Upphävd författning

Avfallsförordning (2001:1063)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
SFS 2001:1063 i lydelse enligt SFS 2011:821
Ikraft
2002-01-01
Upphäver
Renhållningsförordning (1998:902)
Förordning (1996:971) om farligt avfall
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som meddelats med stöd av andra förordningar. Om annat inte är särskilt angivet, gäller de bestämmelserna framför bestämmelserna i denna förordning.

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap.miljöbalken.

3 §  Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över vilket avfall som hör till varje kategori finns i bilaga 2 till denna förordning.

 • MÖD 2002:69:Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Länsstyrelsen förelade bolaget att upphöra med transport av förbrukade betbad. Som skäl angavs att betbaden var farligt avfall och transporterna var tillståndspliktiga. Efter överklagande fann miljödomstolen att transporterna rymdes inom ramen för bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. Miljööverdomstolen (MÖD) delade underinstansernas uppfattning att det var fråga om avfall och även farligt avfall. Domstolen konstaterade vidare att tillståndsplikt enligt avfallsförordningen förelåg oavsett att transportfrågan var reglerad i tillståndet. MÖD upphävde därför miljödomstolen dom och fastställde länsstyrelsens föreläggande.
 • MÖD 2003:73:Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik----- Ett bolag ansåg att förbränning av flytande klorerade biprodukter som uppkommit i en process utgjorde återanvändning och därigenom inte var att betrakta som avfall. Miljööverdomstolen fann att förbränningen utgjorde intern behandling av farligt avfall och att prövningen av förbränningen måste ske mot de krav som ställs i avfallsförbränningsförordningen.

4 §  I denna förordning avses med

[S2]farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning,

[S3]brännbart avfall: sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat,

[S4]organiskt avfall: sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall,

[S5]insamling av avfall: uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport,

[S6]återvinning av avfall: förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning,

[S7]bortskaffande av avfall: förfaranden som anges i bilaga 5 till denna förordning,

[S8]deponering: bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi, och

[S9]direktiv 2002/96/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG. Förordning (2009:1213).

 • MÖD 2002:69:Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Länsstyrelsen förelade bolaget att upphöra med transport av förbrukade betbad. Som skäl angavs att betbaden var farligt avfall och transporterna var tillståndspliktiga. Efter överklagande fann miljödomstolen att transporterna rymdes inom ramen för bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. Miljööverdomstolen (MÖD) delade underinstansernas uppfattning att det var fråga om avfall och även farligt avfall. Domstolen konstaterade vidare att tillståndsplikt enligt avfallsförordningen förelåg oavsett att transportfrågan var reglerad i tillståndet. MÖD upphävde därför miljödomstolen dom och fastställde länsstyrelsens föreläggande.
 • MÖD 2003:73:Tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid en kemisk fabrik----- Ett bolag ansåg att förbränning av flytande klorerade biprodukter som uppkommit i en process utgjorde återanvändning och därigenom inte var att betrakta som avfall. Miljööverdomstolen fann att förbränningen utgjorde intern behandling av farligt avfall och att prövningen av förbränningen måste ske mot de krav som ställs i avfallsförbränningsförordningen.

5 §  Med deponi avses i denna förordning upplagsplats för avfall.

[S2]Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall

 1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,
 2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
 3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.

 • MÖD 2006:58:Tillstånd till gruvverksamhet-----Bolaget fick tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid gruva. Verksamheten innefattade såväl utförd som kommande deponering av gruvavfall. Miljööverdomstolen (MÖD) fann att en förutsättning för att meddela tillstånd till verksamhet som omfattar deponering är att säkerhet ställs för efterbehandlingsåtgärder. Detta gäller även för avfall som redan deponerats med stöd av äldre tillstånd. Dock bedömde MÖD att bestämmelsen i 15 kap. 34 § miljöbalken inte kräver att säkerheten skall omfatta hela kostnaden för det redan uppkomna efterbehandlingsbehovet för att tillstånd skall kunna utfärdas. Bestämmelsen tolkades i ljuset av utvinningsavfallsdirektivet som accepterar en övergångstid för ställande av säkerhet för befintliga anläggningar. MÖD sköt upp frågan om säkerhetens storlek. Som provisoriskt villkor under prövotiden bestämdes dock att bolaget skulle ställa en säkerhet om 10 miljoner kronor till dess annat bestämts.
 • MÖD 2005:65:Förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall----- Miljööverdomstolen (MÖD) har funnit att länsstyrelsen haft fog för att förbjuda ett bolag att deponera utsorterat brännbart avfall i en biocellsreaktor i enlighet med 9 § deponeringsförordningen. MÖD fann att det inte var fråga om ett återvinningsförfarande som bolaget hävdat utan ett bortskaffningsförfarande eftersom huvudsyftet inte varit att bevara naturresurser. Bolaget hade vidare hävdat att det var fråga om behandling och inte deponering av avfallet. MÖD kom fram till att avfallet i biocellsreaktorn fick anses deponerat då det inte fanns någon avgörande skillnad i förhållande till traditionell deponering i t.ex. bioceller.
 • MÖD 2003:135:Ställande av säkerhet vid gruvdrift-----Miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten vid en zinkgruva och föreskrev som villkor att en ekonomisk säkerhet på 150 Mkr skulle ställas för efterbehandling av ett sandmagasin. Bolaget överklagade och ville att frågan om säkerhet skulle sättas på prövotid. I målet inhämtades yttranden från Naturvårdsverket och Svenska Bankföreningen. Miljööverdomstolen (MÖD) anförde att det i lagstiftningen (15 kap. 34 § och 16 kap. 3 § miljöbalken) inte fanns något krav på att den ekonomiska säkerheten vid avfallsdeponier skulle täcka det totala efterbehandlingsbehovet redan när verksamheten startades. Säkerheten borde alltså kunna ställas successivt allteftersom efterbehandlingsbehov uppkommer. Bolaget ålades därför att under en prövotid utreda behovet av och sättet för säkerhetens ställande. Som provisoriskt villkor angavs att en ekonomisk säkerhet om 65 Mkr skulle ställas för att täcka nuvarande återställningsbehov för sandmagasin och klarningssjö m.m. Domstolen ansåg emellertid att denna säkerhet inte kunde uppnås genom fortlöpande avsättningar i bokslutet, utan måste ställas som pant eller borgen. När det gällde tidpunkten för säkerhetens ställande angavs att säkerheten måste föreligga när tillståndet tas i anspråk samt att den skall underställas miljödomstolen för prövning.

6 §  Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning

 1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
 2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, eller
 3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

[S2]Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi.

[S3]Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter.

[S4]Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

6 a §  Med batteri avses i denna förordning en källa till elektrisk energi som består av en eller flera battericeller och där energin genereras genom direkt omvandling av kemisk energi. Förordning (2008:838).

Tillämpningsområde

7 §  En central tillsynsmyndighet som anges i 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får inom sitt tillsynsområde meddela föreskrifter om att bestämmelserna om farligt avfall i denna förordning ska tillämpas också på slag av avfall som inte är farligt avfall enligt bilaga 2. Sådana föreskrifter får endast avse krav som behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt och endast avse avfall som har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3. Innan föreskrifterna meddelas, ska myndigheten höra övriga berörda tillsynsmyndigheter.

[S2]Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst avfall som omfattas av denna förordning inte ska anses som farligt avfall. En sådan dispens får ges endast om det finns särskilda skäl och innehavaren visar att avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning. En kopia av länsstyrelsens beslut om dispens ska sändas till den ansvariga centrala tillsynsmyndigheten. Förordning (2011:35).

 • MÖD 2006:9:Dispens enligt 7 § avfallsförordningen-----Ett bolag yrkade att s.k. dataskrotsfraktioner skulle friklassas från att vara farligt avfall. Miljööverdomstolen (MÖD) delade undersinstansernas bedömning att bolaget inte visat att avfallet saknade egenskaper som gör avfallet farligt. Enligt domstolen hade bolaget tagit fasta på de farlighetsegenskaper som specificeras med kriterier i avfallsförordningens bilaga 3 och enbart bedömt de genomsnittliga koncentrationerna av farliga ämnen. Då innehållet av olika ämnen i datafraktionerna inte är jämt fördelade ansåg MÖD att bedömningen av farligheten inte enbart kunde grundas på genomsnittshalter i materialet. Bolagets överklagande avslog.

8 §  Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

[S2]I fråga om radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (1988:220) gäller bestämmelser som meddelats med stöd av den lagen framför bestämmelserna i denna förordning.

9 §  Bestämmelserna om farligt avfall i 21, 27, 34, 41, 43 och 44 §§ skall inte tillämpas

 1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken,
 2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, eller
 3. på hantering av kasserad ammunition, kasserade fyrverkeripjäser och andra kasserade sprängämnen (avfallstyper 16 04 01*, 16 04 02* och 16 04 03* i bilaga 2).

[S2]I fall som avses i första stycket 1 skall inte heller 42 § tillämpas.

Den kommunala renhållningsordningen

10 §  Varje kommun skall besluta om en renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vad renhållningsordningens avfallsplan skall innehålla.

[S3]I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall.

10 a §  Bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program finns i 6 kap.miljöbalken och förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Förordning (2005:357).

11 §  Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen. Förordning (2004:556).

11 a §  Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfallsplanerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

[S2]Till sammanställningen skall fogas en analys av kapaciteten för avfallsbehandling inom länet. Analysen skall avse förutsättningarna för att i fråga om det avfall som uppkommer och som inte kan bli föremål för återanvändning behandla avfallet genom materialåtervinning, energiåtervinning, förbränning och deponering med prioritet i denna ordning. Om det behövs för att åtgärda en befintlig eller förutsebar kapacitetsbrist eller för att tydliggöra ett befintligt eller förutsebart kapacitetsöverskott när det gäller en viss behandlingsmetod, skall länsstyrelsen samråda med berörda kommuner, näringsidkare och andra länsstyrelser.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen i övrigt skall utformas. Förordning (2004:556).

