NFS 2006:1

Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter om kartläggning och

analys av ytvatten enligt förordningen ( 2004:660 ) om

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

NFS 2006:1

Utkom från trycket

den 28 februari 2006

beslutade den 15 februari 2006.

Med stöd av 3 kap. 4 § och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön föreskriver Naturvårdsverket följande.

Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas då vattenmyndigheten utför och redovi-

sar uppgifter om ytvattenförekomster enligt 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt redovisar

sådana uppgifter enligt 9 kap. 2 § samma förordning.

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna föreskrift har samma betydelse

som i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

3 § I dessa föreskrifter avses med

attribut: egenskaper hos ett visst objekt. För geografiska objekt indelas attri-

but i geometriska (läge, form, storlek) och tematiska (annan egenskap än

geometri),

geografisk databas: databas som innehåller digitala geografiska data,

GIS: Geografiska informationssystem, informationssystem som hanterar

geografiska data,

rapporteringsförekomst: en ytvattenförekomst avgränsad i skala 1:250 000

som skall rapporteras till EU enligt 9 kap. 1 § förordningen (2004:660) om

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. En rapporteringsförekomst kan

omfatta flera mer detaljerat avgränsade ytvattenförekomster,

riskbedömning: bedömning, i enlighet med punkten 1.5 andra stycket bilaga

II till direktiv 2000/60/EG, av om ytvattenförekomsten riskerar att inte upp-

fylla de kvalitetskrav som fastställs enligt 4 kap. förordningen (2004:660) om

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

statusklass: den status ytvattenförekomsten bedöms ha enligt definitionerna i

bilaga V till direktiv 2000/60/EG,

topologi: beskrivning av hur geografiska objekt ansluter eller angränsar till

varandra,

unik identitet: en unik identitet för en företeelse som är oberoende av dess

representation och som kan jämföras med ett personnummer. Identiteten kan

användas som kopplingsnyckel dvs. med hjälp av denna knyts information

om objektet till objektet,

ytvattenkategori: en sjö, ett vattendrag, ett kustvattenområde eller ett vatten i

övergångszon.

Typindelning av ytvattenförekomster

4 § Ytvattenförekomster skall avgränsas i relevant skala. Tilldelning av unika

identiteter skall göras enligt samma principer som för rapporteringsföre-

komster enligt punkt 4.2 i bilaga 4 till denna föreskrift.

5 § Varje ytvattenförekomst skall ges en typtillhörighet. I bilaga 1 till denna

föreskrift anges de limniska regionerna, inom vilka en typindelning skall

göras enligt föreskriftens bilaga 2. De marina typernas utbredning anges i

föreskriftens bilaga 3.

Påverkansbedömning av ytvattenförekomster

6 § Vid betydande påverkan från punktkällor skall utsläppet kopplas till

berörd ytvatten- och rapporteringsförekomst tillsammans med information

om punktkällans geografiska läge i form av x- och y-koordinat, dess existe-

rande unika identitet i emissionsregistret (EMIR) och branschtillhörighet

enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI) med hushåll som tillägg.

7 § Bedömningen av annan betydande påverkan än påverkan från punktkäl-

lor skall genomföras på lämplig geografisk nivå. Resultatet av bedömningen

skall kopplas till vald geografisk nivå och till berörd rapporteringsförekomst

tillsammans med information om branschtillhörighet, med hushåll som

tillägg, i kategorierna areella näringar, industri, övrig eller okänd om uppgif-

ter om källan saknas, samt vald metod för bedömning.

Ekonomisk analys

8 § Redovisningen av den ekonomiska analysen skall i enlighet med 3 kap.

1 § 3. förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

göras på vattendistriktsnivå. För punktkällor med betydande påverkan skall

den göras branschvis enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI) med hus-

håll som tillägg. För annan betydande påverkan skall redovisningen ske

enligt branschtillhörighet, med hushåll som tillägg, i kategorierna areella

näringar, industri, övrig eller okänd om uppgifter om källan saknas.

NFS 2006:1

2

NFS 2006:1

3

Register över skyddade områden med vattenanknytning

9 § Registret över skyddade områden skall innehålla nationellt gällande data

som beskriver områdets geografiska avgränsning, i GIS-format, och som

anger dess unika identitet. Registret skall även innehålla uppgift om områ-

dets namn, typ av områdesskydd, svensk lagstiftning som skyddar området

samt syftet med skyddet.

