NFS 2006:9

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2006:9

Utkom från trycket

den 6 november 2006

Naturvårdsverkets föreskrifter

om miljörapport;

beslutade den 7 maj 2006.

Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 66/2006 föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den miljörapport som en

utövare av tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. 6 § första och andra stycket

miljöbalken ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten.

2 § Miljörapporten ska avse kalenderår och ska bestå av en grunddel, en textdel

och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

Miljörapportens grunddel

3 § Miljörapportens grunddel ska innehålla följande:

. Uppgift om för vilket år miljörapporten gäller

2. Uppgifter om verksamhetsutövaren:

• namn

• organisationsnummer

3. Uppgifter om verksamheten:

• anläggningens namn och länsstyrelsens nummer på anläggningen

• fastighetsbeteckning

• besöksadress

• kommun

• kontaktperson för anläggningen och uppgifter om hur denne kan nås

• vem som godkänner miljörapporten och uppgifter om hur denne kan

nås

• de koder enligt avdelning , 3 och 4 i bilagan till förordningen

(998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som verksam-

heten omfattas av

• de farliga ämnen som anges i avdelning 4, avsnitt och 2 i bilagan

till förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd som förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som

anges där.

4. Miljörapporter som innehåller en emissionsdeklaration ska även inne-

hålla uppgifter om koordinater för anläggningens mittpunkt angivet i

rikets nät, RT 90.

NFS 2006:9

2

Miljörapportens textdel

4 § Miljörapportens textdel ska innehålla följande:

. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa.

De förändringar som skett under året ska anges.

2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut en-

ligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en

kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året

med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 2 § förordningen

(998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort

redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut

enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten

avser.

5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhe-

tens omfattning.

7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart

och ett av dessa villkor har uppfyllts.

8. Redovisning av de uppgifter som behövs för att kunna bedöma efterlev-

naden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 990:4

, SNFS 994:22,

NFS 200:3, NFS 2002:264 och NFS 2002:285.

9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräk-

ningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma

verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa.

0. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att

säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och under-

håll av tekniska installationer.

. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning

av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som

har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olä-

genhet för miljön eller människors hälsa.

2. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med

syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

3. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras

medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året er-

satts med sådana som kan antas vara mindre farliga.

4. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i

syfte att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfar-

lighet.

Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av

avloppsvatten från tätbebyggelse.

2 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

3

Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av organiska

lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar.

4 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med

en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.

5 Avfallsförbränning.

NFS 2006:9

3

5. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med

syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för mil-

jön eller människors hälsa.

6. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genom-

förts under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och om-

händertagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgär-

der detta eventuellt har resulterat i.

Miljörapportens emissionsdeklaration

5 §

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter som bedriver en eller flera av

de verksamheter som omfattas av bilaga till dessa föreskrifter ska lämna in

en emissionsdeklaration.

I emissionsdeklarationen ska redovisas årsvärden för utsläpp till luft och vat-

ten av de föroreningar som förtecknas i bilaga 2 till dessa föreskrifter för vilka

tröskelvärdet i bilaga 2 har överskridits. Om utsläppet sker till vatten ska även

anges till vilken recipient eller till vilket externt reningsverk utsläppet sker. Om

något utsläpp härstammar från olyckshändelse ska detta anges.

För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i

ton av farligt respektive icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än

2 respektive 2 000 ton per år. En uppdelning ska göras på sådant som forslas

iväg i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att deponeras.

För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och

behandlingssätt (återvinning eller deponering) anges. Dessutom ska namn och

adress anges för såväl mottagaren av avfallet som anläggningen för återvinning

eller deponering av avfallet.

Varje årsvärde i emissionsdeklarationen ska förses med en beskrivning av

hur värdet har tagits fram enligt någon av följande tre kategorier:

• mätning (M)

• beräkning (C)

• uppskattning (E)

I de fall som värdena bygger på mätning eller beräkning ska analysmetod

och/eller beräkningsmetod rapporteras. Där så är möjligt ska i första hand

internationellt vedertagna metoder/standarder användas.

Anläggningar för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer

än 50 MW6 ska i emissionsdeklarationen förutom årsvärden enligt ovan även

rapportera utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och stoft för enskilda produk-

tionsenheter samt värden för parametrarna i bilaga 3.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa den inrapporterade informationens

kvalitet. Den inrapporterade informationen och övriga uppgifter som ligger

till grund för innehållet i emissionsdeklarationen ska dokumenteras och sparas

i fem år.

