NFS 2007:10

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om

inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn;

beslutade den 5 december 2007.

Med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) och efter samråd med

Sametinget föreskriver Naturvårdsverket följande.

Definitioner

1 § Nedanstående begrepp har i denna författning följande betydelse.

Familjegrupp

för lodjur kan familjegrupp användas synonymt med föryng-

ring under inventeringsperioden då spår av hona med ungar

observerats. Familjegrupp av varg definieras i bilaga 1.

Fältpersonal

länsstyrelsetjänstemän (fast anställda eller förordnade) som

utför fältarbete och kvalitetssäkrar observationer; de är

också kontaktpersoner gentemot samebyarna och de ideella

organisationerna.

Föryngring

björn, varg, järv, lodjur har fött ungar eller kungsörn har lagt

ägg i bo i en sameby eller i ett län; fastställda definitioner

anges i bilaga 1.

Grupperad

term som används i Rovdjursforum då flera observationer

bedöms tillhöra samma föryngring eller annan förekomst.

Häckning

för kungsörn används häckning synonymt med föryngring.

Inventering

rovdjurens föryngringar och annan förekomst fastställs i tid

och rum; används synonymt med begreppet undersökning i

viltskadeförordningen (2001:724). Inventeringsmetoderna

beskrivs i bilaga 1.

Inventerings-

den tjänsteman på länsstyrelsen som förordnas att ansvara

ansvarig

för inventering av rovdjur i länet.

Inventerings-

den tid som är lämpligast för inventering med hänsyn till

period

arternas reproduktion, inventeringens effektivitet och kost-

nad; perioderna anges i bilaga 1.

Inventerings-

den person som i en sameby eller en ideell organisation är

samordnare

ansvarig för att samordna inventering av rovdjur.

Inventerings-

färdväg till fots, på skidor eller med fordon för att finna

slinga

spår eller spårtecken, alternativt se eller höra individer eller

finna deras boplatser.

NFS 2007:10

Utkom från trycket

den 28 december 2007

2

NFS 2007:10

Kriterier

kännetecken enligt bilaga 1, som används för att fastställa

om föryngring ägt rum och antal föryngringar.

Kungsörn-

personer som organiserat sig i geografiskt åtskilda grupper

grupperna

som arbetar med inventering av kungsörn.

Kvalitetssäkrare person som förordnats som kvalitetssäkrare av länsstyrelse

eller Sametinget.

Kvalitetssäkring kontroll av observationer eller av föryngringar.

Misslyckad

unge/ungar har dokumenterats och där samtliga ungar

föryngring

senare under reproduktionscykeln har dött.

Regelbunden

(när föryngring inte dokumenterats) spår eller andra

förekomst

observationer av rovdjur har dokumenterats i samebyn eller

i länet vid minst tre tillfällen under minst tre månader under

reproduktionscykeln.

Reproduktions- anges med en tolvmånadsperiod med början den månad då

cykel

ungar normalt föds eller ägg läggs.

Rovdjur

björn, varg, järv, lodjur och kungsörn.

Rovdjursforum nationell rovdjursdatabas där inventeringar, inventerings-

slingor och förekomst och föryngring av rovdjur samt deras

bytesdjur/kadaver ska registreras.

Sameby

enligt definition i rennäringslagen (1971:437).

Snoking

inventeringsmetod som beskrivs i bilaga 1.

Tillfällig

art som normalt inte uppträder i samebyn eller i länet, men

förekomst

av vilken spår eller andra observationer har dokumenterats

minst en gång under reproduktionscykeln.

Inventeringens mål

2 § Inventeringen ska ingå i länsstyrelsernas regionala förvaltningsansvar för

rovdjuren och även vara en del i arbetet med att förhindra faunakriminalitet.

Inventeringsresultaten ska vara direkt jämförbara mellan åren och mellan

län/områden med renskötsel samt utgöra underlag:

• för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling,

• vid uppföljning av effekterna av vidtagna skadeförebyggande åtgärder,

• vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder,

• vid Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas beslut om jakt efter rovdjur.

I renskötselområdet utgör inventeringsresultaten därutöver underlag

• för Sametinget vid beslut om fördelning av ersättning för rovdjursförekomst

i samebyarna, enligt Sametingets föreskrifter.

• för Sametinget vid beslut om eventuella bidrag till förebyggande åtgärder

för att förhindra skador av rovdjur på ren enligt Sametingets föreskrifter.

3

NFS 2007:10

3 § För björn, varg, järv, lodjur och kungsörn ska årligen för varje län och

sameby fastställas:

1. om föryngring av arterna förekommer samt antal föryngringar,

2. om arterna uppträder regelbundet (om föryngring inte förekommer),

3. om arterna uppträder tillfälligt eller inga observationer har gjorts.

För varg ska i förekommande fall även antalet familjegrupper, revirmarkerande

par och övriga stationära individer i fastställas. För föryngringar och familje-

grupper ska antalet individer så långt som möjligt bestämmas.

För varje sameby ska dessutom antalet vargindivider som förekommit i

samebyn under inventeringsperioden så långt möjligt fastställas

Medel

4 § Naturvårdsverket ska senast den 1 februari till länsstyrelserna fördela

medel för inventeringar utifrån den fördelningsmodell som återfinns i de all-

männa råden, vilken fastställts av Naturvårdsverket efter samråd med läns-

styrelserna.

Organisation och utbildning

5 § Länsstyrelsen ansvarar för länets inventeringsverksamhet, som bedrivs i

samarbete mellan länsstyrelsen, samebyarna och de ideella organisationerna.

Beträffande varg också efter samråd med Naturvårdsverket. Ansvaret ska

omfatta planering, genomförande, kvalitetssäkring, dokumentation inklusive

registrering i Rovdjursforum, sammanställning, utvärdering och rapportering

av inventeringsresultaten samt arkivering och information.

Länsstyrelsens egen personal, samebyarnas och organisationernas inven-

teringssamordnare samt personer som kvalitetssäkrar ska inneha relevanta

kunskaper.

Planering av inventeringsarbetet ska ske i samråd mellan länsstyrelsens

personal och samebyarnas och de ideella organisationernas inventeringssam-

ordnare.

Naturvårdsverket ansvarar för grundutbildning och länsstyrelserna ansvarar

för vidareutbildning av länsstyrelsernas personal och de personer som förordnas

att kvalitetssäkra observationer.

Naturvårdsverket ansvarar beträffande varg för utvärderering och samman-

ställning av inventeringsresultaten.

Naturvårdsverket tillser att utrustning tillhandahålls länsstyrelserna för in-

samling av prover samt ansvarar för prioritering, förvaring och förmedling av

insamlade prover av betydelse för förvaltningen.

Naturvårdsverket ansvarar för att DNA-analyser av spillning, blod etc. av

betydelse för förvaltningen utförs.

Naturvårdsverket ansvarar för utbildning, utveckling, drift och förvaltning

av Rovdjursforum.

I renskötselområdet gäller därutöver att Direktoratet for naturforvaltning

och Vilt- och fiskforskningsinstitutet ansvarar för inventeringsarbetet i berörda

delar av Norge respektive Finland. I Norge redovisas inventeringsresultatet av

Norsk institutt for Naturforskning, NINA.

