NFS 2005:1

Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningslagen (TKL) och terrängkörningsförordningen (TKF)

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2005:1

Utkom från trycket

den 28 januari 2005

Naturvårdsverkets allmänna råd

till terrängkörningslagen (TKL) och terrängkörnings-

förordningen (TKF);

beslutade den 19 januari 2005.

Till 1 § första stycket TKL

Med körning i terräng med motordrivet fordon för jordbruksändamål bör

förstås sådan körning som behövs i jordbruksarbete eller i direkt samband

därmed.

Med körning i terräng med motordrivet fordon för skogsbruksändamål

bör förstås sådan körning som behövs i skogsbruksarbete eller i direkt

samband därmed.

Till 1 § första stycket 3 TKL

Vid bedömningen av om det är uppenbart att terrängkörning kan ske utan

risk för skada på snötäckt jordbruksmark bör beaktas risken för isbränna på

grödor och att skada kan uppkomma på marken även som följd av djupare

tjäle.

Till 2 § första stycket TKL och 12 § första stycket TKF

Föreskrifter

Föreskrifter om undantag från terrängkörningsförbudet enligt TKL bör en-

dast meddelas om det inte medför att risken för skada på mark eller vegeta-

tion eller skada eller störning på djurlivet eller dess livsmiljöer, friluftsliv,

rennäring eller för kringboende bedöms bli större än om dispenser i de

enskilda fallen meddelas.

Föreskrifter om undantag från terrängkörningsförbudet enligt TKL bör

inte meddelas för körning inom skyddade områden, om terrängkörning inte

tydligt är förenlig med syftet för området och områdets bevarandemål.

Dispenser

Särskilda skäl för dispens bör kunna vara t.ex.: rörelsehinder, bevakningsar-

bete, forskning, utbildning, räddningstjänstens övningar, malmprospek-

tering, funktionärsarbete i samband med golftävling, motorsporttävling,

transportbehov till fastighet på grund av äganderätt eller särskild rätt till

fastighet eller materialtransport av t.ex. byggmaterial.

Dispens från terrängkörningsförbudet enligt TKL bör inte medges om

körningen riskerar att medföra skada av betydelse på mark eller vegetation

2

NFS 2005:1

eller skada eller störning av betydelse på djurlivet eller dess livsmiljöer,

friluftsliv, rennäring eller kringboende.

Dispens från terrängkörningsförbudet enligt TKL bör inte medges för

körning inom skyddade områden, om terrängkörning inte tydligt är förenlig

med syftet för området och områdets bevarandemål.

Till 2 § andra stycket TKL och 12 § andra stycket TKF

Föreskrifter om undantag från terrängkörningsförbudet för körning inom

regleringsområde bör inte meddelas.

För synnerliga skäl för dispens bör krävas mycket tungt vägande all-

männa eller enskilda intressen som inte kan tillgodoses på annat sätt. Kör-

ningens påverkan på de intressen lagen skyddar bör vara försumbara.

Till 3 § TKL och 15 § TKF

Med olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt bör

avses bl.a. negativ påverkan på mark, vegetation, djurliv, friluftsliv, rennä-

ring eller annat allmänt intresse.

Föreskrifter för ett visst område kan ange att terrängkörning endast får

ske efter vissa angivna leder eller endast viss tid på dygnet. Föreskrifter kan

ange förbud mot terrängkörning.

Med körning som är till gagn för ortsbefolkningen bör avses sådana

transporter och annan nyttotrafik som är nödvändig för ortsbefolkningen i

glesbygden och på andra håll där det råder kommunikationssvårigheter.

Med körning som är till gagn för ortsbefolkningen bör även avses sådan

körning som är nödvändig för ortsbefolkningen för att kunna nyttja ägan-

derätt eller särskild rätt till fastighet, t.ex. färd till och från fastighet.

Till 1 § första stycket 1 TKF

Statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärende

Undantaget för körning i tjänsteärende bör endast avse sådan körning som

är nödvändig för tjänsteärendets utförande. Organiserade övningar bör inte

anses vara generellt undantagna från förbudet.