6 Gäller inte anläggningar (eller produktionsenheter) som förbränner bränslen som omfattas

av förordningen om avfallsförbränning (SFS 2002:060).

NFS 2006:9

4

Inlämnande

6 § Miljörapporten ska senast den 3 mars året efter det kalenderår som mil-

jörapporten avser vara inlämnad till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn

över verksamheten.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala data-

bas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Eventuella

kompletteringar som görs ska också lämnas via SMP.

Tillsynsmyndigheten får bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen

och emissionsdeklarationen och högst tre månader med textdelen, om det finns

särskilda skäl.

Dispens

7 § Naturvårdsverket kan medge dispens från bestämmelserna i dessa före-

skrifter om det finns särskilda skäl. Ansökan om dispens görs skriftligen hos

Naturvårdsverket.

Om verksamhetsutövaren bedömer att det finns hinder för att lämna miljö-

rapporten via SMP, får miljörapporten lämnas på annat lämpligt datamedium

eller i skriftlig form. Dispens krävs inte i sådant fall.

Ansvar

8 § Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad

miljörapport finns i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Övrigt

9 § Skyldighet att redovisa uppgifter till en tillsynsmyndighet kan även följa

av föreläggande om att lämna uppgifter enligt 26 kap. 2 § miljöbalken.

Övergångsbestämmelser

. Dessa föreskrifter träder i kraft den januari 2007. Genom dessa föreskrifter

upphör föreskrifterna NFS 2000:3 att gälla.

2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska lämnas in till tillsyns-

myndigheten senast den 3 mars 2008.

3. Bestämmelsen i 7§ andra stycket i dessa föreskrifter upphör att gälla den

januari 20.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Monika Magnusson

(Tillsynsenheten)

NFS 2006:9

5

Bilaga 1

Verksamheter 7

Nr

Verksamhet

Tröskelvärde för kapacitet

1. Energisektorn

a)

Olje- och gasraffinaderier

*8

b)

Anläggningar för förgasning och

kondensering

*

c)

Värmekraftverk och andra förbrän-

ningsanläggningar

Med en värmetillförsel på 50

megawatt (MW)

d)

Koksverk

*

e)

Kolkvarnar

Med en kapacitet på ton per

timme

f)

Anläggningar för tillverkning av kol-

produkter och fasta rökfria bränslen

*

2. Produktion och behandling av metaller

a)

Anläggningar för rostning och sint-

ring av metallhaltig malm, inbegripet

svavelhaltig malm

*

b)

Anläggningar för framställning av

råjärn eller stål (primär eller sekundär

smältning), inklusive utrustning för

kontinuerlig gjutning

Med en kapacitet på 2,5 ton

per timme

c)

Anläggningar för behandling av

järnbaserade metaller:

i) Genom varmvalsning

ii) Genom hammarsmide

iii) Genom anbringande av skyddsbe-

läggningar av smält metall

Med en kapacitet på 20 ton stål

per timme

Med en slagkraft per hammare

på 50 kJ och där den använda

värmeeffekten överstiger 20

MW

Med en inmatning på 2

bruttoton stål per timme

d)

Järn- och stålgjuterier

Med en produktionskapacitet på

20 ton per dygn

7 Omfattar de verksamheter som finns förtecknade i bilaga 1 till Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 66/2006

8

En asterisk (*) anger att tröskelvärde för kapacitet saknas, dvs. att alla anläggningar om-

fattas av rapporteringsplikten.

NFS 2006:9

6

Nr

e)

Verksamhet

Anläggningar

i) för produktion av icke-järnmetaller

utifrån malmer, slig eller sekundärt

råmaterial genom metallurgiska, ke-

miska eller elektrolytiska processer

ii) för smältning, inklusive framställ-

ning av legeringar, av icke-järnmetal-

ler, inklusive återvinningsprodukter

(färskning, formgjutning, etc.)