Hantering av data om rapporteringsförekomster

10 § En geografisk databas, med topologi, över rapporteringsförekomster i

skala 1:250 000, uppdelad på olika ytvattenkategorier som inte överlappar

varandra och med nätverksbildad hydrografi, skall hållas uppdaterad. Den

geografiska databasen skall kunna levereras i ett standardiserat exportformat

för GIS-information.

11 § Indelningen i rapporteringsförekomster skall följa indelningskriterierna

i punkt 4.1 i bilaga 4 till denna föreskrift.

12 § Varje rapporteringsförekomst skall tilldelas en unik identitet enligt

punkt 4.2 i bilaga 4 till denna föreskrift. Till rapporteringsförekomstens

unika identitet skall kopplas eventuellt ingående ytvattenförekomsters unika

identiteter.

13 § Attributdata till varje rapporteringsförekomst skall hållas uppdaterade

och kunna exporteras i XML-format. Attributdata till rapporteringsförekoms-

ten skall utöver dess unika identitet minst innehålla uppgift om förekomstens

namn, identitet enligt Svenskt vattenarkiv (SVAR), distriktskod, identitet för

delavrinnings- respektive huvudavrinningsområde enligt SVAR, kategori-

kod, typkod, typ av betydande påverkan, riskbedömning, statusklass, uppgift

om rapporteringsförekomsten är konstgjord eller kraftigt modifierad samt

unik identitet på skyddat område.

14 § Den geografiska databasen, enligt 10 § denna föreskrift, och XML-filen,

enligt föreskriftens 13 §, skall tillhandahållas Naturvårdsverket vid begäran.

15 § Vid justering av en befintlig rapporteringsförekomsts avgränsning eller

tillägg av en ny sådan skall identitetssättningen följa principerna i punkt 4.2 i

bilaga 4 till denna föreskrift.

16 § Justering av indelningen av rapporteringsförekomster eller dess attribut-

värden, enligt 13 och 15 §§ denna föreskrift, skall historikhanteras.

17 § Det skall via den unika identiteten för rapporteringsförekomsten vara

möjligt att spåra underlag och bedömningar som har legat till grund för den

information som ingår i de underlag som redovisas till Naturvårdsverket

enligt 9 kap. 2 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på

vattenmiljön.

18 § Rapporteringsförekomsternas geometri skall kunna tillhandahållas i

referenssystemet SWEREF 99.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2006.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Håkan

Marklund

Enheten för Miljöövervakning

NFS 2006:1

4

NFS 2006:1

5

Bilaga 1

Kriterier för indelning av limniska ekoregioner

Sveriges limniska ytvattenförekomster indelas i sju ekoregioner;

1. Fjällen över trädgränsen

2. Norrlands inland, under trädgränsen över högsta kustlinjen

3. Norrland kust, under högsta kustlinjen

4. Sydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjön,

under 200 m.ö.h.

5. Södra Sverige, Skåne, Blekinges kust och del av Öland.

6. Sydväst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Västerhavet,

under 200 m.ö.h.

7. Sydsvenska höglandet, söder om norrlandsgränsen, över 200 m.ö.h.

Ekoregionbeteckning anges med S för sjö eller V för vattendrag följt av

regionbeteckning med nummer enligt ovan.

Exempel; en sjö belägen i region 3 (Norrlands kust) betecknas S3.

Bilaga 2

Kriterier för indelning av limniska typer

Tabellerna nedan anger de indelningskriterier för hydromorfologiska egen-

skaper som skall tillämpas vid typklassning av sjöar respektive vattendrag.

De beteckningar som anges för ett av kriterierna skall anges som index. Detta

hydromorfologiska index tillsammans med ekoregionsbeteckningen i bilaga

1 utgör typbeteckningen för en sjö eller ett vattendrag.

Exempel; en sjö belägen i ekoregion 2 med djup större än 5 meter och en yta

större än 10 km2 men med låg humushalt och alkalinitet ges beteckningen

S2(DShk).

Tabell 1

SJÖAR

Djup (max)

Yta

Humus

Kalk

> 5 m (D)

> 10 km2 (S)

> 50 mg Pt/l (H)

> 1,0 mekv alk

(K)

</= 5 m (d) </=10

km2(s)

</= 50 mg Pt/l (h) </= 1,0 mekv alk

(k)

Tabell 2

VATTENDRAG

Tillrinnings-

område

Humus

Kalk

> 15 km2 (S)

> 50 mg Pt/l (H)

> 1,0 mekv alk

(K)

</= 15 km2 (s)

</= 50 mg Pt/l (h)

</= 1,0 mekv alk

(k)

NFS 2006:1

6

Ty

p

ind

el

n

in

g a

v

Sv

eri

ge

s

ku

st

va

tt

en

K

u

stv

at

te

n

B

es

kr

ivning & dj

up

ka

te

gor

i

Sk

ik

tning & sal

ini

te

t

V

åg-

ex

p

on

eri

ng

V

atte

nu

tb

yte

(da

gar

)

B

otte

n-

sub

str

at

Isd

ag

ar

Styr

an

de

fa

kt

orer

1.