Länsstyrelsen ansvarar för redovisning av rovdjurens förekomst i överens-

stämmelse med 3 §.

4

NFS 2007:10

6 § Länsstyrelsen ska förordna en inventeringsansvarig för länet samt där-

utöver förordna den personal på myndigheten som ges behörighet att kvalitets-

säkra observationer.

Antalet personer som ges behörighet att kvalitetssäkra ska begränsas med

hänsyn till rovdjursstammarnas storlek i länet och möjligheten för länsstyrelsen

att vidmakthålla kontinuitet och upprätthålla personernas kompetens.

De ideella organisationer som medverkar i inventeringsarbetet får var och en

utse en inventeringssamordnare för organisationen i länet. Organisationernas

inventeringssamordnare är kontaktpersoner gentemot länsstyrelsen.

Länsstyrelsen ansvarar för att informationsutbyte sker under inventerings-

arbetets gång om mål, metoder, organisation, resultat och utvärdering med

deltagande samebyar och organisationer.

I renskötselområdet ska:

• Sametinget, efter förslag från samebyn, utse och förordna inventeringssam-

ordnare för samebyn. Därutöver får samebyn ha någon eller några personer

som är kontaktpersoner för geografiskt åtskilda vintergrupper. Samebyns

inventeringssamordnare är kontaktpersoner gentemot länsstyrelsen,

• antalet kontaktpersoner begränsas med hänsyn till rovdjursstammarnas

storlek i samebyn och möjligheten att vidmakthålla kontinuitet och upp-

rätthålla personernas kompetens. Hänsyn ska även tas till samebyns areal

och organisation.

Område och metoder

7 § Inventeringar av rovdjur ska utföras årligen i varje län och de svenska

samebyarnas totala betesområden i Sverige och Norge. Om snö- och väder-

förhållandena inte möjliggör inventeringsarbete, ska de områden som inte

inventerats redovisas.

Om antalet föryngringar av en art stadigvarande ligger över fastställd mini-

minivå för landet eller ett län kan områdesinventeringar i stället göras vartan-

nat år utanför renskötselområdet. Sådant beslut tas av Naturvårdsverket efter

samråd med länsstyrelsen.

8 § Inventeringar i renskötselområdet ska omfatta de svenska samebyarnas

totala betesområden i Sverige och Norge. För inventering av järvföryngringar

ska en zon på 5 km läggas till det totala betesområdets yttre gräns och för

vargföryngringar en zon på 10 km.

Länsstyrelsen ska från norska myndigheter inhämta information motsvarande

den i Sverige för samebyarnas betesområden i Norge och inom de tidsramar

som gäller i denna föreskrift

Om inventering ska utföras av länsstyrelse eller sameby i Norge ska Statens

Naturoppsyn kontaktas innan inventeringsarbetet påbörjas. Vid rovdjursföre-

komst i berörda delar av Finland ska länsstyrelsen inhämta relevant information

från finska myndigheter.

9 § De inventeringsmetoder som ska användas för respektive djurart anges

i bilaga 1.

5

NFS 2007:10

Kvalitetssäkring och kriterier

10 § Länsstyrelsen är ansvarig för kvalitetssäkring av observationer av björn,

varg, järv, lodjur och kungsörn. Länsstyrelsens personal ska i fält kvalitetssäkra

observationer för att fastställa förekomst och i förekommande fall också antal

föryngringar.

Observation som kvalitetssäkrats av samebyns eller ideella organisationernas

inventeringssamordnare, men inte verifierats av länsstyrelsens personal, ska av

länsstyrelsen särredovisas i Rovdjursforum. Det gäller särskilt observationer

som påverkar den totala rovdjursförekomsten i länet eller kan påverka ersätt-

ningens storlek till sameby enligt Sametingets föreskrifter.

Personer som förordnas att kvalitetssäkra observationer eller fastställa antalet

föryngringar ska ha genomgått relevant utbildning enligt 5 § fjärde stycket med

godkänt resultat.

11 § Föryngring av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn i länet ska anges

utifrån fastställda kriterier. Säkerheten ska anges som säker eller sannolik för-

yngring för järv och som lyckad häckning eller häckning med okänt resultat

för kungsörn. För björn, varg och lodjur ska endast säker föryngring anges.

Kriterierna definieras i bilaga 1.

Även antal föryngringar i länet och deras geografiska fördelning ska anges

utifrån fastställda kriterier. Kriterierna definieras i bilaga 1.

För varg ska därutöver andra förekomster anges, vilka definieras i bi-

laga 1.

I de fall misslyckade föryngringar eller för kungsörn misslyckade häckningar

konstaterats ska det anges särskilt

Föryngringar ska registreras som grupperade observationer i Rovdjursfo-

rum.

Om föryngring av en art saknas i länet ska regelbunden eller tillfällig före-

komst anges.

För varje sameby ska därutöver antal föryngringar och, om sådana saknas,

övriga förekomster fastställas.

Sekretess

12 § I 10 kap 1 § sekretesslagen (1980:100) är stadgat om sekretess för upp-

gifter om lyor och boplatser för aktuella rovdjur.

Dokumentation m.m.

13 § Dokumentation av rovdjursobservationer ska ske genom länsstyrelsernas

personal och samebyarnas och de ideella organisationernas inventeringssam-

ordnare i Rovdjursforum eller dessförinnan i fält även på blanketter/kartor.

Länsstyrelsen ansvarar för att observationer registreras i Rovdjursforum.

Samtliga delinventeringar och de geografiska områden de täcker ska registreras

utan dröjsmål liksom inventeringsslingor, kvalitetssäkrade observationer samt

andra relevanta observationer och bytesdjur/kadaver med tillhörande foto- eller

annan dokumentation. Såväl inventeringsarbete som utförs av egen personal,

som av samebyar eller organisationer ska registreras. Om behörighet för re-

gistrering saknas utförs denna av länsstyrelsen.

NFS 2007:10

Observationer under vintern som bedömts vara av varg eller lodjur samt

tillhörande inventeringsslingor ska vara registrerade i Rovdjursforum före den

1 april, observationer av järv före den 1 augusti och observationer av björn och

kungsörn före den 1 november.

Insamlade prover för DNA-analyser ska registreras på blankett och i Rov-

djursforum och levereras på de tider som Naturvårdsverket anger för olika arter

på avsedd blankett.

Efter inventeringsperioden ska länsstyrelsen utvärdera det samlade invente-

ringsresultatet, varvid förekomster och antal föryngringar ska fastställas och

registreras i Rovdjursforum. Naturvårdsverket ansvarar för utvärdering och

fastställer antal föryngringar och övriga förekomster av varg. Detta sker genom

att observationerna grupperas i Rovdjursforum före den 1 maj avseende varg

och lodjur, före den 1 augusti avseende järv och före den 1 november avseende

kungsörn och björn. Grupperingarna registreras slutgiltigt före övergång till

ny reproduktionscykel. Sannolika respektive misslyckade föryngringar ska

särredovisas.

Tidigare kända boplatser där aktivitet inte observerats (nollobservationer)

ska också registreras i Rovdjursforum.

I Rovdjursforum ska också registreras vilka områden som inventerats och

vilka inventeringsmetoder som använts.

