MYHFS 2016:2

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om systematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av

kvalifikationer;

beslutade den 5 februari 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 12 § 2 för-

ordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt

lärande.

Tillämpningsområde

1 §

Föreskrifterna ska tillämpas av utfärdaren av en kvalifikation för att

säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs. Kvalitetsarbetet ska

uppfylla förutsättningarna för att kvalifikationen ska motsvara en nivå i refe-

rensramen enligt 4 § förordningen om referensram för kvalifikationer för livs-

långt lärande.

2 §

Föreskrifterna ska även tillämpas för att kvalitetssäkra kvalifikationen

för det verksamhetsområde som kvalifikationen avser.

Grundläggande krav

Ansvar

3 §

Utfärdaren av kvalifikationen ska ansvara för att det finns ett systema-

tiskt kvalitetsarbete där kvalitetssäkring av kvalifikationen ingår.

Rutiner

4 §

Utfärdaren av kvalifikationen ska redogöra för de rutiner och processer i

verksamheten som krävs för att säkerställa nivån på kvalifikationen.

5 §

Utfärdaren av kvalifikationen ska redogöra för på vilket sätt det syste-

matiska kvalitetsarbetet planeras, genomförs, utvärderas och vid behov ses

över.

6 §

Utfärdaren av kvalifikationen ska redogöra för hur nivån på kvalifika-

tionen kvalitetssäkras mot det verksamhetsområde som kvalifikationen avser.

MYHFS 2016:2

Utkom från trycket

den 12 februari 2016

2

MYHFS 2016:2

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Dokumentation

7 §

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalifi-

kationens kvalitet ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det gå att be-

döma hur arbetet med kvalifikationens kvalitetssäkring bedrivs.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2016.

Thomas Persson

Generaldirektör

Johan Blom

Avdelningschef