Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2003-11-20
Ändring införd
SFS 2003:789 i lydelse enligt SFS 2020:317
Ikraft
2004-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-05-20

1 kap. Inledande bestämmelse

[K1]1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]De begrepp som används i lagen om skydd mot olyckor har samma betydelse i denna förordning.

[S3]2 kap. Enskildas skyldigheter

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

1 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska meddela föreskrifter om för vilka byggnader eller andra anläggningar en skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska lämnas.

Sådana föreskrifter får meddelas om byggnader eller andra anläggningar

 1. som är särskilt avsedda att användas av människor med behov av vård och omsorg eller av människor som annars har särskilda hjälpbehov eller som är föremål för kriminalvård i anstalt eller av annat skäl tagits i förvar,
 2. där människor vistas till följd av utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdom, utbildning för vuxna eller universitets- och högskoleutbildning,
 3. som är särskilt avsedda att användas för tillfälligt boende av många människor samtidigt eller som förläggning,
 4. där många människor samtidigt kan komma att vistas tillfälligt,
 5. där det bedrivs en verksamhet som är sådan att risken för uppkomst av brand är stor eller att risken för allvarliga skador om brand skulle uppstå är stor,
 6. där en brand skulle riskera att medföra förlust av väsentliga kulturhistoriska värden eller att annars skada väsentliga samhällsintressen, eller
 7. som har en sådan utformning att risken för allvarliga skador vid brand är stor. Förordning (2011:565).

[K1]2 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om innehållet i den skriftliga redogörelse för brandskyddet som avses i 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]En kommun får meddela föreskrifter om frister för när redogörelsen ska lämnas in till kommunen. Förordning (2008:1220).

Anläggningar med farlig verksamhet

[K1]3 §  Länsstyrelsen skall, efter samråd med kommunen, besluta vilka anläggningar som omfattas av ägarens eller verksamhetsutövarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[K1]4 §  Om en olycka som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön inträffar vid en sådan anläggning som avses i 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor eller en överhängande fara för en sådan olycka förelegat, ska anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren på anläggningen omgående informera den kommun där anläggningen är belägen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om

 1. omständigheterna kring olyckan eller den befarade olyckan,
 2. vilka farliga ämnen som finns i anläggningen och som kan orsaka allvarliga skador på människor eller i miljön och om några av dessa ämnen läckt ut,
 3. de uppgifter som finns tillgängliga för att möjliggöra en bedömning av följderna för människor och miljö, samt
 4. vilka räddningsåtgärder som har vidtagits.

[S2]Så snart det kan ske ska information också lämnas om

 1. vilka sanerings- och restaureringsåtgärder som planeras för att begränsa följderna, samt
 2. vilka åtgärder som planeras för att förhindra att en olycka inträffar igen.

[S3]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska omgående informera regeringen och andra berörda myndigheter om sådana olyckor eller befarade olyckor som avses i första stycket.

[S4]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om verkställigheten av första och andra stycket. Förordning (2008:1220).

Varning

[K1]5 §  För varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får den som äger eller utövar verksamhet på en anläggning som avses i 2 kap. 4 § samma lag efter kommunens medgivande använda de varningsanordningar som installerats för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred. Förordning (2006:640).

[K1]6 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förordning (2008:1220).

Eldningsförbud

[K1]7 §  En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand.

[S2]Föreskrifter som en länsstyrelse har meddelat med stöd av första stycket gäller när de har kungjorts eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet. I brådskande fall får föreskrifterna kungöras genom att publiceras i en ortstidning eller läsas upp i radio. Detsamma gäller i fråga om ändring eller upphävande av sådana föreskrifter. Förordning (2016:653).

3 kap. Kommunens skyldigheter

Förebyggande verksamhet

Sotning och brandskyddskontroll

[K3]1 §  En kommun skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap.4 § första och andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ske.

[S2]Kommunen får besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i särskilda fall.

[K3]2 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilka objekt som från brandskyddssynpunkt omfattas av kraven på rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även meddela föreskrifter om hur omfattande brandskyddskontrollen ska vara och hur ofta den ska göras. Förordning (2008:1220).

Handlingsprogram och planer

[K3]3 §  De handlingsprogram som avses i 3 kap.3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall innehålla uppgifter om samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och enskilda.

[S2]I de handlingsprogram som avses i 3 kap. 8 § samma lag skall en kommun i förekommande fall lämna uppgift om hamnar och deras gränser i vatten.

