NFS 2005:15

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor [till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken]

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2005:15

Utkom från trycket

den 14 december 2005

Naturvårdsverkets allmänna råd

om buller från skjutbanor [till 2 kap. och 26 kap. 19 §

miljöbalken ];

beslutade den 1 december 2005.

Dessa allmänna råd omfattar Naturvårdsverkets ansvarsområde som tillsyns-

vägledande myndighet vad gäller miljöbalkens tillämpning.

Råden är avsedda att ge vägledning om skyddsåtgärder, begränsningar

och försiktighetsmått avseende störning av buller från skjutbanor inrättade

för skjutning med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm).

Till 2 kap. 2 § och 26 kap. 19 § MB

Kunskapsunderlag

Verksamhetsutövaren till en skjutbana bör genom omgivningskartläggning

ta fram underlag för bedömning av störningspåverkan för omgivningen.

För de fall bullerberäkningar utförs, vilka oftast ger mer tillförlitliga resultat

än enstaka mätningar, har Naturvårdsverket för detta ändamål i Medde-

lande 7/1984, Buller från finkalibriga vapen – Beräkningsmodell” presente-

rat ett beräkningsförfarande.

Närmare vägledning rörande bullermätningar för kontroll av ljudnivåer i

omgivningen till en skjutbana framgår av bilagan.

Bullerberäkningar och bullermätningar bör utföras av person som har erfor-

derlig kunskap om beräknings- eller mätmetodik för att tillräcklig god nog-

grannhet i bedömningsunderlaget skall tillförsäkras.

För anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet och för verksamhet som

har meddelats tillstånd utan att det föreligger tillståndsplikt finns bindande

bestämmelser i Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mät-

ningar och provtagningar i vissa verksamheter; NFS 2000:15.

Till 2 kap. 3 § och 26 kap. 19 § MB

Riktvärden för buller

Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde

(tidsvägning Impuls) (dBAI)

bör tillämpas för bedömning om lämplig buller-

begränsning vid skjutbanor:

ar_buller_skjutbanor.pmd

2005-12-06, 15:32

1

2

NFS 2005:15

Område

Helgfri måndag- Lördag, söndag

Natt

2)

fredag

och helgdag

Dag och kväll

Dag

Kväll

Natt mot vardag

kl. 07–22

kl. 09–19 kl. 19–22 kl. 22–07 samt

dBAI

dBAI

dBAI

mot lör-, sön- och

helgdag kl. 22–09

dBAI

Bostäder för permanent

boende och fritidshus

Nyanläggning eller väsent- 65–70

65–70

60–65

55–60

lig ombyggnad av bana

Banor byggda före 1982

65–75

65–75

60–70

55-65

som därefter inte väsentligt

förändrat verksamheten

Banor byggda före 1982

65–80

65–80

60–75

55-65

med obetydlig

störningspåverkan

Vårdlokaler

Nyanläggning eller väsent- 60–65

60–65 55–60

55–60

lig ombyggnad av bana

Banor byggda före 1982 60–70

60–70 55–65

55-65

som därefter inte väsentligt

förändrat verksamheten

Banor byggda före 1982 60–75

60–75 55–70

55-65

med obetydlig

störningspåverkan

Undervisningslokaler och

friluftsområden

1)

Nyanläggning eller väsent- 60–65

60–65

60–65

-

lig ombyggnad av bana

Banor byggda före 1982

60–70

60–70

60–70

-

som därefter inte väsentligt

förändrat verksamheten

Banor byggda före 1982

60–75

60–75

60–75

-

med obetydlig

störningspåverkan

1

) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller

andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en

viktig faktor och där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg

och inga andra störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsport-

banor, fritidsbåtstrafik eller skoterleder.

2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte

förekomma.

ar_buller_skjutbanor.pmd

2005-12-06, 15:32

2

3

NFS 2005:15

Värdena bör gälla i varje punkt utomhus vid de i tabellen angivna byggna-

derna respektive inom friluftsområden. Värdena beräknas som frifältsvär-

den (ej påverkade av reflexer).

