NFS 2008:11

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2008:11

Utkom från trycket

den 26 maj 2008

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets

föreskrifter ( NFS 2006:1

) om kartläggning och

analys av ytvatten enligt förordningen ( 2004:660 )

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

beslutade den 13 maj 2008.

Med stöd av 3 kap. 4 § och 9 kap. 3 § förordningen (2004:660) om förvaltning

av kvaliteten på vattenmiljön föreskriver1 Naturvårdsverket i fråga om verkets

föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt för-

ordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

dels att i föreskrifterna ordet ”skall” ska bytas ut mot ”ska”,

dels att i föreskrifterna ordet ”rapporteringsförekomst” i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ”ytvattenförekomst” i motsvarande form,

dels att 3, 4, 6, 7, 9, 12 och 18 §§ samt bilagorna 2 och 4 ska ha följande

lydelse.

3 § I dessa föreskrifter avses med

attribut: egenskaper hos ett visst objekt. För geografiska objekt indelas att-

ribut i geometriska (läge, form, storlek) och tematiska (annan egenskap än

geometri),

geografisk databas: databas som innehåller digitala geografiska data,

GIS: Geografiska informationssystem, informationssystem som hanterar

geografiska data,

riskbedömning: bedömning, i enlighet med bilaga II punkten 1.5 andra

stycket till direktiv 2000/60/EG, av om ytvattenförekomsten riskerar att inte

uppfylla de kvalitetskrav som fastställs enligt 4 kap. förordningen (2004:660)

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

statusklass: den status ytvattenförekomsten bedöms ha enligt definitionerna

i bilaga V till direktiv 2000/60,

topologi: beskrivning av hur geografiska objekt ansluter eller angränsar till

varandra,

unik identitet: en unik identitet för en företeelse som är oberoende av dess

representation och som kan jämföras med ett personnummer. Identiteten kan

användas som kopplingsnyckel dvs. med hjälp av denna knyts information om

objektet till objektet,

ytvattenkategori: en sjö, ett vattendrag, ett kustvattenområde eller ett vatten

i övergångszon.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upp-

rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327,

22.12.2000, s. 1, Celex 32000L0060).

2

NFS 2008:11

4 § Ytvattenförekomster ska avgränsas i relevant skala. Tilldelning av unika

identiteter ska göras enligt punkt 4.2 i bilaga 4 till denna föreskrift.

6 § Vid betydande påverkan från punktkällor ska utsläppet kopplas till berörd

ytvattenförekomst tillsammans med information om punktkällans geografiska

läge i form av x- och y-koordinat, dess existerande unika identitet i emissions-

registret (EMIR) och branschtillhörighet enligt Svensk Näringsgrensindelning

(SNI) med hushåll som tillägg.

7 § Bedömningen av annan betydande påverkan än påverkan från punktkällor

ska genomföras på lämplig geografisk nivå. Resultatet av bedömningen ska

kopplas till vald geografisk nivå tillsammans med information om branschtill-

hörighet, med hushåll som tillägg, i kategorierna areella näringar, industri, övrig

eller okänd om uppgifter om källan saknas, samt vald metod för bedömning.

9 § Registret över skyddade områden ska innehålla nationellt gällande data

som beskriver områdenas geografiska avgränsning, i GIS-format, och som

anger dess unika identitet.

Registret ska även innehålla uppgift om områdets namn, enligt vilket/vilka

EG-direktiv området är utpekat, svensk lagstiftning som skyddar området samt

syftet med skyddet.

12 § Varje ytvattenförekomst ska tilldelas en unik identitet enligt punkt 4.2

i bilaga 4 till denna föreskrift.

18 § Ytvattenförekomsternas geometri ska kunna tillhandahållas i referens-

systemet SWEREF 99 TM.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 maj 2008.

Naturvårdsverket

Lars-Erik Liljelund

Håkan Marklund

(Enheten för Miljöövervakning)

3

NFS 2008:11

Bilaga 2

Kriterier för indelning av limniska typer

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exempel: en sjö belägen i ekoregion 2 med djup större än 5 meter och en yta

större än 10 km2 men med låg humushalt och alkalinitet ges beteckningen

2S(DLNN).

Tabell 1

SJÖAR

Djup (medel) Djup (max) Yta

Humus

Kalk

> 4 m (D)

> 5 m (D)

> 10 km2(L)

> 50 mg Pt/l (Y)

> 1,0 mekv alk (Y)

</= 4 m (S)

</= 5 m (S) </=10 km2 (S) </= 50 mg Pt/l (N) </= 1,0 mekv alk (N)

Tabell 2

VATTENDRAG

Avrinningsområde

Humus

Kalk

> 100 km2(L)

>50 mg Pt/l (Y)

> 1,0 mekv alk (K)

</= 100 km2 (S)

</= 50 mg Pt/l (N)

</= 1,0 mekv alk (N)

NFS 2008:11

4

Elanders i Vällingby 2008 57185

Bilaga 4

4.2 Principer för identitetssättning

Ytvattenförekomstidentiteten för en vattendragssträcka beräknas som SE plus

en fryst centrumkoordinat motsvarande tio meters noggrannhet, vilket motsvarar

sex siffror i nordkoordinaten och fem siffror i ostkoordinaten i SWEREF 99

TM (t.ex. SE666752-64617).

4.2.1 Vid justering respektive tillägg av vattendrag

Identitetssättning vid uppdelning av en ytvattenförekomst ska ske enligt prin-

cipen att centrumkoordinaten för respektive ny vattenförekomst utgör underlag

för de nya identiteterna.

Ytvattenförekomsten uppströms respektive nedströms delningspunkten får en

identitet som består av landsbeteckningen SE och centrumpunktens koordinat

enligt SWEREF 99 TM.

4.2.2 Vid justering respektive komplettering av sjöar

Vid finindelning av sjöar skapas identiteter för de nya ytvattenförekomsterna

(bassängerna) bestående av landskoden SE och koordinaterna för polygonens

ungefärliga mittpunkt i SWEREF 99 TM (t. ex. SE676345-34653).

---------------------------------------------------------------------------------------------