[K3]4 §  En kommuns handlingsprogram ska tillställas länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt de kommuner och andra med vilka samverkan inom förebyggande arbete eller räddningstjänst kan bli aktuell. Förordning (2008:1220).

[K3]5 §  En framställning enligt 3 kap. 3 § tredje stycket och 3 kap. 8 § tredje stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får göras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1220).

[K3]6 §  Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för

 1. verksamheter som tillhör den högre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor,
 2. riskanläggningar enligt förordningen (2013:319) om utvinningsavfall som inte omfattas av bestämmelserna i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
 3. verksamheter med joniserande strålning på en anläggning som inte är en kärnteknisk anläggning i de fall anläggningens ägare eller verksamhetsutövaren omfattas av skyldigheter enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]Planen ska ha den omfattning som säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Planen ska lämnas in till länsstyrelsen.

[S3]För verksamheter enligt första stycket 1 gäller även följande. Planen ska vara upprättad senast inom två år från det att säkerhetsrapporten enligt 10 § samma lag är färdigställd. Om en uppdaterad säkerhetsrapport har upprättats ska planen vara uppdaterad senast ett år från det att den uppdaterade säkerhetsrapporten finns tillgänglig.

[S4]När kommunen ska upprätta eller uppdatera en plan ska allmänheten ges möjlighet att lämna synpunkter på planen på lämpligt sätt och i så god tid att kommunen har möjlighet att ta hänsyn till synpunkterna. Förordning (2018:509).

[K3]6 a §  Den som driver en sådan verksamhet som avses i 6 § första stycket 1 eller 2 ska förse kommunen med de upplysningar som kommunen behöver för att upprätta planen för räddningsinsatser. Förordning (2008:723).

[K3]6 b §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av 6 och 6 a §§. Förordning (2008:1220).

Räddningstjänst

[K3]6 c §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter för kommunens användning av de varningsanordningar som installerats för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred. Förordning (2008:1220).

Skyldigheter att rapportera vissa iakttagelser och att biträda vid utredning

[K3]7 §  Upptäcks i samband med räddningstjänst, sotning, brandskyddskontroll, tillsyn eller undersökning av en olycka enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor en brist eller ett missförhållande som kan leda till en annan olycka än brand, skall räddningsledaren eller den som utför sotning eller brandskyddskontroll, förrättar tillsyn eller undersökning av olyckor underrätta den ansvariga myndigheten om förhållandet.

[K3]8 §  En kommun ska biträda vid den utredning som Polismyndigheten eller någon annan myndighet gör med anledning av en olycka vid vilken kommunen ska ansvara för räddningstjänsten eller med anledning av ett tillbud till en sådan olycka. Förordning (2014:1223).

Behörighet

[K3]9 §  Behörig att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos Statens räddningsverk.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet. Förordning (2008:1220).

 • SRVFS 2004:9: Statens räddningsverks föreskrifter om behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst

[K3]10 §  Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är den som genomgått särskild utbildning hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller hos dess föregångare.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilken utbildning som ska krävas för sådan behörighet. Förordning (2008:1220).

[K3]11 §  Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:159).

11 a § Har upphävts genom förordning (2016:159).
12 § Har upphävts genom förordning (2016:159).

4 kap. Statens skyldigheter

Fjällräddningstjänst

[K4]1 §  Polismyndigheten ansvarar för fjällräddningstjänst.

[S2]Polismyndigheten ska upprätta ett program för fjällräddningstjänsten. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
 2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, andra statliga myndigheter och berörda organisationer.

[S3]Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig. Förordning (2019:1048).

Flygräddningstjänst

[K4]2 §  Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst.

[S2]Bestämmelser om svensk flygräddningstjänst utanför svenskt område finns i 10 kap. 1 § luftfartsförordningen (2010:770). Förordning (2010:782).

[K4]3 §  För flygräddningstjänsten skall det finnas en räddningscentral.

[K4]4 §  Sjöfartsverket ska upprätta ett program för flygräddningstjänsten. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
 2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

[S2]Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser att skaffa sig. Förordning (2008:1220).

[K4]5 §  När flygräddningstjänsten inom svenskt område avser luftfartyg eller personer från en annan stat, skall luftfartyg och personal från den staten tilllåtas att delta i skälig omfattning och medföra önskad utrustning. Rätten att delta är begränsad till de områden där det efterspanade eller förolyckade luftfartyget eller någon ombordvarande kan antas befinna sig.