Till 1 § första stycket 3 TKF

Fjällräddningen och räddningstjänst

Undantaget för fjällräddningen bör anses omfatta räddningsaktioner samt

sådant rekognoseringsarbete som är nödvändigt för att kunna fullgöra

fjällräddningsuppdraget, t.ex. rekognosering för att bedöma lavinfara. Vid

rekognoseringsarbete bör körning på barmark undvikas, liksom körning i

skyddade områden eller annars särskilt känsliga områden.

Undantaget för räddningstjänst bör anses omfatta räddningsinsatser som

staten eller kommunen ansvarar för vid olyckor och överhängande fara för

olyckor. Räddningstjänstens övningar bör däremot inte anses omfattas av

undantaget.

3

NFS 2005:1

Till 1 § andra stycket 2 TKF

Projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar

Undantaget för projektering, byggande, underhåll och skötsel av vägar bör

anses omfatta körning på det blivande vägområdet samt körning på

arbetstillfarter som är nödvändiga för vägbygget.

Till 1 § andra stycket 5 TKF

Hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin

Vid hämtning av fälld björn, älg, hjort, eller vildsvin till lämpligast belägna

bilväg bör körning i första hand ske på stig såvida körningen inte riskerar att

skada en stig som är avsedd för friluftslivet. Om en sådan stig riskerar att

skadas bör körningen istället ske vid sidan av stigen. Körning på känsliga

marker bör undvikas.

Till 1 § andra stycket 6 TKF

Skötsel- och anläggningsarbete

Till anläggningsarbete bör även räknas vatten- och avloppsarbeten. Med

friluftsområde bör avses t.ex. skidnedfarter, spår och leder, dock ej fjäll-

anläggningar i sin helhet.

Till 1 § tredje stycket 1 TKF

Enskilda färdleder

Undantaget för enskilda färdleder i terrängen som är avsedda för motorfor-

donstrafik bör inte anses omfatta leder eller spårbildningar som skapats av

motordrivna fordon i samband med transporter eller i samband med annan

körning inom exempelvis skogsbruk, jordbruk, anläggningsarbeten eller ren-

näring.

Till 1 § tredje stycket 2 TKF

Andra arbetsplatser, särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden m.m.

Med andra arbetsplatser än järnvägs- och fabriksområden bör avses t.ex.

områden med pågående grustäkter och terräng i omedelbar anslutning till

pågående byggverksamhet. Undantaget för körning i täkter bör endast an-

ses gälla dem som arbetar med täkten eller efterbehandlingen av området.

Körning på avslutade och efterbehandlade sådana områden bör däremot

inte anses omfattas av undantaget.

Med särskilt anordnade tävlings- eller övningsområden bör endast av-

ses anläggningar för motorsport som skall anmälas till kommunen enligt

bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd. Undantaget för särskilt anordnade tävlings- eller övningsom-

4

NFS 2005:1

råden eller andra liknande områden bör inte anses omfatta slingor i ter-

rängen utanför ett tävlings- eller övningsområde.

Med andra liknande områden bör kunna avses grusplaner som huvud-

sakligen används för t.ex. nöjesevenemang eller fordonsparkering.

Till 2 § TKF

Körning på mark i kalfjäll som är känslig för slitage bör undvikas. Fordon

som körs på barmark på kalfjäll bör ha ett marktryck på högst 15 kPa. Mark-

trycket bör avse olastat fordon.

Med skador på naturmiljön bör avses skador på mark och vegetation

samt skador och störningar på djurliv.

Endast fordon med bullernivåer understigande 82 dBA – mätt enligt ISO

362:1998 – bör användas vid barmarkskörning på kalfjäll.

Utsläpp till mark, vatten eller luft som kan ha en negativ inverkan på t.ex.

naturmiljö och friluftsliv kan anses utgöra andra störningar av betydelse.

Till 3 § TKF

Med uppställning eller parkering i anslutning till väg bör avses uppställ-

ning eller parkering på område i direkt anslutning till väg såsom vägren eller

liknande. När fordon ställs upp eller parkeras i anslutning till väg bör detta

ske så nära vägen som möjligt och så att trafikfara inte uppkommer.