12 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

13 §  Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

14 §  Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.

 • MÖD 2010:36:Ansökan om gemensam avfallsbehållare ----- Två personer som var boende nära varandra men som inte hade gemensam tomtgräns ansökte om få använda en gemensam avfallsbehållare. Kommunen avslog deras ansökan med hänvisning till att kommunens föreskrifter om avfallshantering för bifall förutsatte att fastighetsinnehavarna hade gemensam tomtgräns. Länsstyrelsen och miljödomstolen fann, i huvudsak på grund av att miljömässiga skäl talade för det, att ansökan skulle bifallas. Miljööverdomstolen upphävde dessa avgöranden och påpekade att kommunfullmäktige genom miljöbalken och avfallsförordningen hade bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall. Enligt kommunens föreskrifter kunde endast fastighetsinnehavare med gemensam tomtgräns medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. Det fanns därför inte lagliga förutsättningar att bifalla ansökan.
15 § Har upphävts genom förordning (2006:1183).

16 §  Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.

[S2]Detta gäller inte i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar.

 • MÖD 2010:36:Ansökan om gemensam avfallsbehållare ----- Två personer som var boende nära varandra men som inte hade gemensam tomtgräns ansökte om få använda en gemensam avfallsbehållare. Kommunen avslog deras ansökan med hänvisning till att kommunens föreskrifter om avfallshantering för bifall förutsatte att fastighetsinnehavarna hade gemensam tomtgräns. Länsstyrelsen och miljödomstolen fann, i huvudsak på grund av att miljömässiga skäl talade för det, att ansökan skulle bifallas. Miljööverdomstolen upphävde dessa avgöranden och påpekade att kommunfullmäktige genom miljöbalken och avfallsförordningen hade bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall. Enligt kommunens föreskrifter kunde endast fastighetsinnehavare med gemensam tomtgräns medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. Det fanns därför inte lagliga förutsättningar att bifalla ansökan.

17 §  Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall meddela föreskrifter om vilka ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.

18 §  Bestämmelserna i 15-17 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.

[S2]Bestämmelserna i 14-17 §§ gäller i den mån inte annat följer av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Hantering av brännbart och organiskt avfall

19 §  Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.

[S2]Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket.

 • NFS 2004:4: Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

20 §  Bestämmelser med förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall.

Hantering av farligt avfall

21 §  Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material.

[S2]Om olika slag av farligt avfall har blandats med varandra eller om farligt avfall har blandats med andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material, skall de olika slagen av avfall separeras från varandra och från andra ämnen och material. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

[S3]Trots vad som sägs i första och andra styckena, får olika avfallsslag blandas med varandra eller med andra ämnen eller material, om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning eller det annars görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt.

21 a §  Varje kommun skall svara för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.

[S2]Första stycket gäller inte om annat föreskrivits med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken. Förordning (2004:556).

21 b §  Kommunen får meddela föreskrifter om hantering och sortering av hushållsavfall som utgörs av farligt avfall. Förordning (2004:556).

Bortskaffande av kvicksilveravfall

21 c §  Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent kvicksilver och som inte är slutligt deponerat i enlighet med tillstånd meddelat med stöd av miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken ska bortskaffas på det sätt som anges i D 16 i bilaga 5.

[S2]Första stycket gäller inte sådant avfall som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver. Förordning (2008:15).

 • MÖD 2008:18:Lagring av kvicksilver ----- Flytande kvicksilver förvarades i täta behållare. Miljödomstolen, som hade tagit fasta på att flytande avfall inte får deponeras, avslog bolagets ansökan om att få lagra avfallet i avvaktan på slutligt omhändertagande. Miljööverdomstolen fann att lagring av flytande kvicksilver i behållare av rostfritt stål inte utgjorde lagring innan bortskaffande (5 § 2 st. 3 avfallsförordningen) utan mellanlagring i avvaktan på behandling (5 § 2 st. 2 avfallsförordningen) eftersom flytande kvicksilver enligt en statlig utredning troligtvis måste ges en stabiliserande behandling för att kunna deponeras. Därmed fanns det formella möjligheter att medge en treårig mellanlagringstid. En längre lagringstid kunde däremot inte medges eftersom lagret då skulle betraktats som en deponi, och flytande avfall inte får deponeras.

21 d §  Från och med den 1 januari 2010 får Naturvårdsverket i det enskilda fallet medge dispens från förbudet i 21 c §, om föreskrivet bortskaffningsförfarande framstår som oskäligt. Om avfallet innehåller mer än 1 viktprocent kvicksilver får dispens medges endast om det finns synnerliga skäl eller om det är fråga om så små mängder avfall att föreskrivet bortskaffningsförfarande framstår som uppenbart oskäligt. Förordning (2005:628).

Hantering av avfall från fartyg i hamn

22 §  Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen. Detta gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.

[S2]I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.

[S3]I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn.

Hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

23 §  Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller elektroniska produkter ska

 1. sortera ut de elektriska och elektroniska produkterna och hantera dem skilt från annat avfall, och
 2. hantera de elektriska och elektroniska produkterna på ett sätt som främjar återanvändning av hela eller delar av produkterna och i övrigt underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar från miljösynpunkt.

[S2]Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan vara och batteriet med lätthet kan avlägsnas från den andra varan, ska batteriet vid tilllämpningen av första stycket 1 avlägsnas från den andra varan.

[S3]Bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer, förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Förordning (2008:838).

23 a §  Den som yrkesmässigt hanterar avfall som innehåller eller utgörs av batterier ska se till att avfallet inte bränns eller deponeras utan att

 1. vätskor och syror har avlägsnats från batterierna för att hanteras skilt från batteriavfallet i övrigt, och
 2. de åtgärder har vidtagits som är möjliga och lämpliga för att nå de mål för särskilt omhändertagande och återvinning som anges i 8 § förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. Förordning (2008:838).

24 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter kan ske på ett sätt som är lämpligt från hälso- och miljösynpunkt.

[S2]Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter som behövs till följd av bilaga II till direktiv 2002/96/EG. Förordning (2005:211).

 • NFS 2005:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

25 §  Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter får återvinnas, fragmenteras, förbrännas, deponeras eller bortskaffas på annat sätt endast om

 1. produkterna har förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och
 2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]Certifieringen ska avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §.

[S3]Första stycket gäller inte om förbehandling skett utanför Sverige på ett sätt som motsvarar kraven i direktiv 2002/96/EG.

[S4]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet på certifiering. Förordning (2011:821).

 • NFS 2005:10: Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

Tillståndsplikt för transport av avfall

26 §  Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.

[S2]Tillstånd krävs dock inte för transport för återanvändning av avfall som inte är farligt avfall.

 • MÖD 2002:69:Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Länsstyrelsen förelade bolaget att upphöra med transport av förbrukade betbad. Som skäl angavs att betbaden var farligt avfall och transporterna var tillståndspliktiga. Efter överklagande fann miljödomstolen att transporterna rymdes inom ramen för bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. Miljööverdomstolen (MÖD) delade underinstansernas uppfattning att det var fråga om avfall och även farligt avfall. Domstolen konstaterade vidare att tillståndsplikt enligt avfallsförordningen förelåg oavsett att transportfrågan var reglerad i tillståndet. MÖD upphävde därför miljödomstolen dom och fastställde länsstyrelsens föreläggande.

27 §  Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer, och som inte har tillstånd enligt 26 §, får inte utan särskilt tillstånd själv transportera det farliga avfallet om den mängd som transporteras i fråga om något av följande avfallsslag uppgår till mer än

 1. 2 fat (400 liter) oljeavfall per år,
 2. 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år,
 3. 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år,
 4. 300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport,
 5. 300 kilogram använt köldmedium per transport,
 6. 300 kilogram avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport, eller
 7. sammanlagt 100 kilogram övrigt farligt avfall per år.

[S2]Särskilt tillstånd enligt första stycket krävs även för att transportera avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

 • MÖD 2002:69:Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Länsstyrelsen förelade bolaget att upphöra med transport av förbrukade betbad. Som skäl angavs att betbaden var farligt avfall och transporterna var tillståndspliktiga. Efter överklagande fann miljödomstolen att transporterna rymdes inom ramen för bolagets tillstånd enligt miljöskyddslagen. Miljööverdomstolen (MÖD) delade underinstansernas uppfattning att det var fråga om avfall och även farligt avfall. Domstolen konstaterade vidare att tillståndsplikt enligt avfallsförordningen förelåg oavsett att transportfrågan var reglerad i tillståndet. MÖD upphävde därför miljödomstolen dom och fastställde länsstyrelsens föreläggande.

28 §  Bestämmelserna i 26 och 27 §§ gäller inte för

 1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08* i bilaga 2),
 2. flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04* i bilaga 2),
 3. smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02* i bilaga 2),
 4. asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01* i bilaga 2),
 5. avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (avfallstyper 19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15* i bilaga 2).

29 §  Tillstånd som avses i 26 eller 27 § får beviljas endast sådana sökande som

 1. visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt transportera det avfall som avses med ansökan, och
 2. innehar de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning.

30 §  Frågor om tillstånd enligt 26 eller 27 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

31 §  Ett tillstånd skall förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

[S2]Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall meddela närmare föreskrifter om sådana villkor.

32 §  Ett tillstånd att transportera farligt avfall kan avse ett visst slag av farligt avfall eller farligt avfall i allmänhet. Tillståndet skall meddelas för viss tid, längst fem år.

33 §  Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 26 och 27 §§ till den kommunala nämnd som utövar tillsyn över transporten.

Anmälningsplikt för transport av avfall

34 §  Den som avser att transportera farligt avfall skall anmäla detta till länsstyrelsen om

 1. avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och avfallet inte skall transporteras av någon som har tillstånd enligt 26 eller 27 §, eller
 2. transporten avser avfall som anges i 28 §.

[S2]Anmälan enligt första stycket skall göras vart femte år så länge transporterna utförs.

