MSBFS 2020:6

Myndigheten för samhällsskydd och

beredskaps författningssamling

1 kap.

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps

föreskrifter om informationssäkerhet för statliga

myndigheter;

beslutade den 1 september 2020.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med

stöd av 21 § förordningen (2015:1052)1 om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och beslutar

följande allmänna råd2.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om sådana säkerhetskrav

som avses i 19 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

2 §

Om en annan författning innehåller en bestämmelse som ställer högre

krav än kraven i dessa föreskrifter tillämpas den bestämmelsen.

Begreppsförklaring

3 § I dessa föreskrifter avses med

behandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder

beträffande information, oberoende av om de

utförs automatiserat eller ej, såsom insamling,

registrering, organisering, strukturering,

lagring, bearbetning eller ändring,

framtagning, läsning, användning, utlämning

genom överföring, spridning eller

tillhandahållande på annat sätt, justering eller

sammanförande, begränsning, radering eller

förstöring.

___________________________________________________________________________

1

Förordningen senast ändrad genom SFS 2020:25.

2

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande. Deras funktion är

att förtydliga innebörden i lag, förordning och föreskrifter och att ge generella rekommendationer

om deras tillämpning.

Utgivare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ISSN 2000-1886

MSBFS

2020:6

Utkom från trycket

den 11 september 2020

MSBFS

2020:6

2

gapanalys

Identifiering av skillnaden mellan införda

säkerhetsåtgärder och identifierat behov av

säkerhetsåtgärder.

informationssäkerhet

Bevarande av konfidentialitet, riktighet och

tillgänglighet hos information.

ledningssystem för

informationssäkerhet

Del av myndighetens övergripande

ledningssystem, baserat på en metodik för

verksamhetsrisk, som syftar till att upprätta,

införa, driva, övervaka, granska, underhålla

och utveckla organisationens

informationssäkerhet.

Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

4 §

Myndigheten ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat

informationssäkerhetsarbete med stöd av standarderna SS-EN ISO/IEC

27001:2017 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Ledningssystem för

informationssäkerhet - Krav och SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för

informationssäkerhetsåtgärder eller motsvarande.

Allmänna råd

Om myndigheten väljer att använda en annan standard bör myndigheten analysera

och dokumentera de likheter och skillnader som finns mellan ISO-standarden och vald

standard för att säkerställa att vald standard ger tillräckligt stöd i det systematiska och

riskbaserade informationssäkerhetsarbetet.

Hur informationssäkerhetsarbetet ska utformas

5 § Informationssäkerhetsarbetet ska utformas utifrån de risker och behov

myndigheten identifierar. Det ska omfatta all behandling av information

som myndigheten ansvarar för och integreras med myndighetens befintliga

sätt att leda och styra sin organisation.

MSBFS

2020:6

3

När myndigheten utformar informationssäkerhetsarbetet ska den

1. säkerställa att det finns en informationssäkerhetspolicy där

ledningens målsättning med och inriktning för

informationssäkerhetsarbetet framgår,

2. tydliggöra myndighetsledningens och den övriga organisationens

ansvar, inklusive den eller de som utses att leda och samordna

informationssäkerhetsarbetet, och ge dessa befattningar de

befogenheter som behövs,

3. säkerställa att informationssäkerhetsarbetet tilldelas nödvändiga

resurser,

4. upprätta de interna regler, arbetssätt och stöd som behövs, och

5. säkerställa att innehållet i myndighetens interna regler, arbetssätt och

stöd utvärderas samt vid behov anpassas.

Utformningen av informationssäkerhetsarbetet ska dokumenteras.

Allmänna råd

Myndigheten bör tydliggöra vilka befattningar som är ansvariga för att säkerställa att

information skyddas på avsett sätt (informationsägare).

Den eller de som utses att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet bör ges

en oberoende, kravställande och granskande roll.

Myndigheten bör utvärdera hur interna regler, arbetssätt och stöd svarar mot

identifierade risker och behov. Utvärdering bör ske regelbundet och vid behov, såsom i

samband med verksamhetsuppföljning, omorganisation, förändrade rättsliga krav och

inför beslut att låta myndighetens information behandlas av en annan statlig myndighet

eller en extern aktör.

Utvärderingen bör ske genom interna kontroller, granskningar, interna och externa

revisioner eller motsvarande. Interna regler och arbetssätt bör tydliggöra hur och när

utvärdering ska ske.