Till 12 § första stycket TKF

Parkering av fordon i samband med arrangemang

Parkering av fordon i samband med arrangemang bör kunna vara ett särskilt

skäl för undantag. Föreskrifter om undantag för parkering bör endast med-

delas om det berörda området från slitagesynpunkt tål parkering av större

omfattning.

Malmprospektering

Körning i samband med malmprospektering bör kunna vara ett särskilt skäl

för dispens. Dispens bör inte medges för körning inom skyddade områden.

Körning på golfbanor

Rörelsehinder bör kunna vara ett särskilt skäl för undantag. Särskilt skäl för

undantag kan även anses finnas för t.ex. funktionärer i samband med golf-

tävlingar.

Motorsport

Föreskrifter med generella undantag för övningsverksamhet och tävlingar

inom motorsport i terräng bör inte meddelas. Länsstyrelsen bör i varje en-

skilt fall ta ställning till om undantag i form av dispens kan medges.

Vid tillfällig körning på barmark, t.ex. vid enstaka tävlingar, som inte inne-

bär att området förses med någon typ av anläggningar, t.ex. läktare, perma-

5

NFS 2005:1

nent banmarkering eller dylikt, kan i vissa fall dispens från terrängkörnings-

förbudet medges för enskild eller anordnande klubb/förening. Dispensen

bör medges för tävlingsdagen eller tävlingsdagarna och någon dag före

och någon dag efter för förberedelser respektive efterarbete.

Körning i terräng i tränings- eller rekreationssyfte bör vanligen inte i sig

anses utgöra ett särskilt skäl för dispens.

Hänsyn bör tas till forn- och kulturminnen i terrängen.

Rörelsehinder

Rörelsehinder bör kunna vara ett särskilt skäl för dispens. Dispens bör inte

regelmässigt medges enbart på grund av rörelsehinder och för vilken typ av

körning som helst. Myndigheten bör i varje enskilt fall ta ställning till ända-

målet med körningen och tyngden i den enskildes behov i förhållande till

områdets känslighet och allmänna naturvårds- och friluftslivsintressen.

I de fall körning medges bör endast körning inom visst avgränsat terräng-

område medges, exempelvis nära bostad, kring en fiskesjö eller i ett jaktom-

råde. Undantag för större områden, t.ex. hela län, bör inte medges. Undan-

tag bör inte heller medges för körning inom skyddade områden.

Dispensen bör vara tidsbegränsad till förslagsvis tre till fem år, eller den

kortare tid som rörelsehindret kan förväntas kvarstå. Åberopat rörelsehin-

der bör styrkas med läkarintyg som innehåller en beskrivning av rörelse-

hindret och en bedömning av rörelseförmågan i terräng samt behov av

hjälpmedel.

Som rörelsehinder bör inte räknas enbart hög ålder.

Räddningstjänstens övningar

Särskilda skäl för dispens bör anses föreligga om en räddningstjänstövning

är viktig för fullgörandet av räddningstjänstuppdraget.

Transporter

Transport till fastighet på grund av äganderätt eller särskild rättighet till

fastighet eller materialtransport av t.ex. byggmaterial, bör kunna vara ett

särskilt skäl för dispens. I första hand bör körning ske i snötäckt terräng. För

att undantag skall kunna medges för körning på barmark, bör sökanden

kunna visa att transporten inte kan ske under tid då marken är snötäckt och

att det inte finns några andra rimliga transportmöjligheter.

Till 16 § TKF

Länsstyrelsen bör alltid samråda med kommunen då förbud eller föreskrift

kan komma att påverka kommunens planering eller andra verksamheter, om

påverkan inte är av ringa betydelse. Länsstyrelsen bör även samråda med

kommunen om föreskrift eller förbud kan komma att röra ett betydande antal

människor eller verksamhetsutövare eller avser områden som är geografiskt

omfattande.

6

NFS 2005:1

Dessa allmänna råd börjar gälla när de utkommer från trycket, varvid all-

männa råd 91:8, terrängkörningslagen, upphör att gälla.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Kristina Labba

(Skötselenheten)