35 §  Naturvårdsverket får för avfall som inte är farligt avfall meddela föreskrifter om att anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 26 §. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.

 • NFS 2005:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall

36 §  Länsstyrelsen skall underrätta den kommunala nämnden om anmälan enligt 34 och 35 §§.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

37 §  Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer återvinning eller bortskaffande av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

[S2]En verksamhet som omfattas av tillstånd eller anmälan enligt 9 kap.miljöbalken eller 26, 27, 34 eller 35 § i denna förordning behöver dock inte anmälas särskilt enligt första stycket.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikten.

38 §  Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.

[S2]Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras.

Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd m.m.

39 §  Den som lämnar över annat avfall än hushållsavfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 26 eller 27 §, är anmäld enligt 34 eller 37 § eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 35 § eller har undantagits från anmälningsplikt. I fråga om farligt avfall skall avfallslämnaren även kontrollera att mottagaren har det tillstånd som krävs för att hantera avfallet.

Transportdokument

40 §  För gränsöverskridande transporter finns bestämmelser om transportdokument i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall. Förordning (2007:381).

41 §  För varje transport av farligt avfall inom Sverige skall en avsändare upprätta ett transportdokument. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren.

[S2]Kravet på transportdokument enligt första stycket gäller inte för transporter som är undantagna från tillståndsplikt enligt 27 §.

[S3]Naturvårdsverket får efter att ha hört övriga berörda tillsynsmyndigheter meddela föreskrifter om utformningen och handläggningen av transportdokument som avses i första stycket.

Uppgifter om avfall och avfallshantering

42 §  Den som bedriver verksamhet där avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas skall föra anteckningar om

 1. den mängd och det slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen,
 2. de metoder för återvinning eller bortskaffande som används för olika slag av avfall,
 3. varifrån avfallet kommer, och
 4. var återvunnet eller bortskaffat avfall lämnas.

[S2]Anteckningarna i fråga om farligt avfall skall bevaras i minst fem år.

42 a §  I fråga om hantering av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om skyldighet för den som bedriver en verksamhet som avses i 24 eller 42 § att, utöver det som följer av 42 §, föra anteckningar som gör det möjligt att bedöma hur hanteringen bidrar till att nå de mål som anges i bilaga 3 till förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Förordning (2009:1213).

 • NFS 2010:14: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

43 §  Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer skall föra anteckningar om

 1. den mängd avfall som uppkommer årligen,
 2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och
 3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

[S2]Anteckningarna skall bevaras i minst fem år.

44 §  Den som transporterar farligt avfall skall föra anteckningar om

 1. varifrån de olika avfallsslagen kommer,
 2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras,
 3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in, och
 4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras.

[S2]Anteckningarna skall bevaras i minst ett år.

45 §  Sådana uppgifter som finns i anteckningar enligt 42-44 §§ skall efter anmodan lämnas till tillsynsmyndigheten.

Dumpning

46 §  Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 33 § miljöbalken. En sådan dispens ska avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om dispens. Förordning (2011:633).

 • MÖD 2007:12:Tillstånd till underhållsmuddring m.m.-----Miljödomstolen gav sökanden tillstånd att underhållsmuddra i en hamn, men lämnade yrkandet om dispens från förbudet i 15 kap. 31 § miljöbalken att få dumpa muddermassorna i havet utan bifall med hänvisning till att sedimenten från den inre hamnen hade en hög föroreningshalt och att uppgifter om halten av organiska tennföreningar (TBT) saknades. I Miljööverdomstolen (MÖD) utförde sökanden kompletterande undersökningar av sedimenten. Naturvårdsverket yttrade sig hos MÖD och förordade att de av TBT förorenade massorna skulle avskiljas och tas upp på land, men ansåg att övriga massor borde kunna dumpas till havs på den av sökanden föreslagna platsen. Miljööverdomstolen lämnade sökanden begärd dispens för dumpning av massor med lägre halt av TBT än gränsvärdet 200 µg/kg TS. Dispensen förenades med ett antal villkor.

47 §  Havs- och vattenmyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av 15 kap.3133 §§miljöbalken. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra Naturvårdsverket, Tullverket, Kustbevakningen och Sveriges geologiska undersökning. Förordning (2011:633).

Föreskrifter för Försvarsmakten m.fl.

48 §  Generalläkaren får efter att ha hört Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap.miljöbalken och bestämmelserna i denna förordning i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

 • FFS 2004:4: Generalläkarens föreskrifter om avsteg från tillämpningen av vissa föreskrifter i miljöbalken och avfallsförordningen (2001:1063) i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall

Ytterligare föreskrifter för verkställigheten

49 §  Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk får inom sina ansvarsområden meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:633).

 • SOSFS 2005:26: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälsooch sjukvården
 • NFS 2005:3: Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall
 • SOSFS 2009:19: Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

Tillsyn och ansvar

50 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap.4, 29 och 30 §§miljötillsynsförordningen.

[S2]Bestämmelser om straff finns i 29 kap.miljöbalken. Förordning (2011:35).

51 §  Om det vid hantering av farligt avfall uppkommit skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter eller om det finns risk för sådana skador, får den ansvariga tillsynsmyndigheten trots bestämmelserna i denna förordning meddela de beslut om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga sådana skador.

Avgifter

52 §  Bestämmelser om avgifter finns i 27 kap.miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Överklagande

53 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 §miljöbalken.

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER
Q 1 närmare nedan.Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras
Q 2Produkter som inte uppfyller uppställda krav.
Q 3Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.
Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.
Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare).
Q 6 katalysatorer).Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända
Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter).
Q 8 destillationsåterstoder).Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg,
Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter).
Q 10 (t.ex. svarv- och frässpån).Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor
Q 11 (t.ex. gruvslagg, slopoljor).Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror
Q 12 förorenad av PCB).Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja
Q 13 förbjudits i lag eller andra föreskrifter.Varje material, ämne eller produkt vars användning har
Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet).
Q 15 resultat av marksanering.Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som
Q 16 någon av ovanstående kategorier.Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1