Tröskelvärde för kapacitet

*

Med en smältningskapacitet på 4

ton per dygn för bly och kadmium

eller 20 ton per dygn för övriga

metaller

f)

Anläggningar för ytbehandling av

metaller och plaster som använder en

elektrolytisk eller kemisk process

Där behandlingsbaden har en

volym på 30 m3

3. Mineralindustri

a)

Underjordsbrytning och därmed

förknippad verksamhet

*

b)

Dagbrottsbrytning och stenbrotts-

brytning

När utvinningsplatsen där utvin-

ningsverksamhet faktiskt bedrivs

har en yta på 25 hektar

c)

Anläggningar för framställning av

i) cementklinker i roterugn

ii) kalk i roterugn

iii) klinker (cement) eller kalk i andra

typer av ugnar

Med en produktionskapacitet på

500 ton per dygn

Med en produktionskapacitet på

50 ton per dygn

Med en produktionskapacitet på

50 ton per dygn

d)

Anläggningar för produktion av

asbest och för tillverkning av asbest-

baserade produkter

*

e)

Anläggningar för tillverkning av glas,

inklusive glasfibrer

Med en smältningskapacitet på

20 ton per dygn

f)

Anläggningar för smältning av mi-

neraler, inklusive framställning av

mineralull

Med en smältningskapacitet på

20 ton per dygn

g)

Anläggningar för tillverkning av ke-

ramiska produkter genom bränning,

i synnerhet takpannor, tegel, eldfast

sten, kakel, stengods eller porslin

Med en produktionskapacitet på

75 ton per dygn, eller med en

ugnskapacitet på 4 m3 och med

en satsningsdensitet på 300 kg

per m3

NFS 2006:9

7

Nr Verksamhet Tröskelvärde för kapacitet

4. Kemisk industri

a)

Anläggningar för kemisk framställning

av organiska baskemikalier

såsom

i) kolväten (linjära eller cykliska, mättade

eller omättade, alifatiska eller aroma-

tiska)

ii) syreinnehållande organiska föreningar,

exempelvis alkoholer, aldehyder, ketoner,

karboxylsyror, estrar, acetater, etrar,

peroxider och epoxihartser

iii) organiska svavelföreningar

iv) kväveinnehållande organiska före-

ningar, exempelvis aminer, amider,

nitroso-, nitro-, eller nitratföreningar,

nitriler, cyanater och isocyanater

v) fosfororganiska föreningar

vi) halogenerade kolväten

vii) metallorganiska föreningar

viii) basplaster och andra polymerer

(polymerer, syntetfibrer, regenererad

cellulosa)

ix) syntetgummi

x) färgämnen och pigment

xi) ytaktiva ämnen och tensider

*

b)

Anläggningar för kemisk framställning

av oorganiska baskemikalier såsom

i) gaser, exempelvis ammoniak, klor eller

klorväte, fluor eller fluorväte, koloxider,

svavelföreningar, kväveoxider, väte, sva-

veldioxid och karbonylklorid (fosgen)

ii) syror, exempelvis kromsyra, fluor-

vätesyra, fosforsyra, salpetersyra, salt-

syra, svavelsyra, oleum, svavelsyrlighet

iii) baser, exempelvis ammonium-

hydroxid, kaliumhydroxid och natrium-

hydroxid

iv) salter, exempelvis ammoniumklorid,

kaliumklorat, kaliumkarbonat, natrium-

karbonat, perborat och silvernitrat

v) icke-metaller, metalloxider eller andra

oorganiska föreningar, t.ex. kalciumkar-

bid, kisel och kiselkarbid

*

NFS 2006:9

8

Nr

Verksamhet

Tröskelvärde för kapacitet

c)

Anläggningar för industriell kemisk

framställning av fosfor-, kväve-

eller kaliumbaserade gödningsmedel

(enkla eller sammansatta)

*

d)

Anläggningar för industriell kemisk

framställning av växtskyddsmedel

och biocider

*

e)

Anläggningar för industriell fram-

ställning av läkemedel genom

kemiska eller biologiska processer

*

f)

Anläggningar för industriell fram-

ställning av sprängämnen och pyro-

tekniska produkter

*

5. Avfallshantering och avloppsvattenrening

a)

Anläggningar för återvinning eller

bortskaffande av farligt avfall

Som tar emot 0 ton per dygn

b)

Anläggningar för förbränning av

icke-farligt avfall som omfattas av

Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2000/76/EG av den 4 december

2000 om förbränning av avfall

Med en kapacitet på 3 ton per

timme

c)

Anläggningar för bortskaffande av

icke-farligt avfall

Med en kapacitet på 50 ton per

dygn

d)

