NFS 2003:24

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter

om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av

brandfarliga vätskor;

beslutade den 16 december 2003.

Med stöd av 26 § förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotek-

niska organismer föreskriver Naturvårdsverket följande.1

1 kap. Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller förvaring av dieselbrännolja eller eldningsolja

med en flampunkt högre än 55°C eller spilloljor i öppna cisterner i mark som

rymmer mer än 1 m3 vätska, samt tillhörande rörledningar och slangledning-

ar. Föreskrifterna gäller också markförlagda rörledningar och slangledningar

som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av

brandfarliga vätskor enligt ovan samt spilloljor.

2 §

Föreskrifterna gäller även kraven på information till tillsynsmyndighe-

ten och återkommande kontroll vid förvaring av dieselbrännolja eller eld-

ningsolja eller spillolja i öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledning-

ar, om cisternen rymmer mer än 1 m3 men högst 10 m3.

3 §

Föreskrifterna innehåller också ytterligare krav om mer än 250 liter

brandfarlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde.

1

Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den

22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och före-

skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204,

21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

NFS 2003:24

Utkom från trycket

den 23 januari 2004

NFS 2003:24

2

2 kap. Definitioner och förkortningar

1 §

I dessa föreskrifter och tillhörande allmänna råd har följande ord och ut-

tryck nedan angiven betydelse:

ackrediterat

certifieringsorgan

organ som i enlighet med lagen (1992:1119) om tek-

nisk kontroll ackrediterats för certifiering av objekt

eller system

ackrediterat

kontrollorgan

organ som i enlighet med lagen (1992:1119) om tek-

nisk kontroll ackrediterats för kontroll av objekt eller

system

Anm

.

Kontrollorgan utses enligt typ A, B eller C och

med kompetensnivå A eller B.

AFS 1999:6

arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar

avsäkringstryck

det tryck vid vilket en anordnings tryckavsäkringsut-

rustning aktiveras

beräkningstemperatur den temperatur som används för hållfasthetsberäk-

ning

beräkningstryck

det tryck som används för hållfasthetsberäkning

brandfarlig vätska

brandfarlig vätska enligt 6 § förordningen

(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

samt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS

1998:3) om klassificering av brandfarliga gaser och

vätskor

certifiering

intygande att objekt eller system svarar mot uppställ-

da krav

FBE

förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explo-

siva varor

FKPB

förordningen (1998:941) om kemiska produkter och

biotekniska organismer

FMH

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

och hälsoskydd

hantering

hantering enligt dessa föreskrifter inskränker sig till

tillverkning, bearbetning, förvaring och transport i

rörledning

installationskontroll

kontroll av en anordning innan den för första gången

tas i bruk

K-cistern

cistern med god korrosionsbeständighet

Anm

.

Cisternen kan vara utförd av plastbelagt stål,

termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrafast

stål.

NFS 2003:24

3

K-rörledning

rörledning med god korrosionsbeständighet

Anm

. Rörledningen kan vara tillverkad av plastbelagt

stål, termoplast eller glasfiberarmerad härdplast.

konstruktionskontroll kontroll av att innehållet i tillverkningsunderlaget

uppfyller fastställda krav

LBE

lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

MB

miljöbalken (1998:808)

obligatorisk kontroll

föreskriven kontroll enligt lagen (1992:1119) om tek-

nisk kontroll

revisionskontroll

kontroll av en anordning föranledd av att särskild om-

ständighet uppkommit, t.ex. att anordningen skadats

eller ändrats

rörledning i mark

rörledning som är förlagd i mark på ett sådant sätt att

den inte är inspekterbar

Anm

. Med rörledning i mark jämställs rörledning i

kulvert som inte är lätt inspekterbar och även rörled-

ning ingjuten i golv.

rörledning ovan mark rörledning som är förlagd så att den är lätt inspekter-

bar

S-cistern

cistern med mindre god korrosionsbeständighet

Anm

. Cisternen kan vara utförd av stål eller stållege-

ring.

sekundärt skydd

anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas

från en läckande cistern

Anm

. Dubbelmantlad cistern anses som cistern med

sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av se-

kundärt skydd.

