NFS 2004:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2004:15

Utkom från trycket

den 22 december 2004

Naturvårdsverkets allmänna råd

om buller från byggplatser [till 2 kap. och 26 kap. 19 §

miljöbalken ];

beslutade den 9 december 2004.

Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som tillsyns-

vägledande myndighet vad gäller miljöbalkens tillämpning.

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar

och försiktighetsmått vad gäller störning av buller från områden där bull-

rande bygg- och anläggningsverksamhet pågår.

Till 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 § miljöbalken

Kunskapsunderlag

Verksamhetsutövaren för en byggplats bör genom bullerberäkningar eller

bullermätningar samt omgivningskartläggning ta fram underlag för bedöm-

ning av störningspåverkan för omgivningen.

Bullermätningar bör genomföras för att kontrollera ljudnivåer i omgiv-

ningen från byggplatsen. Naturvårdsverket har i rapport 5417 ”Metod för

immissionsmätning av externt industribuller” angett de krav som kan ställas

vid en bullermätning. Mätmetoden bör i tillämpliga delar kunna användas

vid mätning av ljudnivåer från byggplatsen.

Bullerberäkningar och bullermätningar bör utföras av en person som har

erforderlig kunskap om beräknings- eller mätmetodik för att tillräcklig nog-

grannhet i bedömningsunderlaget skall tillförsäkras.

Till 2 kap. 3 § MB och 26 kap. 19 § miljöbalken

Riktvärden för buller

Följande riktvärden bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid

byggplatser.

Värdena för ekvivalent ljudnivå (L

Aeq

) är angivna som frifältsvärden under

dag, kväll respektive natt. För permanentbostäder, fritidshus och vårdlokaler

anges även ett värde för maximal ljudnivå (tidsvägning; Fast) (L

AFmax

) natte-

tid under tiden 22-07.

AR-Byggplatser.pmd

2004-12-10, 17:13

1

2

NFS 2004:15

Område

Helgfri måndag-

Lördag, söndag

Samtliga dagar

fredag

och helgdag

Dag

Kväll

Dag

Kväll

Natt

07-19

19-22

07-19

19-22

22-07

L

Aeq

L

Aeq

L

Aeq

L

Aeq

L

Aeq

L

AFmax

Bostäder för

permanent

boende och

fritidshus

Utomhus

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

70 dBA

(vid fasad)

Inomhus

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

(bostadsrum)

Vårdlokaler

Utomhus

60 dBA

50 dBA

50 dBA

45 dBA

45 dBA

-

(vid fasad)

Inomhus

45 dBA

35 dBA

35 dBA

30 dBA

30 dBA

45 dBA

Undervis-

ningslokaler

Utomhus

60 dBA

-

-

-

-

-

(vid fasad)

Inomhus

40 dBA

-

-

-

-

-

Arbetslokaler

för tyst

verksamhet

1)

Utomhus

70 dBA

-

-

-

-

-

(vid fasad)

Inomhus

45 dBA

-

-

-

-

-

1)

Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigva-

rande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.

I de fall verksamhet pågår endast del av period bör den ekvivalenta ljudni-

vån beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en

sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (pålning, spont-

ning, borrning etc).

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spont-

ning och pålning, bör 5 dBA högre värden kunna tillåtas.

Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till

10 dBA högre nivåer kunna accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och

nattetid.

I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga

händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10

dBA.

Tillämpningsanvisningar till riktvärdena

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning, som

görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva

göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena.

AR-Byggplatser.pmd

2004-12-10, 17:13

2

3

NFS 2004:15

Om riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas med tekniskt möj-

liga och/eller ekonomiska rimliga åtgärder bör målsättningen vara att åt-

minstone riktvärdena för buller inomhus kan innehållas.

I det fall riktvärden för buller utomhus kan innehållas behöver man nor-

malt inte kontrollera riktvärdena för buller inomhus då normal fasadisolering

bör innebära att dessa bullerriktvärden kan innehållas.

Buller från trafik till och från byggplatsen bör bedömas efter de riktvärden

som gäller för trafikbuller. Trafik inom byggplatsen bör bedömas som bygg-

buller.

Bindande bestämmelser för byggverksamhet kan finnas i lokala föreskrif-

ter i kommunen med längre gående krav på bullernivåer eller tid då arbetet

får bedrivas.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Skyddsåtgärder

Risk för överskridande av angivna riktvärden för buller bör anses som ett

skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägen-

het för människors hälsa eller miljön.

Såväl åtgärder på arbetsmaskiner/redskap som vad avser arbetsutformning

bör övervägas.

Åtgärder vid byggplatsen bör kunna avse anläggande av ljuddämpande

skärmar eller vallar.

Riktvärden inomhus bör också innebära ett incitament att förbättra fasad-

isoleringen om detta är nödvändigt. Fasadisolerande åtgärder bör bli vikti-

gare att utföra innan byggstart i samband med t ex trafikinfrastruktur då

dessa kan komma att innebära ett permanent buller som ändå kräver fasad-

isolerande åtgärder.

Information till de kringboende bör alltid ske om arbetet förväntas ge

högre bullernivåer än vad som angetts i tabellen ovan.

Tidsbegränsningar

Byggverksamhet bör planeras så att bullerstörning till omgivningen be-

gränsas genom att verksamheten så långt möjligt förläggs till mindre

störningskänslig tid. Då verksamhet under kvällstid, lördagar, söndagar och

helgdagar medför större störning i områden med boende bör, förutom att ett

lägre riktvärde tillämpas under dessa tider, även en lämplig begränsning av

verksamhetstiden gälla.

Dessa allmänna råd börjar att gälla den 1 januari 2005 och samtidigt upp-

hävs allmänna råd (PU 1975:5), Buller från byggplatser.

Naturvårdsverket

MATS OLSSON

Allan Nilsson

(Enheten för markanvändning och

vattenverksamhet)

AR-Byggplatser.pmd

2004-12-10, 17:13

3