MSBFS 2016:2

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:2

Utkom från trycket

den 11 mars 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter 1 om statliga myndigheters rapportering

av it-incidenter;

beslutade den 1 mars 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Inledande bestämmelse

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om hur statliga myndigheter

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska rapportera it-

incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i den informations-

hantering som myndigheten ansvarar för, eller i tjänster som myndigheten

levererar till en annan organisation, enligt 20 § förordningen (2015:1052)

om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd

beredskap.

Kontaktuppgifter

2 § Varje myndighet ska meddela aktuella kontaktuppgifter för den

funktion vid myndigheten som ska ta emot information om it-incidenter från

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Rapporteringspliktiga it-incidenter

3 § I 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevaknings-

ansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap finns grundläggande

bestämmelser om vilka it-incidenter som ska rapporteras till Myndigheten

för samhällsskydd och beredskap.

1

Allmänna råd som ansluter till föreskrifterna finns på sid 5.

MSBFS

2016:2

2

De rapporteringspliktiga it-incidenterna kan utgöras av kategorierna

1. störning i mjuk- eller hårdvara,

2. störning i driftmiljö,

3. informationsförlust eller informationsläckage,

4. informationsförvanskning,

5. hindrad tillgång till information,

6. säkerhetsbrist i en produkt,

7. angrepp,

8. handhavandefel,

9. oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur, eller

10. annan plötslig oförutsedd händelse som lett till skada.

När rapportering ska ske

4 § Varje myndighet ska rapportera en it-incident senast 24 timmar efter

det att myndigheten upptäckt den rapporteringspliktiga incidenten.

Hur rapportering ska ske

5 § Rapporterna ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap via anvisade kontaktvägar.

6 § En rapport ska innehålla

1. myndighetens namn,

2. en beskrivning av it-incidenten som även inkluderar en övergripande

redovisning av händelseförlopp och vidtagna åtgärder,

3. den exakta eller uppskattade tidpunkten för när it-incidenten inträffade,

4. när myndigheten upptäckte it-incidenten och om den alltjämt pågår eller

är avslutad,

5. till vilken eller vilka kategorier enligt 3 § som it-incidenten hör, samt

6. myndighetens initiala bedömning av it-incidentens omfattning och

konsekvenser, både faktiska och potentiella.

I rapporten ska om möjligt även anges bedömd sekretess för den

information som rapporteras in.

Om den rapporterande myndigheten vid sin interna incidentutredning

konstaterar att inrapporterade uppgifter om kategorier, omfattning och

konsekvenser varit missvisande eller felaktiga ska myndigheten komplettera

eller korrigera sin rapport så snart som möjligt.

7 § På begäran av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska en

rapporterande myndighet lämna uppgifter som kompletterar rapporteringen

enligt 6 §.

MSBFS

2016:2

3

Sådana uppgifter ska lämnas snarast, om inget annat överenskommits med

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

8 § En myndighet som inte kan lämna en rapport enligt 6 § får i samråd

med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna en preliminär

rapport. Samråd ska ske innan tidsfristen för rapportering enligt 4 § går ut.

Rapporten ska innehålla den information som finns att tillgå vid

inrapporteringstillfället samt när myndigheten upptäckte it-incidenten, om

den fortfarande pågår eller är avslutad, samt vilken eller vilka kategorier i

3 § som orsakat incidenten.

Den fullständiga rapporten enligt 6 § ska i ett sådant fall lämnas senast två

veckor från det att it-incidenten upptäcktes.

Utkontraktering

9 § Om en myndighet överlåter en del av sin informationshantering till en

icke statlig aktör ska myndigheten i överlåtelseavtalet se till att motparten

åtar sig att rapportera it-incidenter i berörda system till myndigheten på ett

sätt som motsvarar kraven enligt denna författning. Myndigheten ska utan

dröjsmål vidarebefordra en sådan rapport till Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap.

Skyldigheten enligt första stycket gäller med avseende på avtal som träffas

efter denna författnings ikraftträdande.

Polisanmälda it-incidenter

10 § I det fall en myndighet har polisanmält en it-incident behöver

myndigheten inte lämna en rapport enligt 6 § utan endast en kopia på

polisanmälan.

____________

Denna författning träder i kraft den 4 april 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Ingela Darhammar Hellström

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2016:2

4

MSBFS

2016:2

5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

allmänna råd om statliga myndigheters rapportering

av it-incidenter

Dessa allmänna råd ansluter till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-

incidenter. Termer och uttryck som används i föreskrifterna används med

samma betydelse i dessa allmänna råd.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är

inte tvingande. Deras funktion är att förtydliga innebörden i lag, förordning

eller myndighetsföreskrifter och att ge generella rekommendationer om

deras tillämpning.