skyddad S-cistern

S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd in-

vändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt

spillolja

termen spillolja i dessa föreskrifter har samma bety-

delse som i 2 § förordningen (1993:1268) om spillolja

stationär anordning

fast installerad anordning som inte är avsedd att

flyttas

svetsning

med svetsning avses i dessa föreskrifter svetsning av

metalliska material; svetsreparation, svetslödning och

hårdlödning jämställs med svetsning

tillsynsmyndighet

tillsynsmyndighet enligt dessa föreskrifter är den

kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö-

och hälsoskyddsområdet, Generalläkaren eller läns-

styrelsen

NFS 2003:24

4

3 kap. Indelning i objektgrupper

1 §

Öppna cisterner och rörledningar indelas i objektgrupper enligt 3 kap. 2

och 3 §§. Följande beteckningar har därvid nedan angiven betydelse:

De anordningar, vilkas värde av V eller p x DN utgör gräns mellan två objekt-

grupper i tabellerna i 3 kap. 2 och 3 §§ skall räknas till objektgruppen med det

högre numret.

tillverkningskontroll

obligatorisk kontroll som en anordning skall genomgå

innan den får avlämnas för att tas i bruk

tryckkärl

behållare, utom öppen cistern, i vilken råder eller kan

utvecklas högre tryck än atmosfärstrycket

vakuumkärl

behållare, utom öppen cistern, i vilken råder eller kan

utvecklas lägre tryck än atmosfärstrycket

vattenskyddsområde

dels mark- eller vattenområde som med stöd av 7 kap.

21 § MB fastställts till skydd för en grund- eller

ytvattentillgång eller områden för vilka kommunala

föreskrifter har meddelats med stöd av 40 § FMH,

dels områden som fastställts med stöd av motsvarande

äldre bestämmelser

återkommande

kontroll

anordningskontroll som skall ske med visst intervall

öppen cistern

behållare med tillhörande utrustning för vätska där

trycket ovanför vätskan inte kan överstiga atmosfärs-

trycket med mer än 3 kPa (0,03 bar) eller understiga

det med mer än 0,65 kPa (0,0065 bar)

öppen cistern i mark

öppen cistern som är förlagd på sådant sätt att inte

hela dess mantel kan inspekteras

öppen cistern ovan

mark

öppen cistern som är förlagd så att hela dess mantel

kan inspekteras

överfyllningsskydd

system som automatiskt avbryter fyllningen av en

vätskebehållare vid förinställd nivå

p

= högsta arbetstrycket eller, om sådant inte har fastställts, avsäkrings-

trycket om anordningen har tryckavsäkringsutrustning eller annars

beräkningstrycket (övertryck, bar)

V

= volym (m3)

DN

= nominell diameter enligt svensk standard SS 324 (Rörledningar.

Nominell storlek, DN), utgåva 5 eller, om denna inte kan fastställas,

innerdiametern (mm).

NFS 2003:24

5

2 §

Öppna cisterner indelas i objektgrupperna 1, 3, 5 och 6 enligt följande

tabell:

0

1

10

50

V (m3)

3 §

Rörledningar indelas i objektgrupperna 1, 3, 5 och 6 enligt följande

tabell:

0

70

350

700

p x DN (bar x mm)

4 kap. Information

1 §

Den som avser att installera en anordning enligt 1 kap. 1 eller 2 §§ samt

den som avser att hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vatten-

skyddsområde enligt 1 kap. 3 § skall skriftligt informera tillsynsmyndigheten

om detta. Detta gäller dock inte anordningar enligt 1 kap. 2 § som avses att

installeras inomhus.

2 §

Skriftlig information enligt 4 kap. 1 § skall göras i god tid innan instal-

lationen påbörjas eller hanteringen inleds.

5 kap. Tekniska krav för anordningar enligt 1 kap. 1 §

1 §

Öppna cisterner, rörledningar och slangledningar enligt 1 kap. 1 § skall

vara tillverkade av material med mekaniskt betryggande egenskaper.

2 §

Anordningarna skall vara konstruerade för att kunna motstå normala

yttre påkänningar samt de tryck och temperaturer som, med beaktande av in-

gående avsäkringsutrustning, kan bli aktuella. Anordningarna skall vara täta

och skyddade mot korrosion.

