NFS 2003:18

Naturvårdsverkets allmänna råd om tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och 22 kap. miljöbalken]

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets allmänna råd

om tillståndsprövning av hamnar [till 2, 6, 19, 21 och

22 kap. miljöbalken ];

beslutade den 23 oktober 2003.

Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som tillsyns-

vägledande myndighet för frågor som rör ”Hamnar, lastnings- eller loss-

ningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst

1350”.

Till 2 kap. 3 § MB

Riktvärden för buller från hamnverksamhet

Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller (RR 1978:5) bör till-

lämpas när det gäller buller från hamnverksamheten.

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1996:7) om buller inomhus och

höga ljudnivåer bör tillämpas, när det gäller riktvärden för lågfrekvent buller

från hamnverksamheten.

Till 19 kap. 5 § 1 och 22 kap. 1 § MB

Omfattning av tillståndsprövning för en hamn

Hamnområdet med tillhörande vattenområde bör vara utgångspunkten för

prövningen. Även störningar och olägenheter som i och för sig uppkommer

utanför hamnområdet men som ingår i hamnverksamheten bör ingå i pröv-

ningen.

Stuveriverksamheten i hamnen bör betraktas som en del av hamnverksam-

heten. Detta oavsett om det är hamnbolaget eller ett fristående stuveriföretag

som bedriver denna verksamhet.

Innehåll i tillståndsansökan för en hamn

Verksamhet i samband med lastning och lossning av gods eller embarkering

och debarkering av passagerare

En redogörelse för alla moment som utförs i hamnen i samband med lastning

och lossning av gods bör ingå i ansökan. Detta bör gälla oberoende av om det

är hamnbolaget eller ett stuveriföretag som faktiskt utför dessa arbetsmoment.

I ansökan bör också ingå en beskrivning av den utrustning som används för

lastning och lossning av gods, såsom fasta kranar, mobila kranar, Ro-ro-ram-

per, dragfordon och de delar av pipelines för bulkgods (t.ex. olja i oljehamnar)

NFS 2003:18

Utkom från trycket

den 14 november 2003

NFS 2003:18

2

som hamnbolaget ansvarar för. Dessutom bör i ansökan redogöras för andra

slag av hjälpmedel som finns för lastning och lossning av bulkgods.

Terminalutrymmen som hamnbolaget ansvarar för bör tas upp i ansökan.

Omlastning av gods inom området (godshantering)

En redogörelse för den utrustning och de utrymmen som används för omlast-

ning av gods inom hamnområdet bör ingå i ansökan. Exempel på sådan utrust-

ning är truckar (dieseldrivna, eldrivna), transportörer, terminaltraktorer, last-

maskiner och terminalvagnar.

Gemensamhetsanläggningar för hamnområdet

En redogörelse för och en beskrivning av gemensamhetsanläggningar, såsom

reningsanläggning för oljeförorenat avloppsvatten (s.k. OFA-vatten), be-

handlingssteg för avloppsvatten, behandlingssteg för dagvatten, pannor, olje-

eller kemikalieledningar, bör ingå i ansökan.

I ansökan bör också ingå en redogörelse för om hamnbolaget självt eller nå-

got annat företag ansvarar för driften av gemensamhetsanläggningar inom

hamnområdet. Vidare bör ingå en redogörelse för om och i vilken mån res-

pektive gemensamhetsanläggning – oavsett vem som ansvarar för anlägg-

ningen – utnyttjas av flera verksamhetsutövare inom eller utanför hamnområ-

det.

Anläggningar för underhåll och service

I ansökan bör ingå en redogörelse för och beskrivning av mekaniska verkstä-

der och andra anläggningar inom hamnområdet som används för underhåll

och service av hamnens maskiner och övrig utrustning. Detta bör gälla oavsett

sådana anläggningar drivs av hamnbolaget eller av något annat företag.

Även sådana anläggningar som används för underhåll och service av andra

verksamhetsutövares utrustning bör ingå i ansökan, om anläggningen till-

handhålls eller förvaltas av hamnbolaget.

Mottagningsanordningar för avfall m.m.

I ansökan bör ingå en redogörelse för och beskrivning av anordningar för

mottagning och hantering av såväl hamnrelaterat som fartygsgenererat avfall.

Här avses både anordningar för mottagning av farligt avfall och anläggningar

för annat avfall.