I renskötselområdet gäller därutöver

1. att om samebyns inventeringssamordnare och länsstyrelsens fältpersonal

inte varit överens i fält ska detta dokumenteras på observationsblankett och i

Rovdjursforum. Samebyarna ska beredas möjlighet att yttra sig över länssty-

relsens inventeringsresultat.

2. att länsstyrelsen ska ombesörja att observationer i Norge och Finland

dokumenteras på samma sätt som observationer gjorda i Sverige, om de kan

påverka ersättningsnivåerna. Om skiljaktig mening avser observation i Norge

ska länsstyrelsen informera berörd fältpersonal och Norsk institutt for Natur-

forskning, NINA

Redovisning

14 § I Rovdjursforum ska länsstyrelsen ha dokumenterat inventeringsverk-

samheten på sådant sätt att erforderliga uttag och redovisningar kan göras av

länsstyrelsen själv samt på nationell nivå av Naturvårdsverket.

Antalet föryngringar som dokumenterats under inventeringsperioden för

varg, järv och lodjur redovisas särskilt.

Länsstyrelsen ska återkommande i de regionala rovdjursgrupperna informera

om rovdjursstammarnas utveckling och om inventeringsverksamheten.

Länsstyrelsen ska senast den 20 januari till Naturvårdsverket redovisa hur

inventeringsmedlen använts föregående kalenderår och vilka insatser som gjorts

av länsstyrelsen, samebyarna och de ideella organisationerna.

Naturvårdsverket ansvarar för att uppdateringar gällande rovdjur sker på en

webbplats före den 1 juni främst avseende varg och lodjur, den 1 september

främst avseende järv och den 1 december främst avseende björn och kungsörn.

Vid dessa uppdateringar ska aktuella sammanställningar presenteras över antal

föryngringar och övriga förekomster i landet. Redovisningen ska presenteras

på nationell och länsnivå samt inom respektive utanför samebyarnas betes-

områden.

7

NFS 2007:10

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2008, varvid föreskrifterna NFS

2004:17 och 2004:18 ska upphöra att gälla.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Klas Allander

(Viltförvaltningsenheten)

8

NFS 2007:10

Bilaga 1

Inventeringens syfte och metoder

Inventeringens syfte är att fastställa det totala antalet årliga föryngringar av

björn, varg, järv, lodjur och kungsörn.

Enhetliga kriterier för föryngring och förekomst ska användas och arbetet ska

så långt möjligt genomföras med samma metodik i Sverige och berörda delar

av Norge och präglas av objektivitet, trovärdighet och hög precision.

Därutöver ska utbredning och förekomst fastställas utan hänsyn till antalet

individer. Det innebär att i områden med inga eller få föryngringar av en art ska

dokumentation ske även av övriga observationer för att spridning alternativt

tillbakagång ska kunna följas.

Metoder

Inventeringsmetoderna kan indelas i passiva och aktiva. De aktiva är sådana

som kräver fältarbete. För att uppnå bästa resultat krävs en kombination av

aktiva och passiva metoder.

Aktiva metoder

Definitioner

Snoking

Aktiv inventeringsmetod som syftar till att fastställa förekomst och föryngring

av rovdjur i ett område. Metoden innebär att observationer av rovdjur verifieras

i fält, alternativt att man söker individer, spår eller boplatser av nämnda arter.

Antal föryngringar, familjegrupper, revirmarkerande par eller övriga stationära

individer fastställs genom att spåra ihop alternativt spåra isär de spårlöpor som

påträffas.

Boplatsbesök

Aktiv inventeringsmetod som syftar till att fastställa föryngring av varg, järv

eller kungsörn. Metoden innebär att revir eller boplatser av nämnda arter kon-

trolleras för att fastställa om föryngring skett eller inte.

Områdesinventering

Aktiv inventeringsmetod som syftar till att fastställa förekomst och antal

föryngringar av rovdjur. För varg ska även fastställas antal familjegrupper,

revirmarkerande par eller övriga stationära individer i ett område. Metoden

innebär att spårlöpor av djur på snö söks i ett område under en eller två dagar.

Antal föryngringar, familjegrupper, revirmarkerande par eller övriga stationära

individer fastställs genom att spåra ihop alternativt spåra isär de spårlöpor som

påträffas.

Rullande inventering

Aktiv inventeringsmetod som syftar till att fastställa förekomst och antal

föryngringar av rovdjur. För varg ska även fastställas antal familjegrupper,

9

NFS 2007:10

revirmarkerande par eller övriga stationära individer i ett område. Metoden

innebär att spårlöpor av djur på snö söks i ett större område där arbetsinsatsen

flyttas över området i en riktning under en längre tid (dagar, veckor). Inventerade

områden ska inte återbesökas under samma inventering. Antal föryngringar

familjegrupper, revirmarkerande par eller övriga stationära individer fastställs

genom att spåra ihop alternativt spåra isär de spår efter rovdjur som påträffas.

Metoden kan främst tillämpas i renskötselområdet.

Spillningsinventering

Aktiv inventeringsmetod som syftar till att fastställa främst förekomst och antal

individer i ett område. Metoden innebär att spillning av aktuell rovdjursart

insamlas på ett standardiserat sätt. DNA-analys av spillningen utförs, varvid

art och individ fastställs. Kön och släktskap kan ibland fastställas.

Passiva metoder

Passiva metoder utgör ett komplement till aktiva metoder. Länsstyrelsen ska

fortlöpande registrera observationer av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

i Rovdjursforum. Därutöver ska länsstyrelsen i Rovdjursforum registrera de

rovdjur som fälls med stöd av skyddsjaktbestämmelser och de tamdjur (utom

ren), som dödas, skadas eller rapporteras saknade i samband med rovdjursan-

grepp.

Även andra observationer som verifierar rovdjursförekomst ska dokumente-

ras, exempelvis en funnen vargdödad älg. Även björnspillning utgör verifikation

på förekomst liksom björniden.

I renskötselområdet ska länsstyrelsens fältpersonal även registrera de ren-

kadaver som påträffas, varvid dödsorsaken ska anges.

Användbara passiva metoder är:

rovdjursobservationer av allmänheten

fällda rovdjur under jakt

fallvilt

bytesdjur (renar och övriga tamdjur samt vilt) som dödats av rovdjur.

10

NFS 2007:10

Inventering av björn

Aktiva metoder

Föryngring

Länsstyrelsen ska fortlöpande registrera samtliga observationer av björn-

honor med ungar i Rovdjursforum.

Fältkontroller av observationer ska göras, där sådana bedöms meningsfulla,

varvid det särskilt ska bedömas om det är årsungar eller äldre ungar i sällskap

med björnhonan.

Andra observationer än föryngring

I län eller delar av län där björn normalt inte föder ungar ska även andra obser-

vationer än sådana som dokumenterar föryngring registreras i Rovdjursforum.

Det gäller särskilt i randområden för björnens utbredning i landet. Därutöver

ska alla björniden registreras.

Inventeringsperiod

Riktade fältinsatser för att fastställa antalet föryngringar får koncentreras till

perioden 15 april – 31 juli.