[K4]6 §  Vid flygräddningstjänst inom ett sådant restriktionsområde som avses i bilaga 1 i förordningen (2005:801) om restriktioner för luftfart inom vissa områden eller i 1 kap. 4 § första stycket luftfartsförordningen (2010:770) får andra än militära luftfartyg medverka bara med Försvarsmaktens tillstånd och på de villkor som Försvarsmakten bestämmer. Förordning (2010:782).

[K4]7 §  Om ett luftfartyg som är registrerat i en annan stat har förolyckats inom svenskt område, ska Sjöfartsverket omedelbart underrätta det konsulat för den staten som är närmast olycksplatsen. Om det inte finns något konsulat i Sverige, ska statens beskickning underrättas.

[S2]Om luftfartyget är registrerat hos en internationell organisation, ska underrättelsen lämnas till organisationen. Förordning (2008:1220).

Sjöräddningstjänst

[K4]8 §  Sjöfartsverket ansvarar för sjöräddningstjänst.

[S2]I de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium, där räddningstjänsten enligt internationella överenskommelser ankommer på svenska myndigheter, skall Sjöfartsverket ansvara för räddningsinsatser som avses i 4 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[K4]9 §  För sjöräddningstjänsten skall det finnas en räddningscentral.

[K4]10 §  Sjöfartsverket ska upprätta ett program för sjöräddningstjänsten. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga verket har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
 2. uppgifter om samverkan med kommuner, regioner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

[S2]Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser verket har och avser att skaffa sig. Förordning (2019:1048).

Efterforskning av försvunna personer i andra fall

[K4]11 §  Polismyndigheten ansvarar för efterforskning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]Polismyndigheten ska upprätta ett program för efterforskningen. Programmet ska innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
 2. uppgifter om samverkan med kommuner, andra statliga myndigheter och berörda organisationer.

[S3]Som en del av förmågan ska det anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig. Förordning (2014:1223).

Miljöräddningstjänst till sjöss

[K4]12 §  Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst till sjöss.

[S2]I de delar av havet utanför Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon, där räddningstjänsten enligt internationella överenskommelser ankommer på svenska myndigheter, skall Kustbevakningen ansvara för räddningsinsatser som avses i 4 kap. 5 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[K4]13 §  För miljöräddningstjänsten till sjöss skall det finnas en eller flera ledningscentraler.

[K4]14 §  Kustbevakningen skall upprätta ett program för miljöräddningstjänsten till sjöss. Programmet skall innehålla

 1. uppgifter om vilken förmåga myndigheten har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser, och
 2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter och berörda organisationer.

[S2]Som en del av förmågan skall anges vilka resurser myndigheten har och avser att skaffa sig.

Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering

Ansvar för räddningstjänst

[K4]15 §  Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och för sanering efter sådana utsläpp som avses i 4 kap. 8 § första stycket samma lag.

[K4]16 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten meddela ytterligare föreskrifter om räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]För saneringen enligt 4 kap. 8 § lagen om skydd mot olyckor får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela ytterligare föreskrifter efter att ha hört Strålsäkerhetsmyndigheten och andra berörda myndigheter och organisationer. Förordning (2008:1220).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Information till allmänheten i händelse av en radiologisk nödsituation

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Information till allmänheten om radiologiska nödsituationer

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]17 §  Vid tillämpning av 1820 §§ ska följande uttryck ha nedan angiven betydelse i information till allmänheten.

[S2]Radiologisk nödsituation: en plötsligt inträffad händelse som

 1. inbegriper en strålkälla,
 2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och
 3. kräver omedelbara åtgärder.

[S3]Befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation: en befolkningsgrupp för vilken det finns utarbetade planer i händelse av en radiologisk nödsituation.

[S4]Befolkning som faktiskt kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation: en befolkningsgrupp för vilken särskilda skyddsåtgärder vidtas så snart en radiologisk nödsituation som medför risk för strålning uppstår. Förordning (2018:509).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

17 §  Med radiologisk nödsituation avses vid tillämpning av 18-20 §§ en plötsligt inträffad händelse som

 1. inbegriper en strålkälla,
 2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och
 3. kräver omedelbara åtgärder. Förordning (2020:317).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]18 §  En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som troligen kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.

[S2]Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.