3 §

Anordningarna skall vara anordnade, förlagda och installerade på ett

från skyddssynpunkt lämpligt sätt. Anordningarna skall vara lätt åtkomliga

för underhåll och tillsyn samt för sådan kontroll som skall utföras enligt dessa

föreskrifter. Mätare och andra instrument som är nödvändiga för säkerheten

skall lätt kunna avläsas.

4 §

Anordningarna skall underhållas och fortlöpande tillses, så att säkerhe-

ten är betryggande vid användning.

Instruktioner på svenska för skötsel och användning av anordningarna skall

finnas på användningsstället i erforderlig omfattning.

6

5

3

1

DN

50

> 50 – 100

6

5

3

> 100 –

1

NFS 2003:24

6

Öppna cisterner – Utförande

5 §

En svetsad öppen cistern som tillhör någon av objektgrupperna 1, 3

eller 5 skall vara värmebehandlad i de fall som anges i Svensk Standard

SS 06 45 10 (Svetsade behållare – Värmebehandling), utgåva 2 och på sätt

som uppfyller standardens krav.

Cisterner som lagligen tillverkats eller saluhållits i andra medlemsstater

inom den Europeiska gemenskapen eller tillverkats i ett EES-land och som sä-

kerställer en med svensk standard motsvarande säkerhetsnivå skall anses upp-

fylla de tekniska kraven på öppna cisterner enligt första stycket.

6 §

Rörledningar och armatur får inte vara fästade direkt i en öppen cisterns

mantel, gavlar, sidor, tak eller botten.

7 §

En öppen cistern skall på väl synlig plats ha en tillverkningsskylt av

varaktig beskaffenhet eller annan varaktig märkning med uppgift om

– tillverkare,

– tillverkningsår,

– tillverkningsnummer/ Id-nummer,

– volym,

– beräkningstemperatur,

– innehållets högsta densitet,

– certifieringsidentifikation (i förekommande fall enligt 6 kap. 1 §).

Öppna cisterner – Utrustning

Manhål m.m.

8 §

En öppen cistern skall ha manhål, inspektionsöppningar och annan ut-

rustning i den omfattning som behövs för att kontroll, underhåll och fortlö-

pande tillsyn enligt dessa föreskrifter skall kunna genomföras.

Anslutning för fyllning

9 §

En öppen cistern skall ha en fast anslutning för fyllning.

Anslutningsstället skall vara lätt åtkomligt och medge en säker fyllning.

Där skall finnas en skylt med de uppgifter som har betydelse för att kunna ge-

nomföra fyllningen på ett säkert sätt. Kravet på skylt gäller dock inte För-

svarsmaktens hemliga anläggningar.

Anslutning för fyllning och pejling skall, om det inte är uppenbart onödigt,

vara låsbar.

Avluftningsanordning

10 §

En öppen cistern skall ha en avluftningsanordning så utformad att

otillåtet över- eller undertryck inte uppkommer i cisternen. Avluftningsan-

ordningen skall mynna på lämpligt ställe utomhus.

NFS 2003:24

7

Nivåmätare

11 §

En öppen cistern skall vara anordnad så att vätskenivån kan bestäm-

mas på ett tillförlitligt sätt.

Överfyllningsskydd

12 §

En öppen cistern skall ha ett överfyllningsskydd när den fylls från en

tankbil, järnvägsvagn eller via en pump. Överfyllningsskyddet skall vara cer-

tifierat enligt 6 kap.

Skydd mot överfyllning

13 §

Vid fyllning av en öppen cistern skall åtgärder vidtas för att förhindra

överfyllning. Överfyllningsskyddet skall vara inkopplat vid fyllningen.

Visar det sig vid ett fyllningstillfälle att överfyllningsskyddet är ur funk-

tion, och skulle det innebära synnerliga olägenheter för den som använder cis-

ternen om fyllningen inte kommer till stånd, får cisternen utan hinder av första

stycket fyllas, om andra åtgärder som effektivt motverkar risken för överfyll-

ning vidtas.