V

ästkus

te

ns in

re

kus

tva

tte

n.

Skä

rgå

rd

m

ed

m

ånga

sky

dda

de

öa

r oc

h gr

un

da

vika

r.

G

runt.

O

m

bla

nda

t vid <

15

m

oc

h

pe

rm

an

en

t skikta

t vi

d stö

rre

dju

p,

öv

re

oc

h un

dr

e la

gre

t

poly

ha

lin

t.

Min

dre

utsa

tt e

lle

r

sky

dda

t

0-9 m

en 10-

39

före

ko

mm

er

L

era

e

lle

r

rd

<

90

(~4

7)

Sa

lini

te

t, vå

gpå

-

ve

rka

n, va

tte

nu

t-

by

te

.

2.

V

ästkus

te

ns

fjo

rda

r.

G

run

da

trös

kla

r i i

nl

op

pe

t oc

h

sto

rt m

axdjup i

nne

i fjor

de

n,

lig va

tte

no

m

ttni

ng i d

ju

p-

om

de

na

, sy

re

brist

va

nli

g.

O

m

bla

nda

t vid <

15

m

oc

h

pe

rm

an

en

t skikta

t vi

d stö

rre

dju

p,

öv

re

oc

h un

dr

e la

gre

t

po

lyh

al

in

t, un

dr

e l

ag

er

s

om

är

euha

lint f

öre

ko

mm

er.

Sky

dda

t

>

40

L

era

e

lle

r

rd

<

90

(~5

0)

V

atte

nutby

te

,

sa

linite

t, vå

gp

å-

ve

rka

n.

3.

Ska

ge

rra

k,

V

äst-

kus

te

ns y

ttre

ku

st

va

t-

te

n.

Ö

ppe

t ha

v.

Y

ttre

o

m

de

n

m

ot

öp

pe

t ha

v ä

r m

yc

ke

t utsa

tta

, inre

de

la

r m

ed spri

dda

ö

ar ä

r

m

indre

utsa

tta

r vå

gp

åv

er

ka

n.

D

jupt.

Pe

rm

an

en

t skikta

t, övre

la

gre

t

poly

ha

lin

t, u

nd

re

la

gre

t e

uha

-

lint.

Utsa

tt e

lle

r

myck

et

utsa

tt

0-9 L

era

e

lle

r

rd

<

90

(~3

0)

Sa

lini

te

t, vå

gpå

-

ve

rka

n, va

tte

nu

t-

by

te

.

4. Ka

tte

ga

tt, Vä

st-

kus

te

ns y

ttre

ku

st

va

t-

te

n.

Ö

ppe

t ha

v.

Y

ttre

o

m

de

n

m

ot

öp

pe

t ha

v ä

r utsa

tta

, inre

de

la

r

m

ed spri

dda

öa

r ä

r m

indre

utsa

tta

r vå

gp

åv

er

ka

n.

D

jupt.

Pe

rm

an

en

t skikta

t, övre

la

gre

t

oc

h un

dre

la

gre

t p

ol

yha

lint.

Utsa

tt 0-9

Le

ra

e

lle

r

rd

<

90

(~3

0)

Sa

lini

te

t, vå

gpå

-

ve

rka

n, va

tte

nu

t-

by

te

.

5.

Söd

ra

H

alla

nds

oc

h no

rra

Ö

re

sun

ds

kus

tva

tte

n.

Öppe

n slä

ttla

nds

ku

st

, inga

sky

dda

nd

e öa

r.

G

ru

nt.

O

m

bla

nda

t vid <

10

m

oc

h

pe

rm

an

en

t skikta

t vi

d stö

rre

dju

p.

Ö

vre

la

gre

t m

esoha

-

lint

/p

oly

ha

lin

t oc

h u

ndre

la

gre

t

poly

ha

lin

t.

U

tsa

tt 0-9

Sa

nd/

gr

us,

i nor

ra

Ö

re

sund

rd

<

90

(~5

0)

V

ågpå

ve

rka

n,

sa

linite

t, b

otte

n-

sub

stra

t.

6.

Ö

re

sund

s k

ust

va

t-

te

n.

Ö

ppe

n k

ust.

G

ru

nt.