[S3]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla. Förordning (2018:509).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

18 §  En länsstyrelse ska säkerställa att den befolkning som sannolikt kommer att beröras i händelse av en radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och de regler som gäller i en sådan situation.

Länsstyrelsen ska vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, säkerställa att den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla. Förordning (2020:317).

[K4]19 §  En länsstyrelse ska säkerställa att den som inte är sysselsatt i en tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396), men som kan komma att delta i räddningsaktioner i händelse av en radiologisk nödsituation, ges lämplig och regelbundet uppdaterad information om de hälsorisker som deras deltagande kan komma att innebära och om de försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid ett sådant tillfälle.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om vad denna information ska innehålla. Förordning (2018:509).

[K4]20 §  Om det krävs räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst till följd av sådana allvarliga olyckor som avser utsläpp av radioaktiva ämnen och som innebär en radiologisk nödsituation, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bistå kommunen med uppgifter om hur allmänheten ska informeras. Förordning (2018:509).

Program för räddningstjänsten

/Upphör att gälla U: 2022-01-01/

[K4]21 §  En länsstyrelse ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och regioner upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Programmet ska behandla

 1. organisation och ledning,
 2. samband,
 3. strålningsmätning,
 4. information till allmänheten,
 5. personella och materiella resurser i länet,
 6. saneringsmetoder, och
 7. andra frågor av betydelse för beredskapen.

[S2]De program som upprättas av länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län ska dessutom behandla frågor om alarmering, utrymning, utdelning av jodtabletter och sådant bistånd som sägs i 29 §. Uppgifter om biståndet ska även behandlas i det program som ska upprättas av länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län. Förordning (2019:1048).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

21 §  En länsstyrelse ska, efter att ha låtit berörda myndigheter, kommuner och regioner yttra sig och i samverkan med länsstyrelser i närliggande län, upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Pro- grammet ska behandla

 1. organisation och ledning,
 2. samband,
 3. strålningsmätning,
 4. information och varning till allmänheten,
 5. personella och materiella resurser i länet,
 6. skyddsåtgärder,
 7. saneringsmetoder, och
 8. andra frågor av betydelse för beredskapen.

Programmet ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de lokala förutsättningarna. Förordning (2020:317).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

21 a §  Programmen ska

 1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla uppgifter om
  1. en inre beredskapszon, ca 5 kilometer från anläggningen,
  2. en yttre beredskapszon, ca 25 kilometer från anläggningen, och
 2. för kärnbränslefabriken i Västerås innehålla uppgifter om en beredskapszon, ca 700 meter från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av beredskapszoner. Förordning (2020:317).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

21 b §  Programmen ska

 1. för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp innehålla uppgifter om en planeringszon, ca 100 kilometer från anläggningen, och
 2. för centrala mellanlagret för använt kärnbränsle i Simpevarp innehålla uppgifter om en planeringszon, ca 2 kilometer från anläggningen.

Kraven på innehåll i programmen enligt första stycket gäller endast länsstyrelser som berörs av planeringszoner. Förordning (2020:317).

/Träder i kraft I: 2022-01-01/

21 c §  Beredskapszonernas och planeringszonernas exakta utformning fastställs av den länsstyrelse där de kärntekniska anläggningarna är belägna efter att länsstyrelsen hämtat in synpunkter från andra berörda länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2020:317).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

21 d §  Länsstyrelsen ska regelbundet och på lämpligt sätt informera de som bor inom en beredskapszon om innehållet i programmet. Förordning (2020:317).

Ledning

[K4]22 §  Till räddningsledare i räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning får endast den utses som har behörighet att vara räddningsledare i kommunal räddningstjänst och som har erfarenhet av att leda stora räddningsinsatser, eller den som har motsvarande kvalifikationer.

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

Beredskapszon

[K4]23 §  /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2020:317)./ Omkring kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska det finnas en inre beredskapszon och en zon för strålningsmätning (indikeringszon) enligt vad som anges i bilaga till denna förordning. Förordning (2008:439).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

Beredskapszoner och planeringszoner

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]24 §  Vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska varning förberedas så att larm kan ges till befolkningen i den inre beredskapszonen. Förordning (2008:439).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

24 §  Länsstyrelsen ska vidta förberedelser så att befolkningen inom beredskapszonerna kan varnas skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från den kärntekniska anläggningen eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp. Förordning (2020:317).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]25 §  De som bor inom den inre beredskapszonen skall på lämpligt sätt informeras om innehållet i det program som avses i 21 §.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

