MSBFS 2017:3

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2017:3

Utkom från trycket

den 29 december 2017

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om information vid nödsituationer där

det finns risk för strålning;

beslutade den 19 december 2017.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver1 följande med

stöd av 4 kap. 18 § förordningen (2003:789)2 om skydd mot olyckor.

Inledande bestämmelser

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om den information som

länsstyrelsen ska ge enligt 4 kap. 18 § förordningen (2003:789) om skydd

mot olyckor.

Förhandsinformation

2 § Förhandsinformation till allmänheten som sannolikt kommer att

beröras vid en nödsituation där det finns risk för strålning ska innehålla

1. grundläggande fakta om radioaktivitet och dess påverkan på människor

och miljö,

2. information om vilka olika typer av nödsituationer där det finns risk för

strålning som har beaktats och vilka följder de har för allmänheten och

miljön,

3. beredskapsåtgärder för att varna, skydda och bistå allmänheten vid

nödsituationer där det finns risk för strålning, och

4. användbar information om vilka åtgärder allmänheten bör vidta vid

nödsituationer där det finns risk för strålning.

Förhandsinformationen ska även lämnas till den som bedriver hälso- och

sjukvård, skolverksamhet eller annan aktivitet som besöks av allmänheten

1 Jfr rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av

grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering

för joniserande strålning, och om upphävande av direktiven 89/618/Euratom,

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom och 2003/122/Euratom.

2 Förordningen senast ändrad 2016:653.

MSBFS

2017:3

2

om områdena där aktiviteterna bedrivs kan påverkas av en nödsituation där

det finns risk för strålning.

Informationen ska alltid vara tillgänglig för allmänheten.

3 § Förhandsinformationen ska uppdateras och lämnas ut med jämna

mellanrum och när betydande ändringar görs, dock minst vart femte år.

Information vid nödsituationer där det finns risk för

strålning

4 § Information till allmänheten som berörs vid nödsituationer där det

finns risk för strålning ska innehålla

1. information om den typ av nödsituation som har uppstått och, om så är

möjligt, uppgifter om dess ursprung, omfattning och troliga förlopp,

2. anvisningar om hur man bör skydda sig beroende på typ av nödsituation

såsom

 restriktioner vid konsumtion av vissa livsmedel och vatten som

sannolikt är förorenade (kontaminerade),

 enkla regler i fråga om hygien och borttagande av föroreningar

(dekontaminering),

 rekommendationer om att stanna inomhus,

 utdelning och intag av jodtabletter, och

 utrymningsåtgärder.

Anvisningarna i punkt 2 kan vid behov åtföljas av särskilda varningar för

vissa grupper ur allmänheten.

Länsstyrelsen ska, vid en nödsituation där det finns risk för strålning,

 uppmana allmänheten att samarbeta, och

 lämna nödvändiga instruktioner för samarbetet.

Information och anvisningar ska, om tiden tillåter det, kompletteras med

grundläggande fakta om radioaktivitet och dess påverkan på människor och

miljö.

5 § Informationen i 4 § ska ges regelbundet och utan dröjsmål.

Information vid ett förvarningsskede

6 § Om en nödsituation där det finns risk för strålning föregås av ett

förvarningsskede ska

1. allmänheten som sannolikt kommer att beröras uppmanas att lyssna på

radio eller TV, och

MSBFS

2017:3

3

2. institutioner som har ett särskilt ansvar för allmänheten ges

förberedande anvisningar.

______________

Denna författning träder i kraft den 6 februari 2018. Statens räddningsverks

föreskrifter om information till allmänheten i händelse av en nödsituation

som medför risk för strålning (SRVFS 2000:3) upphör samtidigt att gälla.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NILS SVARTZ

Pelle Postgård

(Avdelningen för utveckling av beredskap)

MSBFS

2017:3

4

Beställningsadress:

Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90, www.wolterskluwer.se

E-post: kundservice@wolterskluwer.se