Reproduktionscykel

• 1 januari – 31 december (antal föryngringar kan redovisas under samma

kalenderår ungar fötts, men kan kompletteras efterföljande år),

• varje observation av en björnhona med ungar ska kopplas till det år ungarna

fötts.

Kriterier för att fastställa en föryngring

Föryngring av björn kan fastställas tidigast under april månad, då björnhonor

med årsungar kan lämna idet. Endast säkra föryngringar ska anges. Eftersom

det efter den 1 augusti är svårt att säkert avgöra om en björnhona har årsungar

eller fjolårsungar ska alla observationer av björnhonor med ungar oberoende

av ungarnas ålder registreras i Rovdjursforum.

Föryngring av björn ska bedömas som säker om:

spår- eller synobservation görs av en björnhona med minst en årsunge eller

äldre unge,

eller om

årsunge tillvaratas/skjuts eller påträffas död,

klomärken av klättrande björnungar, spillning etc. visar att björnungar fötts

vid ett ide.

Vid observation av björnhona med ungar ska ungarnas födelseår uppskattas

(reproduktionscykel).

11

NFS 2007:10

Kriterier för att fastställa antal föryngringar

Alla observationer av björnhonor med minst en unge i närheten av varandra

ska antas härröra från samma föryngring tills dess annat är visat genom

bedömning av ungarnas födelseår, avstånd mellan kvalitetssäkrade obser-

vationer eller utifrån kombinationen avstånd och aktivitetsdag.

Olika antal ungar tillsammans med hona kan bara vid observationer som

gjorts under gynnsamma förhållanden och under lång tid vara ett komple-

ment till andra särskiljningsfaktorer, som ungarnas födelseår och avstånd,

och då utgöra grund för särskiljning.

Antalet föryngringar kan stundom beräknas efter spillningsinventering och

DNA-analys av spillning.

Inventering av varg

Aktiva metoder

Föryngring och andra förekomster

Länsstyrelsen ska fortlöpande i Rovdjursforum registrera samtliga kvalitets-

säkrade observationer av vargföryngringar, familjegrupper, revirmarkerande

par och övriga stationära vargar.

Vargföryngringar får dokumenteras redan på sommaren eller hösten genom

olika typer av observationer av vuxna djur och/eller valpar.

Spillningsprov för DNA-analys ska insamlas där det är möjligt.

Inventering på snö av vargföryngring sker i huvudsak parallellt med inven-

tering av lodjur.

Fastställandet av det totala antalet stationära individer eller antalet individer

i en föryngring/familjegrupp ska vara avslutat före den 1 mars.

Länsstyrelsen bedömer i samråd med Naturvårdsverket och efter samråd

med samebyns och/eller de ideella organisationernas inventeringssamord-

nare var inventeringsinsatser ska göras samt vilken metod som ska använ-

das. Inventeringarnas upplägg ska överensstämma med dessa föreskrifter.

Förutom föryngringar ska även andra förekomster av vargar lokaliseras

samtidigt inom det inventerade området.

Samtliga kvalitetssäkrade observationer av varg ska registreras i Rovdjursforum

och antalet individer ska så långt möjligt fastställas även för familjegrupper.

Inventeringsperiod

Fältinsatser för att fastställa antalet föryngringar och andra förekomster ska

utföras under perioden 1 oktober – 28/29 februari. Föryngringar kan dock

fastställas på barmark under juli–september.

Reproduktionscykel

• 1 maj – 30 april (antal föryngringar kan redovisas under samma kalenderår

valpar fötts, men alltid efterföljande år),

varje observation av föryngring ska kopplas till det år valparna fötts.

12

NFS 2007:10

Villkor vid spårning

Villkor som samtliga ska vara uppfyllda vid spårning för att bedöma antal

vargar är:

spårningar är gjorda före den 1 mars (gäller det totala antalet individer eller

antalet individer inom ett revir),

djuren har detaljspårats spårstämpel för spårstämpel på lämpligt sätt i minst

3 km,

spåren är av samma ålder och vargarna har gått i samma riktning.

Vid fastställande av föryngring/revirmarkerande par på basis av enbart an-

talet vargar i ett revir ska minst 3 olika detaljspårningar om vardera minst 3

km genomföras under inventeringssäsongen. Varje detaljspårning ska avse

olika aktivitetsdatum för vargarna.

Om det inte varit möjligt att uppfylla 3 km-kriteriet ska orsaken anges i Rov-

djursforum.

Kriterier för att fastställa en föryngring

Föryngring av varg ska fastställas genom olika typer av observationer avse-

ende föräldradjur och valpar från födseln och fram till den 1 mars året efter

föryngringen.

Endast säkra föryngringar ska anges.

Föryngring av varg får bedömas som säker om minst ett av kriterierna 1–5 är

uppfyllda:

1.

observation före den 1 mars av minst fem vargar inom ett revir (övriga

villkor vid spårning se ovan),,

2.

antalet vargar i ett revir är fler än föregående säsong, dock minst tre,

3.

syn-/hörobservation av valp/valpar,

4.

valp tillvaratas/skjuts eller påträffas död,

5.

kontroll vid lya och/eller rendezvousplats om samtliga fyra punkter

a–d nedan är uppfyllda:

a. Upptrampade stigar: vid lyan/rendezvousplatsen finns ett system av väl

synliga men mjukt slitna stigar

b. Liggplatser/lekplatser: välanvända legor och lekplatser med bortnött

eller vissen tillplattad vegetation.

c. Bitmärken/rivmärken: kvistar och pinnar etc. som är söndertuggade eller

har bitmärken eller förekomst av tydligt sönderrivna murkna stubbar.

d. Spillning: spillning från valpar och vuxna djur, som ska insamlas och

DNA-analyseras.

I händelse av snöbrist eller andra ogynnsamma spårförhållanden får tidsfristen i

synnerliga fall utsträckas till den 1 april om antalet registrerade vargar i reviret

är minst fyra.

Kriterier för att fastställa antal föryngringar eller andra förekomster

Då två eller flera spårobservationer på snö av föryngringar/revirmarkerande

par/ensamma vargar förekommer relativt nära varandra ska spårlöporna av

revirmarkerande vargar spåras ihop alternativt isär genom sammanhängande

detaljspårningar.

13

NFS 2007:10

Olika antal vargar i olika grupperingar får inte utgöra grund för särskilj-

ning.

Särskiljningsåtgärder ska registreras i detalj i Rovdjursforum eller dessför-

innan i fält på blanketter och kartor. Även felkällor ska anges.

Alla observationer i närheten av varandra antas härröra från samma för-

yngring/revir tills dess annat är visat genom särskiljning enligt ovan eller

efter DNA-analys av prover.

Olika observationer under inventeringsperioden inom 100 km och inom

en yta av 2 000 km2 ska räknas som samma föryngring/revir så länge inte

motsatsen är bevisad.

Kriterier för annan vargförekomst än föryngring

Familjegrupp

Samtliga punkter nedan ska vara uppfyllda

• minst tre vargar i en flock,

• minst en av vargarna revirmarkerar,

• vargen eller vargarna revirmarkerar regelbundet,

• föryngring i reviret har dokumenterats minst en gång under de senaste två

åren.

