styrande dokument samt den dokumentation som i övrigt krävs för att kunna

bedriva ett ändamålsenligt arbete med myndighetens informationssäkerhet.

Av informationssäkerhetspolicyn ska ansvarsfördelningen för

verksamhetens informationsmängder framgå.

MSBFS

2016:1

3

8 §

Myndigheten ska eftersträva en god säkerhetskultur där alla i

organisationen har kunskap om och förståelse för behoven av säker

informationshantering, genom att

1.

informera medarbetare om krav på säker informationshantering och

relevanta regler inom området,

2.

regelbundet, och enligt en beslutad utbildningsplan, genomföra

utbildningar rörande informationssäkerhet som är anpassade till

medarbetarnas uppgifter, samt

3.

regelbundet, och enligt en beslutad övningsplan, genomföra övningar

för att pröva och utveckla myndighetens säkerhetsåtgärder för

kontinuitetshantering avseende informationssäkerhet.

9 §

I syfte att hantera hot och risker som rör informationssäkerheten i

verksamheten ska myndigheten med stöd av modeller som myndigheten

beslutar

1.

klassa information med utgångspunkt i konfidentialitet, riktighet och

tillgänglighet i olika nivåer utifrån vilka konsekvenser som kan uppstå

av ett bristande skydd,

2.

identifiera, analysera och bedöma hot och risker för verksamhetens

information, system och tjänster,

3.

utifrån informationsklassningens resultat och genomförd riskanalys

identifiera och vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla

skyddsbehovet,

4.

följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder och gjorda bedömningar av

hot och risker,

5.

kontinuerligt utveckla skyddet för att över tid upprätthålla

informationens behov av säkerhet, samt

6.

fortlöpande dokumentera vidtagna åtgärder enligt denna paragraf.

Av de beslutade modellerna ska det bland annat framgå vid vilka tidpunkter

och i vilka situationer som myndigheten genomför informationsklassning

och analys av hot och risker, samt vem som ansvarar för åtgärderna. De

beslutade modellerna ska vara kända av de som berörs i organisationen.

Särskilt om intern incidenthantering och kontinuitetshantering

10 §

Myndigheten ska ha rutiner för att identifiera, rapportera, bedöma,

hantera och dokumentera incidenter som kan påverka säkerheten i den

informationshantering som myndigheten ansvarar för eller i tjänster som

myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Myndigheten ska ha

rutiner för att lära av sådana inträffade incidenter och utförda åtgärder.

11 §

Myndigheten ska ha rutiner för kontinuitetshantering som tydliggör

hur verksamhetens informationshantering upprätthålls vid större störningar

och avbrott. Förhållanden som kan uppstå i samband med fredstida kriser

och under höjd beredskap ska beaktas.

MSBFS

2016:1

4

______________

Denna författning träder i kraft den 4 april 2016, då Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:10) om statliga

myndigheters informationssäkerhet ska upphöra att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Helena Andersson

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2016:1

5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om statliga myndigheters

informationssäkerhet

Följande allmänna råd ansluter till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet.

Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse här.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är

inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning

eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om

deras tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CECILIA NYSTRÖM

Helena Andersson

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2016:1

6

Kommentarer till 1 - 3 §§

Dessa föreskrifter reglerar myndigheternas arbete med informations-

säkerhet. Informationssäkerhetsarbetet syftar till att hindra obehörig

åtkomst, säkerställa tillgänglighet vid behörig användning samt att

informationen inte förändras eller förstörs på ett obehörigt sätt. Det ska även

vara möjligt att spåra vem som har gjort vad och när med informationen.

Att en extern aktör är involverad i organisationens informationshantering

innebär ofta ett behov av att vidta särskilda åtgärder för att upprätthålla

avsedd nivå av informationssäkerhet. Med extern aktör avses andra statliga

myndigheter, leverantör av myndighetsgemensamma tjänster inkluderat

olika typer av direktåtkomst och e-förvaltningstjänster, utkontraktering av

verksamhet eller informationshantering, inhyrda konsulter och motsvarande.

När uppdrag att hantera myndighetens information ges till extern aktör bör

myndigheten analysera de säkerhetsåtgärder som ska vidtas av myndigheten

själv och de krav som ska ställas på den externa aktören.

Vissa myndigheter kan, exempelvis på grund av att de är mycket små,

behöva samverka med en annan myndighet (en värdmyndighet) när det

gäller att utföra det praktiska arbetet med informationssäkerhet eller

informationshantering i sin helhet. Myndigheten kan då överlåta till

värdmyndigheten att helt eller delvis fullgöra de uppgifter som åligger

myndigheten enligt dessa föreskrifter.