25 §  Länsstyrelsen ska förbereda för inomhusvistelse för allmänheten inom beredskapszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för utrymning av allmänheten inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp. Utrymning av den inre beredskapszonen ska kunna prioriteras framför utrymning av den yttre beredskapszonen. Förordning (2020:317).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]26 §  Inom den inre beredskapszonen skall jodtabletter delas ut till allmänheten. Dessutom skall jodtabletter hållas i lager som medger en komplettering av förhandsutdelningen och en begränsad utdelning inom indikeringszonen.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

26 §  Länsstyrelsen ska förbereda för strålningsmätningar och utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar inom planeringszonerna.

Länsstyrelsen ska även förbereda för inomhusvistelse för allmänheten inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp. Förordning (2020:317).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]27 §  Länsstyrelsen i Södermanlands län ska i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Strålsäkerhetsmyndigheten upprätta en beredskapsplan för den kärntekniska anläggningen i Studsvik. Förordning (2008:1220).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

27 §  Inom beredskapszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska

 1. jodtabletter delas ut till allmänheten i förhand, och
 2. en kompletterande utdelning av jodtabletter förberedas.

Inom planeringszonerna för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp ska en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten förberedas. Förordning (2020:317).

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]28 §  En kommun skall biträda länsstyrelsen med beredskapsplaneringen för den inre beredskapszonen.

[S2]Inom indikeringszonen skall kommunen biträda länsstyrelsen genom att ställa personal och egendom till förfogande för mätning och inrapportering av mätresultatet.

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

28 §  En kommun inom en beredskapszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering.

En kommun inom en planeringszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande. Förordning (2020:317).

Personalberedskap

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]29 §  Inom länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar och Hallands län ska organiseras en personalberedskap för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Dessa länsstyrelser samt länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i frågor om sådan räddningstjänst. Förordning (2008:439).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

29 §  Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelserna ska organisera sin personalberedskap för sådant bistånd.

Programmen som upprättas av dessa länsstyrelser enligt 21 § ska även behandla sådant bistånd. Förordning (2020:317).

Rådgivning

/Upphör att gälla U: 2022-07-01/

[K4]30 §  Vid räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska Strålsäkerhetsmyndigheten ge råd om strålningsmätningar samt samordna och biträda med strålskyddsbedömningar. Förordning (2008:439).

/Träder i kraft I: 2022-07-01/

30 §  Strålsäkerhetsmyndigheten ska ge råd om strålningsmätningar samt samordna och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska även bistå med strålskyddsbedömningar vid analysen av risker som programmen enligt 21 § andra stycket ska utgå från. Förordning (2020:317).

Samordning och övertagande av ansvaret för räddningstjänsten i vissa fall

Samordning

[K4]31 §  Om en statlig myndighet har lämpliga resurser för att delta i räddningsinsatser, är myndigheten skyldig att medverka i planläggningen av räddningstjänsten och vid övningar i räddningstjänsten.

[K4]32 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter om samordning av räddningstjänsten och saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen. Förordning (2008:1220).

Övertagande av ansvaret för räddningstjänsten i vissa fall

[K4]33 §  Fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatserna. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, skall länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

[S2]Om flera län berörs av räddningsinsatser som avses i första stycket får länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som får ta över ansvaret för räddningstjänsten i kommunerna. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst skall länsstyrelserna komma överens om vilken länsstyrelse som skall ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

[K4]34 §  En länsstyrelse ska efter att ha hört kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som länsstyrelsen behöver för att kunna utöva sitt ansvar enligt 33 §.

[S2]Länsstyrelsen ska informera allmänheten om innehållet i planerna.

[S3]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om innehållet i planerna. Förordning (2008:1220).

Information till Europeiska unionens kommission

[K4]35 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska informera Europeiska unionens kommission enligt artikel 18 och 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2015:239).

5 kap. Tillsyn

[K5]1 §  I fråga om den statliga räddningstjänsten utövas den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen av

 1. Polismyndigheten när det gäller fjällräddningstjänsten och efterforskning av försvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor,
 2. Transportstyrelsen när det gäller flygräddningstjänsten och sjöräddningstjänsten,
 3. Kustbevakningen när det gäller miljöräddningstjänsten till sjöss.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utövar tillsynen över frågor som rör samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar. Förordning (2014:1223).