Rörledningar

14 §

En rörledning skall genom sin förläggning och i övrigt vara skyddad

mot skada genom sättningar, trafik, nedfallande föremål, uppvärmning och

andra yttre faktorer. Detsamma gäller i fråga om anordningar som bär upp

rörledningen.

En rörledning skall vara utförd eller förlagd så att den inte skadas av ter-

misk expansion eller kontraktion.

6 kap. Certifiering av anordningar enligt 1 kap. 1 och 3 §§

1 §

Följande objekt och system skall vara certifierade eller genomgå kon-

troller enligt 7 kap.:

1. K-cistern och K-rörledning.

2. Målnings-, behandlings- och inklädnadssystem för invändigt korrosions-

skydd.

3. Inre eller yttre katodiska korrosionsskydd, som skall användas för att

skydda öppna cisterner eller rörledningar.

4. Överfyllningsskydd till cisterner enligt 5 kap. 12 §.

Beträffande öppna cisterner får certifiering meddelas för enbart själva behål-

laren utan tillhörande utrustning.

Sekundära skydd för cisterner och rörledningar inom vattenskyddsområde

kan certifieras enligt Naturvårdsverkets regler.

2 §

Intyg om överensstämmelse meddelas av ackrediterat certifierings-

organ eller kontrollorgan, om objektet uppfyller de krav som har fastställts av

Naturvårdsverket i dessa föreskrifter. Ett intyg skall meddelas att gälla för

viss tid, dock högst sju år, samt innehålla erforderliga villkor och krav på

NFS 2003:24

8

efterkontrollens omfattning. Objekt enligt 6 kap. 1 § som är tillverkade, och

certifierade i annat EES-land och som på ett tillfredsställande sätt uppfyller

den grundläggande skyddsnivå som fastställts av Naturvårdsverket, får an-

vändas som om de var certifierade av ett svenskt organ.

7 kap. Konstruktions- och tillverkningskontroll för anordningar

enligt 1 kap. 1 §

Kontrollens omfattning

1 §

Öppna cisterner och rörledningar skall genomgå konstruktionskontroll

(enligt 7 kap. 2 §) och tillverkningskontroll (enligt 7 kap. 3 §) enligt följande

tabell med nedan angivna undantag:

1)

Rörledningar som tillhör objektgrupp 6 och kopplade till cistern i objekt-

grupp 1–5 skall genomgå tryckkontroll tillsammans med den anordning den

tillhör.

K

1

och T

1

innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontrollorgan

typ A och kompetensnivå B.

K

2

och T

2

innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontrollorgan

typ A, B eller C och kompetensnivå A.

Kraven på kompetens i de olika nivåerna framgår av Räddningsverkets

föreskrifter (SÄIFS 2000:7) om kompetens och utrustning hos organ som

kontrollerar och certifierar öppna cisterner och rörledningar m.m.. Den som

har kompetensnivå B får även utföra kontroll som kräver kompetensnivå A.

Typkontroll enligt 7 kap. 1 § 1 p. skall utföras av ett kontrollorgan som är

ackrediterat för uppgiften av SWEDAC i enlighet med lagen (1992:1119) om

teknisk kontroll.

Typkontroll kan även utföras av ett kontrollorgan från ett annat land inom

EES, om organet

1. är ackrediterat för uppgiften mot kraven i standarden EN 45 004 av ett ack-

rediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i standarden 45 010,

eller

2. på annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkes-

mässig kompetens samt garantier om oberoende.

Anordningar för vilka kontrollorgan eller certifieringsorgan meddelat intyg

om överensstämmelse enligt 6 kap. behöver inte genomgå konstruktionskon-

troll och tillverkningskontroll.

Upptagning och bedömning av radiogram i samband med tillverknings-

kontrollen skall utföras av ackrediterat laboratorium. Härvid skall kompe-

tenskraven i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1999:6) med före-

skrifter om tryckkärl och andra tryckbärande anordningar tillämpas.

Kontroll

Objektgrupp

1

3

5

6

Konstruktionskontroll

K

1

K

1

K

2

Tillverkningskontroll

T

1

T

1

T

2

1)

NFS 2003:24

9

Konstruktionskontroll

2 §

Konstruktionskontrollen skall omfatta granskning av tillverkningsun-

derlaget med avseende på material, konstruktion, utförande och omfattning

av oförstörande och förstörande provning. Saknas tillfredsställande beräk-

ningsmetod skall konstruktionen bedömas genom lämplig undersökning.

