NFS 1999:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om avgifter för tillsyn av täkter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 1999:5

Utkom från trycket

den 15 mars 1999

Naturvårdsverkets föreskrifter om avgifter för tillsyn

av täkter;

beslutade den 15 februari 1999.

Med stöd av 7 kap. 14 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken föreskriver Naturvårdsverket följande.

1 § För sin tillsyn över täkter enligt 12 kap.miljöbalken får länsstyrelsen

ta ut avgift. Avgiften skall betalas med 800 kronor för varje hel timme

handläggningstid. För tillsyn över icke tillståndspliktiga husbehovstäkter

skall avgift dock utgå med 400 kr för varje hel timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman

vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut beträffande

verksamheten.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och

samma resetillfälle överstiger två timmar.

2 § Avgift enligt 1 § skall inte betalas

- för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat,

– om avgift för verksamheten utgår enligt 4 kap. förordningen (1998:940) om

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, eller

för tillsyn som, enligt punkt 3 övergångsbestämmelserna till förordningen

om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, täcks av avgift som

beslutats enligt förordningen (1984:381) om täktavgift.

3 § Bestämmelser om debitering m.m. av avgifter finns i 9 kap. 1-5 §§

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken.

4 § Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna föreskrift

finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 1999.

NATURVÅRDSVERKET

ROLF ANNERBERG

Anders Bengtsson