Revirmarkerande par

Samtliga punkter nedan ska vara uppfyllda

• två vargar i sällskap,

• båda vargarna revirmarkerar på samma plats mot samma föremål,

• ”löpblod” har registrerats i tikens urin,

• vargarna revirmarkerar regelbundet.

Övrig stationär varg

• ensam varg som revirmarkerar,

• vargen revirmarkerar regelbundet och rör sig inom en yta som motsvarar

ett revir.

Om regelbundna revirmarkeringar inte har observerats kan förekomsten av

övrig stationär varg fastställas om:

• det under vinterns snöperiod gjorts observationer av en varg under minst

tre sammanhängande månader inom en yta som motsvarar ett vargrevir och

revirmarkeringar har observerats vid minst ett tillfälle,

• positionering av radiomärkt varg visar att djuret rört sig inom en yta som

motsvarar ett vargrevir, under minst tre sammanhängande månader, utan

att kriterierna ovan har uppfyllts,

Till kategorin övriga stationära vargar räknas även;

• två vargar som utgör en spillra av en tidigare familjegrupp, där ett föräld-

radjur finns kvar tillsammans med en annan varg.

• valpar som förlorat båda föräldradjuren och som rör sig inom en yta mot-

svarande ett vargrevir.

14

NFS 2007:10

Övrig varg

• varg som inte uppfyller kriterierna för någon av ovan nämnda förekom-

ster.

Revir och revirmarkeringar

• Med vargrevir avses ett område där en ensam varg, ett vargpar utan valpar

eller ett föräldrapar revirmarkerar.

• Med revirmarkeringar avses urinmarkering; urinering mot upphöjda föremål

med lyft ben alternativt krafsmarkering; ytligt krafsande i marken med alla

fyra tassarna.

• Med regelbundna revirmarkeringar avses minst två revirmarkeringar inom

en spårad sträcka av högst tre kilometer.

Inventering av järv

Aktiva metoder

Föryngring

Länsstyrelsen ska fortlöpande registrera samtliga observationer av järvför-

yngringar i Rovdjursforum.

Tidigare kända föryngringslokaler och potentiella föryngringsområden ska

besökas årligen under mars–maj.

Varje besök vid kända föryngringslokaler ska registreras i Rovdjursforum

oavsett om observationer görs som tyder på aktivitet av järv eller inte.

Fotodokumentation av syn- eller spårobservationer av ungar ska bifogas i

Rovdjursforum.

Från varje föryngring ska spillningsprov insamlas från det som bedöms

vara järvhonan. Om möjligt även från ungar och dominanta hanar.

Om osäkerhet beträffande föryngring fortfarande råder efter vårvinterns

besök görs efterkontroll på försommaren innan ny växlighet försvårar

arbetet. Vid efterkontroll ska tecken på föryngring dokumenteras med foto

eller video och registreras i Rovdjursforum.

Observationer under barmarkstid av järvhonor med ungar är mycket ovan-

liga och ska användas endast i de fall de är dokumenterade med foto eller

video. Årsungar kan inte skiljas från vuxna djur utifrån synobservationer

efter den 1 augusti.

Andra observationer än föryngring

I län eller delar av län där järv normalt inte föder ungar ska även andra obser-

vationer än sådana som dokumenterar föryngring registreras i Rovdjursforum.

Det gäller särskilt i randområden för järvens utbredning i landet.

Inventeringsperiod

Riktade fältinsatser för att fastställa antalet föryngringar ska koncentreras till

perioden 1 mars – 30 juni.

15

NFS 2007:10

Reproduktionscykel

1 mars – 28 (29) februari (antal föryngringar redovisas samma kalenderår

ungar fötts),

varje observation som tyder på föryngring ska kopplas till det år ungarna

fötts.

Kriterier för att fastställa en föryngring

Föryngring av järv ska fastställas främst genom lokalisering av lyor under mars–

maj. Föryngring ska anges som säker föryngring eller sannolik föryngring.

Föryngring av järv ska bedömas som säker om:

observation av minst en järvunge görs vid lya eller i dess närhet,

eller om

järvunge tillvaratas/skjuts eller påträffas död vid lokalen.

Föryngring ska bedömas som sannolik om båda av nedan angivna villkor är

uppfyllda:

lyeplats/lyehål har hittats,

vid minst tre besök med goda spårförhållanden (minst två spårdygn)

har järvspår till och från lyan observerats som visar att lyehålet används

regelbundet (varje dygn). Besöken ska ha gjorts spridda över minst en

treveckorsperiod under mars–maj, eller

Om andra punkten ovan inte kan uppfyllas får föryngring bedömas som sannolik

om samtliga av nedan angivna villkor är uppfyllda:

lyeplats/lyehål har hittats,

vid minst ett besök med goda spårförhållanden (minst ett spårdygn) har

järvspår till och från lyan observerats som visar att lyehålet används regel-

bundet.

godkänd efterkontroll är utförd

För godkänd efterkontroll ska kriterierna a och b nedan vara uppfyllda samt

ytterligare minst ett av kriterierna c–e:

a. Bytesdjur: rester från flera bytesdjur finns i lyan.

b. Spillning: rikligt med spillning finns vid minst en ”toalett”, som ska insamlas

för DNA-analys.

c. Liggplatser: i gångsystemet hittas liggplatser efter djuren; liggplatserna är

mer nedisade och släta än övriga delar av lyan; bäddar av ris, kvistar och

mossa kan förekomma.

d. Ullhår: i liggplatserna, i gångsystemen, på stenar, på kvistar m.m. finns

rikligt med ljust ullhår från järv.

e. Bitmärken: kvistar eller andra föremål som varit exponerade i lyan är

söndertuggade/-rivna eller har bitmärken.

1

NFS 2007:10

Kriterier för att fastställa antal föryngringar

Om en järvhona med ungar observeras före den 1 augusti inom 10 km från

en redan känd lya ska observationen bedömas ”tillhöra” den tidigare kända

föryngringen. För att

en sådan observation ska utgöra grund för ny föryngring

ska DNA-analys bekräfta att det rör sig om olika föryngringar.

Inventering av lodjur

Aktiva metoder

Föryngring

Länsstyrelsen ska fortlöpande registrera samtliga observationer av lodjurs-

föryngringar i Rovdjursforum.

Fältkontroller av inkomna rapporter om lodjursföryngringar kan utföras

från första snön till och med den 28(29) februari.

Länsstyrelsen ska identifiera delområden där flera lodjursföryngringar kan

finnas (i prioritetsordning: områden där föryngringar konstaterats under

reproduktionscykeln, områden där föryngringar konstaterats tidigare år,

områden där förekomst inte konstaterats).

Fotodokumentation av spårobservationer av hona med ungar bör bifogas i

Rovdjursforum.

För att fastställa antalet lodjursföryngringar genomförs riktat fältarbete och

särskiljning i angivna delområden före den 1 mars.

I delområden där flera lodjursföryngringar sannolikt finns invid varandra

bedömer länsstyrelsen efter samråd med samebyns och/eller de ideella orga-

nisationernas inventeringssamordnare var särskilda inventeringsinsatser ska

göras samt vilken inventeringsmetod som ska användas.

Kvalitetssäkrade observationer av lodjursföryngringar före den 10 januari

och som inte återfunnits därefter ska särredovisas.