Kommentarer till 5 §

Stöd för hur ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kan införas

och utformas finns även på www.informationssäkerhet.se, ytterligare stöd

för informationssäkerhetsarbete finns på www.msb.se.

Kommentarer till 6 §

Myndighetens ledning har ansvar för att styra och skapa förutsättningar för

myndighetens informationssäkerhetsarbete. Denna uppgift förutsätter

uppdaterad kunskap om organisationens behov av och förutsättningar för

säker hantering av information.

Myndighetens ledning bör följa upp och utvärdera informationssäkerhets-

arbetet flera gånger per år.

Utvärdering bör särskilt ske i samband med mer omfattande omorganisa-

tioner, förändringar av it-infrastrukturen eller andra motsvarande

förändringar där skäl finns att misstänka att informationssäkerheten kan

påverkas.

MSBFS

2016:1

7

Kommentarer till 7 §

Ett systematiskt och kontinuerligt informationssäkerhetsarbete förutsätter ett

antal olika styrande dokument. Dokumentens övergripande syfte är att styra

och stödja arbetet med att införliva informationssäkerhet i verksamhetens

arbetssätt, processer, system och tjänster. Informationssäkerhetspolicyn och

andra styrande dokument utgör dokumentationen av LIS.

Myndighetens dokumentation av informationssäkerhetsarbetet bör utgöra en

del av den löpande informationen till myndighetsledningen och utgöra ett av

underlagen vid myndighetens uppföljning och utvärdering.

En informationssäkerhetspolicy bör innehålla en beskrivning av

verksamhetens behov av informationssäkerhet samt mål och övergripande

principer för hur informationssäkerheten i verksamheten ska vara utformad,

upprätthållas och utvecklas.

Myndighetens informationssäkerhetspolicy bör utgå från verksamhetens

inriktning, organisation, intressent- och författningskrav samt identifierade

hot och risker.

Styrande dokument bör upprättas i den omfattning som krävs för en

kontinuerlig ledning och styrning av verksamhetens informationssäkerhet.

De styrande dokumenten bör tydliggöra kraven på dokumentation av hur

informationssäkerhetsarbetet bedrivs.

Myndigheten bör säkerställa att informationssäkerhetspolicyn och de

styrande dokumenten kommuniceras till berörd personal, inklusive berörda

externa parter.

Kommentarer till 8 §

En god säkerhetskultur innebär i korthet att medarbetarna känner sig

delaktiga i, är motiverade för och har förståelse för hur och varför

informationssäkerhetsarbetet bedrivs.

Myndighetens ledning bör tydliggöra kopplingen mellan säker informations-

hantering och möjligheten att utföra organisationens uppgifter för

medarbetarna.

God säkerhetskultur avseende informationssäkerhet förutsätter att

medarbetare känner till och medverkar till att gällande regelverk följs.

Åtgärder som utbildning och övning skapar förutsättningar för det.

Olika uppgifter i organisationen förutsätter olika kunskap och kompetens

rörande informationssäkerhet. Det är av vikt att utbildningen anpassas till

både arbetsuppgifterna och den befintliga kompetensnivån i organisationen.

MSBFS

2016:1

8

Myndigheten bör ha rutiner för utbildning som säkerställer att personalen

har tillräcklig kunskap om gällande regler för informationssäkerhet.

Rutinerna bör omfatta all personal.

Myndigheten bör ha en plan som säkerställer att all personal har tillräcklig

kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Utbildning bör

genomföras minst vartannat år.

Vid anlitande av externa parter bör krav ställas på tillräcklig kompetens

avseende informationssäkerhet.

Övningar av myndighetens säkerhetsåtgärder för kontinuitetshantering

avseende informationssäkerhet bör ske minst vartannat år. De bör utvärderas

och erfarenheterna bör återkopplas till verksamheten.

Kommentarer till 9 §

Myndighetens systematiska informationssäkerhetsarbete bör ständigt

utvecklas för att omhänderta interna och externa krav. Ett sådant arbete

förutsätter flera steg som bygger på varandra och som sedan upprepas.

Arbetet underlättas genom att myndigheten i förväg specificerar olika

skyddsnivåer. Information med olika skyddsbehov kan därefter knytas till

lämplig skyddsnivå. Med skyddsnivå menas grupperingar av åtgärder vilka

används för att skydda information som med hjälp av informations-

klassning konstaterats ha samma skyddsbehov.

Myndigheten bör kontinuerligt analysera hot och risker i verksamheten.

Resultatet av genomförda analyser bör leda till beslut om anpassade

säkerhetsåtgärder. Behovet av att säkerställa spårbarhet i informations-

hanteringen bör särskilt beaktas vid valet av säkerhetsåtgärder.

