NFS 2005:3

Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2005:3

Utkom från trycket

den 24 mars 2005

Naturvårdsverkets föreskrifter

om transport av avfall

beslutade den 17 februari 2005.

Med stöd av 31 § andra stycket, 35 §, 41 § tredje stycket samt 49 § avfalls-

förordningen (2001:1063) föreskriver Naturvårdsverket följande.

1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma bety-

delse som i avfallsförordningen (2001:1063) om inte annat anges nedan.

Med avsändare avses den som lämnar avfall till en transportör för borttran-

sport.

Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för annat avfall

än farligt avfall

2 § För annat avfall än farligt avfall ersätts den tillståndsplikt som avses i

26 § avfallsförordningen av anmälningsplikt i de fall transport endast sker

av

1. en eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning då var och en av

dem består av ett material eller av

2. avfall som uppkommit i egen verksamhet.

Anmälan enligt första stycket skall göras till länsstyrelsen.

Om avfallet uppkommit i egen verksamhet och den årliga mängden som

transporteras understiger 50 ton eller 250 m3 per år är transporten undanta-

gen från såväl tillstånds- som anmälningsplikt.

3 § Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt gäller för transport av

djurkadaver och stallgödsel oavsett mängd och oavsett om avfallet upp-

kommit i egen eller annans verksamhet.

I bilaga II till Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1774/

2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter

som inte är avsedda att användas som livsmedel finns bestämmelser om

hygienkrav vid insamling och transport av animaliska biprodukter.

Transportdokument för farligt avfall

4 § I 41 § första stycket avfallsförordningen (2001:1063) anges att det för

varje transport av farligt avfall inom Sverige skall upprättas ett transport-

dokument av avsändaren samt vilka uppgifter dokumentet skall innehålla.

Avsändarens förpliktelser

5 § Avsändaren skall utöver vad som sägs i 41 § avfallsförordningen

(2001:1063) ange följande i transportdokumentet:

Avfallstransporter.pmd

2005-03-16, 08:42

1

2

NFS 2005:3

1. Avsändarens namn, postadress, organisationsnummer och kommunkod.

2. Mottagarens och transportörens namn, postadress och

organisationsnummer.

3. Hämtningsdatum.

Uppgifterna om avfallsslag skall anges enligt koderna i bilaga 2 till avfalls-

förordningen.

Mottagarens förpliktelser

6 § Den som bedriver verksamhet där farligt avfall mellanlagras, återvinns

eller bortskaffas skall utöver vad som anges i 41 och 42 §§ avfallsför-

ordningen (2001:1063):

1. Kontrollera att transportdokumentet innehåller de uppgifter som anges i

5 § med undantag för punkten 3.

2. Sända en bekräftelse på mottagandet till avsändaren.

7 § Senast den 31 mars varje år skall mottagaren göra en förteckning över

varje mottagen transport med de uppgifter som finns i de transportdokument

som mottagits under närmast föregående år. I förteckningen skall också

anges om det farliga avfallet hämtats från en verksamhetsutövare som själv

skall göra en förteckning. Uppgifterna skall anges enligt koderna i bilaga 4

och 5 till avfallsförordningen (2001:1063).

Förteckningen skall upprättas i bokstavsordning för varje kommun i res-

pektive län. Varje avsändare av avfall i respektive kommun skall anges i

bokstavsordning. Förteckningen och uppgifterna som anges skall bevaras

i fem år.

Övrigt

8 § Om det finns särskilda skäl kan Naturvårdsverket medge att en trans-

portör, istället för mottagaren, får göra den förteckning som anges i 7 §.

9 § En förteckning över de uppgifter som avses i 7 § skall efter anmodan

överlämnas till tillsynsmyndigheten.

1. Befintliga tillstånd till transport av annat avfall än farligt avfall gäller tills

vidare. Sådana tillstånd vars giltighet är begränsad till kortare tid än 10 år

gäller endast så länge som anges i beslutet.

2. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2005, varvid Naturvårdsverkets

föreskrifter (SNFS 1997:4) om transportdokument för transport av farligt

avfall och (NFS 1999:8) om tillstånd eller anmälningsplikt för yrkesmässig

transport av avfall upphör att gälla.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Margareta Appelberg

(Enheten för produkter och avfall)

Avfallstransporter.pmd

2005-03-16, 08:42

2