NFS 2003:19

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets ändring av allmänna råd

(NFS 2003:15)

till 2 kap. 3 § miljöbalken om metoder för

yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall;

beslutad den 30 oktober 2003.

Naturvårdsverket har beslutat att ändra allmänna råd (NFS 2003:15) till

2 kap. 3 § miljöbalken om metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kom-

postering av avfall genom att

dels

orden ”motsvara de förhållanden som framgår av bilagan samt” skall tas

bort från första stycket under rubriken

Om huvudprocess gällande matavfall

och livsmedelsrelaterat verksamhetsavfall

,

dels

orden ”baserad på matavfall” skall tas bort från tredje stycket under rub-

riken

Om hygienisering av kompost och rötrest baserade på matavfall och

livsmedelsrelaterat verksamhetsavfall.

Efter ändring kommer respektive stycken under angivna rubriker att ha föl-

jande lydelse.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Om huvudprocess gällande matavfall och livsmedelsrelaterat

verksamhetsavfall

Huvudprocessen vid rötning och kompostering bör ske i sluten form på ett så-

dant sätt att insamling av bildad gas och vätska är möjlig. En komposterings-

process bör anses vara sluten under förutsättning att materialet innesluts i be-

hållare eller genom täckning.

Frånluft innehållande luktämnen eller andra miljöstörande ämnen bör renas

så att utsläppen reduceras till en godtagbar nivå. Kontroll av frånluftsreningen

bör ingå bland annat i egenkontrollen, vid periodisk besiktning samt vid över-

tagande av en verksamhet.

Styrningen av huvudprocessen vid kompostering och rötning bör vara så-

dan att tiden i huvudprocessen understiger sex månader.

Bildad gas vid huvudprocess genom rötning bör nyttiggöras eller, om detta

inte är rimligt, facklas av eller behandlas på annat miljömässigt likvärdigt sätt.

Detta råd gäller även vid rötning av avloppsslam.

I de fall kompost avses användas i samband med jordförbättring, bör en hög

mognadsgrad eftersträvas.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NFS 2003:19

Utkom från trycket

den 21 november 2003

NFS 2003:19

2

Elanders Gotab 43772, Stockholm 2003

Om hygienisering av kompost och rötrest baserade på matavfall och

livsmedelsrelaterat verksamhetsavfall

Inkommande avfall bör sönderdelas och därefter behandlas i enlighet med re-

kommendationerna i

bilagan

.

Rötresten eller komposten bör efter behandling och före användning upp-

fylla kravet att

Salmonella

är frånvarande i ett representativt prov om 25 g av

materialet (våtvikt). Provtagning och analys gällande

Salmonella

bör ske i en-

lighet med kriteriedokumentet SPCR 120 (Sveriges Provnings- och Forsk-

ningsinstitut).

Hantering av hygieniserad kompost eller rötrest bör ske på ett sådant sätt

att risken för återinfektion och återväxt av smittämnen begränsas. Samma for-

don eller behållare bör inte användas för transport av obehandlat avfall res-

pektive färdig kompost eller rötrest, om inte fordon eller behållare genomgått

rengöring och desinfektion mellan transporterna.

Rutiner bör finnas för att uppmärksamma och hantera driftstörningar eller

andra faktorer som kan innebära att smittämnen sprids inom anläggningen.

Smittskyddet bör även beaktas vid utformning och uppföljning av arbets-

miljön vid hantering av avfall och material.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Agneta Ödegaard Herlin