Tillverkningskontroll

3 §

All svetsning av öppna cisterner med en volym överstigande 5 m3 samt

av rörledningar som tillhör någon av objektgrupperna 1 eller 3 skall ha utförts

av företag med giltig svetslicens enligt Arbetarskyddsstyrelsens tryckkärlsfö-

reskrifter (AFS 1999:6). De personer som har utfört svetsarbetet skall ha ge-

nomgått godkänd svetsarprövning enligt tryckkärlsföreskrifterna (AFS

1999:6).

All värmebehandling av öppna cisterner med en volym överstigande 5 m3

samt av rörledningar som tillhör någon av objektgrupperna 1 eller 3 skall ha

utförts av företag som enligt AFS 1999:6 bedömts lämpligt att utföra värme-

behandling.

Sådan svetslicens, värmebehandlingslicens eller godkänd svetsarprövning

behövs dock inte för svetsning eller värmebehandling som utförts utanför

Sverige eller av utländska företag i Sverige, om kraven i AFS 1999:6 är upp-

fyllda.

4 §

Vid granskningen av tillverkningshandlingarna skall kontrolleras att

konstruktionskontroll utförts med godtagbart resultat samt att övriga hand-

lingar som har betydelse för anordningens säkerhet är korrekta.

5 §

Vid den in- och utvändiga undersökningen skall kontrolleras att anord-

ningen är utförd enligt tillverkningshandlingarna och dessa föreskrifter samt

att inga fel som har betydelse för säkerheten finns.

Svetsade öppna cisterner skall kontrolleras enligt avsnitt 6 i Svensk Stan-

dard SS 06 41 01 (Svetsade behållare – Konstruktion, tillverkning och kon-

troll), utgåva 2. Avsnitt 6.1.6 i standarden om särskilt farliga behållare skall

dock inte tillämpas vid kontrollen. Kontroll som avser godstjockleksberoende

kontrollkrav krävs inte för cisternernas rundsvetsar.

Svetsade rörledningar skall kontrolleras enligt 13 kap. i Tryckkärlskom-

missionens rörledningsnormer (RN 78).

6 §

Vid tryckkontrollen skall kontrolleras att anordningen är betryggande

med avseende på täthet och hållfasthet. Kontrollen skall ske med ett tryck

som är valt så att eventuella otätheter eller andra brister i konstruktionen kan

påvisas på ett tillförlitligt sätt. Om tryckkontroll av enstaka svetsar medför

stora praktiska olägenheter får dessa dock kontrolleras på annat godtagbart

sätt.

NFS 2003:24

10

8 kap. Installations-, revisions- och återkommande kontroll för

anordningar enligt 1 kap. 1–3 §§

Kontrollens omfattning

1 §

Öppna cisterner och rörledningar enligt 1 kap. 1–3 §§ skall genomgå

kontroll enligt följande tabell:

1)

Rörledning till cistern objektgrupp 1–5 skall tryckkontrolleras.

2)

Krav på anordningar som ställs enligt 1 kap. 3 § gäller anordningar vars

volym överstiger 250 liter.

3)

Krav på återkommande kontroll av dessa anordningar ställs av Spräng-

ämnesinspektionen.

I

1

, R

1

och Å

1

innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontroll-

organ typ A och utbildningsnivå B.

I

2

, R

2

och Å

2

innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontroll-

organ typ A, B eller C och utbildningsnivå A.

2 §

Anordning som enligt 8 kap. 1 § skall kontrolleras av ackrediterat kon-

trollorgan får användas endast om den genomgått föreskriven kontroll och

har befunnits uppfylla kraven.

Anordningen får inte användas med vare sig högre tryck, temperatur eller

densitet än de kontrollorganet i förekommande fall fastställt som högsta till-

låtna. Den får inte heller användas med lägre tryck och temperatur än de kon-

trollorganet i förekommande fall fastställt som lägsta tillåtna.