Avfallsdeponier (utom deponier för

inert avfall och deponier som stäng-

des definitivt före den 16 juli 2001

eller för vilka den efterbehandlingsfas

som de behöriga myndigheterna krä-

ver enligt artikel 3 i rådets direktiv

999/3/EG av den 26 april 999 om

deponering av avfall löpt ut)

Som tar emot 0 ton per dygn

eller har en total kapacitet på

25 000 ton

e)

Anläggningar för destruering eller

återvinning av slaktkroppar och ani-

maliskt avfall

Med en behandlingskapacitet på

0 ton per dygn

f)

Anläggningar för rening av avlopps-

vatten från tätbebyggelse

Med en kapacitet på 00 000

personekvivalenter

g)

Avloppsanläggningar för industriellt

avloppsvatten från sådana verksam-

heter som anges i denna bilaga

Med en kapacitet på 0 000 m3

per dygn

NFS 2006:9

9

Nr Verksamhet Tröskelvärde för kapacitet

6. Framställning och bearbetning av papper och trä

a)

Anläggningar för framställning av

pappersmassa av trä eller liknande

fibrösa material

*

b)

Anläggningar för framställning

av papper och kartong och andra

primära träprodukter (exempelvis

spånplattor, fiberskivor och

plywood)

Med en produktionskapacitet på

20 ton per dygn

c)

Anläggningar för impregnering eller

doppning av trä och träprodukter

med kemikalier

Med en produktionskapacitet på

50 m3 per dygn

7. Intensiv animalieproduktion och intensivt vattenbruk

a)

Anläggningar för intensiv fjäderfä-

eller grisuppfödning

i) med 40 000 platser för fjä-

derfä

ii) med 2 000 platser för slaktsvin

avsedda för produktion (> 30 kg)

iii) med 750 platser för suggor

b)

Intensivt vattenbruk

Med en produktionskapacitet

på 1 000 ton fisk eller skaldjur

per år

8. Animaliska och vegetabiliska produkter från livsmedels-

och dryckessektorn

a)

Slakterier

För en produktion baserad på en

slaktvikt på 50 ton per dygn

b)

Behandling och framställning av-

sedd för produktion av livsmedel

och drycker av

i) animaliska råvaror (förutom

mjölk)

ii) vegetabiliska råvaror

För en produktion av 75 ton pro-

dukter per dygn

För en produktion av 300 ton

produkter per dygn (kvartals-

medelvärde)

c)

Behandling och framställning av

mjölkprodukter

Med en invägningskapacitet på

200 ton per dygn (årsmedel-

värde)

NFS 2006:9

0

Nr Verksamhet

Tröskelvärde för kapacitet

9. Annan verksamhet

a)

Anläggningar för förbehandling

(exempelvis tvättning, blekning,

mercerisering) eller för färgning av

fibrer eller textilier

Med en behandlingskapacitet på

0 ton per dygn

b)

Garverier

Med en behandlingskapacitet på

2 ton slutprodukter per dygn

c)

Anläggningar för ytbehandling av

material, föremål eller produkter

med organiska lösningsmedel, i syn-

nerhet för appretering, tryckning,

bestrykning, avfettning, vatten-

skydsbehandling, limning, målning,

rengöring eller impregnering

För en förbrukning av lösnings-

medel på 50 kg per timme eller

200 ton per år

d)

Anläggningar för framställning av

kol (hårdbränd kol) eller av grafit-

elektroder genom förbränning eller

grafitisering

*

e)

Anläggningar för att bygga fartyg

och för att måla eller ta bort färg

på dessa

Som kan ta emot 00 m långa

fartyg

NFS 2006:9

Bilaga 2

Föroreningar

*

Tröskelvärde för

utsläpp

Nr CAS-nr

Förorening

9

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

74-82-8

Metan (CH

4

)

00 000

-0

2

630-08-0

Kolmonoxid (CO)

500 000

-

3

24-38-9

Koldioxid (CO 2

)

00 miljoner

-

4

Fluorerade kolväten (HFC)2

00

-

5

0024-97-2

Dikväveoxid (N 2

O)

0 000

6

7664-4-7

Ammoniak (NH

3

)

000

-

7

Flyktiga organiska föreningar

utom metan (NMVOC)

5 000

-

8

Kväveoxider (NOx/NO2)

0 000

-

9

Perfluorkarboner (PFC)3

00

-

0

255-62-4

Svavelhexafluorid (SF 6

)

50

-

Svaveloxider (SOx/SO2)

50 000

-

2

Totalkväve

-

6 000

3

Totalfosfor

-

00

4

Klorfluorkolväten (HCFC)4

-

5

Klorfluorkarboner (CFC)5

-

6

Haloner6

-

7

Arsenik och arsenikföreningar

(som As)7

9 Om inte annat anges ska för varje förorenande ämne som finns förtecknat i bilaga 2 rap-

porteras den totala massan av detta förorenande ämne eller, om det förorenande ämnet

består av en grupp av ämnen, den totala massan för denna grupp.

