NFS 2005:16

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2005:16

Utkom från trycket

den 14 december 2005

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna

(

NFS 2001:6

) om träskyddsbehandling genom tryck- eller

vakuumimpregnering;

beslutade den 6 december 2005.

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket i fråga om verkets föreskrifter (NFS

2001:6) om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,

dels att 25 och 26 §§ skall upphöra att gälla

dels att 21 och 24 §§ skall ha följande lydelse

21 § Avfall från träskyddsbehandling i form av rester av träskyddsmedel,

slam och impregnerat träavfall skall i avvaktan på behandling förvaras så att

det inte kan förorena mark- eller vattenområden. Kärl för avfall skall vara

tydligt märkta med vilket slag av avfall som förvaras i kärlet. Bestämmelser

om kategorisering och hantering av avfall finns i avfallsförordningen

(2001:1063).

24 § Bestämmelser om förbränning av impregnerat trä finns i förordningen

om avfallsförbränning (2002:1060) och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2002:28) om avfallsförbränning som båda även omfattar den övriga delen av

verksamheten.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2006.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Björn Winell

(Enheten för miljöfarlig verksamhet)

Träskyddsbehandling_rm.pmd

2005-12-07, 12:47

1