MSBFS 2018:12

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2018:12

Utkom från trycket

den 3 januari 2019

Föreskrifter om ändring i Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

(MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses

utgöra brandfarliga eller explosiva varor;

beslutade den 18 december 2018.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver med stöd av 25 §

förordningen (2010:1075)1 om brandfarliga och explosiva varor dels att 1

kap. 2 § och 2 kap. 2 § i föreskrifterna ska ha följande lydelse dels att det i

föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 6 §, av följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

2 §2 I denna författning avses med

ADR-S

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av

farligt gods på väg och i terräng, eller författning

som ersatt dessa föreskrifter.

CLP-

förordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om

klassificering, märkning och förpackning av

ämnen och blandningar, ändring och upphävande

av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG, samt

ändring av förordning (EG) nr 1907/2006,

FN:s

testhandbok

sjätte omarbetade utgåvan av FN-

rekommendationerna för transport av farligt

gods, handbok för provning och kriterier (UN

recommendations on the transport of dangerous

goods – Manual of Tests and Criteria –

ST/SG/AC.10/11/Rev.6),

1 Förordningen senast ändrad genom 2017:514

2 Senaste lydelse MSBFS 2010:4

MSBFS

2018:12

2

flampunkt

den lägsta temperatur då en vätska avger ångor

som bildar en antändbar blandning med luft,

enligt någon av de provningsmetoder som anges

i delavsnitt 2.3.3.1 i ADR-S,

gas

ämne som

a) har ett ångtryck som är högre än 300 kPa vid

en temperatur av 50 °C, eller

b) är fullständigt gasformigt vid en temperatur av

20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa,

pyroteknisk sats

ämne eller blandning avsedd att framkalla en

verkan genom värme, ljus, ljud, gas eller rök,

eller en kombination av dessa som resultat av

självunderhållande exoterma kemiska reaktioner,

vätska

ämne eller blandning som vid 50 °C har ett

ångtryck på högst 300 kPa och som inte är

fullständigt gasformigt vid 20 °C och ett

atmosfärstryck på 101,3 kPa, och som

a) har en smältpunkt eller initial smältpunkt vid

högst 20 °C vid ett atmosfärstryck på 101,3 kPa,

eller

b) är flytande enligt provningsmetoden ASTM D

4359-90, eller

c) inte är pastaartad enligt kriterierna i den

beskrivna provningsmetoden

(penetrometermetoden) för bestämning av

flytbarhet i ADR-S avsnitt 2.3.4.

2 kap. Brandfarliga varor

Brandfarliga vätskor

2 §3 Brandfarliga vätskor är vätskor som har en flampunkt som inte

överstiger 100 °C. Alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622) är

emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig

tillverkning enligt alkohollagen.

3 Senaste lydelse MSBFS 2010:4

MSBFS

2018:12

3

3 kap. Explosiva varor

Andra explosiva varor

6 § Emulsioner, suspensioner och geler som innehåller minst 60

viktprocent ammoniumnitrat och mer än 1 viktprocent brännbara ämnen är

explosiva varor vid mekanisk bearbetning även om de inte uppfyller

kriterierna för klassificering i Klass 1 enligt ADR-S eller i faroklassen

explosiva ämnen, blandningar och föremål enligt CLP-förordningen.

Pumpning mellan behållare utan tillsats av andra ämnen är inte mekanisk

bearbetning.

______________

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Lorens van Dam

(Avdelningen för utveckling av samhällsskydd)

MSBFS

2018:12

4

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-postadress:

kundservice@nj.se

Webbadress:

www.nj.se/offentligapublikationer