Tillämpningsanvisningar till riktvärdena

Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning

med de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemissionen.

Riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den bedömning, som

görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva

göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena.

Nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana

Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana bör det lägre värdet i

tabellen eftersträvas. Vid skjutbanor med lågt utnyttjande bör det högre

riktvärdet i riktvärdesintervallerna kunna få gälla. För skjutbanor som en-

dast utnyttjas under några få dagar per år bör även överskridande av det

högre riktvärdet kunna godtas.

Banor byggda före 1982

För banor byggda före 1982 och som därefter inte väsentligt förändrat verk-

samheten bör det högre riktvärdet under dag och kväll för nyanläggning

eller väsentlig ombyggnad av bana få överskridas med 5–10 dBAI. Över-

skridande med 10 dBAI bör endast gälla banor med obetydlig störningspå-

verkan och oftast med liten verksamhet.

Banor för hagelskytte

Vid banor för hagelskytte där bullerbegränsande åtgärder inte kan genom-

föras bör det högre riktvärdet för nyanläggning eller väsentlig ombyggnad

av bana få överskridas med 5 dBAI.

Tävlingar

Vid större arrangemang typ Svenska Mästerskap eller liknande större täv-

lingar bör riktvärdet för dag kunna tillämpas från kl. 07.00 även under lör-,

sön- eller helgdag.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Nya skjutbanor

Vid lokalisering av nya skjutbanor bör genom lämplig bullerutredning klar-

läggas vilka impulsljudnivåer som kan uppkomma för omgivningen. Beräk-

ningen bör främst avse det skytte som alstrar de högsta momentana ljud-

nivåerna. Vid banor där flera olika skjutverksamheter förekommer bör det

vara lämpligt att redovisa de högsta ljudnivåer som uppkommer för varje

typ av skjutverksamhet samt de planerade verksamhetstiderna för de olika

ar_buller_skjutbanor.pmd

2005-12-06, 15:32

3

4

NFS 2005:15

verksamheterna. Bullerutredningen bör kunna klarlägga att lokaliseringen

innebär att de angivna riktvärdena för impulsljudnivå inte överskrids vid

planerade verksamheter och verksamhetstider.

Tidsbegränsningar

Verksamheten på en skjutbana bör bedrivas så att bullerstörning till omgiv-

ningen begränsas genom att verksamheten så långt möjligt förläggs till

mindre störningskänslig tid. Då verksamhet under kvällstid, lördagar, sön-

dagar och helgdagar medför större störning bör lämplig begränsning av

verksamheten kunna anges (ex. skjutfria större helger, lördag eller söndag

samt någon vardagskväll).

Skyddsåtgärder

Risk för överskridande av angivna riktvärden för buller bör anses som ett

skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägen-

het för människors hälsa eller miljön.

Skyddsåtgärder bör i första hand vidtas genom avskärmningar vid skjut-

banan och i andra hand genom tidsbegränsningar.

Åtgärder vid skjutbanan bör kunna avse anläggande av skjuthall eller ljud-

dämpande skärmar eller vallar. Som underlag för verksamma skyddsåtgärder

vid skjutbanan bör en bullerutredning genomföras.

Dessa allmänna råd börjar gälla den 1 januari 2006 och samtidigt upphävs

allmänna råd (RR 1981:2), Buller från skjutbanor.

Naturvårdsverket

MATS OLSSON

Allan Nilsson

(Enheten för markanvändning

och vattenverksamhet)

ar_buller_skjutbanor.pmd

2005-12-06, 15:32

4

5

NFS 2005:15

Bilaga till Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från

skjutbanor

Ljudnivåmätningar

Mätningar av buller från en skjutbana kan utföras som komplettering till

beräkningar av ljudnivåer för omgivningen eller för kontroll av ljudnivån i

mätpunkter där ljudreflexioner eller andra omständigheter ger osäkra

beräkningsresultat.

Mätningarna bör utföras av person med erforderlig kunskap i akustisk mät-

teknik.