0 Ett streck (-) anger att parametern och mediet inte medför någon rapporteringsplikt.

CO

2

rapporteras som dels CO2-biogent och dels CO2-fossilt.

2 Totala massan av fluorkolväten: summan av HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee,

HFC25, HFC34, HFC34a, HFC52a, HFC43, HFC43a, HFC227ea, HFC236fa,

HFC245ca, HFC365mfc.

3 Totala massan av perfluorkarboner: summan av CF4, C2F6, C3F8, C4F0, c-C4F8,

C5F2, C6F4.

4 Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp VIII i bilaga till

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om

ämnen som bryter ner ozonskiktet (EGT L 244, 29.9.2000, s. ): Förordningen ändrad

genom förordning (EG) nr 804/2003 (EUT L 265, 6.0.2003, s.).

5 Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp I och II i bilaga I

till förordning (EG) nr 2037/2000.

6 Totala massan av ämnen inklusive deras isomerer förtecknade i grupp III och VI

i bilaga I till förordning (EG) nr 2037/2000.

7 Alla metaller ska rapporteras som den totala massan av grundämnet i alla kemiska for-

mer som förekommer i utsläppet.

NFS 2006:9

2

Tröskelvärde för

utsläpp

Nr

CAS-nr

Förorening

9

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

8

Kadmium och kadmium-

föreningar (som Cd)7

0,

9

Krom och kromföreningar

(som Cr)7

0

20

20

Koppar och kopparfören-

ingar (som Cu)7

0

20

2

Kvicksilver och kvicksil-

verföreningar (som Hg)7

0,

0,

22

Nickel och nickelfören-

ingar (som Ni)7

0

20

23

Bly och blyföreningar

(som Pb)7

5

5

24

Zink och zinkföreningar

(som Zn)7

00

20

25

85535-84-8

Klorerade alkaner C 0-

C

3

26

07-06-2

,2-dikloretan (EDC)

27

75-09-2

Diklormetan (DCM)

000

0

28

Halogenerade organiska

föreningar (som AOX)8

-

000

29

87-68-3

Hexaklorbutadien

(HCBD)

30

PCDD+PCDF (dioxiner +

furaner) (som Teq)9

0,00000

0,000

3

27-8-4

Tetrakloretylen (PER)

32

56-23-5

Tetraklormetan (TCM)

00

33

2002-48-

Triklorbensener (TCB)

(alla isomerer)

34

7-55-6

,,,-trikloretan

00

-

35

79-34-5

,,2,2-tetrakloretan

50

-

36

79-0-6

Trikloretylen

37

67-66-3

Triklormetan

38

75-0-4

Vinylklorid

000

0

39

20-2-7

Antracen

50

8 Halogenerade organiska föreningar som, uttryckta som klorider, kan absorberas i aktivt kol

9 Uttryckt som I-TEQ.

NFS 2006:9

3

Tröskelvärde för

utsläpp

Nr

CAS-nr

Förorening

9

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

40

7-43-2

Bensen

00

00 (som

BTEX)20

4

Bromerade difenyletrar

(PBDE2)

42

Alkylfenol och alkylfeno-

letoxilater (NP/NPE)

-

43

00-4-4

Etylbensen

00

00 (som

BTEX)20

44

9-20-3

Naftalen

00

0

45

Tennorganiska föreningar

(som totalt Sn)

-

50

46

7-8-7

Di(2-etylhexyl)ftalat

(DEHP)

47

08-95-2

Fenol (som totalt C)22

48

Polycykliska aromatiska

kolväten (PAH)23

50

5

49

08-88-3

Toluen

00

0 0 ( s o m

BTEX)20

50

Trifenyltenn och trifenyl-

tennföreningar24

0,

5

Totalt organiskt kol (TOC)

(som totalt C eller COD/3)

-

50 000

52

330-20-7

Xylen 25

00

0 0 ( s o m

BTEX)20

53

Klorider (som totalt Cl)

-

2 miljoner

54

Klor och oorganiska klor-

föreningar (som HCl)

0 000

-

55

332-2-4

Asbest

56

Cyanider (som totalt CN)

-

50

57

Fluorider (som totalt F)

-

2 000

58

Fluor och oorganiska fluor-

föreningar (som HF)

5 000

-

20 Enskilda föroreningar ska rapporteras om tröskelvärdet för BTEX (summan av bensen, toluen, etyl-

bensen och xylener) överskrids.