O

m

bla

nda

t vid <

10

m

djup oc

h

pe

rm

an

en

t skikta

t vi

d stö

rre

dju

p.

Ö

vre

la

gre

t m

esoha

lin

t

oc

h un

dre

la

gre

t p

ol

yha

lint.

Min

dre

utsa

tt

0-9 Sa

nd,

le

ra

elle

r hå

rd

<

90

(~4

5)

V

ågpå

ve

rka

n,

sa

linite

t, s

kik

t-

nin

g.

7.

S

kån

es

ku

st

va

tt

en

.

Ö

ppe

n k

ust,

st

ra

nde

ros

io

n

före

ko

mm

er

. G

runt.

Om

bla

nda

t e

lle

r de

lv

is s

ki

kta

t,

övre

oc

h u

nd

re

la

gr

et

m

esoha

-

lint.

U

tsa

tt 0-9

Sa

nd/

gr

us

<

90

(~6

0)

Sa

lini

te

t, ski

kt-

nin

g,

gpå

ve

r-

ka

n.

8.

B

le

kinge

skä

r-

rds oc

h

K

alm

ar

-

sun

ds i

nre

ku

st

va

t-

te

n.

M

ånga

gru

nda

vi

ka

r oc

h sky

d-

da

nde

öa

r.

G

run

t.

Om

bla

nda

t e

lle

r de

lv

is s

ki

kta

t,

m

esoha

lint

Sky

dda

t

>

40 m

en 10-

39 f

öre

ko

m

-

mer

L

era

, s

and

elle

r hå

rd

<

90

(~6

5)

V

atte

nutby

te

,

gpå

ve

rka

n.

9.

B

le

kinge

skä

rgå

rd

,

oc

h K

alm

ar

sund

s

yttre

kust

va

tte

n.

Ö

ppe

t ha

v,

va

nli

ge

n gru

nt m

en

dj

up

t fö

re

ko

mm

er

.

Om

bla

nda

t e

lle

r de

lv

is s

ki

kta

t,

m

esoha

lint

U

tsa

tt

0-9

Sa

nd/

gr

us,

le

ra

e

lle

r

rd

<

90

(~4

5)

V

atte

nutby

te

,

gpå

ve

rka

n.

7

Bilaga 3

NFS 2006:1

10.

Ö

stra

Ö

la

nds,

sy

döst

ra

G

otla

nd

s

kus

tva

tte

n sa

m

t

Go

ts

ka

S

and

ön

.

Ö

ppe

n k

ust,

g

ru

nt.

O

m

bla

nda

t,

m

esoha

lint.

U

tsa

tt

(My

cke

t

utsa

tt)

0-9 H

ård

elle

r

sa

nd

<

90

(~2

5)

V

ågpå

ve

rka

n.

11.

G

otla

nd

s vä

st

ra

oc

h no

rra

ku

stva

tte

n.

Ö

ppe

n k

ust,

dj

up

t.

D

jupa

re

om

de

n ha

r pe

rm

a-

ne

nt sk

ikt

ni

ng,

ö

vre

oc

h un

dre

la

gre

t m

esoha

lint.

U

tsa

tt

0-9

H

ård

<

90

(~3

0)

S

kik

tn

in

g.

12. Öste

rg

ötla

nd

s

sa

m

t Stoc

kholm

s

skä

rgå

rd

, m

ella

n-

kus

tva

tte

n.

Skä

rgå

rd

m

ed

m

ånga

öa

r oc

h

vika

r.

B

ott

ne

n ä

r sta

rkt k

upe

ra

d,

frå

n <

10m

till 60m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

oc

h un

dre

la

gre

t hö

g ol

ig

oha

li

nt.

Sky

dda

t

>

40 m

en 10-

39 f

öre

ko

m

-

mer

L

era

90-

15

0

(~9

0)

Sa

lini

te

t, va

tte

n-

utby

te

, ski

ktn

in

g,

gpå

ve

rka

n,

isda

ga

r.

13. Öste

rg

ötla

nd

,

inre

skä

rgå

rd

Ins

jöla

nds

ka

p m

ed l

ånga

vika

r,

jor

db

ru

k oc

h sk

og

sk

dda

öa

r,

ve

rka

t a

v söt

va

tte

ntil

lfl

öde

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

la

gre

t lå

g

oli

go

ha

lint

oc

h un

dr

e la

gre

t hög

oli

go

ha

lint

Sky

dda

t 10-

39

m

en

>

40 fö

re

kom

-

mer

L

era

90-

15

0

(~9

0)

Sa

lini

te

t, va

tte

n-

utby

te

, vå

gpå

ve

r-

ka

n,

isda

ga

r.