INLEDNING
 1. De olika typerna av avfall i förteckningen betecknas med en sexsiffrig kod som svarar mot en fullständig definition av avfallet, medan kapitelrubrikerna och underrubrikerna betecknas med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Följande steg skall följas för att identifiera en viss typ av avfall i förteckningen:
1.1 Identifiera den källa som ger upphov till avfallet i kapitel 01-12 eller 17-20 och fastställ en lämplig sexsiffrig kod för avfallet (dock inte koder som slutar med 99 i dessa kapitel). En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i olika kapitel. Anm.: Förpackningsavfall som samlats in separat (även blandningar av olika förpackningsmaterial) skall klassificeras i 15 01, inte i 20 01.
1.2 Om ingen lämplig avfallstyp återfinns i kapitel 01-12 eller 17-20 skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 13, 14 eller 15.
1.3 Om ingen av dessa avfallstyper är tillämplig skall man undersöka om avfallet kan identifieras i kapitel 16.
1.4 Om avfallet inte heller återfinns i kapitel 16 skall kod 99 (annat avfall) användas i den del av förteckningen som motsvarar den verksamhet som identifierats i 1.1.
 1. Avfall i förteckningen som betecknas med en asterisk '*' är farligt avfall.
 2. I denna förordning avses med farligt ämne: ett ämne som har klassificerats eller som kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och senare ändringar av detta direktiv; tungmetall: en förening av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium eller tenn, samt dessa ämnen i metallisk form om de är klassificerade som farliga ämnen.
 3. Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen skall avfallet endast betraktas som farligt om det innehåller dessa ämnen i koncentrationer (dvs. viktprocent) som är så höga att avfallet uppvisar en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3.
 4. Definitionen av farligt avfall gäller inte rena legeringar som inte är förorenade med farliga ämnen. För avfall som redan är upptaget i denna förteckning skall den nuvarande klassificeringen bibehållas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kapitel
01 fysikalisk och kemisk behandling av mineralAvfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel
03 möbler, pappersmassa, papper och pappAvfall från träförädling och tillverkning av plattor och
04Avfall från läder-, päls- och textilindustri
05Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys
06Avfall från oorganisk-kemiska processer
07Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
09 Avfall från fotografisk industri
10 Avfall från termiska processer
11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller
12 av metaller och plasterAvfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling
13 oljor, 05 och 12)Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga
14 drivmedel (utom 07 och 08)Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och
15 och skyddskläder som inte anges på annan platsFörpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial
16Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen
17 områden)Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål
20 Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall), även separat insamlade fraktioner
01AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVANOCH UNDERJORDSBRYTNING
SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL
01 01Avfall från mineralbrytning
01 01 01Avfall från brytning av metallhaltiga mineral
01 01 02Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral
01 03 metallhaltiga mineralAvfall från fysikalisk och kemisk behandling av
01 03 04*Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm
01 03 05*Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen
01 03 06Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05
01 03 07* och kemisk behandling av metallhaltiga mineralAnnat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk
01 03 08 i 01 03 07Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges
01 03 09 anges i 01 03 07Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som
01 03 99Annat avfall
01 04 icke-metallhaltiga mineralAvfall från fysikalisk och kemisk behandling av
01 04 07* kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineralAvfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och
01 04 08 som anges i 01 04 07Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det
01 04 09Kasserad sand och lera
01 04 10 i 01 04 07Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges
01 04 11 än det som anges i 01 04 07Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt
01 04 12 det som anges i 01 04 07 och 01 04 11Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än
01 04 13 anges i 01 04 07Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som
01 04 99Annat avfall
01 05Borrslam och annat borravfall
01 05 04Slam och avfall från borrning efter sötvatten
01 05 05*Oljehaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 06* ämnenBorrslam och annat borravfall som innehåller farliga
01 05 07 anges i 01 05 05 och 01 05 06Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som
01 05 08 anges i 01 05 05 och 01 05 06Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som
01 05 99Annat avfall
02AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK,
SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH
BEREDNING AV LIVSMEDEL
02 01 skogsbruk, jakt och fiskeAvfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk,
02 01 01Slam från tvättning och rengöring
02 01 02Vävnadsdelar från djur
02 01 03Växtdelar
02 01 04Plastavfall (utom förpackningar)
02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället
02 01 07Skogsbruksavfall
02 01 08*Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
02 01 09 som anges i 02 01 08Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det
02 01 10Metallavfall
02 01 99Annat avfall
02 02 andra livsmedel av animaliskt ursprungAvfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och
02 02 01Slam från tvättning och rengöring
02 02 02Vävnadsdelar från djur
02 02 03Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 02 04Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 02 99Annat avfall
02 03 spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melassAvfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker,
02 03 01 och separeringSlam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering
02 03 02Konserveringsmedelsavfall
02 03 03Avfall från vätskeextraktion
02 03 04Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 03 05Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 03 99Annat avfall
02 04Avfall från sockertillverkning
02 04 01Jord från rengöring och tvättning av betor
02 04 02Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav
02 04 03Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 04 99Annat avfall
02 05Avfall från tillverkning av mejeriprodukter
02 05 01Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 05 02Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 05 99Annat avfall
02 06Avfall från bagerier och konfektyrfabriker
02 06 01Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 06 02Konserveringsmedelsavfall
02 06 03Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 06 99Annat avfall
02 07 drycker (utom kaffe, te och kakao)Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria
02 07 01 fragmentering av råvarorAvfall från tvättning, rengöring och mekanisk
02 07 02Avfall från spritdestillation
02 07 03Avfall från kemisk behandling
02 07 04Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 07 05Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
02 07 99Annat avfall
03AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH
MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP
03 01 möblerAvfall från träförädling och tillverkning av plattor och
03 01 01Bark- och korkavfall
03 01 04* farliga ämnenSpån, spill, trä, fanér och spånskivor som innehåller
03 01 05 de som anges i 03 01 04Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor än
03 01 99Annat avfall
03 02Avfall från träskyddsbehandling
03 02 01*Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel
03 02 02*Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar
03 02 03*Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar
03 02 04*Oorganiska träskyddsmedel
03 02 05*Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen
03 02 99Andra träskyddsmedel
03 03 papper och pappAvfall från tillverkning och förädling av pappersmassa,
03 03 01Bark- och träavfall
03 03 02Grönlutslam (från återvinning av kokvätska)
03 03 05Slam från avsvärtning av returpapper
03 03 07 pappersmassa från returfiberMekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av
03 03 08Avfall från sortering av papper och papp för återvinning
03 03 09Kalkslamsavfall
03 03 10 från mekanisk avskiljningFiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam
03 03 11 än det som anges i 03 03 10Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
03 03 99Annat avfall
04AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLSOCH TEXTILINDUSTRI
04 01Avfall från läder- och pälsindustri
04 01 01Avfall från skrapning och spaltning med kalk
04 01 02Avfall från kalkbehandling
04 01 03* flytande fasAvfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
04 01 04Kromhaltiga garvmedel
04 01 05Kromfria garvmedel
04 01 06 produktionsstället, som innehåller kromSlam, särskilt från avloppsbehandling på
04 01 07 produktionsstället, som inte innehåller kromSlam, särskilt från avloppsbehandling på
04 01 08 putspulver) som innehåller kromGarvat läderavfall (avskrap, avskuret material,
04 01 09Avfall från beredning och färdigbearbetning
04 01 99Annat avfall
04 02Avfall från textilindustri
04 02 09 plastomer)Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer,
04 02 10Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)
04 02 14* lösningsmedelAvfall från appretering som innehåller organiska
04 02 15Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14
04 02 16*Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen
04 02 17Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16
04 02 19* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
04 02 20 det som anges i 04 02 19Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än
04 02 21Oförädlade textilfibrer
04 02 22Förädlade textilfibrer
04 02 99Annat avfall
05AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS
05 01Avfall från raffinering av petroleum
05 01 02*Slam från avsaltning
05 01 03*Bottenslam från tankar
05 01 04*Surt alkylslam
05 01 05*Oljespill
05 01 06*Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning
05 01 07*Sur tjära
05 01 08*Andra former av tjära
05 01 09* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
05 01 10 än det som anges i 05 01 09Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
05 01 11*Avfall från rening av bränslen med baser
05 01 12*Oljehaltiga syror
05 01 13Slam från matarvatten
05 01 14Avfall från kyltorn
05 01 15*Förbrukad filterlera
05 01 16Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum
05 01 17Bitumen
05 01 99Annat avfall
05 06Avfall från kolpyrolys
05 06 01*Sur tjära
05 06 03*Andra former av tjära
05 06 04Avfall från kyltorn
05 06 99Annat avfall
05 07Avfall från rening och transport av naturgas
05 07 01*Kvicksilverhaltigt avfall
05 07 02Svavelhaltigt avfall
05 07 99Annat avfall
06AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER
06 01 användning av syrorAvfall från tillverkning, formulering, distribution och
06 01 01*Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02*Saltsyra
06 01 03*Fluorvätesyra
06 01 04*Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05*Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 06*Andra syror
06 01 99Annat avfall
06 02 användning av baserAvfall från tillverkning, formulering, distribution och
06 02 01*Kalciumhydroxid
06 02 03*Ammoniumhydroxid
06 02 04*Natrium- och kaliumhydroxid
06 02 05*Andra baser
06 02 99Annat avfall
06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider
06 03 11* cyaniderSalter i fast form och saltlösningar som innehåller
06 03 13* tungmetallerSalter i fast form och saltlösningar som innehåller
06 03 14 som anges i 06 03 11 och 06 03 13Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de
06 03 15*Metalloxider som innehåller tungmetaller
06 03 16Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15
06 03 99Annat avfall
06 04Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03
06 04 03*Arsenikhaltigt avfall
06 04 04*Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05*Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 04 99Annat avfall
06 05Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället
06 05 02* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
06 05 03 än det som anges i 06 05 02Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
06 06 användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och avsvavlingsprocesserAvfall från tillverkning, formulering, distribution och
06 06 02*Avfall som innehåller farliga sulfider
06 06 03Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02
06 06 99Annat avfall
06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår
06 07 01*Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02*Aktivt kol från klorproduktion
06 07 03*Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam
06 07 04* kontaktprocessenLösningar och syror, t.ex. svavelsyra från
06 07 99Annat avfall
06 08 användning av kisel och kiselderivatAvfall från tillverkning, formulering, distribution och
06 08 02*Avfall som innehåller farliga klorsilaner
06 08 99Annat avfall
06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar ingår
06 09 02Fosforslagg
06 09 03* förorenat med farliga ämnenKalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är
06 09 04Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i
06 09 03
06 09 99Annat avfall
06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar ingår och från tillverkning av gödningsmedel
06 10 02*Avfall som innehåller farliga ämnen
06 10 99Annat avfall
06 11 täckmedelAvfall från tillverkning av oorganiska pigment och
06 11 01 titandioxidKalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av
06 11 99Annat avfall
06 13Annat avfall från oorganiska kemiska processer
06 13 01* biociderOorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra
06 13 02*Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03Kimrök
06 13 04*Avfall från asbestbearbetning
06 13 05*Sot
06 13 99Annat avfall
07AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01 och användning av organiska baskemikalierAvfall från tillverkning, formulering, distribution
07 01 01*Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 01 03* och moderlutarHalogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
07 01 04* moderlutarAndra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 01 07*Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08*Andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09*Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 10*Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 11* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
