NFS 2007:8

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:13) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2007:8

Utkom från trycket

den 25 oktober 2007

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring av föreskrifter ( NFS 2003:13

) om statliga

bidrag till klimatinvesteringsprogram

beslutade den 12 september 2007.

Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinves-

teringsprogram föreskriver Naturvårdsverket att 11 § andra stycket, 14 § andra

stycket, 17 § andra stycket och 19 § första stycket skall ha följande lydelse:

– – –

11 § Ansökan skall innehålla en redovisning av programmet och åtgärder i

anslutning till detta och skall göras i den form som Naturvårdsverket anvisar.

Den skall ges in till Naturvårdsverket i tre exemplar samt i elektronisk form.

Kopia av ansökan skall ges in till länsstyrelsen i det eller de län där åtgär-

derna skall genomföras.

– – –

– – –

14 § Programägaren får efter beslut om bidrag ändra i programmet eller i en

enskild åtgärd om Naturvårdsverket godkänner det.

Begäran om ändring skall göras i den form som Naturvårdsverket anvisar

och ges in till Naturvårdsverket med kopia till länsstyrelsen i det eller de län

där åtgärden skall genomföras.

– – –

– – –

17 § Senast tre månader efter det att samtliga åtgärder i programmet har slut-

förts, skall den som beviljats bidrag av Naturvårdsverket för ett program eller

en enstaka åtgärd till Naturvårdsverket lämna en sådan slutrapport som avses i

17 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram.

Slutrapporten skall omfatta alla åtgärder som beviljats bidrag. Slutrapporten

skall lämnas i den form som Naturvårdsverket anvisar.

Kopia på slutrapporten skall ges in till länsstyrelsen i det eller de län där

åtgärder genomförts.

– – –

– – –

19 § Till slutrapporten skall bifogas intyg från en auktoriserad revisor eller en

certifierad kommunal revisor som godkänt den ekonomiska redovisningen.

2

NFS 2007:8

Elanders, Vällingby 2007 55133

Underlaget för slutrapportens redovisning av ekonomi och miljöeffekter skall

vara tillgängligt för Naturvårdsverkets kontroll.

– – –

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Magnus Östling

Enheten för investeringsprogram