14.

Ö

ste

rgöt

la

nd,

yttre

kust

va

tte

n

Y

tte

r skä

rgå

rd

m

ed

m

ånga

öp

pna

fjä

rda

r.

I

nre

om

de

n

m

ed

öa

r ä

r m

indre

utsa

tt

a,

m

eda

n

yttre

om

de

n

m

ot öppe

t ha

v ä

r

utsa

tta

. Va

rie

ra

nde

dju

p, rik

lig

t

m

ed grun

d oc

h d

ju

pa

förka

st

-

nin

ga

r (1

00m

).

D

jupa

re

om

de

n ha

r pe

rm

a-

ne

nt sk

ikt

ni

ng a

nna

rs de

lvi

s

ski

kta

t, öv

re

oc

h un

dre

la

gre

t

me

soha

lint.

Min

dre

utsa

tt e

lle

r

utsa

tt.

0-9 m

en 10-

39

före

ko

mm

er

.

L

era

e

lle

r

rd

<

90

(~7

0)

S

kik

tn

in

g,

va

tte

nut

by

te

,

sa

linite

t, vå

gp

å-

ve

rka

n.

15.

St

oc

kh

olm

s

sk

är

rd

, yt

tr

e

kus

tva

tte

n

Y

tte

r skä

rgå

rd

m

ed

m

ånga

öp

pna

fjä

rda

r.

I

nre

om

de

n

m

ed

öa

r ä

r m

indre

utsa

tt

a,

m

eda

n

yttre

om

de

n

m

ot öppe

t ha

v ä

r

utsa

tta

. Va

rie

ra

nde

dju

p, rik

lig

t

m

ed grun

d oc

h d

ju

pa

förka

st

-

nin

ga

r (1

00m

).

D

jupa

re

om

de

n ha

r pe

rm

a-

ne

nt sk

ikt

ni

ng a

nna

rs de

lvi

s

ski

kta

t, öv

re

la

gre

t hö

g oli

go

ha

-

lint

oc

h un

dre

la

gre

t m

esoha

-

lint.

Min

dre

utsa

tt e

lle

r

Utsa

tt

0-9 m

en 10-

39

före

ko

mm

er

L

era

e

lle

r

rd

<

90

(~8

0)

Sa

lini

te

t, isda

ga

r.

16.

dra

B

otte

nh

a-

ve

t, inre

ku

stva

tte

n.

M

ånga

sky

dda

de

vi

ka

r m

ed

va

rie

ra

nde

dj

up va

nlige

n <

30m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

oc

h un

dre

la

gre

t hö

g ol

ig

oha

lint.

In

re

om

de

n

m

ed stort s

ötva

tte

ntill

-

flö

de

ka

n ha

gre

sa

ltha

lt i

yt

an

.

Min

dre

utsa

tt e

lle

r

sky

dda

t

10-

39 m

en

>

40 fö

re

kom

-

mer

L

era

e

lle

r

rd

90-

15

0

(~1

25

)

Isda

ga

r,

va

tte

nu

t-

by

te

, vå

gpå

ve

r-

ka

n, sa

linite

t.

NFS 2006:1

8

17.

dra

B

otte

nh

a-

ve

t, y

ttre

kust

va

tte

n.

Ö

ppe

t ha

v m

ed få

ö

ar,

va

rie

ra

de

dju

p va

nl

ige

n >

30m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

la

gre

t hö

g

oli

go

ha

lint

oc

h un

dr

e la

gre

t

m

ella

n hög o

lig

oha

lint oc

h

me

soha

lint. (

~ 6 P

SU

)

Utsa

tt

0-9

Le

ra

e

lle

r

rd

90-

15

0

(~1

20

)

Isda

ga

r,

va

tte

nu

t-

by

te

gpå

ve

rka

n.

18.

N

orra

B

otte

nh

a-

ve

t, H

öga

kuste

ns

inre

ku

st

va

tte

n.

M

ånga

sky

dda

de

vi

ka

r m

ed

va

rie

ra

nde

dj

up va

nlige

n >

30m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

oc

h un

dre

la

gre

t hö

g ol

ig

oha

lint.

In

re

om

de

n

m

ed stort s

ötva

tte

ntill

-

flö

de

ka

n ha

gre

sa

ltha

lt i

yt

an

.

Min

dre

utsa

tt e

lle

r

sky

dda

t

10-

39 m

en

>

40 fö

re

kom

-

mer

L

era

e

lle

r

rd

90-

15

0

(~1

25

)

Isda

ga

r,

va

tte

nu

t-

by

te

, vå

gpå

ve

r-

ka

n, sa

linite

t.

