MSBFS 2016:4

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2016:4

Utkom från trycket

den 10 maj 2016

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om tillstånd för överföring, import och

export av explosiva varor;

beslutade den 26 april 2016.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 25 § förordningen (2010:1075)2 om brandfarliga och explosiva

varor.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om tillstånd för överföring,

import och export av explosiva varor.

Definitioner och förkortningar

2 § De begrepp som finns definierade i lagen (2010:1011) eller

förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor används

med samma innebörd i denna författning.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av den 26 februari 2014 om

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och

övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) (EUT L96, 29.3.2014, s 1-44,

Celex 32014L0028), kommissionens beslut 2004/388/EG av den 15 april 2004

om ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen (EUT L120,

24.4.2004, s 43-47, Celex 32004D0388) och kommissionens beslut 2010/347/EU av den 19

juni 2010 om ändring av beslut 2004/388/EG om ett dokument om överföring av explosiva

varor inom gemenskapen (EUT L155, 22.6.2010, s 54-55, Celex 32010D0347). Anmälan

har gjorts enligt Europarlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december

2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L376, 27.12.2006, s 36, Celex

32006L0123).

2 Förordningen senast ändrad genom 2016:380.

1

MSBFS

2016:4

I denna författning avses med

ammunition

patron, projektil och drivladdning som innehåller

explosiva ämnen eller blandningar och används i

skjutvapen (gäller inte patroner till arbetsverktyg

avsedda för slakt, byggnadsarbete, industriellt eller

liknande bruk),

direktiv

2014/28/EU

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/28/EU av

den 26 februari 2014 om harmonisering av

medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på

marknaden och övervakning av explosiva varor för

civilt bruk (omarbetning),

tändhatt

kapsel av metall eller plast, innehållande en liten

mängd tändämnesblandning som lätt antänds vid slag

och som fungerar som tändelement i patroner för

handeldvapen eller i slagtändare för drivladdningar.

2 kap.

Undantag från tillståndsplikt

1 § Bestämmelser om tillståndsplikt för överföring, import och export av

explosiva varor finns i 16 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor.

2 § Tillstånd behövs inte för överföring av

1. explosiva varor som är avsedda för användning av Försvarsmakten,

Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut,

Fortifikationsverket, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,

2. pyrotekniska artiklar som omfattas av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av

pyrotekniska artiklar och ammunition, eller

3. ammunition som omfattas av vapenlagen (1996:67) samt tändhattar eller

andra tändmedel till sådan ammunition.

3 § En tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor behöver inte ha tillstånd för överföring av explosiva varor

inom Sverige som sker som ett led i tillsynen.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver inte ha tillstånd för

överföring av explosiva varor inom Sverige.

Tullverket och Kustbevakningen behöver inte ha tillstånd för överföring av

explosiva varor inom Sverige som sker i samband med beslag av sådana

varor.

4 § Den som i mer än en kommun överför explosiva varor till flyttbart

förråd eller plats för användning behöver ha tillstånd för överföring enbart i

den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen

2

MSBFS

2016:4

ska bedrivas. Detta gäller under förutsättning att tillämpliga villkor i

tillståndet är uppfyllda.

5 § Tillstånd behövs inte för den som inom Sverige överför högst 5 kg

krut i syfte att

1. genom handladdning tillverka ammunition för eget bruk till ett

skjutvapen som användaren har tillstånd att inneha enligt vapenlagen

(1996:67), eller

2. för eget bruk ladda ett skjutvapen som användaren har tillstånd att

inneha enligt vapenlagen (1996:67).

6 § Tillstånd behövs inte för import av ammunition som omfattas av

vapenlagen (1996:67) samt tändhattar eller andra tändmedel till sådan

ammunition.

7 § Tillstånd behövs inte för export av

1. explosiva varor som är avsedda för användning av försvarsmakt eller

polis,

2. pyrotekniska artiklar som omfattas av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:6) om tillhandahållande av

pyrotekniska artiklar och ammunition, eller

3. ammunition.

3 kap.

Tillstånd för överföring av explosiva varor för civilt

bruk

1 § Vid överföring av explosiva varor är det mottagaren av varorna som

ska ha tillstånd till överföring.

2 § En ansökan om tillstånd för gränsöverskridande överföring av

explosiva varor ska lämnas på ett särskilt dokument som tillhandahålls av

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dokumentet ska upprättas i

tre exemplar.

Tillståndet ska medfölja de explosiva varorna tills de når den angivna

destinationen. Mottagaren ska behålla ett exemplar av tillståndet.

3 § Vid överföring av explosiva varor som enbart sker inom Sverige ska

en kopia av tillståndet medfölja de explosiva varorna tills de når den

angivna destinationen. Kopian får medföras i digital form.

4 kap.

Undantag i enskilda fall

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och

om särskilda skäl föreligger medge undantag från denna författning.

Undantag får medges endast om det är förenligt med direktiv 2014/28/EU.

3

MSBFS

2016:4

__________________

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2016, då

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:5) om import och

om överföring av explosiva varor med ändringar i SÄIFS 1999:3 ska

upphöra att gälla.

2. Den som har tillstånd att tillverka explosiva varor får längst till och med

den 31 maj 2017 utan importtillstånd importera till tillverkningsplatsen

sådana explosiva varor (inklusive explosiva råvaror och komponenter)

som omfattas av tillverkningstillståndet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

HELENA LINDBERG

Joakim Agås

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

4