I ansökan bör också ingå en avfallshanteringsplan för hamnverksamheten.

Om det inom hamnområdet finns anläggningar för behandling eller depo-

nering av avfall bör en redogörelse för och beskrivning av dessa anläggningar

ingå i ansökan.

Bunkring och proviantering av fartyg

I ansökan bör ingå en redogörelse för och beskrivning av utrustning, utrym-

men eller anläggningar som används i samband med bunkring och proviante-

ring av fartyg.

NFS 2003:18

3

Anläggning eller yta för förvaring av gods inom hamnområdet

I ansökan bör ingå en redogörelse för och beskrivning av upplagsytor för ut-

omhuslagring av gods samt magasinsutrymmen (dessa utrymmen kan utgöras

av kallmagasin eller uppvärmda magasin) som ägs av hamnbolaget.

Cisterner och bergrum för lagring av petroleumprodukter och kemikalier

I ansökan bör ingå en redogörelse för och en beskrivning av lagring eller han-

tering av petroleumprodukter eller andra kemikalier som i förekommande fall

används för hamnens maskiner eller övriga verksamhet.

Om de inom hamnområdet hanterade mängderna är av den omfattningen

att särskilt tillstånd krävs enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd (FMH) för lagringen eller hanteringen, bör ansökan

även innehålla tillämplig SNI-kod (se bilagan till FMH).

Om det inom hamnområdet förekommer lagring eller annan hantering av

vissa farliga ämnen (s.k. Seveso-verksamhet) och där en säkerhetsrapport

skall ingå, bör detta ingå som ett särskilt avsnitt i ansökan.

Fartygstrafiken till och från hamnen

Fartygstrafiken i hamnområdet och fartygen som ligger vid kaj bör beskrivas

i ansökan.

I ansökan (och som en del av MKB-förfarandet) bör även ingå en redogö-

relse för och en beskrivning av miljö- och hälsopåverkan från fartygstrafiken

till och från hamnområdet samt från fartygen som ligger vid kaj och ute på

redd.

Väg- och järnvägstrafik till och från hamnen

Väg- eller järnvägstrafiken inom hamnområdet kan anses utgöra en del av

hamnens verksamhet och bör beskrivas i ansökan.

I ansökan (och som en del av MKB-förfarandet) bör även ingå en redogö-

relse för och en beskrivning av miljö- och hälsopåverkan från landtransporter

till och från hamnområdet.

Bogserbåtar

Trafikarbete med bogserbåtar som förekommer inom hamnen, liksom förtöj-

ningstjänst, bör oavsett huvudmannaskap redovisas i ansökan.

Övriga uppgifter

En ansökan avseende hamnverksamhet bör, utöver de generella uppgifterna,

innehålla följande övriga uppgifter (detta skall inte ses som en fullständig för-

teckning utan endast som exempel på vad en ansökan bör eller kan innehålla):

karta med uppgift om hamnområdets och vattenområdets areal,

huvudsakliga verksamheter inom hamnområdet,

ungefärligt antal fartygsanlöp per år,

NFS 2003:18

4

vilken tid på dygnet fartyg kan anlöpa och avgå samt när lastning och loss-

ning sker vid hamnen,

storleksordning av antalet lastbilstransporter per år samt tidpunkten för

lastning och lossning av lastbilar,

uppgift om vilka huvudsakliga godstyper som hanteras i hamnen (bulk-

gods, styckegods, containers),

uppgift om mängd gods som passerar hamnen per år, uppgift om eventuel-

la förekomster av farligt gods (typ och mängd),

beskrivning av eventuella gemensamhetsanläggningar i hamnbolagets re-

gi,

om verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att före-

bygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (”Seveso-la-

gen”) bör detta anges i ansökan.

Bilagor till ansökan

Nedan följer exempel på bilagor som bör ingå i ansökan.

Riskanalys (kan även finnas som bilaga till miljökonsekvensbeskrivning-

en).

Beskrivning av oljeavskiljare eller annan reningsanläggning eller gemen-

samhetsanläggning som drivs av hamnen.

Kartor med beskrivning av OFA-system, dagvattensystem, släcksystem.

Ritningar över planerad anläggning/konstruktion (vid ombyggnad/ny-

byggnad).

