MYHFS 2021:4

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande

Myndigheten för yrkeshögskolans

författningssamling

ISSN 2000-6802

Utgivare: Carina Larsson

1

MYHFS 2021:4

Utkom från trycket

den 6 juli 2021

Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter

om nivåplacering av kvalifikation i enlighet med

den svenska referensramen för kvalifikationer för

livslångt lärande;

beslutade den 15 juni 2021.

Myndigheten för yrkeshögskolan föreskriver följande med stöd av 12 § första

stycket 2–3 och andra stycket förordningen (2015:545) om referensram för

kvalifikationer för livslångt lärande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller för den som utfärdat en kvalifikation som inte

redovisas i bilaga 2 förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikatio-

ner för livslångt lärande och som ansöker om att den utfärdade kvalifikationen

ska nivåplaceras i enlighet med den svenska referensramen för kvalifikationer.

Uttryck i föreskrifterna

2 § Utöver de uttryck och benämningar som används i förordningen

(2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande gäller för

dessa föreskrifter följande definition. Med systematiskt kvalitetsarbete avses

en ständigt pågående process som bedrivs av utfärdaren av en kvalifikation

genom att planera, följa upp, utvärdera, dokumentera och utveckla med syfte

att bland annat kvalitetssäkra att nivån på kvalifikationen upprätthålls.

Ansökan om nivåplacering i enlighet med den svenska

referensramen för kvalifikationer

3 § En ansökan om nivåplacering i enlighet med den svenska referensramen

för kvalifikationer ska utöver uppgifter om den som utfärdat kvalifikationen

innehålla

1. en kopia eller liknande av kvalifikationen,

2. kvalifikationens namn,

3. kvalifikationens verksamhetsområde,

4. kvalifikationsområde,

5. typ av kvalifikation,

6. uppgifter om kvalifikationen påverkas av lagar, föreskrifter eller liknan-

de,

7. redogörelse för kvalifikationens kunskaper, färdigheter och kompetenser

som kvalifikationen representerar utifrån relevant nivå i referensramen,

2

MYHFS 2021:4

8. redogörelse för vilken metod som används för att kontrollera resultat av

lärande, och

9. uppgifter om hur kvalifikationen kvalitetssäkras.

Myndigheten för yrkeshögskolan kan, om det anses nödvändigt för pröv­

ningen av ansökan, begära in andra uppgifter och handlingar än de som anges

i första stycket.

4 § Ansökan om nivåplacering i enlighet med den svenska referensramen

för kvalifikationer ska ske med hjälp av det digitala system som tillhandahålls

av Myndigheten för yrkeshögskolan. Om särskilda skäl föreligger vid ett

ansökningstillfälle kan Myndigheten för yrkeshögskolan besluta om att an­

sökan får ske på annat sätt.

Systematiskt kvalitetsarbete

5 § Den sökande ska utöver det som anges i 3 § i ansökan särskilt intyga att

kvalitetssäkring av kvalifikationen omfattas av ett pågående systematiskt kva-

litetsarbete.

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete enligt första stycket ska finnas till-

gängligt för granskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Uppgifter som ska kunna lämnas till Myndigheten för

yrkeshögskolan

6 § Den som utfärdat en nivåplacerad kvalifikation ska, under den period

som beslutet om nivåplacering är giltigt, dokumentera och kunna visa att

nivåplacerad kvalifikation upprätthåller korrekt nivå. Utfärdaren ska, under

samma period även dokumentera och kunna visa att ett systematiskt kvalitets-

arbete löpande bedrivs och att kvalitetssäkring av kvalifikationen omfattas.

Anmälan om att en nivåplacerad kvalifikation väsentligen

förändrats

7 § Om en nivåplacerad kvalifikation väsentligen har förändrats ska en an-

mälan snarast möjligt

göras till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Anmälan om att kvalifikation inte längre utfärdas

8 § Om en nivåplacerad kvalifikation inte längre utfärdas ska en anmälan

snarast möjligt göras till Myndigheten för yrkeshögskolan.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2021.

2. Genom föreskrifterna upphävs Myndigheten för yrkeshögskolans före-

skrifter (MYHFS 2016:1) om resultat av lärande för utfärdare av kvalifikatio-

ner, Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:2) om sys-

tematiskt kvalitetsarbete för utfärdare av kvalifikationer och Myndigheten för

yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:3) om ansökan om nivåplacering

av kvalifikationer i den svenska referensramen.

3

MYHFS 2021:4

3. Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter (MYHFS 2016:1) om

resultat av lärande för utfärdare av kvalifikationer gäller dock fortfarande för

beslut som har meddelats före den 30 september 2021.

THOMAS PERSSON

Katarina Abrahamsson

Elanders Sverige AB, 2021