Allmänna råd är markerade med grå bakgrund.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

CECILIA NYSTRÖM

Ingela Darhammar Hellström

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2016:2

6

Författningens syfte och tillämpningsområde (1-2 §§)

Bakgrund

Föreskrifterna om it-incidentrapportering syftar till att skapa en systematisk,

bred och samlad rapportering av allvarliga it-incidenter. Rapporteringen

ökar möjligheten att hantera och begränsa konsekvenserna av sådana it-

incidenter och på det sättet bidra till att öka samhällets informations-

säkerhet.

It-incidenthantering

Varje myndighet ansvarar för att ta fram de processer och rutiner som

myndigheten behöver för att kunna uppfylla kraven på it-incident-

rapportering enligt denna författning.

Av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga

myndigheters informationssäkerhet (MSBFS 2016:1) framgår vilka krav

som ställs på en myndighet. Myndigheten ska ha interna rutiner för att

identifiera, rapportera, bedöma, hantera och dokumentera incidenter som

kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten

svarar för eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan

organisation. Myndigheten ska även ha processer för att lära av sådana

inträffade incidenter och utförda åtgärder.

It-incident

Begreppet ”it” (informationsteknik) bör tolkas som teknik för insamling,

lagring, bearbetning, produktion, återfinnande, utplåning samt

kommunikation och presentation av information (data, text, ljud, bild).

Med ”it-incident” bör förstås en oönskad och oplanerad it-relaterad händelse

som kan påverka säkerheten i organisationens eller samhällets

informationshantering och som kan innebära en störning i organisationens

förmåga att bedriva sin verksamhet.

Begreppet it-incident rymmer både tekniskt orienterade säkerhetsincidenter

och informationssäkerhetsaspekter. Definitionen harmonierar med svenska

och internationella standarder inom ISO/IEC 27000-serien och de begrepp

som används internationellt.

En it-incident kan således vara en händelse som påverkar eller stör data,

telekommunikation, hård- eller mjukvara. Orsaken kan vara bristande

kompetens, mänskliga misstag, tekniska sammanbrott eller naturhändelser.

MSBFS

2016:2

7

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för den funktion vid myndigheten som ska ta emot

information med koppling till it-incidenter bör inkludera telefonnummer,

e-postadresser och postadress samt uppgift om bemanning.

Eventuella sekretessbelagda uppgifter som lämnas till MSB hanteras enligt

gällande bestämmelser.

Rapporteringspliktig it-incident (3 §)

Varje myndighet gör en självständig bedömning av vilka it-incidenter som

omfattas av rapporteringsskyldigheten i 20 §. Det har blivit allt vanligare att

myndigheter, parallellt med att kommersiella it-relaterade tjänster

upphandlas, även samverkar sinsemellan och med kommuner kring olika

typer av it-relaterade lösningar. Sådana samarbeten kan till exempel vara

gemensamma system, gemensamma driftmiljöer, gemensamma

kommunikationslösningar eller molntjänster. Störningar i denna typ av

lösningar kan leda till att verksamhet hos ett flertal myndigheter och i

förlängningen samhället påverkas negativt. Det är därför viktigt att it-

incidenter som allvarligt påverkar säkerheten rapporteras.

För bedömning av allvarlighetsgraden hos en it-incident kan myndigheten ta

del av information som tillhandahålls på Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps webbplats www.cert.se.

Som ledning för den bedömning som en rapporterande myndighet ska göra

avseende vilken eller vilka kategorier en it-incident hänför sig till kan

följande exempel och beskrivningar användas.

Störning i mjuk- och hårdvara

Kan exempelvis innefatta fel i system, komponent eller programvara samt

oväntad funktion i system eller komponent eller systemkrasch.

Störning i driftmiljö

Kan exempelvis bestå i haveri i tekniskt system eller komponent, eller

förlust av tillgänglighet i system. Hit räknas även störningar i system med

säkerhetsfunktioner, exempelvis säkerhetskopiering.

Informationsförlust eller informationsläckage

Tillgänglighetsförluster kan vara permanenta eller temporära. Exempelvis är

en informationsförlust orsakad av brand i serverhall ofta permanent, medan

systemfel eller en omfattande överbelastningsattack kan leda till temporär

tillgänglighetsförlust. Kategorin förlust av tillgänglighet till, eller läckage av

MSBFS

2016:2

8

information i myndighetens informationssystem, kan inkludera felaktig

avyttring av teknisk utrustning som innehåller information som inte ska vara

allmänt tillgänglig, eller otillåtet offentliggörande av sådan information.

Informationsläckage innebär att myndighetens information inte gått förlorad

men att någon på obehörigt sätt skaffat sig tillgång till den.

Vid informationsläckage kan det vara svårt att bedöma hur stor spridning

informationen fått eller om läckaget inneburit att den aktör som skaffat sig

tillgång till informationen behållit den för eget bruk.

Osäkerhet om hur stor spridning informationen fått bör beaktas vid

bedömning av hur allvarlig incidenten är.