19.

N

orra

B

otte

nh

a-

ve

t, H

öga

kuste

ns

yttre

kust

va

tte

n.

Ö

ppe

t ha

v m

ed få

ö

ar,

va

rie

ra

de

dju

p va

nl

ige

n >

30m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

oc

h un

dre

la

gre

t hö

g ol

ig

oha

li

nt.

Utsa

tt

0-9

Le

ra

e

lle

r

rd

90-

15

0

(~1

20

)

Isda

ga

r,

va

tte

nu

t-

by

te

, vå

gpå

ve

r-

ka

n.

20.

N

orra

K

va

rke

ns

inre

ku

st

va

tte

n.

Ö

ppe

n k

ust m

ed

m

ånga

vi

ka

r,

elle

r inga

sky

dd

an

de

öa

r.

G

runt.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

la

gre

t lå

g

oli

go

ha

lint

oc

h un

dr

e la

gre

t hög

oli

go

ha

lint

Min

dre

utsa

tt e

lle

r

sky

dda

t

10-

39

H

ård,

sa

nd

elle

r le

ra

>

150

(~1

75

)

Sa

lini

te

t, isda

ga

r,

va

tte

nut

by

te

,

gpå

ve

rka

n.

21.

N

orra

K

va

rke

ns

yttre

kust

va

tte

n.

Ö

ppe

t ha

v m

ed nå

gra

större

öa

r.

D

jup va

rie

ra

nd

e,

va

nlige

n

>

30m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

la

gre

t

m

ella

n hög oc

h lå

g

oli

go

ha

lint

(~3 P

S

U

) oc

h

un

dre

la

gre

t hög

oli

go

ha

lint

U

tsa

tt

0-9

H

ård,

sa

nd

elle

r le

ra

>

150

(~1

55)

Sa

lini

te

t, isda

ga

r,

va

tte

nut

by

te

,

gpå

ve

rka

n.

22. B

otte

nv

ike

n, inr

e

kus

tva

tte

n.

M

ånga

öa

r oc

h sa

nd

ba

nka

r.

G

runt.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

oc

h un

dre

la

gre

t lå

g oli

go

ha

lin

t.

Sky

dda

t

0-9 m

en 10-

39

före

ko

mm

er

Sa

nd,

rd

elle

r le

ra

>

150

(~1

80

)

Isda

ga

r,

va

tte

nu

t-

by

te

, vå

gpå

ve

r-

ka

n.

23. B

otte

nv

ike

n,

yttre

kust

va

tte

n.

Ö

ppe

t ha

v m

ed få

ö

ar.

V

arie

ra

n-

de

dju

p,

va

nli

ge

n >

30m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

la

gre

t lå

g

oli

go

ha

lint

oc

h un

dr

e la

gre

t hög

oli

go

ha

lint.

U

tsa

tt

0-9

Sa

nd,

rd

elle

r le

ra

>

150

(~1

60

)

Isda

ga

r,

va

tte

nu

t-

by

te

, vå

gpå

ve

r-

ka

n.

V

atte

n i

öve

rg

ån

gs

zo

n

B

es

kr

ivning

& djupk

ate

gor

i

Sk

ik

tning

& sali

nite

t

V

åg-

ex

p

on

eri

ng

V

atte

nu

tb

yte

(da

gar

)

B

otte

n-

sub

str

at

Isd

ag

ar

Styr

an

de

fa

kt

orer

24.

St

oc

kh

olm

s inre

Skä

rgå

rd

oc

h H

alls-

fjä

rde

n

Sta

rkt

ve

rka

de

a

v utfl

öda

nd

e

söt

va

tte

n frå

n Mä

la

re

n. B

ottne

n

är

sta

rkt k

upe

ra

d, fr

ån

<

10m

till

60m

.

De

lvis sk

ikta

t, ö

vre

la

gre

t lå

g

oli

go

ha

lint

oc

h un

dr

e la

gre

t hög

oli

go

ha

lint

Sky

dda

t >

40

L

era

90-

15

0

(~9

0)

Sa

lini

te

t, va

tte

n-

utby

te

, vå

gpå

-

ve

rka

n,

is

da

ga

r.

25.

G

öta

Ä

lvs

- oc

h

N

ordre

Ä

lv

s e

stua

ri

e

G

run

dom

de

(m

ed

el

dju

p 6m

)

sta

rkt

ve

rka

t a

v s

ötva

tte

ntill

-

flö

de

.