07 01 12 än det som anges i 07 01 11Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
07 01 99Annat avfall
07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer
07 02 01*Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 02 03* moderlutarHalogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 02 04* moderlutarAndra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 02 07*Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08*Andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09*Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 10*Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 11* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
07 02 12 än det som anges i 07 02 11Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
07 02 13Plastavfall
07 02 14*Avfall från tillsatser som innehåller farliga ämnen
07 02 15Annat avfall från tillsatser än det som anges i 07 02 14
07 02 16*Avfall som innehåller farliga silikoner
07 02 17 i 07 02 16Avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges
07 02 99Annat avfall
07 03 och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)Avfall från tillverkning, formulering, distribution
07 03 01*Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 03 03* moderlutarHalogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 03 04* moderlutarAndra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 03 07*Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08*Andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09*Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 10*Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 11* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
07 03 12 än det som anges i 07 03 11Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
07 03 99Annat avfall
07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsprodukter (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddsprodukter (utom 03 02) och andra biocider
07 04 01*Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 04 03* moderlutarHalogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 04 04* moderlutarAndra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 04 07*Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08*Andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09*Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 10*Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 11* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
07 04 12 än det som anges i 07 04 11Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
07 04 13*Fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 04 99Annat avfall
07 05 användning av farmaceutiska produkterAvfall från tillverkning, formulering, distribution och
07 05 01*Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 05 03* moderlutarHalogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 05 04* moderlutarAndra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 05 07*Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08*Andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09*Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 10*Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 11* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
07 05 12 än det som anges i 07 05 11Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
07 05 13*Fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 05 14Annat fast avfall än det som anges i 07 05 13
07 05 99Annat avfall
07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01*Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 06 03* moderlutarHalogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 06 04* moderlutarAndra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 06 07*Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08*Andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09*Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 10*Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 11* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
07 06 12 än det som anges i 07 06 11Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
07 06 99Annat avfall
07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges på annan plats
07 07 01*Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 07 03* moderlutarHalogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 07 04* moderlutarAndra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
07 07 07*Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08*Andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09*Halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 10*Andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 11* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
07 07 12 än det som anges i 07 07 11Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället
07 07 99Annat avfall
08AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION
OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH
PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 användning och borttagning av färg och lackAvfall från tillverkning, formulering, distribution,
08 01 11* lösningsmedel eller andra farliga ämnenFärg- och lackavfall som innehåller organiska
08 01 12Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
08 01 13* lösningsmedel eller andra farliga ämnenSlam från färg eller lack som innehåller organiska
08 01 14Annat slam från färg eller lack än det som anges i
08 01 13
08 01 15* Vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 16 än det som anges i 08 01 15Annat vattenhaltigt slam innehållande färg eller lack
08 01 17* organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnenAvfall från färg- och lackborttagning som innehåller
08 01 18 anges i 08 01 17Annat avfall från färg- och lackborttagning än det som
08 01 19* Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 20 de som anges i 08 01 19Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än
08 01 21*Avfall från färg- och lackborttagningsmedel
08 01 99Annat avfall
08 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)
08 02 01Pulverlackavfall
08 02 02Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03Vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99Annat avfall
08 03 användning av tryckfärgAvfall från tillverkning, formulering, distribution och
08 03 07Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg
08 03 12*Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen
08 03 13Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12
08 03 14*Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen
08 03 15Annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14
08 03 16*Etsbad
08 03 17*Toneravfall som innehåller farliga ämnen
08 03 18Annat toneravfall än det som anges i 08 03 17
08 03 19*Dispergerad olja
08 03 99Annat avfall
08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 09* eller andra farliga ämnenLim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel
08 04 10Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
08 04 11* lösningsmedel eller andra farliga ämnenLim- och fogmasseslam som innehåller organiska
08 04 12Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11
08 04 13* Vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 14 än det som anges i 08 04 13Annat vattenhaltigt slam innehållande lim eller fogmassa
08 04 15* Vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 16 fogmassa än det som anges i 08 04 15Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller
08 04 17*Hartsolja
08 04 99Annat avfall
08 05Avfall som inte anges på annan plats i kapitel 08
08 05 01*Avfall som utgörs av isocyanater
09AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI
09 01Avfall från fotografisk industri
09 01 01*Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02*Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar
09 01 03*Lösningsmedelsbaserad framkallare
09 01 04*Fixerbad
09 01 05*Blekbad och blek-fixerbad
09 01 06* avfall på produktionsställetSilverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
09 01 07 eller silverföreningarFotografisk film och fotopapper som innehåller silver
09 01 08 silver eller silverföreningarFotografisk film och fotopapper som inte innehåller
09 01 10Engångskameror utan batterier
09 01 11*Engångskameror med batterier inbegripna under 16 06 01,
16 06 02 eller 16 06 03
09 01 12Engångskameror med andra batterier än de som anges i
09 01 11
09 01 13* silver än det som anges i 09 01 06Annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av
09 01 99Annat avfall
10AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER
10 01 (utom 19)Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar
10 01 01Bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i
10 01 04)
10 01 02Flygaska från kolförbränning
10 01 03Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
10 01 04*Flygaska och pannaska från oljeförbränning
10 01 05 rökgasavsvavlingKalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från
10 01 07 rökgasavsvavlingKalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från
10 01 09*Svavelsyra
10 01 13*Flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle
10 01 14* innehåller farliga ämnenBottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som
10 01 15 än den som anges i 10 01 14Annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning
10 01 16*Flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 17Annan flygaska från samförbränning än den som anges i
10 01 16
10 01 18*Avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 01 19Annat avfall från rökgasrening än det som anges i 10 01 05,
10 01 07 och 10 01 18
10 01 20* innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället som
10 01 21 det som anges i 10 01 20Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än
10 01 22* farliga ämnenVattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller
10 01 23 som anges i 10 01 22Annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det
10 01 24Sand från fluidiserade bäddar
10 01 25 koleldade kraftverkAvfall från lagring och bearbetning av bränsle för
10 01 26Avfall från kylvattenbehandling
10 01 99Annat avfall
10 02Avfall från järn- och stålindustri
10 02 01Avfall från slaggbehandling
10 02 02Obehandlad slagg
10 02 07* ämnenFast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
10 02 08 i 10 02 07Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
10 02 10Glödskal
10 02 11*Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 02 12 i 10 02 11Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
10 02 13* farliga ämnenSlam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
10 02 14 de som anges i 10 02 13Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
10 02 15Annat slam och andra filterkakor
10 02 99Annat avfall
10 03Avfall från aluminiumsmältverk
10 03 02Anodrester
10 03 04*Slagg från primär smältning
10 03 05Aluminiumoxidavfall
10 03 08*Saltslagg från sekundär smältning
10 03 09*Svart slagg från sekundär smältning
10 03 15* Avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 03 16Annat avdraget material än det som anges i 10 03 15
10 03 17*Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 03 18 anges i 10 03 17Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som
10 03 19*Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 20Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19
10 03 21* kulkvarnar) som innehåller farliga ämnenAnnat partikelformigt material och stoft (även stoft från
10 03 22 kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21Annat partikelformigt material och stoft (även stoft från
10 03 23* ämnenFast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
10 03 24 i 10 03 23Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
10 03 25* farliga ämnenSlam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
10 03 26 de som anges i 10 03 25Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
10 03 27*Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 03 28Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i
10 03 27
10 03 29* innehåller farliga ämnenAvfall från behandling av saltslagg och svart slagg som
10 03 30 än det som anges i 10 03 29Annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
10 03 99Annat avfall
10 04Avfall från blysmältverk
10 04 01*Slagg från primär och sekundär smältning
10 04 02* smältningSlagg och avdraget material från primär och sekundär
10 04 03*Kalciumarsenat
10 04 04*Stoft från rökgasrening
10 04 05*Annat partikelformigt material och stoft
10 04 06*Fast avfall från rökgasbehandling
10 04 07*Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 04 09*Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 04 10 i 10 04 09Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
10 04 99Annat avfall
10 05Avfall från zinksmältverk
10 05 01Slagg från primär och sekundär smältning
10 05 03*Stoft från rökgasrening
10 05 04Annat partikelformigt material och stoft
10 05 05*Fast avfall från rökgasbehandling
10 05 06*Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 05 08*Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 05 09 i 10 05 08Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
10 05 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 05 11 i 10 05 10Annan slagg och annat avdraget material än det som anges
10 05 99Annat avfall
10 06Avfall från kopparsmältverk
10 06 01Slagg från primär och sekundär smältning
10 06 02 smältningSlagg och avdraget material från primär och sekundär
10 06 03*Stoft från rökgasrening
10 06 04Annat partikelformigt material och stoft
10 06 06*Fast avfall från rökgasbehandling
10 06 07*Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 06 09*Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 06 10 i 10 06 09Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
10 06 99Annat avfall
10 07Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01Slagg från primär och sekundär smältning
10 07 02 smältningSlagg och avdraget material från primär och sekundär
10 07 03Fast avfall från rökgasbehandling
10 07 04Annat partikelformigt material och stoft
10 07 05Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 07 07*Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 07 08 i 10 07 07Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
10 07 99Annat avfall
10 08Avfall från andra icke-järnsmältverk
10 08 04Partikelformigt material och stoft
10 08 08*Saltslagg från primär och sekundär smältning
10 08 09Annan slagg
10 08 10* Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 08 11 i 10 08 10Annan slagg och annat avdraget material än det som anges
10 08 12*Tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 08 13 anges i 10 08 12Annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som
10 08 14Anodrester
10 08 15*Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 08 16Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15
10 08 17* farliga ämnenSlam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
10 08 18 de som anges i 10 08 17Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
10 08 19*Avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 08 20 i 10 08 19Annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges
10 08 99Annat avfall
10 09Avfall från järngjuterier
10 09 03Ugnsslagg
10 09 05* ämnenOanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
10 09 06 i 10 09 05Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges
10 09 07* ämnenAnvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
10 09 08 i 10 09 07Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges
10 09 09*Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 09 10Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09
10 09 11* ämnenAnnat partikelformigt material som innehåller farliga
10 09 12Annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11
10 09 13*Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 09 14Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13
10 09 15* ämnenAvfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga
10 09 16 i 10 09 15Annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges
10 09 99Annat avfall
10 10Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier
10 10 03Ugnsslagg
10 10 05* ämnenOanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
10 10 06 i 10 10 05Andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges
10 10 07* ämnenAnvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga
10 10 08 i 10 10 07Andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges
10 10 09*Stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 10 10Annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09
10 10 11* ämnenAnnat partikelformigt material som innehåller farliga
10 10 12Annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11
10 10 13*Bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 10 14Annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13
10 10 15* ämnenAvfall av sprickindikeringsmedel som innehåller farliga
10 10 16 i 10 10 15Annat avfall av sprickindikeringsmedel än det som anges
10 10 99Annat avfall
10 11Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter
10 11 03Glasfiberavfall
10 11 05Partikelformigt material och stoft
10 11 09* termiskt och som innehåller farliga ämnenAvfall från råvarublandningar som inte behandlats
10 11 10 termiskt än de som anges i 10 11 09Annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats
10 11 11* innehåller tungmetaller (t.ex. från katodstrålerör)Glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl som
10 11 12Annat glasavfall än det som anges i 10 10 11
10 11 13* farliga ämnenSlam från polering och slipning av glas som innehåller
10 11 14 anges i 10 11 13Annat slam från polering och slipning av glas än det som
10 11 15* ämnenFast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
10 11 16 i 10 11 15Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
10 11 17* farliga ämnenSlam och filterkakor från rökgasbehandling som innehåller
10 11 18 de som anges i 10 11 17Annat slam och andra filterkakor från rökgasbehandling än
10 11 19* som innehåller farliga ämnenFast avfall från avloppsbehandling på produktionsstället
10 11 20 produktionsstället än det som anges i 10 11 19Annat fast avfall från avloppsbehandling på
10 11 99Annat avfall
10 12 och byggmaterialAvfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker
10 12 01Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 12 03Partikelformigt material och stoft
10 12 05Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 12 06Kasserade formar
10 12 08 termisk behandling)Keramikavfall, tegel, klinker och byggmaterial (efter
10 12 09* ämnenFast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
10 12 10 i 10 12 09Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
10 12 11*Avfall från glasering som innehåller tungmetaller
10 12 12Annat avfall från glasering än det som anges i 10 12 11
10 12 13Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
10 12 99Annat avfall
10 13 produkter baserade på dessaAvfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt
10 13 01Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 13 04Avfall från bränning och släckning av kalk
10 13 06Partikelformigt material och stoft (utom 10 13 12 och
10 13 13)
10 13 07Slam och filterkakor från rökgasbehandling
10 13 09* asbestAvfall från tillverkning av asbestcement som innehåller
10 13 10 som anges i 10 13 09Annat avfall från tillverkning av asbestcement än det
10 13 11Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i
10 13 09 och 10 13 10
10 13 12* ämnenFast avfall från rökgasbehandling som innehåller farliga
10 13 13 i 10 13 12Annat fast avfall från rökgasbehandling än det som anges
10 13 14Betongavfall och betongslam
10 13 99Annat avfall
10 14Avfall från krematorier
10 14 01*Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening
11AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV
METALLER OCH ANDRA MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA
PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER
11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och eloxidering)
11 01 05*Betningssyror
11 01 06*Syror som inte anges på annan plats
11 01 07*Betningsbaser
11 01 08*Slam från fosfatering
11 01 09*Slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen
11 01 10 i 11 01 09Annat slam och andra filterkakor än de som anges
11 01 11* ämnenVattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga
11 01 12Andra sköljvätskor än de som anges i 11 01 11
11 01 13*Avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen
11 01 14Annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13
11 01 15* som innehåller farliga ämnenEluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem
11 01 16*Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
11 01 98*Annat avfall som innehåller farliga ämnen
11 01 99Annat avfall
11 02 ingårAvfall från hydrometallurgiska processer där järn inte
11 02 02* (även jarosit, götit)Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
11 02 03 processerAvfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska
11 02 05* som innehåller farliga ämnenAvfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer
11 02 06 processer än det som anges i 11 02 05Annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska
11 02 07*Annat avfall som innehåller farliga ämnen
11 02 99Annat avfall
11 03Slam och fast avfall från härdning
11 03 01*Cyanidhaltigt avfall
11 03 02*Annat avfall
11 05Avfall från varmförzinkning
11 05 01Hård zink
11 05 02Zinkaska
11 05 03*Fast avfall från rökgasrening
11 05 04*Förbrukat flussmedel
11 05 99Annat avfall
12AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK
YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER
12 01 ytbehandling av metaller och plasterAvfall från formning samt fysikalisk och mekanisk
12 01 01Fil- och svarvspån av järnmetall
12 01 02Stoft och partiklar av järnmetall
12 01 03Fil- och svarvspån av andra metaller än järn
12 01 04Stoft och partiklar av andra metaller än järn
12 01 05Fil- och svarvspån av plast
12 01 06* (utom emulsioner och lösningar)Mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor
12 01 07* emulsioner och lösningar)Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte
12 01 08*Halogenhaltiga bearbetningsemulsioner och -lösningar
12 01 09*Halogenfria bearbetningsemulsioner och -lösningar
12 01 10*Syntetiska bearbetningsoljor
12 01 12*Använda vaxer och fetter
12 01 13Svetsavfall
12 01 14* ämnenSlam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga
12 01 15 i 12 01 14Annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges
12 01 16*Blästringsmaterial som innehåller farliga ämnen
12 01 17Annat blästringsmaterial än det som anges i 12 01 16
12 01 18*Oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)
12 01 19*Biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja
12 01 20* farliga ämnenFörbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller
12 01 21 anges i 12 01 20Andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som
12 01 99Annat avfall
12 03Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)
12 03 01*Vattenbaserad tvättvätska
12 03 02*Avfall från ångavfettning
13 oljor och oljor i kapitel 05, 12 och 19)OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga
13 01Hydrauloljeavfall
13 01 01*Hydrauloljor som innehåller PCB1
13 01 04*Klorerade emulsioner
13 01 05*Icke-klorerade emulsioner
13 01 09*Mineralbaserade klorerade hydrauloljor
13 01 10*Mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor
13 01 11*Syntetiska hydrauloljor
13 01 12*Biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor
13 01 13*Andra hydrauloljor
13 02Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 04* smörjoljorMineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och
13 02 05* och smörjoljorMineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions-
13 02 06*Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 07* och smörjoljorBiologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions-
13 02 08*Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03Avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 01*Isoler- eller värmeöverföringssoljor som innehåller PCB
13 03 06* värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01Andra mineralbaserade klorerade isoler- och
13 03 07* värmeöverföringsoljorMineralbaserade icke-klorerade isoler- och
13 03 08*Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 09* värmeöverföringsoljorBiologiskt lättnedbrytbara isoler- och
13 03 10*Andra isoler- och värmeöverföringsoljor
13 04Maskinrumsolja
13 04 01*Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02* maskinrumsoljaMaskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
13 04 03*Maskinrumsolja från annan sjöfart
13 05Material från oljeavskiljare
13 05 01*Fast avfall från sandfång och oljeavskiljare
13 05 02*Slam från oljeavskiljare
13 05 03*Slam från slamavskiljare
13 05 06*Olja från oljeavskiljare
13 05 07*Oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
13 05 08*Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare
13 07Avfall av flytande bränslen och drivmedel
13 07 01*Eldningsolja och diesel
13 07 02*Bensin
13 07 03*Andra bränslen (även blandningar)
13 08Annat oljeavfall
13 08 01*Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 08 02*Andra emulsioner
13 08 99*Annat avfall
14AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL,
KÖLDMEDIER OCH DRIVMEDEL (utom 07 och 08)
14 06 och drivmedel för skum eller aerosolerAvfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier
14 06 01*Klorfluorkarboner, HCFC, HFC
14 06 02* lösningsmedelsblandningarAndra halogenerade lösningsmedel och
14 06 03*Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 04* lösningsmedelSlam och fast avfall som innehåller halogenerade
14 06 05*Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
15 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS
15 01 samlats in separat)Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som
15 01 01Pappers- och pappförpackningar
15 01 02Plastförpackningar
15 01 03Träförpackningar
15 01 04Metallförpackningar
15 01 05Förpackningar av kompositmaterial
15 01 06Blandade förpackningar
15 01 07Glasförpackningar
15 01 09Textilförpackningar
15 01 10* förorenade av farliga ämnenFörpackningar som innehåller rester av eller som är
15 01 11* Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare
15 02Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
15 02 02* anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnenAbsorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte
15 02 03 skyddskläder än de som anges i 15 02 02Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
16AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN
16 01 Uttjänta fordon från olika transportslag (även maskiner som inte är avsedda att användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 01 03Uttjänta däck
16 01 04*Uttjänta fordon
16 01 06 andra farliga komponenterUttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller
16 01 07*Oljefilter
16 01 08*Komponenter som innehåller kvicksilver
16 01 09*Komponenter som innehåller PCB
16 01 10*Explosiva komponenter (t.ex. krockkuddar)
16 01 11*Bromsbelägg som innehåller asbest
16 01 12Andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11
16 01 13*Bromsvätskor
16 01 14* ämnenFryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga
16 01 15 i 16 01 14Andra fryspunktsnedsättande vätskor än de som anges
16 01 16Gasoltankar
16 01 17Järnmetall
16 01 18Icke-järnmetaller
16 01 19Plast
16 01 20Glas
16 01 21* till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14Andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07
16 01 22Andra komponenter
16 01 99Annat avfall
16 02Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
16 02 09*Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB
16 02 10* som innehåller eller som är förorenad av PCBAnnan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09
16 02 11*Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner,
HCFC, HFC
16 02 12*Kasserad utrustning som innehåller fri asbest
16 02 13* Kasserad utrustning som innehåller andra farliga komponenter2 än de som anges i 16 02 09 till 16 02 12
16 02 14 till 16 02 13Annan kasserad utrustning än den som anges i 16 02 09
16 02 15* utrustningFarliga komponenter som avlägsnats från kasserad
16 02 16 avlägsnats från kasserad utrustningAndra komponenter än de som anges i 16 02 15 som
16 03 och oanvända produkterProduktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
16 03 03*Oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 04Annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03
16 03 05*Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 06Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05
16 04Kasserade sprängämnen
16 04 01*Kasserad ammunition
16 04 02*Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03*Andra kasserade sprängämnen
16 05Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 05 04* farliga ämnenGaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller
16 05 05Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04
16 05 06* Laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier
16 05 07* innehåller farliga ämnenKasserade oorganiska kemikalier som består av eller som
16 05 08* innehåller farliga ämnenKasserade organiska kemikalier som består av eller som
16 05 09Andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06,
16 05 07 eller 16 05 08
16 06Batterier och ackumulatorer
16 06 01*Blybatterier
16 06 02*Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03*Kvicksilverhaltiga batterier
16 06 04Alkaliska batterier (utom 16 06 03)
16 06 05Andra batterier och ackumulatorer
16 06 06* ackumulatorerSeparat insamlad elektrolyt från batterier och
16 07 och tunnor (utom 05 och 13)Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar
16 07 08*Oljehaltigt avfall
16 07 09*Avfall som innehåller andra farliga ämnen
16 07 99Annat avfall
16 08Förbrukade katalysatorer
16 08 01 renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)Förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver,
16 08 02* övergångsmetaller3 eller farliga föreningar av övergångsmetallerFörbrukade katalysatorer som innehåller farliga
16 08 03 Förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges på annan plats