Installationskontroll

3 §

Installationskontroll skall utföras efter avslutad tillverkning och i sam-

band med installation. Vid installationskontroll skall kontrolleras att kontroll

enligt 7 kap. utförts, att anordningen är tät, att sådan utrustning som fordras

med hänsyn till säkerheten finns och fungerar tillfredsställande, att det sys-

tem i vilket anordningen ingår är lämpligt från skyddssynpunkt samt att an-

ordningen även i övrigt uppfyller kraven i dessa föreskrifter.

Kontroll

Objektgrupp

1

3

5

6

Installationskontroll (1 §)

– Öppna cisterner

– Rörledningar

I

1

I

1

I

2

I

1

I

2

I

2

1)

Revisionskontroll

(1 §, 2 § och 3 §)

R

1

R

1

R

2

1)

Återkommande kontroll

– i mark (1 §)

– ovan mark (2 §)

– sekundära skydd(3 §2))

Å

2

3)

Å

2

Å

2

3)

Å

2

Å

2

Å

2

Å

2

1)

1)

1)

NFS 2003:24

11

Revisionskontroll

4 §

Revisionskontroll skall utföras när en anordning

1. har undergått omfattande reparation eller ändring,

2. kan ha tagit skada,

3. skall användas under väsentligt ändrade driftförhållanden,

4. har flyttats; gäller endast stationära anordningar som fordrar omfattande

installation.

Revisionskontrollen skall omfatta de moment i tillverkningskontrollen och

installationskontrollen som fordras för att bedöma om anordningen är betryg-

gande. Om det är lämpligt får moment som ingår i tillverkningskontrollen el-

ler installationskontrollen ersättas med annan kontroll.

Återkommande kontroll

5 §

Den återkommande kontrollen skall omfatta de kontroller som fordras

för att bedöma om det finns defekter på anordningen eller andra omständig-

heter som har ogynnsam inverkan på säkerheten. Vidare skall kontrolleras att

anordningen är tät, att sådan utrustning som fordras med hänsyn till säkerhe-

ten finns och fungerar tillfredsställande, t.ex. överfyllningsskydd, samt att det

system i vilket anordningen ingår är lämpligt från skyddssynpunkt.

6 §

Återkommande kontroll av öppna cisterner med tillhörande rörledning-

ar och rörledningar som tillhör objektgrupperna 1, 3 eller 5 skall ske med ett

intervall av 12 år.

Beträffande anordningar som inte uppfyller kravet på korrosionsskydd en-

ligt 5 kap. 2 § och ligger i mark och tillhör objektsgrupperna 1, 3 eller 5 eller

ligger ovan mark och tillhör objektgrupp 5 gäller att återkommande kontroll

skall ske med ett intervall av 6 år.

För cisterner inom vattenskyddsområde som saknar sekundärt skydd enligt

10 kap. 3 och 4 §§ gäller att återkommande kontroll skall genomföras med ett

intervall av 6 år. För anordningar som inte uppfyller kravet på korrosions-

skydd enligt 5 kap. 2 § gäller att återkommande kontroll skall ske med ett in-

tervall av 3 år.

Åtgärder efter kontroll

7 §

Sedan ackrediterat kontrollorgan kontrollerat anordning skall detta ut-

färda kontrollrapport samt i aktuella fall fastställa högsta respektive lägsta

tillåtna tryck och temperatur och högsta tillåtna densitet hos vätskan.

Har kontrollen avsett en öppen cistern (som inte redan är utrustad med

märkning) skall kontrollorganet anbringa en skylt på väl synlig plats på cis-

ternen. Skylten skall innehålla uppgifter om

– cisternens tillverkningsnummer/Id-nummer,

– organets märke och ackrediteringsnummer,

– högsta respektive lägsta tillåtna tryck och temperatur samt högsta tillåtna

densitet hos vätskan (allt i förekommande fall),

– huruvida cisternen överensstämmer, överensstämmer med förbehåll eller

inte överensstämmer med kraven.

NFS 2003:24

12

8 §

Kontrollrapporten skall hållas tillgänglig av den som använder anord-

ningen till dess att anordningen varaktigt tagits ur bruk. Den som använder

anordningen skall skicka en kopia av kontrollrapporten till tillsynsmyndighe-

ten. Kopia av kontrollrapporten behöver dock inte skickas till tillsynsmyndig-

heten såvitt avser anordningar enligt 1 kap. 2 § som är installerade inomhus.