Sa

ltki

lse

st

ua

rie

me

d y

tsa

ltha

l-

te

n på

~13

ps

u.

Sky

dda

t 0-9

B

la

nda

de

se

dim

ent

- S

al

in

it

et

, s

ötv

at

-

te

ntill

fl

öde

.

NFS 2006:1

9

Inde

ln

in

gsk

rite

ri

er för

k

u

stv

atte

n

oc

h vat

te

n i öve

rg

ån

gs

zo

n

D

jupk

ate

gor

i:

G

runt <

30

m

D

jupt >

30

m

Om

blandn

in

g/ Sk

ik

t-

nin

g:

(Pe

rm

ane

nt) ski

kta

t

De

lvis sk

ikta

t

Pe

rm

an

en

t fullt om

-

bla

nda

t

Sal

ini

te

t (P

SU

):

F

är

skv

at

te

n = <0

,5

L

åg O

ligoha

lint =

0.

5 till

3

Hög Olig

oha

lint =

3

till 6

Me

soha

lin

t =

6 till 1

8

Poly

ha

lint =

18 ti

ll

30

E

uha

lint =

>

30

V

ågor

- k

ate

gor

ie

r:

Extre

m

t utsa

tt*

Myck

et

u

ts

at

t

Utsa

tt

M

ind

re

utsa

tt

Sky

dda

t

Myck

et

S

kyd

da

t*

V

atte

nu

tb

yte

(bo

tte

nvat

te

n)

:

0-9 da

ga

r

10-

39 da

ga

r

>

40 da

ga

r

B

otte

ns

ub

str

at

:

Hår

d

Sa

nd/G

rus

Ler

a

B

la

nda

de

se

dim

ent

Isd

ag

ar

:

<

90 da

ga

r

90-

15

0 da

ga

r

>

150 da

ga

r

Sif

fra

i pa

ra

nte

s

ange

r up

ps

ka

tta

t

an

ta

l isda

ga

r

NFS 2006:1

10

* Dess

a ind

elni

ngs

kr

it

eri

er är ej ti

ll

äm

pb

ara i

Sv

ens

ka ku

stv

att

en

.

Typindelning av Sveriges kustvatten

Skagerrak och Kattegatt

NFS 2006:1

1. Västkustens inre

kustvatten.

2. Västkustens fjordar.

3. Västkustens yttre

kustvatten, Skagerrak.

4. Västkustens yttre

kustvatten, Kattegatt.

Göta Älvs- och Nordre Älvs estuarie

25.

11

Kattega

tt o

ch egentliga

Öster

sjön

5.

Södr

a

Halland

och nor

ra

Ör

esunds kustvatten.

6.

Ör

esunds kust

vatten.

7.

Skånes kustvatten.

8.

Blekinge skär

går

d och Kal

m

ar

sund,

inr

e kustvatten.

9.

Blekinge skär

går

d och Kal

m

ar

sund,

y

ttre kustvatten.

10.

Ölands och Gotlands kustvatten.

NFS 2006:1

12

13

8. Blekinge skärgård och

Kalmarsund, inre kustvatten.

9. Blekinge skärgård och

Kalmarsund, yttre kustvatten.

10. Ölands och Gotlands

kustvatten.

11. Gotlands nordvästra

kustvatten.

12. Östergötland och Stockholms

skärgård, mellankustvatten.

13. Östergötlands inre kustvatten.

14.

Östergötlands

yttre kustvatten.

15. Stockholms skärgård,

yttre kustvatten.

Stockholms inre Skärgård

och Hallsfjärden 24.

NFS 2006:1

NFS 2006:

14

NFS 2006:1

16. Södra Bottenhavet, inre kustvatten.

17. Södra Bottenhavet, yttre kustvatten.

18. Norra Bottenhavet, Höga Kusten, inre kustvatten.

19. Norra Bottenhavet, Höga Kusten, yttre kustvatten.

15

NFS 2006:

NFS 2006:1

20.

Norra

Kvarkens

inre kustvatten.

21. Norra Kvarkens

yttre kustvatten.

22. Norra Bottenviken,

inre kustvatten.

23. Norra Bottenviken,

yttre kustvatten.

Bilaga 4

Hantering av data om rapporteringsförekomster

4.1 Kriterier för indelning av rapporteringsförekomster

Vid indelning i rapporteringsförekomster utgör vattendragens och sjöarnas

fysiska struktur huvudkriterium.

• Sjöar större än eller lika med 1 km² och vattendrag längre än eller lika

med 15 km utgör grunden för identifieringen av rapporteringsförekoms-

ter.