[K5]2 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsynen över efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och med stöd av lagen meddelade föreskrifter i frågor som rör planläggningen av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor samt planläggningen av saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag. Förordning (2008:1220).

6 kap. Särskilda skyldigheter för kommuner och statliga myndigheter

[K6]1 §  När en räddningsinsats är avslutad efter en olycka som inneburit att miljön har blivit skadad, skall räddningsledaren underrätta den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och länsstyrelsen.

7 kap. Bestämmelser om ersättning

Ersättning till kommun

[K7]1 §  Ersättning enligt 7 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken för det år då kostnaden uppstod. Förordning (2010:1724).

[K7]2 §  Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

[K7]3 §  Frågor om ersättning enligt 7 kap.2 och 3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor prövas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1220).

Ersättning till enskilda

[K7]4 §  Ersättning enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor lämnas enligt följande. Ersättning för arbete och tidsspillan lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning för sådan personal inom kommunens räddningstjänstverksamhet som inte är anställd på heltid.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle.

[S3]Färd till eller från platsen för ett arbete som avses i 7 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor räknas som medverkan i räddningstjänsten eller övning med den kommunala organisationen för räddningstjänst, om färden har föranletts av arbetet och stått i nära samband med detta. Förordning (2008:1220).

 • SRVFS 2005:7: Statens räddningsverks föreskrifter om ersättning för resa och uppehälle vid medverkan i räddningstjänst

8 kap. Räddningstjänst under höjd beredskap

[K8]1 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om medverkan vid övningar enligt 10 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 8 kap. 2 § samma lag. Förordning (2008:1220).

[K8]2 §  Under höjd beredskap får länsstyrelsen föreskriva om undantag från de behörighetskrav som gäller enligt 3 kap. 9 §.

[K8]3 §  En länsstyrelse har rätt att besluta om användning av personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för omfördelning mellan kommunerna i länet. Förordning (2006:640).

[K8]4 §  Ersättningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bestäms av länsstyrelsen och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1220).

9 kap. Har upphävts genom förordning (2005:743).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Genom förordningen upphävs räddningstjänstförordningen (1986:1107). Dock skall följande bestämmelser i den upphävda förordningen fortsätta att tillämpas under år 2004:
  1. 8 § till och med den 1 juli 2004, utom i fråga om andra stycket 1 och 4 vilka skall tillämpas under hela 2004,
  2. 9 §, 25 § utom i fråga om ingenjörsexamen för skorstensfejare, 26, 28, 30 och 82 §§ under hela 2004.
 3. Genom förordningen (SRVFS 2003:5) om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter om brandsynefrister (SRVFS 1993:1) har det föreskrivits att de sistnämnda föreskrifterna skall upphöra att gälla den 1 januari 2004. Med avseende på de byggnader eller andra anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall dock föreskrifterna fortsätta att tillämpas under den tid som bestämmelserna om brandsyn skall gälla enligt fjärde punkten övergångsbestämmelserna till lagen.
 4. Genom förordningen (SRVFS 2003:6) om upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister har det föreskrivits att de sistnämnda föreskrifterna skall upphöra att gälla den 1 januari 2004. Intill dess att kommunen, med stöd av 3 kap. 1 § denna förordning, meddelat föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap.4 § första och andra stycket lagen om skydd mot olyckor skall ske, skall för rengöringen (sotningen) i tillämpliga delar dock tillämpas de bestämmelser som anges i de upphävda föreskrifterna.
 5. Den som vid utgången av 2003 uppfyller kraven för att vara räddningsledare enligt 6 § räddningstjänstförordningen eller enligt åttonde punkten övergångsbestämmelserna till räddningstjänstförordningen skall anses vara behörig att vara räddningsledare enligt lagen om skydd mot olyckor. Detsamma skall gälla i fråga om den som med stöd av andra punkten under 2004 genomgår och avslutar utbildning som skulle ha uppfyllt kraven för att vara räddningsledare enligt 6 § räddningstjänstförordningen.
 6. Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
CELEX-nr
32001L0019
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:6) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 4 kap 2, 4, 7 §§
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:231) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 9 kap 1 §
Ikraftträder
2005-06-07

Förordning (2005:743) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
upph. 9 kap
Ikraftträder
2005-12-01

