NFS 2005:17

Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken)

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2005:17

Utkom från trycket

den 22 december 2005

Naturvårdsverkets allmänna råd

om påtaglig skada (till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken )

beslutade den 15 december 2005.

De allmänna råden är framtagna efter samråd med Riksantikvarieämbetet.

Till 3 kap 6 §, andra stycket

Påtaglig skada

Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer

än obetydligt skada något eller några av de natur-, kultur- eller friluftsvär-

den som utgör grunden för riksintresset.

Även om den negativa inverkan endast förväntas pågå under en kortare

tid bör den anses utgöra påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön om den

negativa inverkan kan bli så stor att området i något avseende förlorar sitt

värde som riksintresseområde.

En negativ inverkan som är irreversibel med avseende på något värde

som utgör grunden för riksintresset bör som regel anses utgöra påtaglig

skada på natur- eller kulturmiljön.

Vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- eller kultur-

miljön i ett område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller

friluftslivet bör det analyseras hur mycket, på vilka sätt och för hur lång tid

åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör grund för att området

har bedömts vara av riksintresse. Vid bedömningen av om en skada skall

anses påtaglig bör det vidare beaktas att olika områden är olika känsliga för

påverkan och, vad avser naturmiljön, även kan ha olika återhämtnings-

förmåga. Vid bedömningen bör även tidigare ingrepp och/eller skador beak-

tas.

Vid bedömningen bör också tas hänsyn till att ett ingrepp som endast

berör en liten del av ett riksintresseområde kan ha en sådan grad av negativ

inverkan på områdets värden att påtaglig skada uppstår. Detta gäller även

sådana åtgärder utanför ett riksintresseområde som kan påverka värdena i

området negativt så att en påtaglig skada uppstår.

Dessa allmänna råd börjar gälla 1 januari 2006.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Annika Jansson

(Enheten för markanvändning och

vattenverksamhet)

AR_påtaglig_skada.pmd

2005-12-15, 15:24

1