Mätningen skall avse den högsta ljudnivå i dBA impuls, frifältsvärde som

uppkommer från skjutbanan vid närbelägna bostäder och andra störnings-

känsliga objekt i omgivningen. Den vapen- och ammunitionstyp som ger de

högsta ljudnivåerna skall användas vid mätningen. Avstånd och skjut-

riktningar i relation till omgivande bostäder m.m. skall klarläggas före mät-

ning. Vid lerduvebanor och andra banor med varierande skjutriktningar skall

den skjutriktning och elevation av vapnet som ger den högsta ljudnivån för

aktuell mätpunkt användas.

De yttre förutsättningar i övrigt som anges nedan bör kunna uppfyllas.

Mätutrustning

Mätningarna skall utföras med ljudnivåmätare som uppfyller fordringarna

för typ 1 instrument enligt IEC 61672-1 och IEC 61672-2. Mätningen skall

utföras med filter A och med tidsvägningen impuls. Mikrofonen skall vara

försedd med vindskydd. Utrustningen skall kalibreras före och efter mät-

ning.

Mätbetingelser

Mätningarna skall utföras vid en vindriktning från skjutbanan mot mät-

platsen (medvind) och med en vindhastighet som är mindre än 5 m/s på 10 m

höjd. Små temperaturgradienter (-0,05 ºC/m till +0,05 ºC/m) skall råda. Vid

vindhastigheter mindre än 2 m/s bör mätningarna utföras då liten positiv

temperaturgradient (0 ºC/m till +0,05 ºC/m) råder. Vindriktningen får under

mätperioden variera inom en sektor +/- 45º i förhållande till linjen skjutbana-

mätplats. För översiktlig mätning kan dock vindhastigheten mätas på höj-

den 1,5 m. Detta innebär dock större osäkerhet i resultatet. Speciellt bör

vindriktningsändringar observeras och noteras vid låga vindhastigheter.

Marken får inte vara snötäckt vid mättillfället. Bakgrundsljudnivån bör re-

gistreras i anslutning till mätningen. Denna bör vara minst 10 dB under de

uppmätta skottljudnivåerna för att dessa kan anses vara opåverkade av

bakgrundsljud.

ar_buller_skjutbanor.pmd

2005-12-06, 15:32

5

6

NFS 2005:15

Mätpunkter

Ljudnivån skall mätas i representativa punkter vid närbelägna bostäder och

andra störningskänsliga objekt i omgivningen till skjutbanan. Vid mätning

skall ovan angivna mätbetingelser vara uppfyllda i varje mätpunkt. Detta

kan innebära att mätning inte kan ske vid varje avsedd mätpunkt vid samma

tillfälle.

Mätpunkternas läge skall anges på karta och i mätprotokoll. En beskrivning

av områdets topografi, skogsbestånd och markbeskaffenhet mellan skjut-

bana och mätpunkt bör lämnas. Bakgrundsljudnivån bör även anges i mät-

protokollet.

För att frifältsvärden skall erhållas kan mätningen utföras antingen så att

reflexion inte påverkar mätresultatet eller så att ett värde påverkat av ref-

lexion från exempelvis fasad utförs varefter mätresultatet minskas med

reflexionstillskottet.

Mätförfarande

Mätningarna skall utföras för 20 enkelskott med den vapen- och

ammunitionstyp som ger högst ljudnivå. Tiden mellan varje skott bör vara

minst 20 sekunder. De 5 högsta och de 5 lägsta värden slopas. Om skillna-

den mellan de återstående 10 värdena inte är större än 6 dB bildas det

aritmetiska medelvärdet av dessa. Är skillnaden större än 6 dB, görs mät-

serien om. Kommer man inte heller då ner i den angivna skillnaden, bör

mätningarna utföras vid annan tidpunkt.

Osäkerheten i mätresultatet skall beräknas och anges. Ett större antal mät-

serier med samstämmiga värden kan medföra att osäkerheten minskar.

ar_buller_skjutbanor.pmd

2005-12-06, 15:32

6