NFS 2004:16

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2004:16

Utkom från trycket

den 22 december 2004

Naturvårdsverkets allmänna råd

om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och

banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och 26

kap. 19 § miljöbalken ];

beslutade den 9 december 2004.

Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som tillsyns-

vägledande myndighet vad gäller miljöbalkens tillämpning.

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar

och försiktighetsmått om störning av buller från främst permanenta sport-,

halkövnings- eller provningsbanor för motordrivna fordon (nedan benämnt

motorbanor)

Med anläggning för motorsport avses i dessa råd en anläggning för trä-

ning, tävling eller uppvisning i motorsportverksamhet.

Med anläggning för halkövning eller provning av motordrivna fordon

avses i dessa råd en anläggning för halkövning, fordons- och trafikutbildning

eller en annan anläggning för testkörning eller provkörning av fordon.

Råden kan också ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar och

försiktighetsmått om störning av buller från andra verksamheter såsom

- anläggning för uppvisning eller demonstration av fordon

- anläggning för radiostyrda bil-, båt- och flygmodeller.

Till 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 § miljöbalken

Kunskapsunderlag

Verksamhetsutövaren till en anläggning där buller från motorbana uppkom-

mer bör genom bullerberäkningar eller bullermätningar samt omgivnings-

kartläggning ta fram underlag för bedömning av störningspåverkan för

omgivningen.

Bullerberäkningar ger oftast ett mera tillförlitligt resultat än mätningar

och bör därför i första hand komma i fråga. Naturvårdsverket har i Medde-

lande 8/1983, Buller från motorsportbanor – Beräkningsmodell, presenterat

ett beräkningsförfarande.

Bullermätningar bör också genomföras för att kontrollera ljudnivåer i

omgivningen från en motorbana. Naturvårdsverket har i rapport 5417, Me-

tod för immissionsmätning av externt industribuller, angett de krav som kan

ställas vid en bullermätning. Mätmetoden bör i tillämpliga delar kunna an-

vändas vid mätning av högsta ljudnivåer från motorbanor.

Bullerberäkningar och bullermätningar bör utföras av en person som har

erforderlig kunskap om beräknings- eller mätmetodik för att tillräcklig nog-

grannhet i bedömningsunderlaget skall tillförsäkras.

AR-motorsport.pmd

2004-12-10, 17:52

1

2

NFS 2004:16

Närmare vägledning rörande ljudnivåmätningar framgår av bilagan.

För anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet och för verksamhet som

har meddelats tillstånd utan att det föreligger tillståndsplikt finns bindande

bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mät-

ningar och provtagningar i vissa verksamheter; NFS 2000:15.

Till 2 kap. 3 § och 26 kap. 19 § miljöbalken

Riktvärden för buller

Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärden

(tidsvägning; Fast) bör tillämpas vid bedömning om lämplig buller-

begränsning vid motorbanor:

Maximal ljudnivå i dBA

”Fast”

Helgfri

Kväll kl. 19-22

Natt kl. 22-07

O

mråde

måndag-lördag

samt sön- och

kl. 07-19

helgdagar

kl. 07-19

Bostäder för perma-

60

55

Nattetid bör

nent boende och

bullrande verk-

fritidshus

samhet inte före-

(vid fasad)

komma vid

motorbanor

Vårdlokaler

(vid fasad)

55

50

Undervisnings-

55

50

lokaler

(vid fasad)

Friluftsområden

1)

55

50

1)Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller

andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en

viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg

och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. skjutbanor, fritidsbåtstrafik

eller skoterleder.

Värdena bör gälla utomhus vid de i tabellen angivna byggnaderna respek-

tive inom friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvärden (ej påver-

kade av reflexer).

Tillämpningsanvisningar till riktvärdena

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning, som

görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva

göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena. Hög eller låg

verksamhet vid banan kan vara ett sådant skäl till avsteg. Vid nyanläggning

av motorbana bör riktvärdena innehållas med god marginal.

Vid motorbanor med mycket lågt utnyttjande (mindre än 10 verksamhets-

dagar per år) bör ett något högre riktvärde få gälla. Detta bör också kunna

AR-motorsport.pmd

2004-12-10, 17:52

2

3

NFS 2004:16

vara fallet vid enstaka tävlingstillfällen eller vid provning eller uppvisning

av motorfordon.

Riktvärdena bör avse de högsta ljudnivåer som uppkommer vid körning

med de fordon som alstrar högst ljudnivåer. Sammanlagringseffekter vid

samtidig start eller körning med flera fordon bör ingå i riktvärdet. Även

andra ljud än motorbuller såsom ljud från högtalaranläggningar bör ingå i

riktvärdesbedömningen. De högsta ljudnivåer som typiskt uppkommer vid

verksamhet vid anläggningen bör ingå i bedömningen.