16 08 04 krackning (utom 16 08 07)Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk
16 08 05*Förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra
16 08 06*Förbrukade vätskor använda som katalysatorer
16 08 07*Förbrukade katalysatorer förorenade av farliga ämnen
16 09Oxidationsmedel
16 09 01*Permanganater, t.ex. kaliumpermanganat
16 09 02*Kromater, t.ex. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat
16 09 03*Peroxider, t.ex. väteperoxid
16 09 04*Andra oxidationsmedel
16 10 produktionsställetVattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför
16 10 01*Vattenhaltigt avfall som innehåller farliga ämnen
16 10 02Annat vattenhaltigt avfall än det som anges i 16 10 01
16 10 03*Vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen
16 10 04Andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03
16 11Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
16 11 01* Kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 02 Annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01
16 11 03* Annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 04 metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03Annan infodring och andra eldfasta material från
16 11 05* processer som innehåller farliga ämnenInfodring och eldfasta material från icke-metallurgiska
16 11 06 metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05Annan infodring och andra eldfasta material från icke-
17BYGGOCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN
FÖRORENADE OMRÅDEN)
17 01Betong, tegel, klinker och keramik
17 01 01Betong
17 01 02Tegel
17 01 03Klinker och keramik
17 01 06* klinker och keramik som innehåller farliga ämnenBlandningar eller separata fraktioner av betong, tegel,
17 01 07 än de som anges i 17 01 06Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik
17 02Trä, glas och plast
17 02 01Trä
17 02 02Glas
17 02 03Plast
17 02 04* med farliga ämnenGlas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade
17 03Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter
17 03 01*Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
17 03 02Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01
17 03 03*Stenkolstjära och tjärprodukter
17 04Metaller (även legeringar av dessa)
17 04 01Koppar, brons, mässing
17 04 02Aluminium
17 04 03Bly
17 04 04Zink
17 04 05Järn och stål
17 04 06Tenn
17 04 07Blandade metaller
17 04 09*Metallavfall som är förorenat av farliga ämnen
17 04 10* farliga ämnenKablar som innehåller olja, stenkolstjära eller andra
17 04 11Andra kablar än de som anges i 17 04 10
17 05 sten och muddermassorJord (även uppgrävda massor från förorenade områden),
17 05 03*Jord och sten som innehåller farliga ämnen
17 05 04Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03
17 05 05*Muddermassor som innehåller farliga ämnen
17 05 06Andra muddermassor än de som anges i 17 05 05
17 05 07*Spårballast som innehåller farliga ämnen
17 05 08Annan spårballast än den som anges i 17 05 07
17 06Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest
17 06 01*Isolermaterial som innehåller asbest
17 06 03* farliga ämnenAndra isolermaterial som består av eller som innehåller
17 06 04Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och
17 06 03
17 06 05*Byggmaterial som innehåller asbest4
17 08Gipsbaserade byggmaterial
17 08 01* ämnenGipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga
17 08 02Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i
17 08 01
17 09Annat bygg- och rivningsavfall
17 09 01*Bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver
17 09 02* fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)Bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex.
17 09 03* som innehåller farliga ämnenAnnat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall)
17 09 04 i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges
18 DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ELLER
18 01 eller förebyggande av sjukdomar hos människorAvfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling
18 01 01Skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)
18 01 02Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) (utom
18 01 03)
18 01 03* bortskaffande på grund av smittofaraAvfall där det ställs särskilda krav på insamling och
18 01 04 insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
18 01 06* ämnenKemikalier som består av eller som innehåller farliga
18 01 07Andra kemikalier än de som anges i 18 01 06
18 01 08*Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 01 09Andra läkemedel än de som anges i 18 01 08
18 01 10*Avfall som utgörs av amalgam från tandvård
18 02 förebyggande av djursjukdomarAvfall från forskning, diagnos, behandling eller
18 02 01Skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)
18 02 02* och bortskaffande på grund av smittofaraAvfall där det ställs särskilda krav på insamling
18 02 03 och bortskaffande på grund av smittofaraAvfall där det inte ställs särskilda krav på insamling
18 02 05* ämnenKemikalier som består av eller som innehåller farliga
18 02 06Andra kemikalier än de som anges i 18 02 05
18 02 07*Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 02 08Andra läkemedel än de som anges i 18 02 07
19 AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL
19 01Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall
19 01 02Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan
19 01 05*Filterkaka från rökgasrening
19 01 06* annat vattenhaltigt flytande avfallVattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och
19 01 07*Fast avfall från rökgasrening
19 01 10*Förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 01 11*Bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen
19 01 12Annan bottenaska och slagg än den som anges i
19 01 11
19 01 13*Flygaska som innehåller farliga ämnen
19 01 14Annan flygaska än den som anges i 19 01 13
19 01 15*Pannaska som innehåller farliga ämnen
19 01 16Annan pannaska än den som anges i 19 01 15
19 01 17*Avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen
19 01 18Annat avfall från pyrolys än det som anges i
19 01 17
19 01 19Sand från fluidiserade bäddar
19 01 99Annat avfall
19 02 avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering)Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av
19 02 03 avfallAvfall som blandats, bestående endast av icke-farligt
19 02 04* avfallAvfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt
19 02 05* innehåller farliga ämnenSlam från fysikalisk eller kemisk behandling som
19 02 06 det som anges i 19 02 05Annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än
19 02 07*Olja och koncentrat från avskiljning
19 02 08*Flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 09*Fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 10Annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och
19 02 09
19 02 11*Annat avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 99Annat avfall
19 03Stabiliserat eller solidifierat avfall5
19 03 04* stabiliseratsAvfall, klassificerat som farligt, som delvis6
19 03 05Annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04
19 03 06*Avfall, klassificerat som farligt, som solidifierats
19 03 07Annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06
19 04Förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 01Förglasat avfall
19 04 02*Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03*Icke-förglasad fast fas
19 04 04 förglasat avfallVattenhaltigt flytande avfall från härdning av
19 05Avfall från aerob behandling av fast avfall
19 05 01 liknande avfallIcke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och
19 05 02 vegetabiliskt avfallIcke-komposterad fraktion av animaliskt och
19 05 03Kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99Annat avfall
19 06Avfall från anaerob behandling av avfall
19 06 03Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 04Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 05 vegetabiliskt avfallVätska från anaerob behandling av animaliskt och
19 06 06 vegetabiliskt avfallRötrest från anaerob behandling av animaliskt och
19 06 99Annat avfall
19 07Lakvatten från avfallsupplag
19 07 02* ämnenLakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga
19 07 03Annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i
19 07 02
19 08 plats i förteckningenAvfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan
19 08 01Rens
19 08 02Avfall från sandfång
19 08 05Slam från behandling av hushållsavloppsvatten
19 08 06*Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07*Lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 08 08*Tungmetallhaltigt avfall från membransystem
19 08 09 endast innehåller ätliga oljor och fetterFett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som
19 08 10* än de som anges i 19 08 09Andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare
19 08 11* behandling av industriavloppsvattenSlam som innehåller farliga ämnen från biologisk
19 08 12 industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11Annat slam från biologisk behandling av
19 08 13* behandling av industriavloppsvattenSlam som innehåller farliga ämnen från annan
19 08 14 industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13Annat slam från annan behandling av
19 08 99Annat avfall
19 09 vatten för industriändamålAvfall från framställning av dricksvatten eller
19 09 01Fast avfall från primär filtrering eller rensning
19 09 02Slam från klarning av dricksvatten
19 09 03Slam från avkalkning
19 09 04Förbrukat aktivt kol
19 09 05Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06Lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 09 99Annat avfall
19 10Avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall
19 10 01Järn- och stålavfall
19 10 02Avfall av andra metaller än järn
19 10 03* farliga ämnen"Fluff" - lättfraktioner och stoft som innehåller
19 10 04 anges i 19 10 03Annat "fluff" - lättfraktioner och stoft än det som
19 10 05*Andra fraktioner som innehåller farliga ämnen
19 10 06Andra fraktioner än de som anges i 19 10 05
19 11Avfall från oljeregenerering
19 11 01*Förbrukad filterlera
19 11 02*Sur tjära
19 11 03*Vattenhaltigt flytande avfall
19 11 04*Avfall från rengöring av bränslen med baser
19 11 05* som innehåller farliga ämnenSlam från avloppsbehandling på produktionsstället
19 11 06 produktionsstället än det som anges i 19 11 05Annat slam från avloppsbehandling på
19 11 07*Avfall från rökgasrening
19 11 99Annat avfall
19 12 Annat avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, komprimering, sintring)
19 12 01Papper och papp
19 12 02Järnmetall
19 12 03Icke-järnmetaller
19 12 04Plast och gummi
19 12 05Glas
19 12 06*Trä som innehåller farliga ämnen
19 12 07Annat trä än det som anges i 19 12 06
19 12 08Textilier
19 12 09Mineraler (t.ex. sand, sten)
19 12 10 förbränning - RDF)Brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för
19 12 11* Annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen
19 12 12 mekanisk behandling av avfall än det som anges 19 12 11Annat avfall (även blandningar av material) från
19 13Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten
19 13 01* farliga ämnenFast avfall från efterbehandling av jord som innehåller
19 13 02 som anges i 19 13 01Annat fast avfall från efterbehandling av jord än det
19 13 03* ämnenSlam från efterbehandling av jord som innehåller farliga
19 13 04 i 19 13 03Annat slam från efterbehandling av jord än det som anges
19 13 05* farliga ämnenSlam från efterbehandling av grundvatten som innehåller
19 13 06 som anges i 19 13 05Annat slam från efterbehandling av grundvatten än det
19 13 07* Vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten som innehåller farliga ämnen
19 13 08 vattenhaltiga koncentrat från efterbehandling av grundvatten än de som anges i 19 13 07Annat vattenhaltigt flytande avfall och andra
20KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-,
INDUSTRIOCH INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT
INSAMLADE FRAKTIONER
20 01Separat insamlade fraktioner (utom 15 01)
20 01 01Papper och papp
20 01 02Glas
20 01 08Biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall
20 01 10Kläder
20 01 11Textilier
20 01 13*Lösningsmedel
20 01 14*Syror
20 01 15*Basiskt avfall
20 01 17*Fotokemikalier
20 01 19*Bekämpningsmedel
20 01 21*Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
20 01 23*Kasserad utrustning som innehåller klorfluorkarboner
20 01 25Ätlig olja och ätligt fett
20 01 26*Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25
20 01 27* ämnenFärg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga
20 01 28 i 20 01 27Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges
20 01 29*Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
20 01 30Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
20 01 31*Cytotoxiska läkemedel och cytostatika
20 01 32Andra läkemedel än de som anges i 20 01 31
20 01 33* Batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier
20 01 34Andra batterier och ackumulatorer än de som anges i
20 01 33
20 01 35* Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter7
20 01 36 den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än
20 01 37*Trä som innehåller farliga ämnen
20 01 38Annat trä än det som anges i 20 01 37
20 01 39Plaster
20 01 40Metaller
20 01 41Avfall från sotning av skorstenar
20 01 99Andra fraktioner
20 02 begravningsplatser)Trädgårds- och parkavfall (även avfall från
20 02 01Biologiskt nedbrytbart avfall
20 02 02Jord och sten
20 02 03Annat icke biologiskt nedbrytbart avfall
20 03Annat kommunalt avfall
20 03 01Blandat kommunalt avfall
20 03 02Avfall från torghandel
20 03 03Avfall från gaturenhållning
20 03 04Slam från septiska tankar
20 03 06Avfall från rengöring av avlopp
20 03 07Skrymmande avfall
20 03 99Annat kommunalt avfall
1 I denna avfallsförteckning definieras PCB på samma sätt som i direktiv 96/59/EG.
2 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m.
3 Övergångsmetaller är skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal. Dessa metaller och deras föreningar är farliga om de är klassificerade som farliga ämnen. Klassificeringen av farliga ämnen skall avgöra vilka av dessa övergångsmetaller och föreningar av övergångsmetaller som är farliga.
4 Denna post skall inte tillämpas förrän lämpliga åtgärder för behandling och bortskaffande av avfall från byggmaterial som innehåller asbest har trätt i kraft, vilka åtgärder skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17 i rådets direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall (EGT L 182 den 16.7.1999, s. 1).
5 Stabilisering innebär att avfallsbeståndsdelarnas farlighet ändras, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall. Vid solidifiering är det endast avfallets aggregationstillstånd som ändras (t.ex. från flytande till fast form) genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas.
6 Avfall betraktas som delvis stabiliserat om det efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlas till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.
7 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga; kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas m.m. Förordning (2006:59).