9 kap. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

1 §

Cistern och rörledning som tas ur bruk skall tömmas och rengöras.

Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som

tagits ur bruk anmäls till tillsynsmyndigheten.

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde

1 §

Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant

sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

2 §

Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informa-

tionsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt. Informationsskylten skall

vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig märk-

ning.

3 §

Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är

större än 250 liter skall ha sekundärt skydd.

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum el-

ler motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

4 §

Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätske-

volym, dock minst den största behållarens volym, och skall vara tätt och håll-

bart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att kontroll är möjlig.

5 §

Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Rörledningar i mark får endast ha kopplingar mot cistern.

Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas

väl synlig.

6 §

Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att an-

ordningar för sekundära skydd är täta och fungerar.

Undantag från konstruktions- och tillverkningskontroll gäller för anord-

ning för sekundärt skydd, för vilken certifieringsorgan meddelat intyg om

överensstämmelse enligt 6 kap. 2 §.

7 §

Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt sam-

ma intervall som för cisterner och rörledningar.

8 §

För befintliga cisterner och rörledningar som installerats före den 6 juni

1990, och som inte har sekundärt skydd, skall återkommande kontroll ske

med ett intervall av 6 år för anordningar som har ett gott korrosionsskydd,

och med ett intervall av 3 år för anordningar som saknar ett gott korrosions-

skydd.

NFS 2003:24

13

Protokoll skall inges till tillsynsmyndigheten.

11 kap. Ansvar

1 §

Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i

29 kap.miljöbalken (1998:808).

Övergångsbestämmelser m.m.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2004, då Naturvårdsver-

kets föreskrifter (NFS 2000:4) om skydd mot vattenförorening vid lagring av

brandfarliga vätskor skall upphöra att gälla.

2. För anordningar som tagits i bruk före den 1 juli 2000 får då gällande be-

stämmelser om utförande, utrustning, kontroll och förläggning tillämpas, i

stället för motsvarande bestämmelser i 5 och 10 kap. dessa föreskrifter.

3. För anordningar som återkommande skall genomgå kontroll enligt 8

kap., men som tidigare inte omfattats av återkommande kontroll enligt de äld-

re bestämmelserna, gäller följande:

a. Är anordningen i bruk den 1 november 1999 skall den genomgå kontroll

enligt bestämmelserna om återkommande kontroll i 8 kap. senast den 1 juli

2004 (cistern utomhus) resp. den 1 juli 2006 (cistern inomhus).

b. Är anordningen ej i bruk, dvs. tömd och rengjord, den 1 juli 2000 skall

den kontrolleras enligt 8 kap. dessa föreskrifter innan den åter tas i bruk.

För anordningar som återkommande skall genomgå kontroll enligt 8 kap.,

och som enligt tidigare bestämmelser genomgått återkommande kontroll,

skall senaste tidpunkt för nästa återkommande kontroll bestämmas utifrån se-

nast genomförda återkommande kontroll och intervallen angivna i 8 kap.

Kontrollen skall utgå från de bestämmelser som gällde för anordningen när

den första gången togs i bruk.

4. Kraven i 10 kap. 3, 4 och 5 §§ om sekundärt skydd inom vattenskydds-

område gäller inte generellt för befintliga anläggningar installerade före den

6 juni 1990.

5. Undantag meddelade med stöd av 11:1 och 11:2 §§ i Naturvårdsverkets

föreskrift NFS 2000:4 och som avser tids- och/eller kontrollintervall för åter-

kommande kontroll gäller till den återkommande kontroll som infaller när-

mast efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft, dock längst till den 1 januari

2006.

Meddelade undantag som avser säkerhet och/eller sekundärt skydd gäller till

den i respektive beslut angivna tidpunkten för upphörande, dock längst till

den 1 januari 2007.

NATURVÅRDSVERKET

LARS-ERIK LILJELUND

Clas Magnusson

(Enheten för markanvändning

och vattenverksamhet)

Elanders Gotab 44161, Stockholm 2004