Upphävd författning

Förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2003-05-15
Ändring införd
SFS 2003:262 i lydelse enligt SFS 2011:1464
Ikraft
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-12-15

Förutsättningar för bidrag

1 §  Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statligt bidrag ges till en kommun för klimatinvesteringsprogram med åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Klimatinvesteringsprogrammen kan innehålla åtgärder inom energi-, avfalls- och transportområdena men även inom andra sektorer och syfta till såväl minskning av utsläppen av växthusgaser som energiomställning och besparing av energi. Programmen skall utarbetas i samverkan med andra aktörer. Om det bedöms lämpligt kan sådant bidrag också ges till andra än kommuner.

[S2]Ett klimatinvesteringsprogram får också i begränsad omfattning innehålla åtgärder av särskild regional eller lokal vikt som bidrar till att uppnå andra av riksdagen beslutade miljökvalitetsmål.

[S3]Bidrag kan även ges till administrationen av programmet, dock högst 50 procent av administrationskostnaderna.

2 §  Bidrag kan ges till enstaka åtgärder eller paket av åtgärder utan krav på ett fullständigt investeringsprogram under förutsättning att åtgärderna är särskilt effektiva när det gäller att begränsa utsläppen av växthusgaser.

[S2]Vid prövning av ansökan om bidrag som rör konvertering till fjärrvärme skall prioritet ges åt åtgärder som avser teknik som framkommit genom stöd enligt förordningen (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik eller förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning. Förordning (2003:566).

3 §  Ett klimatinvesteringsprogram skall innehålla folkbildnings- och informationsinsatser om programmets åtgärder.

4 §  Bidrag får ges endast till åtgärder som är kostnadseffektiva. I fråga om åtgärder med låg kostnadseffektivitet får bidrag endast ges i mindre omfattning för att

 1. stimulera nytänkande och helhetssyn genom användande av ny teknik eller nya metoder, eller
 2. genomföra demonstrationsprojekt.

[S2]Om ansökningarna om bidrag beräknas komma att överstiga tillgången på medel, ges bidrag till de program eller åtgärder som i sin helhet och i ett långsiktigt perspektiv bedöms ha störst effekter på utsläppen av växthusgaser i förhållande till bidragets storlek.

[S3]För bidrag till en åtgärd krävs att den som ansvarar för åtgärden själv finansierar en del av den miljörelaterade merkostnaden för åtgärden.

5 §  Bidrag får endast lämnas till åtgärder som påbörjats efter beslutet om bidrag och som inte är lönsamma på kort sikt.

[S2]De bidragsberättigade kostnaderna skall beräknas i enlighet med vad som anges i punkterna 37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (2001/C 37/03)2.

6 §  Bidrag får inte ges till åtgärder som

 1. följer av skyldigheter i lag eller annan författning,
 2. avser löpande underhåll, eller
 3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts.

Förfarandet i bidragsärenden

7 §  En kommun eller annan som avser att söka bidrag skall samråda med länsstyrelsen i sitt län om klimatinvesteringsprogrammet.

8 §  En ansökan om bidrag skall lämnas in till Naturvårdsverket med kopia till länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en redogörelse för klimatinvesteringsprogrammets innehåll i enlighet med vad som framgår av 11 §. Samrådet enligt 7 § skall också redovisas. I ansökan skall särskilt anges dels de beräknade kostnaderna för de åtgärder för vilka bidrag söks, dels hur stor andel av dessa kostnader som bidrag söks för.

9 §  Länsstyrelsen skall till Naturvårdsverket inom en månad från det att kommunen lämnat in ansökan yttra sig över klimatinvesteringsprogrammet.

10 §  Naturvårdsverket skall i fråga om de åtgärder som omfattas av klimatinvesteringsprogrammet hämta in de berörda sektorsmyndigheternas bedömning.

