Terrängkörningslag (1975:1313)

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1313 i lydelse enligt SFS 2018:436
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet

 1. på barmark,
 2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
 3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

[S2]Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket. Lag (1996:1551).

 • PMÖD 2019:31:Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens (PMD) dom, vid vite förbjudit näringsidkaren att vid marknadsföring av motordrivna fordon genom vissa specificerade påståenden och bilder ge intryck av att fordonet lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet. PMÖD har vid sin prövning utgått från att marknadsföring av en produkt som framhäver en användning av densamma som inte är laglig i regel ska bedömas som vilseledande. PMÖD har vidare bedömt att genomsnittskonsumenten inte har kunskaperna om reglerna för terrängkörning så aktuella för sig att han eller hon inte kan vilseledas att tro att det är tillåtet att köra i terräng. PMÖD har funnit att vissa av de aktuella bilderna och påståendena ger intryck av att ett fordon lagligen får framföras i terräng när så inte är fallet och att konsumenterna på så sätt har vilseletts i fråga om fordonets användningsområde.

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbud eller i särskilt fall medge undantag från förbud eller föreskrifter enligt 1 § i fråga om körning i räddningstjänst eller viss näringsutövning eller när det annars finns särskilda skäl.

[S2]För områden som avses i 1 § andra stycket får regeringen föreskriva att sådana föreskrifter eller beslut om undantag får meddelas om det finns synnerliga skäl. Lag (1996:1551).

3 §  Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för sådan körning i terräng med motordrivet fordon inom visst område som i annat fall än som avses i 1 § kan medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt.

[S2]Sådana föreskrifter får inte innebära något onödigt hinder för körning som är till nytta för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål. Lag (2018:436).

Prop. 2017/18:192: Paragrafen innehåller ett normgivningsbemyndigande för regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning med motordrivet fordon i vissa områden i en kommun som inte omfattas av allmänt förbud enligt terrängkörningslagen (1975:1313). I normgivningsbemyndigandet införs en möjlighet för regeringen att bemyndiga en kommun att meddela sådana ...

3 a §  För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs inom de delar av fjällområdet som avses i 1 § andra stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter.

[S2]En naturvårdsvakt får avvisa den som utan att ha rätt till det kör i terräng med motordrivet fordon inom ett område som sägs i första stycket. Lag (1991:642).

4 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 1 § första stycket13 eller mot förbud eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen döms till böter. Om gärningen är ringa, ska det inte dömas till ansvar.

[S2]Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken. Lag (2017:444).

Prop. 2016/17:131: Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Paragrafen ändras på så sätt att den genom ett nytt andra stycke görs subsidiär i förhållande till de bestämmelser i brottsbalken som föreskriver strängare straff ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Terrängkörningslag (1975:1313)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.
  Beslut om förbud eller föreskrift eller om undantag därifrån som har meddelats med stöd av lagen (1972:606) om körning i terräng med motordrivet fordon skall, om beslutet ej avser körning på barmark, anses meddelat med stöd av denna lag och skall äga fortsatt giltighet i den mån ej regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:67

Lag (1986:1249) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1989:319) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1991:303) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1991:642) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1996:1551) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Beslut om undantag från förbud enligt denna lag som meddelats före den 1 januari 1997 gäller till den 1 juli 1997 om inte annat förordnas.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:63, Prop. 1995/96:226, Bet. 1996/97:JoU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Lag (2017:444) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:272, Prop. 2016/17:131, Bet. 2016/17:JuU13
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:436) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01