Informationsförvanskning eller hindrad tillgång till information

Förvanskning av information kan leda till att informationen helt eller delvis

har blivit korrumperad eller att det inte går att säkerställa dess riktighet.

Hindrad tillgång till information kan exempelvis innebära att informationen

eller ett system där informationen finns inte kan användas på avsett sätt.

Säkerhetsbrist i en produkt

Kategorin kan exempelvis innefatta it-incidenter orsakade av säkerhets-

luckor eller annan sårbarhet i tekniskt hjälpmedel som används av

myndigheten.

Angrepp

I ett initialt skede kan det vara svårt att avgöra varifrån ett angrepp kommer

eller om det faktiskt rör sig om ett angrepp. Till kategorin räknas

exempelvis överbelastningsattack, införande av skadlig kod, intrång i

informationssystem (s.k. hackning), olovligt nyttjande eller annat missbruk

av lösenord, olovlig åtkomst till information genom skadliga program och

obehörig användning av informationssystem.

Som angrepp räknas även angrepp som möjliggjorts eller genomförts av

egen personal eller personer som på motsvarande sätt har en anknytning till

den drabbade myndigheten, exempelvis inhyrd personal.

Handhavandefel

Kategorin omfattar exempelvis it-incidenter som orsakas av internt felaktigt

bruk eller felaktig implementering av tekniskt system eller komponent.

Oönskad eller oplanerad störning i kritisk infrastruktur

Funktionen hos myndighetens informationssystem är ofta starkt beroende av

tillgång till extern försörjning av el och kommunikationstjänster, men även

MSBFS

2016:2

9

interna system för att trygga funktionen i kritisk infrastruktur. Till kategorin

bör därför räknas it-incidenter som orsakas av exempelvis elektriskt fel,

vattenskada eller störning i funktioner för avbrottsfri kraftförsörjning,

kylning eller ventilation.

Annan plötslig oförutsedd händelse som lett till skada

Till kategorin kan räknas it-incidenter som orsakats av annan händelse än de

som omfattas av kategorierna som nämnts ovan men som av rapporterande

myndighet inte bedöms kunna sorteras in i någon av dessa kategorier.

Rapportering av it-incidenter (4-10 §§)

Tidsram

I och med att myndigheterna ska rapportera it-incidenten senast 24 timmar

från upptäckt får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på ett tidigt

stadium indikationer på om till exempel flera myndigheter eller

organisationer samtidigt drabbats. Sådana incidenter kan kräva omedelbara

åtgärder av fler aktörer än den rapporterande myndigheten. Fler aktörer än

de som direkt är berörda kan på så sätt få en tidig information och varning.

Detta innebär en möjlighet att begränsa konsekvenserna och spridningen av

en inträffad it-incident.

Myndigheten anses ha upptäckt it-incidenten när information om den

hanteras i utpekad intern process för hantering av it-incidenter eller när

säkerhetsansvarig eller motsvarande fått kännedom om incidenten.

Anvisade kontaktvägar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anvisar ett tekniskt

gränssnitt för inrapportering av it-incidenter, samt tillhandahåller den

information som behövs för att använda gränssnittet.

Av olika skäl kan det finnas behov av att använda alternativa av MSB

anvisade kontaktvägar såsom kommunikation för e-post eller telefon.

Information om anvisade kontaktvägar för obligatorisk it-incident-

rapportering finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

webbplats www.cert.se där information av betydelse för it-incidenthantering

publiceras.

MSBFS

2016:2

10

Rapport om en it-incident

En rapport enligt 6 § bör inte innehålla personuppgifter.

Konsekvenser bör beskrivas med stöd av den kategorisering som

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller.

Kompletterande uppgifter

Om det finns misstankar om att de it-incidenter som har rapporterats kan få

snabb spridning eller omfattande konsekvenser för samhället kan en

fördjupad analys behövas. På begäran av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap ska den rapporterande myndigheten lämna kompletterande

uppgifter till rapporteringen enligt 6 §. Kompletterande uppgifter kan också

komma att begäras in för att avgöra om it-incidenter som olika myndigheter

har rapporterat in har något samband med varandra eller om de exempelvis

har orsakats av samma säkerhetsbrist i en produkt. Syftet med komplette-

ringen är att bidra i arbetet med att begränsa skadan och förebygga att

liknande it-incidenter inträffar i samhället.

Vilken information som den rapporterande myndigheten bör komplettera

med och hur den ska hanteras avgörs i samråd med Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap. Information om hur de kompletterande

uppgifterna och övrig information hanteras hos Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap finns på www.cert.se.

Om personuppgifter lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap vid en begäran enligt 7 § ska behandlingen vid behov regleras

genom särskild överenskommelse.

Preliminär rapport

En preliminär rapport bör endast lämnas i undantagsfall.

MSBFS

2016:2

11

MSBFS

2016:2

12

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se