Till 6 kap. 9 § MB

Länsstyrelsens handläggning av ansökan

MKB-förfarandet

Om länsstyrelsens miljöprövningsdelegation finner att MKB-förfarandet har

varit bristfälligt, bör delegationen ta ställning till detta så snart som möjligt

och förelägga sökanden att avhjälpa bristerna.

Till 19 kap. 4 § MB

Länsstyrelsens handläggning av ansökan

Remissförfarandet

Myndigheter: Den kommunala miljönämnden bör höras, liksom Kammarkol-

legiet och Sjöfartsverket. I övrigt får det bedömas från fall till fall beroende

på ärendets art. Som exempel på andra myndigheter som bör få ett ärende om

prövning av en hamn på remiss kan nämnas.

Andra kommunala nämnder som kan vara berörda.

NFS 2003:18

5

Räddningstjänsten – om det inom hamnområdet hanteras farliga kemika-

lier.

Fiskeriverket – om det från hamnverksamheten släpps ut avloppsvatten i

vattenområde.

Naturvårdsverket – om verksamheten är av stor omfattning, särskilt farlig

för hälsa och miljö, berör viktiga naturvärden etc.

Generalläkaren i de fall Generalläkaren är tillsynsmyndighet.

Försvarsmakten – om hamnverksamheten kan komma att beröra fastighe-

ter avsedda för försvarsändamål.

Enskilda och organisationer m.m.: I de fall kretsen av berörda till sin karaktär

är både heterogen och svår att fastställa, bör länsstyrelsen genom kungörelse

eller på annat lämpligt sätt bereda dem tillfälle att yttra sig.

Kommunala verksamhetsutövare: Den som är huvudman för en VA-anlägg-

ning som skall ta emot hamnverksamhetens avloppsvatten, respektive den

som skall ta emot avfall från verksamheten, bör få möjlighet att yttra sig i

ärendet.

Till 21 kap. 3 § MB

Prövning av flera ärenden i ett sammanhang

Om en hamnverksamhet skall prövas och det samtidigt blir aktuellt att till-

ståndspröva en vattenverksamhet inom hamnområdet, bör det övervägas om

dessa bör prövas i ett sammanhang.

Frågor som rör avfallshanteringen bör ingå i ansökan om tillstånd för ham-

nen. Även om hamnbolaget har överlåtit avfallshanteringen till ett annat bo-

lag, bör det övervägas om det är lämpligt att avfallshanteringen även i detta

fall prövas i ett sammanhang.

Till 19 kap. 5 § 8 och 22 kap. 25 § MB

Tillståndsbeslutets innehåll

Frågor som kan bli föremål för villkor

Det bör övervägas om nedanstående exempel på företeelser kan tas upp i vill-

kor:

högsta antal fartygsanlöp och godsmängd,

installation av reningsanläggning för avloppsvatten som inte leds till kom-

munalt nät,

att markytor där spill kan ske skall vara hårdgjorda, tröskelinvallade och

anslutna till oljeavskiljare samt att det finns avstängningsmöjligheter i

dagvattenledningar,

gränsvärden/riktvärden för utsläpp av OFA-vatten,

gränsvärden/riktvärden för buller från verksamheten,

NFS 2003:18

6

Elanders Gotab 43678, Stockholm 2003

gränsvärden/riktvärden för utsläpp till luft från verksamhet i hamnen,

differentierade hamnavgifter i syfte att uppnå lägsta möjliga bullernivå

och utsläpp till luft,

hanteringen av kemiska produkter,

hanteringen av avfall och minimering av uppkommet avfall,

anmälan om nya godstyper (bulk, containers m.m.),

åtgärder i samband med nedläggning av hamn.

Delegation av villkor i tillståndsbeslut

En förutsättning för att lämna över rätten att fastställa villkor är, att de frågor

som avgörs efter en sådan delegering inte har någon självständig betydelse för

tillåtligheten av verksamheten. Som exempel på sådana villkor av mindre be-

tydelse kan nämnas frågan om närmare teknisk specificering av en reningsut-

rustning eller fråga om åtgärder rörande enstaka avfallstyper.

Beslut i delegerade frågor bör hanteras enligt de regler som tillämpas vid

expediering av tillståndsbeslut. Detta innebär bl.a. att ett beslut om fastställel-

se av villkor i vissa fall bör kungöras i ortstidning.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Allan Nilsson

(Enheten för markanvändning

och vattenverksamhet)