Hur informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas

6 § Myndigheten ska säkerställa att informationssäkerhetsarbetet är

systematiskt och riskbaserat genom att

1. klassa sin information avseende konfidentialitet, riktighet och

tillgänglighet i olika nivåer utifrån vilka konsekvenser ett bristande

skydd kan få (informationsklassning),

2. identifiera, analysera och värdera risker för sin information

(riskbedömning),

3. utifrån genomförd informationsklassning och riskbedömning

identifiera behov av och införa ändamålsenliga och proportionella

säkerhetsåtgärder, och

4. utvärdera säkerhetsåtgärderna och vid behov anpassa skyddet av

informationen. I arbetet ingår att genomföra en gapanalys.

Informationssäkerhetsarbetet och införda säkerhetsåtgärder ska

dokumenteras.

MSBFS

2020:6

4

Allmänna råd

Myndigheten bör som stöd för arbetet med informationsklassning och riskbedömning

fastställa

1. vilka befattningar som ansvarar för att informationsklassning och

riskbedömning genomförs,

2. när och i vilka situationer informationsklassning och riskbedömning ska

genomföras, och

3. kriterier och nivåer för bedömning av konsekvens.

Myndigheten bör använda samma kriterier och nivåer för bedömning av konsekvens

vid informationsklassning och riskbedömning. Kriterierna och nivåerna bör utformas så

att bedömningarna ger resultat som kan jämföras över tid.

Myndighetens behov av spårbarhet samt autenticitet hos informationen liksom

informationens behov av bevarande över tid bör beaktas vid informationsklassning.

Myndigheten bör bedöma vilka risker det medför när information som myndigheten

ansvarar för ackumuleras eller aggregeras.

Vid val av ändamålsenliga och proportionella säkerhetsåtgärder bör myndigheten

kombinera organisatoriska, administrativa, fysiska och tekniska åtgärder.

För att underlätta informationssäkerhetsarbetet bör myndigheten gruppera beslutade

säkerhetsåtgärder i skyddsnivåer och koppla dem till informationsklassningens

konsekvensnivåer. Förmågan att med beslutade skyddsåtgärder upprätthålla tillräckligt

skydd på respektive skyddsnivå bör regelbundet utvärderas och vid behov utvecklas

och anpassas.

När annan statlig myndighet eller en extern aktör behandlar

myndighetens information

7 § I de fall myndigheten överlåter åt en annan statlig myndighet att

fullgöra uppgifter som regleras i dessa föreskrifter ska myndigheterna

komma överens om och dokumentera vad respektive myndighet ansvarar för

samt hantera de risker överlåtelsen innebär.

Myndighetens ansvar för att klassa sin information enligt 6 § p.1 kan inte

överlåtas.

8 § Myndigheten ska, innan den låter en extern aktör behandla

information, utifrån informationsklassning och riskbedömning, hantera de

risker en sådan behandling innebär. Myndigheten ska i avtal ställa krav på

vilka säkerhetsåtgärder den externa aktören ska vidta och hur myndigheten

följer upp dessa krav.

Allmänna råd

Avtalet mellan myndigheten och den externa aktören bör reglera

1. att den externa aktören ska ha tillräcklig kompetens avseende

informationssäkerhet,

2. hur den externa aktören ska överlämna information till myndigheten om

misstänkta eller inträffade incidenter, avvikelser och sårbarheter,

3. hur den externa aktören ska följa upp sitt egna och eventuella

underleverantörers systematiska och riskbaserade

informationssäkerhetsarbete, och

4. hur myndighetens information ska återlämnas när avtalet upphör.

MSBFS

2020:6

5

Säkerhetsåtgärder avseende behandling av information

Åtgärder för att säkerställa att personal behandlar information på ett

säkert sätt

9 § Myndigheten ska

1. anpassa bakgrundskontroller av egen och inhyrd personal utifrån

vilken information personalen ska få åtkomst till,

2. hålla egen och inhyrd personal informerad om relevanta interna

regler, arbetssätt och stöd,

3. utvärdera att interna regler, arbetssätt och stöd används på avsett sätt,

4. säkerställa att egen och inhyrd personal med utpekade roller i

informationssäkerhetsarbetet har tillräcklig kompetens för att kunna

utföra sina arbetsuppgifter, och

5. utveckla och upprätthålla kompetens hos egen personal avseende

informationssäkerhet genom utbildning, informationsinsatser och

övning.