Observationer av lodjur med ungar under barmarkstid är mycket ovanliga,

och ska användas endast i de fall de är dokumenterade med foto eller vi-

deo.

I renskötselområdet gäller därutöver:

Särskiljningsinsatserna i ett område ska koncentreras till en sammanhäng-

ande period om längst 4 veckor inom perioden 10 januari–28/29 februari.

Andra observationer än lodjursföryngringar

I län eller delar av län där lodjur normalt inte föder ungar ska även andra obser-

vationer än sådana som dokumenterar föryngring registreras i Rovdjursforum.

Det gäller särskilt i randområden för lodjurets utbredning i landet.

Inventeringsperiod

Riktade fältinsatser för att fastställa antalet lodjursföryngringar ska utföras från

första snön och fram till den 1 mars.

17

NFS 2007:10

Reproduktionscykel

• 1 maj – 30 april (antal föryngringar kan redovisas först året efter det att

ungarna fötts),

• varje observation av en lodjurshona med ungar ska kopplas till det år ungarna

fötts.

Kriterier för att fastställa en föryngring

Föryngring av lodjur ska fastställas främst genom observationer av lodjurshonor

som åtföljs av årsungar.

Föryngring av lodjur ska bedömas som säker om

det är spår efter två eller flera lodjur som går tillsammans och samtliga tre

villkor nedan är uppfyllda, såvida inte det är uppenbart att det är en annan

konstellation av lodjur:

Spårningen är gjord under inventeringsperioden.

Djuren har detaljspårats spårstämpel för spårstämpel på lämpligt sätt i minst

3 km.

Spåren är av samma ålder och lodjuren har gått i samma riktning och följts

åt.

Om det inte varit möjligt att uppfylla 3 km-kriteriet ska orsaken anges i Rov-

djursforum.

Andra iakttagelser som var för sig verifierar lodjursföryngring är:

synobservation av två eller flera lodjur som följs åt före den 1 mars,

lodjursunge observeras, tillvaratas, skjuts eller påträffas död,

Kriterier för att fastställa antal föryngringar

Då två eller flera observationer av lodjursföryngring förekommer intill

varandra ska spårlöporna av föryngringarna spåras ihop alternativt isär

genom sammanhängande detaljspårningar.

Särskiljningsåtgärder ska registreras i detalj i Rovdjursforum eller dessför-

innan i fält även på blanketter och kartor. Även felkällor ska anges.

Olika antal djur i grupper av lodjur får inte utgöra grund för särskiljning.

Alla observationer i närheten av varandra antas härröra från samma

föryngring tills dess annat är visat genom särskiljning enligt ovan eller i

renskötselområdet efter DNA-analys av prover.

För att i renskötselområdet fastställa antalet föryngringar ska spillningspro-

ver insamlas från näraliggande föryngringar. Prov ska insamlas från honor

och dominanta hanar.

I absoluta undantagsfall och då det inte varit möjligt att genomföra ”riktade

områdesinventeringar” eller andra särskiljningsåtgärder under perioden

10 januari – 28/29 februari, får antalet lodjursföryngring bedömas utifrån

inbördes avstånd av kvalitetssäkrade observationer. Olika observationer av

föryngringar under inventeringsperioden och inom 25 km ska räknas som

samma föryngring så länge inte motsatsen är bevisad.

18

NFS 2007:10

Inventering av kungsörn

Aktiva metoder

Häckning

Tidigare kända revir/boplatser ska besökas årligen under perioden: 1 januari

– 15 september.

Potentiella häckningsområden ska besökas under perioden: 15 februari

– 30 april för att dokumentera spelflygande örnar eller andra observationer

som tyder på revirhävdande par och/eller häckning.

Bebodda boplatser ska besökas efter den 1 juni för att dokumentera att

ungar fötts.

Andra observationer än häckning

I län eller delar av län där kungsörn normalt inte häckar ska även andra obser-

vationer än sådana som dokumenterar häckning registreras i Rovdjursforum.

Detta gäller särskilt observationer under häckningstid av vuxna örnar.

Inventeringsperiod

Riktade fältinsatser för att fastställa antalet häckande par får koncentreras till

perioden 1 juni – 15 september.

Reproduktionscykel

1 januari – 31 december (antal häckande par kan redovisas samma år häck-

ning skett),

varje observation som tyder på häckning ska kopplas till det år då häckning

skett.

Kriterier för att fastställa en häckning

Påbörjad häckning av kungsörn får fastställas tidigast då ruvning påbörjats.

Häckning ska anges som: lyckad häckning, häckning med okänt resultat eller

misslyckad häckning.

Lyckad häckning av kungsörn ska bedömas om:

synobservation görs i boet tidigast den 1 juni av minst en unge

synobservation görs före den 15 september av minst en flygg unge som

observeras i ett känt revir.

Häckning med okänt resultat ska bedömas om:

synobservation görs i bo av ägg och/eller av ruvande fågel

synobservation görs i boet av minst en unge före den 1 juni, varefter inget

återbesök har gjorts.

Misslyckad häckning föreligger om:

ingen unge, död unge, rötägg eller äggrester konstateras i bo före den 15

juli där tidigare under inventeringsperioden ruvande fågel, ägg eller unge

konstaterats.

19

NFS 2007:10

Allmänna råd

till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:10) om inventering

av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

beslutade den 12 december 2007.

Till 1 §

Misslyckad föryngring

Unge/ungar har dokumenterats som senare under reproduktionscykeln dött eller

förolyckats. Samtliga ungar i årskullen har dött oavsett orsak. För kungsörn

kan även ruvande fågel eller ägg i bo ha dokumenterats varefter häckningen

spolierats. Andra exempel kan vara att forskningsprojekt dokumenterat att en

sändarmärkt hona fött ungar, vilka senare under inventeringsarbetet aldrig

återfunnits.

Till 4 §

Tillgängliga medel för såväl administration som fältarbete bör fördelas uti-

från:

de av länsstyrelsen fastställda regionala delmålen för rovdjursstammarna

(gäller då sådana antagits av länsstyrelsen och fastställts av Naturvårds-

verket),

länets skogs- och fjällareal (lämpliga habitat),

antal rovdjursarter som uppträtt i länet under de närmast föregående tre åren

(differentiering mellan arterna beroende på artens nationella hotstatus och

aktuella förekomst i länet, tidsåtgång för fältarbete etc.),

antalet rovdjursföryngringar som dokumenterats i länet under de närmast

föregående tre åren,

akut behov av uppföljning av mer utsatta arter (främst varg och järv) i

särskilda områden,

För län med renskötsel bör tillgängliga medel för såväl administration som

fältarbete även fördelas utifrån:

antalet samebyar med betesrätt i länet,

hur många av länets samebyar som har betesområden i Norge och områdenas

storlek och tillgänglighet.

Till 5 §

Utbildningens organisation

För att förbättra samtliga aktörers kompetens krävs fortlöpande utbildning.

Länsstyrelsen bör bekosta utbildning av minst en inventeringssamordnare i

samebyar med fasta rovdjursstammar. Motsvarande bör gälla för de organi-

sationer som deltar aktivt i inventeringsarbetet. I övrigt bör samebyarna och

deltagande organisationer själva ansvara för att av dem utsedda personer har

relevanta kunskaper.