11 §  Redogörelsen för klimatinvesteringsprogrammet skall innehålla en redovisning av

 1. kommunens förutsättningar i fråga om naturförhållanden, befolkning, bebyggelse, näringslivsstruktur och andra faktorer av betydelse för programmets utformning och genomförande,
 2. kommunens eller annan bidragssökandes källor till utsläpp av växthusgaser och en strategi för hur utsläppen skall kunna minskas,
 3. vilka åtgärder för en minskning av utsläppen av växthusgaser som redan genomförs och planeras av den bidragssökande,
 4. vilka åtgärder kommunen avser att stödja med ett investeringsbidrag och hur kommunen avser att samordna bidraget med andra offentliga insatser som kan antas bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling,
 5. åtgärdernas effekter på utsläppen av växthusgaser och andra effekter på miljön,
 6. vilka resultat och effekter i övrigt som den bidragssökande avser att uppnå med åtgärderna och vilka metoder som skall användas för detta ändamål,
 7. på vilket sätt åtgärderna kan bidra till utveckling av ny teknik eller utnyttjande av nya arbetsmetoder,
 8. en utförlig specifikation av kostnaderna för samt behovet av bidrag till respektive åtgärd, inkluderande en kalkyl över åtgärdens kostnader i relation till minskad miljöpåverkan och en lönsamhetskalkyl för åtgärden,
 9. den tidsplan som skall gälla för var och en av åtgärderna,
 10. vilken samverkan som ägt rum och planeras med näringsliv, organisationer och andra aktörer när det gäller att ta fram och genomföra programmet, hur allmänheten engageras och i vilken utsträckning både män och kvinnor är delaktiga i utformning och genomförande av programmet,
 11. planer för kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av programmet och åtgärderna samt för hur kunskaper och erfarenheter skall spridas.

[S2]Är den bidragssökande annan än kommun behöver uppgifter enligt första stycket 1 och 4 inte ingå i redovisningen. I stället skall den bidragssökande beskriva hur man arbetar med miljöfrågor inom verksamheten.

12 §  I de fall en ansökan avser stöd till en sådan vinstdrivande verksamhet som avses i 20 § skall ansökan, utöver vad som anges i 11 §, innehålla en bedömning av om stödet kan komma att påverka konkurrensen på den marknad där verksamheten bedrivs.

13 §  Naturvårdsverket beslutar om

 1. bidragets storlek,
 2. de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål,
 3. vilka vinstdrivande verksamheter som bidraget får betalas ut till,
 4. utbetalningen av bidrag, samt
 5. det resultat som den bidragssökande skall uppnå för att ha rätt till fullt bidrag.

[S2]Ett beslut om bidrag kan avse åtgärder under flera år. Utbetalningen av bidraget skall fördelas över de år investeringsprogrammet löper. Högst 75 procent av det totala bidraget får betalas ut innan programmet slutrapporterats enligt 17 §.

14 §  Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall använda bidraget i enlighet med vad som sägs i beslutet.

15 §  En bidragsmottagare skall senast den 1 mars efter varje år som den har utfört bidragsberättigade åtgärder rapportera till länsstyrelsen hur verksamheten har bedrivits. Verksamhetsrapporten skall vara skriftlig.

16 §  Länsstyrelsen skall till Naturvårdsverket lämna en samlad redogörelse för verksamhetsrapporterna. Redogörelsen skall lämnas in senast den 1 juni det år verksamhetsrapporterna kom in till länsstyrelsen.

17 §  När en bidragsmottagare har slutfört samtliga åtgärder för vilka bidrag beviljats, skall bidragsmottagaren lämna en slutrapport till Naturvårdsverket och till länsstyrelsen i sitt län.

[S2]Länsstyrelsen skall yttra sig över slutrapporten. Yttrandet skall lämnas till Naturvårdsverket inom en månad från det att slutrapporten lämnades in.

[S3]Därefter beslutar Naturvårdsverket om vilket slutligt bidrag som skall utgå till bidragsmottagaren.

18 §  Länsstyrelsen skall löpande följa utvecklingen i länet när det gäller bidrag som lämnats enligt denna förordning.

