NFS 2004:13

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2004:13

Utkom från trycket

den 9 december 2004

Naturvårdsverkets ändring av allmänna råd

(NFS 2003:13)

till förordningen ( 2003:262 ) om statliga bidrag till klimat-

investeringsprogram;

beslutade den 25 november 2004.

Naturvårdsverket har beslutat att ändra allmänna råd (NFS 2003:13) till 11 §

punkt 8 förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesterings-

program så att sista meningen utgår. Till punkt 8 skall således ha följande

lydelse.

Till 11 § förordningen ( 2003:262 )

_ _ _

Till punkt 8

I beskrivningen av en åtgärd bör den tekniska livslängden för den aktuella

investeringen anges. I förekommande fall bör även redovisas hur mycket

åtgärden tidigareläggs med hjälp av bidrag.

Har en livscykelanalys/livscykelkostnadsanalys gjorts för åtgärden bör

denna ingå i åtgärdsbeskrivningen.

För varje folkbildnings- och informationsinsats bör följande redovisas

1. mål för insatsen (effektmål och när målet beräknas bli uppnått),

2. kopplingen mellan folkbildnings- och informationsinsatsen och åtgärd/

åtgärder i programmet,

3. hur folkbildnings- och informationsinsatsen har förankrats i kommunen,

4. målgrupper för folkbildnings- och informationsinsatsen,

5. metoder för att genomföra insatsen och nå målgrupper,

6. hur uppföljning och utvärdering av insatsen skall genomföras,

7. hur resultat och erfarenheter av insatsen skall spridas inom och mellan

kommuner och till andra delar av samhället och

8. hur insatsen skall finansieras.

Sökanden bör också redovisa sådana informationsinsatser som genom-

förs utan bidrag från stödet till klimatinvesteringsprogram. Detta är särskilt

viktigt när det gäller information och folkbildning som riktar sig till allmän-

heten och som har till syfte att höja kunskapsnivån och att påverka den

enskildes attityder och beteende i fråga om klimatpåverkan. Bidrag till

folkbildnings- och informationsinsatser ges med högst 50 procent av kost-

naderna.

NFSklimp.pmd

2004-12-13, 09:42

1

2

NFS 2004:13

Denna ändring i det allmänna rådet träder i kraft två veckor efter att den kom

ut från trycket.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Gunnel Horm

(Enheten för Investeringsprogram)

NFSklimp.pmd

2004-12-13, 09:42

2