Allmänna råd

Bakgrundskontroller bör ske genom intervju, kontakt med referenser samt verifiering

av akademiska, yrkesmässiga och övriga kvalifikationer.

Åtgärder för att försvåra obehörig tillgång till information i

myndighetens lokaler

10 § Myndigheten ska identifiera och hantera behovet av

1. skalskydd och tillträdesbegränsning för sina lokaler,

2. tekniska system för att larma vid obehörigt tillträde till sina lokaler,

och

3. att dela in sina lokaler i fysiskt separerade zoner.

Åtgärder för att hantera incidenter och avvikelser

11 § Myndigheten ska ha förmåga att

1. skyndsamt upptäcka och bedöma incidenter och avvikelser,

2. återställa manipulerad eller förlorad information, och

3. bedöma om inträffad incident ska rapporteras externt.

12 § Om en incident eller avvikelse inträffat ska myndigheten identifiera

grundorsaker till incidenten eller avvikelsen och vidta åtgärder för att

motverka att liknande incidenter och avvikelser inträffar på nytt.

MSBFS

2020:6

6

Allmänna råd

Inträffade incidenter och avvikelser bör föranleda översyn av det systematiska och

riskbaserade informationssäkerhetsarbetet inklusive införda säkerhetsåtgärder. I syfte

att utveckla skyddet av information bör den eller de som utsetts att leda och samordna

informationssäkerhetsarbetet hos myndigheten ha åtkomst till information om

inträffade incidenter och avvikelser.

Åtgärder för att upprätthålla kontinuitet under incidenter och kriser

13 § Myndigheten ska,

1. identifiera och hantera behovet av kontinuitet för behandling av

information, och

2. öva förmåga att upprätthålla identifierat behov av kontinuitet.

Allmänna råd

Myndigheten bör i sitt kontinuitetsarbete

1. omhänderta tillgänglighetskraven från genomförd informationsklassning,

2. identifiera myndighetens behov av uthållighet över tid,

3. beakta behovet av att tillämpa alternativa arbetssätt, och

4. tydliggöra hur beslut om att tillämpa alternativa arbetssätt respektive beslut

om att återgå till normal verksamhet fattas.

Kontinuitetsarbetet bör utvärderas

1. efter genomförda övningar,

2. vid organisationsförändringar,

3. när information överlämnas till annan statlig myndighet eller extern aktör,

4. vid förändring av rättslig reglering eller verksamhetskrav, och

5. om brister upptäcks i samband med att alternativa arbetssätt används.

Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet

14 § Myndigheten ska minst en gång per år följa upp att

informationssäkerhetsarbetet svarar mot myndighetsledningens målsättning

och inriktning, genom att sammanställa och analysera resultatet av

genomförda

1. utvärderingar av interna regler, arbetssätt och stöd enligt 5 § p. 5,

2. informationsklassningar enligt 6 § p. 1,

3. riskbedömningar enligt 6 § p. 2,

4. utvärderingar av säkerhetsåtgärder enligt 6 § p. 4, och

5. utvärderingar av att interna regler, arbetssätt och stöd används på

avsett sätt enligt 9 § p. 3.

Allmänna råd

Uppföljningen av myndighetens informationssäkerhetsarbete bör hållas samman av

den eller de som utsetts att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet vid

myndigheten.

MSBFS

2020:6

7

15 § Myndighetsledningen ska informera sig om

1. i vilken utsträckning införda säkerhetsåtgärder motsvarar

myndighetens behov,

2. allvarliga risker som inte åtgärdats, och

3. övriga hinder för att uppnå ledningens målsättning med och

inriktning för informationssäkerhetsarbetet.

Allmänna råd

Bedömningen av övriga hinder bör inkludera brister avseende tilldelning av ansvar,

resurser, mandat och befogenheter samt brister avseende interna regler och

arbetssätt.

Undantag

16 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i enskilda fall och

om det finns särskilda skäl medge undantag från tillämpningen av dessa

föreskrifter.

______________

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020 då Myndigheten för

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2016:1)

om statliga myndigheters informationssäkerhet upphör att gälla.

Åtgärder enligt 10 § ska vara införda senast den 1 oktober 2021.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

DAN ELIASSON

Helena Andersson

(Avdelningen för cybersäkerhet och

säker kommunikation)

MSBFS

2020:6

8

Beställningsadress:

Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

Beställningsnummer: 19120-06