NFS 2001:6

N aturvårdsverkets föreskrifter Utkom från trycket om träskyddsbehandling genom tryck- eller den 9 mars 2001

N aturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2001:6

N aturvårdsverkets föreskrifter Utkom från trycket

om träskyddsbehandling genom tryck- eller den 9 mars 2001

vakuumimpregnering;

beslutade den 21 februari 2001.

Med stöd av 47 & förordningen (1998z899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inledande bestämmelser

1 & Dessa föreskrifter är tillämpliga på träskyddsbehandling genom tryck-

eller vakuumimpregnering. '

2 & Bestämmelser om tillståndsplikt för träskyddsbehandling genom tryck—

eller vakuumimpregnering finns i förordningen (1998z899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd (SNI-kod 20.103-il).

3 & Föreskrifterna om försiktighetsmått i 4—27 åå skall inte tillämpas på en

verksamhet om strängare krav på försiktighetsmått meddelas eller har med—

delats genom villkor vid tillståndsprövning. Av 24 kap. l & miljöbalken följer

att dessa föreskrifter gäller utöver villkor som meddelats i tillståndsbeslut.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

4 & Impregneringsanläggning skall vara placerad under tak och inom ne—

derbördsskyddande väggar på invallad platta av vattentät betong eller annat

vattentätt och korrosionsbeständigt material samt vara utan golvbrunnar med

avlopp. För att förhindra utsläpp till följd av haveri skall invallningen ha ka—

pacitet att ta emot hela volymen impregneringsvätska som förvaras inom im-

pregneringsanläggningen. Plattan skall vara utförd med fall så att spillvätska

leds till uppsamlingsbrunn eller lagertank. Arbetsytorna skall vara försedda

med gallergolv.

55 Vid lossning av impregneringsmedel från bulkbil eller järnvägsvagn

skall det finnas utrustning för uppsamling av spill som kan hamna mellan

transporttank och lagertank. Utrustningen skall vara så konstruerad att sådana

utsläpp som kan inträffa i samband med lossningen inte når marken.

skall vara slutet.

BIBLIOTEKET "

NFS 2001:6 7 & Lagertank skall vara försedd med överfyllnadsskydd och larmande ni-

våmätare.

8 & Lagertank som är nedgrävd i marken skall vara utförd av vattentät be—

tong klädd med tät folie eller motsvarande och försedd med läckagevamare.

Nyanläggning av markförlagda tankar är ej tillåten.

9 & Tillblandning av träskyddsmedel skall i huvudsak utföras i slutna sys-

tem. Systemet skall vara försett med nivåmätare och anordning för sköljning

av emballage. Sköljvatten skall återföras till blandningstank.

10 & Blandningstankar skall vara försedda med överfyllnads- och återsug-

ningsskydd samt vara täckta. Tillvattenledning med högt tryck skall vara för-

sedd med tryckreduceringsventil. Anslutning till kommunalt renvattennät

skall förses med backventil.

11 & Spill och dropp från avrinningsplatta, avrinningsspår, cylinderöppning

och övriga delar av en anläggning, skall återföras till uppsamlingsbrunn eller

lagertank.

12 & Uppsamlingsbrunn skall täckas med enigallerdurk och förses med an-

ordning för bortförsel av impregneringslösning.

13 & Nyimpregnerat trä skall förvaras lutande på avrinningsplatta tills det är

droppfritt. Avrunnen vätska och spillvätska skall ledas till uppsamlingsbrunn

eller lagertank. För kreosotimpregnerat trä behövs ingen avrinningsplatta.

14 & Avrinningsplatta som avses i 13 & skall vara

1. utförd av vattentätt material och vara av sådan storlek att den har utrym-

me för minst en dags produktion

2. försedd med fall mot utkörningsspåret från cylindern

3. helt täckt av tak och nederbördsskyddande väggar

4. utförd så att ytvattentillrinning till plattan inte kan ske

5. arbetsytoma skall vara försedda med gallergolv.

Om avrinningsplatta används vid en lufttemperatur understigande 0 0C

skall den vara försedd med uppvärmningsanordning i golvet.