Återkrav

19 §  Naturvårdsverket får besluta att en bidragsmottagare helt eller delvis skall återbetala bidraget om

 1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget enligt 13 §,
 2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning utan att bidragsmottagaren har underrättat Naturvårdsverket om förhållandet, eller
 3. bidraget har beviljats på grund av att bidragsmottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Särskilda förutsättningar för stöd till vinstdrivande verksamhet

20 §  Med vinstdrivande verksamhet avses all offentlig eller privat verksamhet som bedrivs med vinstsyfte oavsett verksamhetens karaktär. Även om syftet med verksamheten inte är att vara vinstdrivande anses den som vinstdrivande, om den faktiskt bedrivs med vinst.

21 §  Naturvårdsverket och en kommun får betala ut bidrag till sådan vinstdrivande verksamhet som avses i 13 § första stycket 3, om de åtgärder som bidraget avser

 1. uppfyller kraven i 1-6 §§ och kan antas medföra en förbättring av miljön, och
 2. utgörs av investeringar i mark, byggnader och utrustning, som kan antas medföra sådana miljöeffekter som avses i 1 och 2 §§ och som är påtagligt bättre än vad som följer av skyldighet i lag eller annan författning.

[S2]Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad som har tillkommit för att åtgärderna ges den inriktning som sägs i första stycket.

22 §  Bidrag får inte lämnas till den som är försatt i konkurs.

[S2]Om åtgärderna utförs av ett svenskt företag eller en svensk företagare, ska de utföras av någon som är godkänd för F- skatt. Utländska företagare eller företag ska i stället visa upp intyg eller någon annan handling om att de i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter. Förordning (2011:1464).

23 §  Vid bestämmande av bidragets storlek skall hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida den nivå som anges i 21 § andra stycket.

[S2]Den som bedriver vinstdrivande verksamhet och ansöker om bidrag enligt denna förordning skall i sin ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som har sökts eller har erhållits.

24 §  Naturvårdsverket och en kommun ska till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter för uppföljning av bidrag som de betalat ut till vinstdrivande verksamhet. Uppgifterna ska lämnas enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den förordningen. Förordning (2009:167).

25 §  En kommun skall besluta att stödet helt eller delvis skall betalas tillbaka, om

 1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget,
 2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning utan att den som sökt eller tagit emot stöd underrättat kommunen om förhållandet,
 3. den som tagit emot bidraget har låtit bli att lämna uppgifter i en handling eller genom oriktiga uppgifter i en handling eller på något annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller
 4. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

25 a § Har upphävts genom förordning (2010:2009).

Bemyndiganden

26 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

 1. förutsättningar för bidrag,
 2. förfarandet i bidragsärenden, samt
 3. rapporter, redogörelser och yttranden enligt 15-17 §§.

 • NFS 2003:21: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
 • NFS 2003:13: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram
 • NFS 2005:2: Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:2 om ändring av föreskrifter (NFS 2003:13) om statliga bidrag Utkom från trycket den 28 februari 2005 till klimatinvesteringsprogram beslutade den 17 februari 2005. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram föreskriver Naturvårdsverket att 13 § första stycket skall ha följande lydelse: --13 § Ansökan om bidrag skall ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 1 november året före det år då ansökan skall prövas. --Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2005. Naturvårdsverket LARS-ERIK LILJELUND Magnus Östling Enheten för investeringsprogram
 • NFS 2007:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Överklagande

27 §  Kommunens beslut enligt 25 § får överklagas hos länsstyrelsen. Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Förarbeten
Rskr. 2001/02:67, Prop. 2001/02:1, Bet. 2002/01:BoU1
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:566) om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2009:167) om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:1480) om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Omfattning
ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:2009) om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Omfattning
upph. 25 a §, rubr. närmast 25 a §
Ikraftträder
2011-02-01

Förordning (2011:1464) om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2020:1081) om upphävande av förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Omfattning
upph.