Myndigheten bör utveckla standardiserade skyddsnivåer där säkerhets-

åtgärder sammanförs på ett sätt som motsvarar myndighetens informations-

klassningsmodell.

Särskild uppmärksamhet bör läggas på att verksamhetens säkerhetskrav

beaktas vid utveckling, upphandling, anskaffning och avveckling av resurser

för informationsbehandling. Vid utveckling av e-tjänster bör åtgärder vidtas

för att säkerställa att medborgare och samverkande parter inte drabbas av

skada. Etablerade säkerhetsåtgärder bör verifieras och godkännas av

ansvarig för informationsbehandling i it-systemet innan driftsättning.

Relevans och nytta av vidtagna åtgärder bör utvärderas genom regelbunden

granskning och uppföljning. Intern granskning bör kompletteras med

oberoende extern granskning.

Fortlöpande dokumentation om klassning, riskanalyser och andra

bedömningar bör sammanställas på ett sätt som underlättar utvärdering av

informationssäkerhetsarbetet.

MSBFS

2016:1

9

I dokumentationen bör även informationssäkerhetsaspekter beaktas

avseende

myndighetens interna informationshantering,

myndighetens information som hanteras av extern part, och

tjänster som myndigheten erbjuder andra aktörer inom e-förvaltning eller

motsvarande.

Vägledning för informationsklassning finns på www.msb.se.

Kommentarer till 10 -11 §§

Rutiner för intern incidenthantering bör vara utformade så att de bidrar till

att mildra effekter av, säkra bevisning om, dra lärdomar från och förhindra

upprepande av incident, samt för att underlätta återgång till normal drift.

Rutiner för intern incidenthantering bör vara kommunicerade till berörd

personal och berörda externa parter. Kännedom om rutinerna bör

regelbundet följas upp.

Myndigheten bör säkerställa att det finns rutiner för att hantera incidenter

som kan ha orsakats av brottsliga gärningar.

Rapportering av inträffade incidenter bör regelmässigt ske till den eller de

befattningshavare som utsetts för att leda och samordna informations-

säkerhetsarbetet.

För att kontinuerligt kunna anpassa informationssäkerhetsarbetet till

verksamhetens behov och på detta sätt bedriva ett ändamålsenligt

informationssäkerhetsarbete, krävs kunskap om risker och sårbarheter,

exempelvis information om inträffade incidenter. I sådan dokumentation

som i övrigt krävs enligt 7 § bör både uppgifter om eventuella brister i det

systematiska informationssäkerhetsarbetet och allvarligare incidenter ingå.

Intern incidenthantering bidrar till att säkerställa att myndigheten har

möjlighet att uppfylla kraven på obligatorisk it-incidentrapportering för

statliga myndigheter enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS

2016:2) om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter.

För att kunna sätta samman en helhetsbild över inträffade incidenter och

händelser i myndighetens it-system och för att säkerställa jämförbarhet

mellan loggar bör myndigheten se till att alla system har en enhetlig tid.

Större störningar, avbrott och kriser kan orsaka stora problem för en

organisations informationshantering. Det kan exempelvis handla om

långvariga elavbrott, omfattande sjukdomsfrånvaro hos personalen,

allvarliga virusangrepp eller dataintrång samt översvämningar i datorhallar.

MSBFS

2016:1

10

Rutiner för kontinuitetshantering ger möjlighet för en organisation att

förbereda sig inför och därmed enklare kunna hantera organisationens behov

vid större störningar, avbrott och kriser. Stöd för kontinuitetshanterings-

arbetet kan hämtas från genomförda riskanalyser vilka ger en bild av de

typer av störningar, avbrott och kriser som särskilt bör beaktas. En god

kännedom om vilka de viktigaste verksamheterna är, och vilka resurser som

är nödvändiga för att upprätthålla dem, underlättar arbetet.

I rutiner för kontinuitetshantering bör roller med tillhörande ansvar och

befogenheter definieras. Rutinerna bör även säkerställa att verksamheten

kan bedrivas enligt den nivå av kontinuitet som behöver upprätthållas och

som beslutats.

Genom rutiner för kontinuitetshantering bör myndigheten efter genomförd

analys av risker och sårbarheter

säkerställa den nivå av kontinuitet för informationshantering som krävs

vid större störningar, avbrott och kriser,

identifiera alternativa arbetssätt,

fastställa krisorganisation, samt

fastställa hur stöd för återgång till normal verksamhet ska utformas.

Myndighetens rutiner rörande kontinuitetshantering bör regelbundet följas

upp och utvärderas. Detta bör särskilt ske i samband med

övningar där säkerhetsåtgärderna för kontinuitetshantering prövas, samt

större organisationsändringar och förändrade verksamhetskrav.

MSBFS

2016:1

11

MSBFS

2016:1

12

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se