15 5 Vid lufttemperatur understigande 0 0C får impregnering förekomma

endast om impregnerat trä kan torka i uppvärmt utrymme tills det är fixerat el-

ler om det kan lagras på avrinningsplatta tills vädret tillåter torkning. Vid tork-

ning i virkestork gäller krav på tät golvbeläggning och uppsamling av dropp.

16 & Lagring av impregnerat trä skall ske helt skyddat från nederbörd, även

från sidoinfallande sådan, under tak, presenning, skärmtak eller annat mot-

svarande skydd. Alternativt kan lagring göras på en sådan platta som avses i

4 &, dock utan krav på gallergolv men med krav på uppsamling av lakvatten.

För impregnerade stolpar och slipers gäller inte dessa krav. De skall i stället

förvaras på absorberande underlag, t.ex. bark, som byts ut vid behov. Av 24,

25 och 26 åå framgår de krav som gäller för omhändertagande av det absor—

2 berande underlaget.

17 & Trä som har behandlats i impregneringsanläggning måste vara fixerat NFS 2001:6

innan det får tas bort från anläggningen.

Impregnering med kreosot

185 Kreosotångor från impregneringscylinder och vakuumpump skall

samlas upp och förbrännas.

Impregnering med lösningsmedelsbaserade medel

19 & Ventilationsluft från torkning av impregnerat trä, från anläggningens

vakuumpump och från lucköppning skall avledas minst tre meter över bygg-

nadens högsta punkt.

Övrigt

20 & Kemiska produkter som används vid träskyddsbehandling och farligt

avfall skall förvaras i ett låsbart utrymme under tak på en sådan platta som av—

ses i 4 g men utan krav på uppsamlingsbrunn.

21 & Avfall från träskyddsbehandling i form av rester av träskyddsmedel,

slam och spån skall i avvaktan på bortskaffande förvaras så att det inte kan

förorena mark— eller vattenområden. Kärl för avfall skall vara tydligt märkta

med vilket slag av avfall som förvaras i kärlet. Bestämmelser om transport

och bortskaffande av farligt avfall finns i förordningen (l996:971) om farligt

avfall.

22 & Vid platser där spill av olja eller andra kemiska produkter kan ske skall

absorptionsmedel hållas tillgängligt.

23 & Trä som avses impregneras skall i största möjliga utsträckning bearbe-

tas före impregnering, så att uppkomst av spill och kapbitar av impregnerat

trä undviks.

24 & Verksamhetsutövaren ansvarar för att spill och kapbitar av trä som im-

pregnerats med vattenlösliga impregneringsmedel och som uppkommer inom

anläggningen endast förbränns i förbränningsanläggning med högeffektiv

(textilfilter eller motsvarande) stoftreduktion av rökgaser och ett säkert om-

händertagande av aska (deponering på klass 1 deponi).

25 & Verksamhetsutövaren ansvarar för att, vid förbränning inom anlägg-

ningen av trä impregnerat med kreosot, följande villkor är uppfyllda:

1. kontinuerlig förbränning

2. hög temperatur (>850 0C)

3. god lufttillförsel (CO-halt ( 200 ppm)

4. tillstånd finns att använda avfallsbränsle.

Kreosotimpregnerat trä får ej användas vid upp- och nedeldning av pannan.

NFS 2001:6

26 å Verksamhetsutövaren ansvarar för att, vid förbränning inom anlägg-

ningen av trä impregnerat med andra medel än som nämns i 24 och 25 åå,

förbränningsanläggningen har effektiv stoftrening (multicykloner eller mot-

svarande).

27 å Om haveri eller omfattande driftstörning i impregneringsanläggning-

ens process— eller reningsutrustning inträffar skall impregneringsprocessen

avbrytas.

Tillsyn och ansvar

28 å Bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av dessa föreskrifter finns

i 26 kap. miljöbalken och i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljö—

balken.

29 å Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i

29 kap. 8 å miljöbalken.

]. Denna författning träder i kraft den 1 april 2001.

2. För verksamhet enligt denna författning som! påbörjats före den 1 april 2001

skall föreskrifterna tillämpas från och med den 1 januari 2004.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Björn Winell

(Enheten för miljöfarlig verksamhet)

Elanders Gotab 35502, Stockholm 2001