Bilaga 3

EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT
H 1 Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid kontakt med öppen eld eller som är mer känsliga för stötar eller friktion än dinitrobensen.
H 2 Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brännbara ämnen.
H 3-AMycket brandfarligt:
- flytande ämnen och preparat med en flampunkt under 21 (inklusive synnerligen brandfarliga vätskor),C
 • ämnen och preparat som vid kontakt med luft vid normal temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla värme och slutligen fatta eld,
 • fasta ämnen och preparat som lätt kan fatta eld efter kort kontakt med något som brinner och som fortsätter att brinna eller förbrännas efter det att antändningskällan avlägsnats,
 • gasformiga ämnen eller preparat som är brandfarliga i luft vid normalt tryck, eller
 • ämnen eller preparat som, i kontakt med vatten eller fuktig luft, utvecklar mycket brandfarliga gaser i farlig mängd.
H 3-B flampunkt lika med eller högre än 21 lika med 55Brandfarligt: flytande ämnen eller preparat med en C och mindre än eller C.
H 4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation.
H 5 Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning eller upptag genom huden kan medföra begränsade hälsoskador.
H 6 Giftigt: ämnen och preparat (inklusive mycket giftiga ämnen och preparat) som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska hälsorisker eller till och med död.
H 7 Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer eller öka dess förekomst.
H 8 levande vävnad.Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra
H 9 Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer.
H 10 Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa.
H 11 Mutagent: ämnen eller preparat som om de inandas eller förtärs eller tas upp genom huden kan förorsaka ärftliga genetiska skador eller öka deras förekomst.
H 12 gaser i kontakt med vatten, luft eller syra.Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga
H 13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till ett annat ämne t.ex. lakvätska som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats.
H 14 sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer.Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på
ANMÄRKNINGAR
Avfall som klassificeras som farligt anses uppvisa en eller flera av de egenskaperna enligt ovan, och vad beträffar H 3-H 8, H 10 (*) och H 11, en eller flera av följande egenskaper:
 • flampunkt = 55 C,
- giftiga vid en total koncentration = 0,1 %,ett eller flera ämnen som klassificeras (**) som mycket
- en total koncentration = 3 %,ett eller flera ämnen som klassificeras som giftiga vid
- vid en total koncentration = 25 %,ett eller flera ämnen som klassificeras som hälsoskadliga
- vid en total koncentration = 1 %,ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R35
- vid en total koncentration = 5 %,ett eller flera frätande ämnen som klassificeras som R34
- R41 vid en total koncentration = 10 %,ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som
 • ett eller flera irriterande ämnen som klassificeras som R36, R37 eller R38 vid en total koncentration = 20 %,
- (kategori 1 eller 2) vid en koncentration = 0,1 %,ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande
- (kategori 3) vid en koncentration = 1 %,ett ämne som är känt för att vara cancerframkallande
 • ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 1 eller 2) och som klassificeras som R60 eller R61 vid en koncentration = 0,5 %,
 • ett ämne som är skadligt för fortplantningen (kategori 3) och som klassificeras som R62 eller R63 vid en koncentration = 5 %,
- som R46 vid en koncentration = 0,1 %,ett mutagent ämne (kategori 1 eller 2) som klassificeras
- vid en koncentration = 1 %.ett mutagent ämne (kategori 3) som klassificeras som R40
(*) Termen "skadlig för fortplantningen" infördes genom direktiv 92/32/EEG om ändring för sjunde gången i rådets direktiv 67/548/EEG. Termen "fosterskadande" ersattes därigenom med den motsvarande termen "skadlig för fortplantningen", som anses överensstämma med egenskap H10 enligt ovan.
(**) Såväl klassificeringen som R-numren är de som används i direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT L 196, 16.8.1967, s. 1) och i senare ändringar av detta direktiv. Koncentrationsgränserna är de som fastställs i direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (EGT L 187, 16.7.1988, s. 14) och i senare ändringar av detta direktiv.
TESTMETODER
Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga en specifik betydelse.
De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 84/449/EEG, eller enligt kommissionens senare direktiv om anpassning av direktiv 67/548/EEG till tekniska framsteg. Dessa metoder är baserade på undersökningar och rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt OECD.

Bilaga 4

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN
R 1 generera energi.Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att
R 2Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.
R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling).
R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar.
R 5 material.Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska
R 6Regenerering av syror eller baser.
R 7 föroreningar.Återvinning av de komponenter som används till att minska
R 8Återvinning av katalysatorkomponenter.
R 9Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.
R 10 ekologisk förbättring.Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller
R 11 numrerade R 1-R 10.Användning av avfall från något av de förfaranden som är
R 12 förfaranden som är numrerade R 1-R 11.Utbyte av avfall som skall underkastas något av de
R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring före insamling på den plats där det produceras).

Bilaga 5

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN
D 1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag).
D 2 flytande avfall och slam i jord).Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av
D 3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum).
D 4 dammar eller laguner).Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i dagbrott,
D 5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön).
D 6 oceaner.Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och
D 7 havsbotten.Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under
D 8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga.
D 9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, torkning, kalcinering).
D 10Förbränning på land.
D 11Förbränning till havs.
D 12 gruva).Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en
D 13 förfarande som avses i denna bilaga.Sammansmältning eller blandning före behandling med ett
D 14 avses i denna bilaga.Omförpackning före behandling med ett förfarande som
D 15 Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga tillämpas, utom tillfällig lagring före insamling som sker på den plats där avfallet har uppkommit.
D 16 av avfall i djupt bergförvar). Förordning (2005:628).Underjordsförvar (anläggning för permanent lagring

Ändringar och övergångsbestämmelser

Avfallsförordning (2001:1063)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 då renhållningsförordningen (1998:902) och förordningen (1996:971) om farligt avfall upphör att gälla.
 2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2002 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
 3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt renhållningsförordningen (1998:902) eller förordningen (1996:971) om farligt avfall, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.
 4. Tillstånd, beslut, dispenser, medgivanden, villkor eller registreringar som avser verksamheter, hanteringar eller andra åtgärder skall fortsätta att gälla, om de har meddelats genom beslut enligt bestämmelser i renhållningsförordningen (1998:902), förordningen (1996:971) om farligt avfall eller motsvarande bestämmelser i andra förordningar eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av sådana bestämmelser. Besluten skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i avfallsförordningen, om det inte följer något annat av förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. Besluten om mellanlagring, bortskaffande eller återvinning, som inte avser ställande av säkerhet, skall anses meddelade med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om inte något annat följer av den förordningen eller av föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen. Förordning (2002:613).
CELEX-nr
31994L0031
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:613) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.
Omfattning
ny 4 p i övergångsbest.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:556) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. 11 §; nya 11 a, 21 a, 21 b §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:211) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
upph. 25 §, rubr. närmast före 25 §; nuvarande 23, 24 §§ betecknas 24, 25 §§; ändr. 4 §, de nya 24, 25 §§; ny 23 §
CELEX-nr
32003L0108
Ikraftträder
2005-08-13

Förordning (2005:281) om ändring i förordningen (2005:211) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. ingressen till 2005:211

Förordning (2005:357) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ny 10 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:628) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. bil. 5; nya 21 c, 21 d §§, rubr. närmast före 21 c §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2006:59) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1183) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
upph. 15 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:381) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. 40 §
CELEX-nr
32006R1013
Ikraftträder
2007-07-12

Förordning (2008:838) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. 23 §; nya 6 a , 23 a §§
CELEX-nr
32006L0066
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:15) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
 2. Bestämmelserna i 21 c § ska tillämpas första gången på bortskaffande som sker efter den 31 december 2014. För tiden dessförinnan får bortskaffande inte ske på sådant sätt att ett bortskaffande på det sätt som anges i D 16 bilaga 5 inte blir möjligt.
Omfattning
ändr. 21 c §
CELEX-nr
32008R1102
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:1213) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. 4 §, ny 42 a §
CELEX-nr
32008L0112
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:35) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. 7, 50 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:633) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. 46, 47, 49 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:821) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

Omfattning
ändr. 25 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2011:927

Omfattning
upph.