NFS 2003:21

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Elanders Gotab 43887, Stockholm 2003

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifterna

(NFS 2003:13)

om statliga

bidrag till klimatinvesteringsprogram;

beslutade den 22 oktober 2003.

Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinves-

teringsprogram föreskriver Naturvårdsverket att 13 § i föreskrifterna (NFS

2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram skall ha följande

lydelse.

13 § Ansökan om bidrag skall ha kommit in till Naturvårdsverket första var-

dagen efter 1 maj det år som ansökan skall prövas.

En ansökan som kommer in efter den i första stycket angivna tiden kommer

inte att prövas.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2004.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Åsa Jönsson

(Enheten för investeringsprogram)

NFS 2003:21

Utkom från trycket

den 5 december 2003