NFS 2006:16

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring av föreskrifter (

NFS 2003:24

) om skydd mot

mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga

vätskor;

beslutade den 6 december 2006.

Naturvårdsverket beslutar med stöd av 26 § förordning (1998:941) om kemiska

produkter och biotekniska organismer

dels att en 4 § införs i 1 kap.,

dels att en ny rubrik införs vid 7 och 8 kap. och

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap 1 § första stycket samt defi nition av ”anordning”,

”tertiär zon” och ”öppen cistern”, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1, 3 och 5 §§, 8 kap. 1 och

7 §§, 10 kap. 3 och 6 §§ samt punkt 3 första stycket i övergångsbestämmelserna

i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten förorening vid

lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) skall ha följande lydelse:

1 kap. Tillämpningsområde

3 § Föreskrifterna innehåller också ytterligare krav om mer än 250 liter brand-

farlig vätska hanteras inom vattenskyddsområde.

Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav

än dessa föreskrifter beträffande installerandet av sekundärt skydd gäller de

kraven.

4 § Dessa föreskrifter gäller inte tryckbärande anordningar som omfattas av

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar eller motsvarande

regler i något annat land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

och land som enligt avtal med Europeiska gemenskapen utgör en del av Euro-

peiska gemenskapens inre marknad för varor och tjänster.1

2 kap. Defi nitioner och förkortningar

1 § I dessa föreskrifter har följande ord och uttryck nedan angiven betydelse:

- - - - - - - - - - - - - -

Anordning

Med anordning avses cistern med tillhörande rör- och

slangledningar samt i förekommande fall sekundärt skydd

som är fast anslutet till anordningen

- - - - - - - - - - - - - -

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning

av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar (EGT L 181, 9.7.1997 s. 1,

Celex 31997L0023).

NFS 2006:16

Utkom från trycket

den 21 december 2006

2

NFS 2006:16

Tertiär zon

Av Naturvårdsverkets handbok (2003:6) om vattenskydds-

område framgår att den tertiära zonen omfattar de delar av

vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner,

normalt området mellan den sekundära zonens yttergräns

och

vattenskyddsområdets

gräns.

- - - - - - - - - - - - - -

Öppen cistern

Behållare med tillhörande utrustning för vätska där trycket

ovanför vätskeytan är högst 0,5 bar eller inte understiger

atmosfärtrycket med mer än 0,0065 bar

- - - - - - - - - - - - - -

6 kap. Certifi ering av anordningar enligt 1 kap. 1 och 3 §§.

1 § Följande objekt och system skall vara certifi erade eller genomgå kontroller

enligt 7 kap.:

1. K-cistern och K-rörledning.

2. Målnings-, behandlings- och inklädnadssystem för invändigt korrosions-

skydd.

3. Inre eller yttre katodiska korrosionsskydd, som skall användas för att skydda

öppna cisterner eller rörledningar.

4. Överfyllningsskydd till cisterner enligt 5 kap. 12 §.

Beträffande öppna cisterner får certifi ering meddelas för enbart själva behål-

laren utan tillhörande utrustning.

7 kap. Konstruktions- och tillverkningskontroll

Kontrollens omfattning

1 § Kontrollen skall omfatta anordningar i mark. Kontrollen skall dessutom

omfatta det sekundära skyddet för en anordning som ligger ovan mark inom

vattenskyddsområde. Kontrollen skall ske enligt följande tabell och med nedan

angivna undantag:

Kontroll Objektgrupp

1

3

5

6

Konstruktionskontroll

K

1

K

1

K

2

-

Tillverkningskontroll T

1

T

1

T

2

-

1)

1) Rörledningar som tillhör objektgrupp 6 och kopplade till cistern i objektgrupp

1–5 skall genomgå tryckkontroll tillsammans med den anordning den tillhör.

K1 och T1 innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontrollorgan

typ A och kompetensnivå B.

K2 och T2 innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontrollorgan

typ A, B eller C och kompetensnivå A.

Kraven på kompetens i de olika nivåerna framgår av Räddningsverkets före-

skrifter (SÄIFS 2000:7) om kompetens och utrustning hos organ som kontrollerar

och certifi erar öppna cistern och rörledningar m.m.. Den som har kompetensnivå

B får även utföra kontroll som kräver kompetensnivå A.

Konstruktions- och tillverkningskontroller kan även utföras av ett kontroll-

organ i ett annat land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

3

NFS 2006:16

eller i ett land som enligt avtal med Europeiska gemenskapen utgör en del av

Europeiska gemenskapens inre marknad för varor och tjänster om organet

1. är ackrediterat för uppgiften mot kraven i standarden SS-EN ISO/IEC

17020, 2005 av ett ackrediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i

ISO/IEC 17011, 2004 utgåva 1 eller

2. på annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yr-

kesmässig kompetens samt garantier för oberoende.

Anordningar för vilka kontrollorgan eller certifi eringsorgan meddelat intyg

om överensstämmelse enligt 6 kap. behöver inte genomgå konstruktionskontroll

och tillverkningskontroll.

