MYHFS 2016:1

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om resultat av lärande för utfärdare av

kvalifikationer;

beslutade den 5 februari 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 12 § 1 för-

ordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt

lärande.

1 §

Utfärdaren av en kvalifikation ska enligt 2 och 3 §§ förordningen om

referensram för kvalifikationer för livslångt lärande, beskriva det resultat av

lärande som är av betydelse för vilken nivå kvalifikationen motsvarar i refe-

rensramen. Redogörelsen ska innehålla

a. Vilken nivå i referensramen som kvalifikationen motsvarar

b. Motiven till varför kvalifikationen motsvarar den sökta nivån i referens-

ramen

c. Kvalifikationens betydelse och erkännande inom det verksamhetsom-

råde som kvalifikationen avser

d. Kunskaper

– Redogörelse för kvalifikationens verksamhetsspecifika kunskaper ut-

ifrån motsvarande nivå i referensramen

e. Färdigheter

– Redogörelse för kvalifikationens verksamhetsspecifika färdigheter ut-

ifrån motsvarande nivå i referensramen

f. Kompetenser

– Redogörelse för kvalifikationens verksamhetsspecifika kompetenser

utifrån motsvarande nivå i referensramen

2 §

Utfärdaren av en kvalifikation ska redogöra för följande

a. Examinationsformer eller motsvarande

– Examinationsform eller motsvarande som visar att individen har nått

det resultat av lärande som kvalifikationen avser.

b. Examinatorer eller motsvarande

– De kvalifikationer som examinatorer eller motsvarande har för att be-

döma att individen har det resultat av lärande som kvalifikationen av-

ser.

MYHFS 2016:1

Utkom från trycket

den 12 februari 2016

2

MYHFS 2016:1

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.

Thomas Persson

Generaldirektör

Johan Blom

Avdelningschef