Buller från trafik till och från anläggningen bör bedömas efter de rikt-

värden som gäller för trafikbuller.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Nya anläggningar

Vid lokalisering av ny motorbana bör genom lämplig bullerutredning klar-

läggas vilka bullernivåer som kan uppkomma för omgivningen. Beräkningen

bör främst avse de fordon och verksamheter som alstrar de högsta momen-

tana ljudnivåerna. Vid banor där flera verksamhetsgrenar förekommer är det

lämpligt att redovisa de högsta ljudnivåer som uppkommer för varje verk-

samhetsgren samt de planerade verksamhetstiderna för de olika verk-

samheterna. Bullerutredningen bör kunna klarlägga att lokaliseringen inne-

bär att de angivna riktvärdena för högsta ljudnivå inte överskrids vid plane-

rade verksamheter och verksamhetstider.

Skyddsåtgärder

Risk för överskridande av angivna riktvärden för buller bör anses som ett

skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägen-

het för människors hälsa eller miljön.

Såväl åtgärder på fordon som vid banan bör övervägas.

Åtgärder på fordonen bör kunna avse högre krav på avgasljuddämpning

på de fordon som orsakar ljudnivåer som medför överskridande av rikt-

värde. Förbud mot vissa fordonskategorier bör också kunna komma ifråga

för att komma ner till acceptabla ljudnivåer.

Åtgärder vid banan bör kunna avse anläggande av ljuddämpande skär-

mar eller vallar. Vid banor där gemensam start för flera fordon förekommer

uppnås i allmänhet de högsta ljudnivåerna vid startsträckan. Om störnings-

känsliga områden exponeras av buller från startområdet bör detta åtgärdas

genom bulleravskärmningar. Avskärmning av andra delar av banan bör också

kunna bli aktuellt. Avstängning av den del av banan som orsakar högst

ljudemissioner bör också kunna övervägas om inte avskärmning kan komma

ifråga. Som underlag för verksamma skyddsåtgärder vid banan bör en buller-

utredning genomföras.

Tidsbegränsningar

Verksamheten på en motorbana bör bedrivas så att bullerstörning till omgiv-

ningen begränsas genom att verksamheten så långt möjligt förläggs till

mindre störningskänslig tid. Då verksamhet under kvällstid, söndagar och

AR-motorsport.pmd

2004-12-10, 17:52

3

4

NFS 2004:16

helgdagar medför större störning bör, förutom att ett lägre riktvärde tilläm-

pas under dessa tider, även en lämplig begränsning av verksamheten kunna

anges.

Dessa allmänna råd börjar gälla den 1 januari 2005 och samtidigt upphävs

allmänna råd (RR 1975:6), Riktlinjer för buller från motorsport- och

bilprovningsbanor.

Naturvårdsverket

MATS OLSSON

Allan Nilsson

(Enheten för markanvändning och

Vattenverksamhet)

AR-motorsport.pmd

2004-12-10, 17:52

4

5

NFS 2004:16

Bilaga till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från

motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning

av motordrivna fordon

Ljudnivåmätningar i omgivningen till motorbana

Mätningar av buller från en motorbana kan utföras som komplettering till

beräkningar av ljudnivåer för omgivningen eller för kontroll av ljudnivån i

mätpunkter då omständigheterna ger osäkra beräkningsresultat.

För uppmätning av ljudnivåer i anslutning till en motorbana hänvisas i

tillämpliga delar till Naturvårdsverkets publikation rapport 5417, Metod för

immissionsmätning av externt industribuller.

Anvisning för mätning av referensljudnivå

För att kunna användas vid en bullerberäkning enligt Naturvårdsverkets

beräkningsmodell (Meddelande 8/1983) måste källstyrkan för aktuellt for-

don uppmätas med den metod för referensljudnivån som förutsätts i

beräkningsmodellen. En mätning av referensljudnivå bör göras på 10 meters

avstånd från förbipasserande fordon under fullgasacceleration och utan

hänsyn till reflexer från marken (=ljudnivå i ”fri rymd”). För att uppfylla

villkoret ”fri rymd” kan mikrofonen placeras på marken som skall bestå av

hård yta, varefter reflexionstillskottet från marken reduceras genom att 6 dB

subtraheras från det uppmätta värdet. Alternativt kan mätningen utföras

med två mikrofoner - en placerad på mäthöjden 1,2 m och en placerad på

marken på hårt underlag. Differensen mellan mätvärdena subtraheras från

det värde som erhålls från mikrofon på marken. Mätningen bör upprepas ett

antal gånger för att få högsta ljudnivå från fordonet och då på den sida av

fordonet som ger högst nivå. Den uppmätta referensljudnivån används vid

beräkning av ljudnivån enligt beräkningsmodellen.

AR-motorsport.pmd

2004-12-10, 17:52

5