Bestämmelser om oförstörande provning (bl.a. radiogram) fi nns i punkt 3.1.3.

”Oförstörande provning” i bilaga 1 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2

om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar. Kraven i

punkten gäller för trycksatta anordningar som omfattas av krav K; d.v.s. behål-

lare och rörledningar med krav på konstruktions- och tillverkningskontroll.

3 § Vid svetsning av cisterner över 5 m3 samt av rörledningar som tillhör någon

av objektgrupperna 1 eller 3 skall metoderna och personalens kompetens vara

bedömda och godtagna av ett kontrollorgan respektive ett certifi eringsorgan.

För att kunna göra dessa bedömningar skall organet utföra eller låta utföra

de undersökningar och provningar som anges i tillämpliga standarder eller

likvärdiga undersökningar och provningar.

5 § Vid den in- och utvändiga undersökningen skall kontrolleras att anordningen

är utförd enligt tillverkningsunderlaget och dessa föreskrifter samt att det inte

fi nns några fel som har betydelse för säkerheten.

8 kap. Installations-, revisions- och återkommande kontroll

Kontrollens omfattning

1 § Öppna cisterner och rörledningar enligt 1 kap. 1–3 §§ skall genomgå

kontroll enligt följande tabell:

Kontroll

Objektgrupp

1

3

5

6

Installationskontroll (1 kap.1 §)

– Öppna cisterner

– Rörledningar

I

1

I

1

I

2

I

1

I

2

I

2

1)

Revisionskontroll (1 kap.1, 2 och 3 §§)

R

1

R

1

R

2

1)

Återkommande kontroll

– i mark (1 kap. 1 §)

– ovan mark (1 kap. 2 §)

– sekundära skydd (1 kap 3 §2))

Å

2

3)

Å 2

Å

2

3)

Å 2

Å

2

Å

2

Å

2

1)

1)

– 1)

1) Rörledningar till cistern objektgrupp 1-5 skall tryckkontrolleras.

2) Krav på anordningar som ställs enligt 1 kap. 3 § gäller anordningar vars

volym överstiger 250 liter.

4

NFS 2006:16

3) Krav på återkommande kontroll av dessa anordningar ställs av Räddnings-

verket.

I

1

, R

1

och Å innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontrollorgan

typ A och utbildningsnivå B.

I

2

, R

2

och Å

2

innebär obligatorisk kontroll utförd av ackrediterat kontroll-

organ typ A, B eller C och utbildningsnivå A.

7 § Sedan ackrediterat kontrollorgan kontrollerat anordning skall detta utfärda

kontrollrapport samt i aktuella fall fastställa högsta respektive lägsta tillåtna

tryck och temperatur och högsta tillåtna densitet hos vätskan.

Har kontrollen avsett en öppen cistern (som inte redan är utrustad med märk-

ning) skall kontrollorganet anbringa en skylt på väl synlig plats på cisternen.

Skylten skall innehålla uppgifter om

– cisternens tillverkningsnummer/Id-nummer,

– organets märke och ackrediteringsnummer,

– högsta respektive lägsta tillåtna tryck och temperatur samt högsta tillåtna

densitet hos vätskan (allt i förekommande fall),

– om cisternen överensstämmer eller inte överensstämmer med kraven.

10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde

3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större

än 250 liter skall ha sekundärt skydd.

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller

motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.

Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa föreskrifter, be-

fi ntliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer

att omfattas av ett vattenskyddsområdes tertiära zon. Befi ntliga cisterner och

lösa behållare med tillhörande rörledningar som kommer att omfattas av ett

vattenskyddsområdes sekundära zon skall ha ett sekundärt skydd inom tre år

från det att beslutet att inrätta vattenskyddsområdet vunnit laga kraft.

6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det se-

kundära skyddet är tätt och fungerar. Undantag från konstruktions- och tillverk-

ningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för vilken certifi eringsorgan

meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2§.

Övergångsbestämmelser m.m.

3. För anordningar som återkommande skall genomgå kontroll enligt 8 kap.,

men som tidigare inte omfattats av återkommande kontroll enligt de äldre

bestämmelserna SNFS 1990:5 och tidigare, gäller följande:

a. Är anordningen i bruk den 1 november 1999 skall den genomgå kontroll

enligt bestämmelserna om återkommande kontroll i 8 kap. senast den 1 juli

5

NFS 2006:16

2004 (cistern utomhus) resp. den 1 juli 2006 (cistern inomhus).

b. Är anordningen ej i bruk, dvs. tömd och rengjord, den 1 juli 2000 skall

den kontrolleras enligt 8 kap. dessa föreskrifter innan den åter tas i bruk. För

anordningar som återkommande skall genomgå kontroll enligt 8 kap., och som

enligt tidigare bestämmelser genomgått återkommande kontroll, skall senaste

tidpunkt för nästa återkommande kontroll bestämmas utifrån senast genomförda

återkommande kontroll och intervallen angivna i 8 kap.

Kontrollen skall utgå från de bestämmelser som gällde för anordningen när

den första gången togs i bruk.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2007.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Clas Magnusson

(Enheten

för

markanvändning

och

vattenverksamhet)