Förordning (2006:62) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 3 kap 11 §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:640) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 2 kap 5 §, 8 kap 3 §
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2007:686) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007. Ansökningar om behörighet för sådan befattning som avses i 3 kap. 9 § som inkommit före ikraftträdandet, ska dock prövas enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. 3 kap 11, 12 §§; ny 3 kap 11 a §
CELEX-nr
32005L0036
Ikraftträder
2007-10-01

Förordning (2008:439) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 4 kap 16, 21, 23, 24, 27, 29, 30 §§, bil.
Ikraftträder
2008-07-15

Förordning (2008:723) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.
 2. Den plan för räddningsinsatser som avses i 3 kap. 6 § första stycket 2 ska beträffande anläggningar som omfattas av tillstånd eller är i drift den 1 maj 2008 vara upprättad senast den 1 maj 2012.
Omfattning
ändr. 3 kap 6; nya 3 kap 6 a, 6 b, 6 c §§, rubr. närmast före 6 c §
CELEX-nr
32006L0021
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:1220) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 2 kap 1, 2, 4, 6 §§, 3 kap 2, 4, 5, 6 b, 6 c, 9, 10, 11, 12 §§, 4 kap 2, 4, 7, 16, 18, 19, 20, 27, 32, 34, 35 §§, 5 kap 1, 2 §§, 7 kap 3, 4 §§, 8 kap 1, 4 §§
CELEX-nr
31996L0082
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:782) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 4 kap. 2, 6 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1724) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:565) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:321) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1223) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 3 kap. 8 §, 4 kap. 1, 11 §§, 5 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:239) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 35 §
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2016:159) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
upph. 3 kap. 11 a, 12 §§; ändr. 3 kap. 11 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:653) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:509) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §, 4 kap. 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 4 kap. 17 §
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2019:1048) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 10, 21 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:317) om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 21-21 c §§ och i övrigt den 1 juli 2022.
 2. Program, beredskapszoner och planeringszoner enligt de nya bestämmelserna i 21-21 c §§ ska dock gälla först från och med den 1 juli 2022.

Bilaga /Upphör att gälla U:2022-07-01 genom förordning (2020:317)./

Inre beredskapszon och indikeringszon för kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Simpevarp

Kärnkraftverket i Forsmark
Den inre beredskapszonen omfattar de delar av Tierps och Östhammars kommuner som utgörs av Berkinge, Dyvikens, Forsmarks, Gräsö, Konradslunds, Norrboda, Snesslingebergs, Sunds, Söderboda, Valö, Vamsta, Årböleby och Ängskärs telefonstationsområden.
Indikeringszonen omfattar
dels Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner,
dels Bladåkers, Faringe, Lena, Rasbokils, Stavby, Tensta, Tuna och Viksta församlingar i Uppsala kommun samt Edebo, Häverö och Singö församlingar i Norrtälje kommun.
Kärnkraftverket i Ringhals
Den inre beredskapszonen omfattar de delar av Kungsbacka och Varbergs kommuner som utgörs av Bua, Derome, Frillesås, Kärradals, Veddige, Väröbacka, Åsa, Åsklosters och Älekärrs telefonstationsområden.
Indikeringszonen omfattar
dels Kungsbacka, Mölndals och Varbergs kommuner,
dels den del av Göteborgs kommun som ligger söder om Göta älv och Säveån,
dels Mjöbäcks församling i Svenljunga kommun, Marks kommun utom församlingarna Fritsla och Skephult samt Falkenbergs kommun utom församlingarna Abild, Asinge, Eftra, Gunnarp, Krogsered, Slöinge och Årstad.
Kärnkraftverket i Simpevarp
Den inre beredskapszonen omfattar den del av Oskarshamns kommun som utgörs av Bussviks, Figeholms, Fliviks, Fårbo, Jämserums, Misterhults, Norra Uvö, Virkvarns och Åby Bro telefonstationsområden.
Indikeringszonen omfattar
dels Oskarshamns kommun,
dels de delar av Borgholms, Hultsfreds, Högsby, Mönsterås, Vimmerby och Västerviks kommuner som ligger inom ett avstånd av 50 km från kärnkraftverket. Förordning (2008:439).
Omfattning
upph. 4 kap. 23 §, bil. rubr. närmast före 4 kap. 23; ändr. 4 kap. 17, 18, 21, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr.närmast före 4 kap. 17 §; nya 4 kap. 21 a, 21 b, 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 4 kap. 24 §
Ikraftträder
2022-01-01