MYHFS 2016:8

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om studiedokumentation

1

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om

studiedokumentation;

beslutade den 19 april 2016.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 2 kap. 17 §

förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Innehåll

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om på vilket sätt och när an-

ordnaren av utbildningar som får stöd enligt förordningen om yrkeshögskolan

ska lämna uppgifter till Myndigheten för yrkeshögskolan om de studerande

och deras studieresultat, betyg och examina.

2 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utformningen av exa-

mensbevis samt utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildningar.

Bestämmelser om examensbevis och utbildningsbevis för yrkeshögskoleut-

bildningar finns även i 2 kap. 15 och 16 §§ förordningen om yrkeshögskolan.

Uppgifter om de studerande

3 §

Varje ansvarig utbildningsanordnare ska dokumentera uppgifter om de

studerande. För varje utbildning ska utbildningsanordnaren lämna uppgifter

om de studerandes fullständiga personnummer, förnamn och efternamn.

4 §

Uppgifter om vilka som studerar vid en yrkeshögskoleutbildning ska

rapporteras till myndigheten genom en av myndigheten tillhandahållen digital

plattform eller tjänst. Uppgifterna ska lämnas till myndigheten senast fyra

veckor efter att en studerande har påbörjat utbildningen.

Uppgifter om studieresultat

5 §

Uppgifter om de studerandes resultat ska rapporteras till myndigheten

genom en av myndigheten tillhandahållen digital plattform eller tjänst. Upp-

gifterna ska rapporteras löpande och utan dröjsmål. Uppgifter om att en stude-

rande har betygsatts i en enskild kurs ska vara myndigheten tillhanda senast

fyra veckor efter det att betyg har satts.

6 §

De tre betygssteg som framgår av 2 kap. 11 § förordningen om yrkes-

högskolan ska vid rapporteringen förkortas enligt följande princip:

MYHFS 2016:8

Utkom från trycket

den 19 maj 2016

2

MYHFS 2016:8

Icke godkänt – IG

Godkänt – G

Väl godkänt – VG

Om betyg inte kan sättas ska detta rapporteras.

Om en kurs har tillgodoräknats ska detta framgå av rapporteringen.

7 §

Kopior på examensbevis och utbildningsbevis ska skickas in till myn-

digheten genom en av myndigheten tillhandahållen digital plattform eller

tjänst.

Examensbeviset eller utbildningsbeviset ska vara underskrivet av en utsedd

representant från utbildningens ledningsgrupp. Examensbeviset eller utbild-

ningsbeviset ska vara myndigheten tillhanda senast fyra veckor efter att det

har utfärdats.

Utformning av examensbevis

8 § Examensbevis för yrkeshögskoleutbildningar ska innehålla följande upp-

gifter:

1. Benämningen Examensbevis.

2. Om utbildningen lett till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad

yrkeshögskoleexamen.

3. Utbildningens namn, inriktning och omfattning i yrkeshögskolepoäng.

4. Uppgift om examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referens-

ram för kvalifikationer för livslångt lärande. Uppgiften ska förkortas SeQF 5

för en yrkeshögskoleexamen och SeQF 6 för en kvalificerad yrkeshögskole-

examen.

5. Utbildningsanordnarens namn, så som det framgår av beslut om att ingå

i yrkeshögskolan.

6. Den studerandes fullständiga personnummer, förnamn och efternamn.

7. Namn och omfattning i poäng för de kurser som ingår i utbildningen en-

ligt utbildningsplanen.

8. Uppgift om examensarbete, betyg i samtliga kurser och betygsdatum.

9. Markering av eventuella tillgodoräknanden.

10. Uppgift om datum för utfärdad examen samt studieort.

11. Sidnummer exklusive bilagor.

12. Underskrift av en utsedd representant från utbildningens lednings-

grupp.

13. I bilaga: beskrivning av utbildningens innehåll och mål.

Utformning av utbildningsbevis

9 §

Utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildning ska innehålla följande

uppgifter:

1. Benämningen Utbildningsbevis för yrkeshögskoleutbildning.

2. Utbildningens namn, inriktning och omfattning i yrkeshögskolepoäng.

3. Utbildningsanordnarens namn, så som det framgår av beslut om att ingå

i yrkeshögskolan.

4. Den studerandes fullständiga personnummer, förnamn och efternamn.

5. Namn och omfattning i poäng för de kurser som ingår i utbildningen en-

ligt utbildningsplanen.

3

MYHFS 2016:8

6. Uppgift om de betyg den studerande fått och uppgift om betygsdatum.

7. Markering av eventuella tillgodoräknanden.

8. Uppgift om datum för utfärdande av utbildningsbeviset.

9. Sidnumrering.

10. Underskrift av en utsedd representant från utbildningens lednings-

grupp.

11. Beskrivning av utbildningens innehåll och de mål den studerande upp-

nått.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016.

2. Uppgift om examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referens-

ram för kvalifikationer för livslångt lärande och uppgift om examensarbete

för utbildningar som avslutas med yrkeshögskoleexamen tillämpas första

gången på examina som utfärdas efter den 31 december 2016.

Thomas Persson

Generaldirektör

Inger Nordahl

Tf. Avdelningschef

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016