NFS 2004:2

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2004:2

Utkom från trycket

den 14 maj 2004

Naturvårdsverkets ändring av allmänna råd

(NFS 2003:13)

till förordningen ( 2003:262 ) om statliga bidrag

till klimatinvesteringsprogram;

beslutade den 1 april 2004.

Naturvårdsverket har beslutat att ändra allmänna råden till förordningen

(2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Ändringarna

gäller allmänna råden till 1 § förordningen, till § 6 förordningen samt till 11 §

punkt 8 förordningen.

Till 1 § förordningen

- - -

Bidrag till administration

Bidrag till programägarens kostnad för administration av programmet ges

med ett grundbelopp på 100 000 kr samt högst 2 procent av bidraget för

varje beviljad åtgärd, dock ej med mer än 40 000 kr per åtgärd. Som adminis-

trationskostnader räknas kostnader för programägarens uppföljning av pro-

gram och åtgärder, sammanställning av verksamhetsrapporter och slutrap-

port samt kostnader för auktoriserad revisor att göra granskning enligt 19 §

föreskrifterna.

Bidrag till administrationskostnader kan därutöver sökas för utvärdering

av klimatinvesteringsprogrammet på en övergripande nivå. Det kan till ex-

empel gälla vetenskapliga utvärderingar som genomförs i samarbete med ett

universitet eller en högskola.

Till 6 § förordningen

Bidrag bör inte sökas för åtgärder som kommer att genomföras även utan

bidrag i enlighet med 6 § förordningen. Om bidraget innebär en påtaglig

tidigareläggning av åtgärden bör det dock vara möjligt att söka bidrag

Bidrag ges inte för en åtgärd för vilken annat statligt stöd kan ges.

Bidrag ges inte heller där det finns andra styrmedel som medför att åtgärden

sannolikt kommer att genomföras på kort sikt. Med andra styrmedel avses

andra statliga bidrag, skatter och författningar. Bidrag ges t.ex. inte till åtgär-

der som ändå skulle genomföras därför att de omfattas av systemen för

handel med elcertifikat, handel med utsläppsrätter eller åtgärder som måste

genomföras enligt programmet för energieffektivisering i energiintensiva

företag.

Bidraget bör kunna kombineras med EU-stöd, såvida inte EU-stödets

regelverk förhindrar det.

NFS2-04.pmd

2004-05-07, 12:36

1

2

NFS 2004:2

Till 11 § förordningen

- - -

Till punkt 8

I beskrivningen av en åtgärd bör den tekniska livslängden för den aktuella

investeringen anges. I förekommande fall bör även redovisas hur mycket

åtgärden tidigareläggs med hjälp av bidrag.

Har en livscykelanalys/livscykelkostnadsanalys gjorts för åtgärden bör

denna ingå i åtgärdsbeskrivningen.

För varje folkbildnings- och informationsinsats bör följande redovisas

1. mål för insatsen (effektmål och när målet beräknas bli uppnått),

2. kopplingen mellan folkbildnings- och informationsinsatsen och åtgärd/

åtgärder i programmet,

3. hur folkbildnings- och informationsinsatsen har förankrats i kommunen,

4. målgrupper för folkbildnings- och informationsinsatsen,

5. metoder för att genomföra insatsen och nå målgrupper,

6. hur uppföljning och utvärdering av insatsen skall genomföras,

7. hur resultat och erfarenheter av insatsen skall spridas inom och mellan

kommuner och till andra delar av samhället och

8. hur insatsen skall finansieras.

Sökanden bör också redovisa sådana informationsinsatser som genomförs

utan bidrag från stödet till klimatinvesteringsprogram. Detta är särskilt vik-

tigt när det gäller information och folkbildning som riktar sig till allmänheten

och som har till syfte att höja kunskapsnivån och att påverka den enskildes

attityder och beteende i fråga om klimatpåverkan. Bidrag till folkbildnings-

och informationsinsatser ges med högst 50 procent av kostnaderna. Bidrag

till utvärdering av programmet eller av en åtgärd ges med högst 75 procent

av kostnaderna.

__________

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Anna Widegren

(Enheten för Investeringsprogram)

NFS2-04.pmd

2004-05-07, 12:36

2