• Även vattendrag kortare än 15 km kan utgöra egna rapporteringsföre-

komster om de ligger nedströms ett vattendrag som är längre än 15 km

eller om vattendraget är beläget nedströms en sjö (större än 1 km²). Det-

ta för att bibehålla ett sammanhängande hydrografiskt nätverk.

• Vattendrag kan delas in i rapporteringsförekomster kortare än 15 km då

det är befogat utifrån skillnader i status- och påverkansklassning.

• Rapporteringsförekomster för kustvatten och vatten i övergångszon

skapas mellan kustlinjen och 1 NM (Nautisk Mil) utifrån Havsområdes-

registret (SMHI).

• Rapporteringsförekomster för havsområden (utsjöområden) skapas

mellan 1 och 12 NM utanför baslinjen för varje distrikt för uppföljning

av kemisk status.

• Stora sjöar kan delas in i bassänger som utgör egna rapporteringsföre-

komster beroende på skillnader i status- och påverkansklassning.

4.2 Principer för identitetssättning

Rapporteringsförekomstidentiteten för sjöar består av sjöidentiteten i SVAR

med tillägget SE (landsbeteckning) före sjöidentiteten (ex. SE699454-

156100).

Rapporteringsförekomstidentiteten för en vattendragssträcka beräknas som

SE plus en fryst utloppskoordinat med sex siffror i RT90 2.5 gon V (ex.

SE666752-164617). För att erhålla unika identiteter adderas 1 till X- och Y-

koordinaterna för huvudvattendraget uppströms en bigren.

NFS 2006:1

16

NFS 2006:1

Rapporteringsförekomstidentiteten för kustvatten och vatten i övergångszo-

nen är havsområdesidentiteten (hnr) enligt SVAR med beteckningen SE före

havsområdesnumret.

4.2.1 Vid justering respektive tillägg av vattendrag

Identitetssättning vid uppdelning av en rapporteringsförekomst sker enligt

principen att x- och y-koordinaten för delningspunkten ger underlag för de

nya identiteterna.

• Rapporteringsförekomsten uppströms delningspunkten får en iden-

titet som består av landsbeteckningen SE och delningspunktens ko-

ordinat med ett tillägg av ett (1) i x- och y-led. Koordinaten ges i

RT90 2.5 gon V med 6 siffrors noggrannhet.

• Rapporteringsförekomsten nedströms delningspunkten får en iden-

titet som består av landsbeteckningen SE och delningspunktens ko-

ordinat subtraherat med ett (1) i x- och y-led. Koordinaten ges i

RT90 2.5 gon V med 6 siffrors noggrannhet.

• Ett anslutande biflöde som skall identitetssättas får en identitet som

består av landsbeteckningen SE och mynningspunktens koordinat

(vattendragsnumret).

Endast en delning kan ske vid varje tillfälle.

Figur 4.2.1 Exempel på hur unika identiteter skapas då ett biflöde läggs till

en befintlig rapporteringsförekomst.

17

Den ursprungliga rapporteringsförekomsten SE650578-136922 delas då en

ny rapporteringsförekomst läggs till (SE649987-137186). De nya unika

identiteterna för rapporteringsförekomsterna visas med understrukna siffror.

Vid delning av en rapporteringsförekomst utan tillägg av biflöde används

delningspunktens x- och y-koordinat med tillägg respektive subtraktion av ett

(1) för att ge de nya identiteterna för rapporteringsförekomsterna uppströms

och nedströms delningspunkten, se figur 4.2.2. Koordinaten ges i RT90 2.5

gon V med 6 siffrors noggrannhet.

Figur 4.2.2 Exempel på hur unika identiteter skapas vid delning av en befint-

lig rapporteringsförekomst.

Delningspunktens x- och y-koordinat används med tillägg respektive sub-

traktion av ett (1) för att ge de nya identiteterna för rapporteringsförekoms-

terna uppströms och nedströms delningspunkten. De nya unika identiteterna

för rapporteringsförekomsterna är understrukna i figur 4.2.2.

4.2.2 Vid justering respektive komplettering av sjöar

Vid finindelning av sjöar skapas identiteter för de nya rapporteringsföre-

komsterna (bassängerna) bestående av landskoden SE och koordinaterna för

polygonens ungefärliga mittpunkt i RT90 2.5 gon V, med 6 siffrors nog-

grannhet.

NFS 2006:1

18

NFS 2006:1

Önskar man återgå till den odelade sjön så tas den delande linjen bort till-

sammans med bassängernas identitetspunkter. En ny identitetspunkt skapas

vilken ges den odelade sjöns gamla identitet.

19