2 Totala massan av följande bromerade difenyletrar: penta-BDE, okta-BDE och deka-BDE.

22

Totala massan av fenol och enkla substituerade fenoler, uttryckta som totala massan kol.

23 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) ska mätas som bens(a)pyren (50-32-8), bens(b)fluoranten

(205-99-2), bens(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (från Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska före-

ningar [EUT L 229,29.6.2004 s. 5]).

24

Totala massan av trifenyltennföreningar, uttryckta som massan av trifenyltenn.

25

Totala massan av xylen (ortoxylen, metaxylen, paraxylen)

4

NFS 2006:9

Tröskelvärde för

utsläpp

Nr

CAS-nr

Förorening

9

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

59

74-90-8

Cyanväte (HCN)

200

-

60

Partiklar (PM

0

)

50 000

-

6

806-26-4

Oktylfenol och oktylfenol-

extoxylat

62

206-44-0

Fluoranten

-

63

465-73-6

Isodrin

-

64

36355--8

Hexabrombifenyl

0,

0,

65

9-24-2

Benzo(g,h,i)perylene

-

5

NFS 2006:9

Bilaga 3

Energiparametrar 26

Rapporteringskraven gäller inte anläggningar (eller produktionsenheter) som

förbränner bränslen som omfattas av förordningen om avfallsförbränning (SFS

2002:060).

Anläggningar för förbränning av bränslen som omfattas av Naturvårdsverkets

föreskrifter om stora förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) med en total

tillförd effekt av mer än 50 MW ska rapportera:

• Installerad tillförd effekt för i anläggningen ingående produktionsenheter

(förbränning) och sammanlagt för anläggningen. Eventuella produktions-

enheter för avfallsförbränning eller samförbränning som omfattas av för-

ordningen om avfallsförbränning (SFS 2002:060) ingår inte.

• Bränsleförbrukning under året (GWh) uppdelat på produktionsenheter

(förbränning) och sammanlagt

- Biomassa (enligt NFS 2002:26)

- Övriga fasta bränslen (kol och torv)

- Flytande bränslen (ange vilka)

- Naturgas

- Övriga gaser (ange vilka)

26 Enligt EG-direktiv 200/80 om stora förbränningsanläggningar.

6

NFS 2006:9

Allmänna råd

till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport;

beslutade den 3 augusti 2006.

Till 4 §, punkt 1

Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och män-

niskors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft,

utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom tillverkade produkter

eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller

omfattande transporter.

Till 4 §, punkt 2

Beslutsmeningen i beslutet om tillstånd kan t.ex. anges. Villkor för verksam-

heten bör endast redovisas under punkt 7.

Till 4 §, punkt 9

Här bör redovisas de mätningar, beräkningar och andra undersökningar som

följer av t.ex. villkor för verksamheten, föreläggande och de föreskrifter som

inte omfattas av punkt 8 och kan gälla t.ex. utsläpp, energi och råvaruförbruk-

ning, produktion av avfall samt transporter till och från anläggningen.

Till 4 §, punkter 10-16

Här bör redovisas de åtgärder som genomförts som en följd av verksamhets-

utövarens egenkontrollansvar. Åtgärder som genomförts med anledning av

villkor i ett tillståndsbeslut bör redovisas under punkt 7.

Till 6 §

Anstånd bör såväl begäras som beviljas skriftligen. Särskilda skäl för att bevilja

anstånd kan t.ex. vara konkurs, brand eller i vissa fall sjukdom.

Till 7 §

Hinder för att lämna miljörapporten elektroniskt kan t.ex. vara att verksam-

hetsutövaren saknar nödvändig teknisk utrustning.

Allmänna rådet NFS 2000:3 upphör att gälla från januari 2007.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Monika Magnusson

(Tillsynsenheten)