NFS 2002:22

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna

(NFS 2002:18)

om jakt

och statens vilt;

beslutade den 26 september 2002.

Med stöd av 10, 11, 12, 15, 18, 34, 38 och 39 §§jaktförordningen (1987:905)

samt 2 kap.3 och 4 §§vapenförordningen (1996:70) föreskriver1, 2 Natur-

vårdsverket

dels att upplysningen angående ikraftträdande (angiven kursivt inom pa-

rentes) avseende 3, 4, 9, 11, 26 första stycket 2, 29 och 32 §§ skall utgå,

dels att 29 och 32 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 32 § skall ha följande lydelse.

dels att övergångsbestämmelsernas punkt 1, 2 och 3 skall ha följande lydel-

se,

29 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i 12 a § första stycket jaktförord-

ningen (1987:905) får

1. fasan, rapphöna, gräsand, kråka, kaja, skata och tamduva (stadsduva) som

fångats i enlighet med bestämmelserna i jaktförordningen, tillfälligt kvar-

hållas och förvaras i fångstredskap i syfte att locka och fånga frilevande

fåglar av samma art,

2. fasaner, rapphöns och gräsänder som fångats i enlighet med bestämmel-

serna i jaktförordningen transporteras till, och hållas i, vilthägn eller lik-

nande anläggning under hela året för att användas i avelssyfte,

3. vilt som fångats i fångstredskap tillfälligt förvaras i samband med trans-

port för att avlivas på annan plats; duvhök som fångats med stöd av till-

stånd från länsstyrelsen får även tillfälligt förvaras i samband med trans-

port för att frisläppas på annan plats,

1 Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före-

skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204,

21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informa-

tionsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 5.8.1998,

s. 18, Celex 398L0048).

2 Jfr rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt

vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7, Celex 31992L0043), senast ändrat

genom direktiv 97/62/EG (EGT L 305, 8.11.1997, s. 42, Celex 31997L0062), och rå-

dets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L

103, 25.4.1979, s. 1, Celex 31979L0409), senast ändrat genom direktiv 97/49/EG

(EGT L 223, 13.8.1997, s. 9, Celex 31997L0049).

NFS 2002:22

Utkom från trycket

den 17 oktober 2002

NFS 2002:22

2

Elanders Gotab 40587, Stockholm 2002

4. vilt som fångats för vetenskapligt ändamål tillfälligt transporteras och för-

varas i samband med fångsten.

Användning av hund för att valla tamdjur

32 §

Utan hinder av det som föreskrivs i 6 § första stycket jaktlagen

(1987:259) får hund som är lämpad för ändamålet användas lös för att valla

tamdjur.

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft i fråga om 3, 4, 9 och 11 §§, 26 § första

stycket punkt 2 samt 29 och 32 §§ den 28 oktober 2002 och i övrigt den 29

juli 2002. Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1994:3) med föreskrif-

ter om jakt upphör att gälla den 29 juli 2002.

2. Hagelgevär med pipa som är kortare än 48 cm och kulgevär med pipa som

är kortare än 45 cm, för vilka tillstånd att inneha vapnen för jaktändamål har

meddelats innan dessa föreskrifter trätt i kraft, får – utan hinder av bestäm-

melserna i 4 § respektive 9 § – användas vid jakt, om vapnen uppfyller de

krav som gällde när tillståndet meddelades.

3. Kulgevär av halvautomatisk typ, som kan laddas med högst två patroner,

för vilket tillstånd att inneha vapnet för jaktändamål har meddelats innan

dessa föreskrifter trätt i kraft, får – utan hinder av bestämmelserna i 11 § – an-

vändas vid jakt, om vapnet uppfyller de krav som gällde när tillståndet med-

delades.

4. Hagelgevär av halvautomatisk typ eller pumprepeterande typ, för vilket

tillstånd att inneha vapnet för jaktändamål har meddelats innan dessa före-

skrifter trätt i kraft, får – med stöd av bestämmelserna i 5 § – användas vid

jakt, om vapnet kan laddas med högst tre patroner.

Om innehavstillstånd för hagelgevär enligt 4. första stycket avser vapen som

inte får laddas med mer än två patroner, får vapnet ändras så att det kan laddas

med tre patroner först efter polismyndighetens ändring av tillståndsbeviset.

Sådana hagelgevär får därefter användas vid jakt enligt 5 §.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 oktober 2002.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Anders Wetterin

(Viltförvaltningsenheten)