20

NFS 2007:10

För att kvalitet och kontinuitet skall upprätthållas, samtidigt som kostnaderna

hålls på en rimlig nivå, bör samebyarna och de ideella organisationerna efter-

sträva att inte byta inventeringssamordnare om det inte är nödvändigt.

Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet tillhandahåller på Natur-

vårdsverkets uppdrag grundutbildning för länsstyrelserna beträffande invente-

ringsverksamheten och ansvarar även för kunskapsproven.

Länsstyrelserna bör i egen regi ansvara för att personalen och övriga intres-

senter årligen vidareutbildas.

Viltskadecenter tillhandahåller på Naturvårdsverkets uppdrag, i mån av

efterfrågan, även vidareutbildning. Sådan utbildning bör förläggas regionalt.

Utbildningens innehåll

Grundutbildningen bör innehålla relevant information om:

• rovdjurspolitiken

• relevant lagstiftning med särskilt fokus på gällande föreskrifter

• deltagande aktörers åtaganden och ansvar

• rennäringen förutsättningar

• spårkunskap och spårning inklusive felkällor

• dokumentation på blanketter och kartor

• hantering av, och rutiner för provtagning för DNA-analys

• registrering och uttag i Rovdjursforum

• information och kommunikation

Vid vidareutbildningarna bör större vikt läggs vid svårigheter med fältbestäm-

ningar och dokumentation i Rovdjursforum. Vidareutbildningen bör också

innehålla praktiskt fältarbete.

Distansinläsning bör kunna ske inför utbildningarna.

Kunskapsprov

Kunskapsprovet bör styrka att person som genomgått utbildningen med godkänt

resultat inte bara besitter relevanta kunskaper om spår och spårtecken utan

också har god kännedom om rovdjurspolitikens mål och innehåll samt relevant

lagstiftning. Särskild vikt bör läggas vid gällande inventeringsföreskrifter och

vilka kriterier som skall vara uppfyllda vid olika förekomster av rovdjur. Per-

sonen bör även vara väl förtrogen med Rovdjursforum.

Viltskadecenter för en förteckning över personer som genomgått utbildningen

och vilka som avlagt skriftligt prov med godkänt resultat. Viltskadecenter med-

delar kursdeltagaren kursresultatet och utfärdar vid godkänt resultat ett kurs-

intyg. Viltskadecenter informerar berörd rovdjursansvarig om provresultaten

för personer knutna till länet samt informerar Sametinget om provresultatet för

personer som genomgått utbildning på samebyns rekommendation.

Informationsutbyte

För utbyte av information om inventeringsarbetet samt bedömning av resultat

m.m. bör erforderliga möten hållas mellan länsstyrelsens fältpersonal och de

ideella organisationernas och/eller samebyarnas inventeringssamordnare.

Sådana avstämningsmöten bör alltid hållas inför stundande inventerings-

säsong samt under senare delen av inventeringsperioderna.

21

NFS 2007:10

Stormöten med företrädare för samebyarna bör hållas återkommande, om

än inte årligen.

Vargförekomst

Viltskadecenter utvärderar, på Naturvårdsverkets uppdrag, i samarbete med

länsstyrelserna olika förekomster av varg. Därutöver bör Viltskadecenter sam-

ordna inventeringsverksamheten beträffande varg.

Utrustning och prover för DNA-analyser

Viltskadecenter tillhandahåller länsstyrelserna, på Naturvårdsverket uppdrag,

utrustning för insamling av prover samt prioriterar, förvarar och förmedlar in-

samlade prover av betydelse för förvaltningen till av Naturvårdsverket avtalat

laboratorium. Viltskadecenter bör, beträffande analys av akutprover från varg,

samråda med Naturvårdsverket och berörd länsstyrelse. Viltskadecenter måste

även prioritera vilka övriga vargprover som ska analyseras inom ramen för

gällande avtal med berört laboratorium.

Rovdjursforum

Viltskadecenter tillhandahåller länsstyrelserna, på Naturvårdsverket uppdrag,

grundutbildning samt support och granskar och bedömer inkomna önskemål

till vidareutveckling från användarna.

Till 7 §

I Norge har Statens Naturoppsyn motsvarande ansvar som länsstyrelsen i Sve-

rige vid registrering. Ansvaret för rovdjursförvaltningen i Norge ligger både på

Direktoratet for naturforvaltning, regionala rovviltnämnder och fylkesmännen

enligt norska föreskrifter om förvaltning av rovvilt.

Till 9 § samt avsnitt om metoder i bilaga 1

Aktiva metoder

Områdesinventering

Områdesinventering bör utföras under minst två dagar med stabilt väder och

bra spårförhållanden. Ambitionen är att samtliga föryngringar eller andra

förekomster av särskilt intresse lokaliseras och särskiljs genom sammanhäng-

ande spårningar på snö inom inventeringsområdet. Områdesinventeringar bör

genomföras med erforderligt antal personer, varvid deltagarnas kompetens

och inventeringens kostnad beaktas. Det är viktigt att relevanta observationer

hinns med att kvalitetssäkras av länsstyrelsen inom områdesinventeringens

tidsram.

I län där områdesinventeringar är avgörande för inventeringsresultatet för

en art bör beredskap finns så att inventeringarna kan genomföras oberoende

av veckodag.

22

NFS 2007:10

Riktade fältinsatser m.m.

Järv

Föryngring av järv kan fastställas från det att ungarna föds i lyan vid månads-

skiftet februari–mars, till dess de lämnar lyan tillsammans med honan. Därefter

kan hona med unge/ungar observeras i närområdet..

I de fall där föryngring inte har kunnat fastställas under snösäsongen, men

där misstanke om föryngring föreligger, bör efterkontroll göras på tidigare

kända lye-platser.

Lodjur

Alla spårlöpor bör följas så långt att det går att avgöra om löpan härrör från

ett ensamt djur eller från flera djur i sällskap. Sammanhängande spårning

– spårstämpel för spårstämpel – i minst 3 km, helst på skidor/till fots, bör ef-

tersträvas. Betydelsen av långa spårningar är viktig även för att familjegrupper

inte skall förbises.

Till 10 §

Kvalitetssäkring kan utföras av länsstyrelsens personal eller av person som

förordnats av länsstyrelse.

Person som utför kvalitetssäkring bör dokumentera vad han eller hon själv ser

vid kvalitetssäkringstillfället. Iakttagelser som gjorts tidigare av andra personer

eller egna tolkningar bör tydligt framgå av dokumentationen. Det gäller särskilt

om det föreligger delade meningar om observationen.

I renskötselområdet gäller därutöver:

Kvalitetssäkringen bör så långt möjligt göras gemensamt av länsstyrelsens

kvalitetssäkrare och samebyns inventeringssamordnare.

Observationer som rapporterats till samebyn av samebymedlemmar eller

andra personer bör först bedömas av samebyns inventeringssamordnare, om

aktuell observationen kan berättiga till ytterligare ersättning för rovdjursföre-

komst till samebyn.

Innan länsstyrelsens kvalitetssäkrare kallas för att verifiera en sådan observa-

tion bör samebyns inventeringssamordnare vara övertygad om att observationen

är riktig. Det gäller särskilt om observationen gjorts på tider eller på platser där

verifieringen föranleder särskilt kostsamma transporter.

