NFS 2006:12

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2006:12

Utkom från trycket

den 15 december 2006

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i föreskrifter (

NFS 2006:9

) om miljörapport;

beslutade den 30 november 2006.

Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att det i verkets föreskrifter (NFS

2006:9) under övergångsbestämmelser ska införas en punkt 4 med följande lydelse:

- - -

4. utövare av tillståndspliktig verksamhet skall för verksamhetsåret 2006 lämna

en miljörapport enligt NFS 2000:13.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Monika

Magnusson

(Tillsynsenheten)