Observation som kvalitetssäkrats av samebyns inventeringssamordnare,

men inte kunnat kvalitetssäkras av länsstyrelsens personal, får enligt 9 § andra

stycket viltskadeförordningen (2001:724) berättiga till ersättning för förekomst

eller föryngring endast om det finns särskilda skäl och förekomsten kan anses

styrkt. Följande krav bör ställas på sådana observationer:

• det är styrkt att länsstyrelsens personal omgående kontaktats för kvalitets-

säkring i fält,

• observationen är kvalitetssäkrad av samebyns inventeringssamordnare som

genomgått utbildning i Viltskadecenters regi med godkänt resultat,

• kvalitetssäkringen är fullständigt dokumenterad med hjälp av ifyllda

blanketter, foto av spårlöpor etc. och observationen med dokumentation

är registrerad i Rovdjursforum.

23

NFS 2007:10

Till 11 § samt avsnitt om kriterier i bilaga 1

Spillningsprover

Spillning bör insamlas från samtliga järvhonor som bedöms ha ungar och så långt

möjligt från de lodjursfamiljer och de vargar som uppträder i renskötselområdet.

Även spillning från dominanta handjur bör insamlas från samma områden.

Föryngring av järv

Fältarbete utförs under hela inventeringssäsongen. Undantag från kravet på tre

besök spridda över tre veckor vid sannolik föryngring kan bara tillämpas om

spårförhållanden eller andra orsaker omöjliggjort fältbesök i aktuellt område

tidigare under inventeringssäsongen.

Antal föryngringar av lodjur

För lodjur kan den eventuella osäkerhet som finns beträffande antalet för-

yngringar i ett län anges med ett lägsta och ett högsta antal. Det lägsta antalet

föryngringar är det officiella antalet grupperade föryngringar i länet som baserar

sig på kvalitetssäkringar och särskiljningar enligt rådande kriterier. Det högsta

antalet baserar sig på den inventeringsansvariges bedömning av, av länsstyrelsen

ej kvalitetsförsäkrade föryngringen (10 § andra stycket), missade fynd och/eller

särskiljningar på grund av dåliga väderförhållanden, etc.

Till 12 §

Det är viktigt att uppgifter om lyor, boplatser, rendezvousplatser samt platsan-

givelser för insamlade spillningsprover av aktuella rovdjur behandlas med

försiktighet under hela inventeringsarbetet från planläggning till resultatre-

dovisning och inte bara under själva fältarbetet. Dokumentation på blanketter

och kartor samt i Rovdjursforum bör hanteras varsamt och inte bli åtkomlig

för obehöriga.

Till 13 §

Dokumentation av observationer i Norge och Finland

Naturvårdsverket och berörd länsstyrelse bör verka för att personer som arbetar

på myndigheter i grannländerna dokumenterar observationer enligt de kriterier

som finns i föreskrifterna. I Norge utförs fältarbete av Statens naturoppsyn och

Statsskog/Fjelltjensten och i Finland främst av Metsähallitus. I Rovdjursforum

bör även uppgifter från dessa kunna registreras.

Allmänhetens observationer

Allmänhetens observationer bör så långt möjligt registreras i Rovdjursforum.

En skälighetsbedömning görs utifrån observationens betydelse i jämförelse

med andra tidigare kända observationer.

24

NFS 2007:10

Revir

Revir bör av länsstyrelsen ges unika namn eller beteckningar som används

kontinuerligt, dvs. även år då föryngring inte förekommer. Använda bon eller

lyor/lyehål inom reviret anges med exakt platsangivelse de år de används.

Fotodokumentation

Dokumentation i form av fotografier och filmsekvenser är viktigt för att styrka

en observation. Om dokumentationen inkommer i efterhand från tredje part bör

observationsplats, datum och tidsangivelse tydligt framgå av bilderna. Sådana

fotografier och filmsekvenser bör lagras i Rovdjursforum.

Blanketter

De blanketter som finns tillgängliga på Rovdjursforums förstasida bör an-

vändas, såvida inte andra instruktioner ges av länsstyrelsen. Blanketterna är

således tillgängliga för alla – dvs. även personer som inte har behörighet till

Rovdjursforum under webbadress: www.rovdjursforum.se

Behörighet till Rovdjursforum

Behörighet för fler intressenter att registrera i Rovdjursforum kommer succes-

sivt att utökas. Deltagare i inventeringar som inte har behörighet dokumenterar

observationer m.m. på blanketter och kartor. Sådana uppgifter bör snarast

registreras i Rovdjursforum.

Fällt vilt

Fällda rovdjur och fallvilt bör i avvaktan på en egen ”modul” i Rovdjursforum

registreras där som synobservationer. Där bör fallvilt och djur som fälls vid

skyddsjakt registreras som observationer kopplade till separata ”inventeringar”

i länet.

Till 14 §

Länsstyrelsens redovisning

Av dokumentationen i Rovdjursforum bör antalet föryngringar och förekomster

fördelade på län och samebyar framgå.

Varg

antal säkra föryngringar och andra förekomster

Björn

antal säkra föryngringar

Järv

antal säkra respektive sannolika föryngringar

Lodjur

antal säkra föryngringar

Kungsörn

antal lyckade häckningar, häckningar med okänt resultat.

Föryngringar som delas mellan samebyar, län eller länder särredovisas liksom

alla misslyckade föryngringar eller häckningar.

Motsvarande information bör även kunna utläsas av registrerade observatio-

25

NFS 2007:10

ner, grupperingar m.m. i Rovdjursforum. För varg, järv och kungsörn bör även

kontrollerade revir och lyeområden utan aktivitet framgå.

Om föryngring inte dokumenterats i ett län eller en sameby måste i förekom-

mande fall regelbunden alternativt tillfällig förekomst redovisas.

I Rovdjursforum bör även kunna utläsas vilka inventeringsmetoder som

använts samt vilka områden som inventerats under olika inventeringar. Såväl

planerat som inventerat område bör framgå samt vilka som medverkat i in-

venteringsarbetet.

Viltskadecenters redovisning

På Naturvårdsverkets uppdrag redovisar Viltskadecenter rovdjurens utbred-

ning på sin webbsida. Redovisningen bör vara så detaljerad att det också kan

bedömas hur de angivna målen i 2 och 3 §§ uppfylls. Relevanta trender för

rovdjursarterna anges i diagram och i tabeller. Arternas utbredning och inven-

teringarnas geografiska täckning redovisas på kartor. Eventuell osäkerhet i

angivna siffror bör anges.

Föryngringarnas ”hemvist”

En föryngring eller annan förekomst bör registreras i det land, län eller sameby

där huvuddelen av tillhörande observationer gjorts.

Platsangivelser

Med hänsyn till observationernas känslighet utifrån störnings- och sekretes-

synpunkt bör de inte redovisas med större noggrannheten på kartor eller på

annat sätt än vad som bedöms välbetänkt för arten.

De allmänna råden NFS 2004:17 och NFS 2004:18 upphör att gälla.

Naturvårdsverket

MATS OLSSON

Klas Allander

(Viltförvaltningsenheten)

Elanders, Vällingby 2007 5575