NFS 2008:14

Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter med anledning av producent­ansvaret för elektriska och elektroniska produkter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2008:14

Utkom från trycket

den 2 oktober 2008

Naturvårdsverkets föreskrifter om lämnande av uppgifter

med anledning av producentansvaret för elektriska och

elektroniska produkter;

beslutade den 25 september 2008.

Med stöd av 30 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska

och elektroniska produkter föreskriver1 Naturvårdsverket följande.

Definitioner

1 § Begreppet producent har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska

produkter.

2 § Begreppet hushållsavfall har i dessa föreskrifter samma betydelse som i

avfallsförordningen (2001:1063).

Tillämpningsområde

3 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om rapportering enligt för-

ordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska

produkter.

Lämnande av uppgifter till Naturvårdsverket

4 § Bilagorna 1–3 till dessa föreskrifter anger vilka uppgifter producenterna

ska registrera och rapportera till Naturvårdsverket med anledning av förordning-

en (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

5 §

Alla

uppgifter enligt 4 § ska lämnas elektroniskt till Naturvårdsverkets

register för producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter,

EE-registret. Om särskilda skäl föreligger kan rapporteringen ske via pap-

persblanketter.

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall

som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) (EGT L 37,

13.2.2003, s. 24, Celex 32002L0096), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/108/EG (EGT L 345, 31.12.2003, s.106, Celex 32003L0108).

2

NFS 2008:14

Rapportering

6 § Rapportering om sålda mängder enligt 9 § 1–3 samt om insamlade mäng-

der enligt 20 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och

elektroniska produkter ska omfatta minst uppgifterna i bilagorna 1 och 2.

7 § Rapportering enligt 27 § samt 9 § 4 förordningen (2005:209) om produ-

centansvar för elektriska och elektroniska produkter avseende hur skyldigheten

att säkerställa finansiering av omhändertagandet enligt 18 § har fullgjorts ska

omfatta minst uppgifterna i bilaga 3.

Övergångsbestämmelser

1. År 2009 ska rapporteringen enligt 7 § ske senast 31 mars och omfatta

verksamhetsåren 2007 och 2008.

2. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2008 varvid de gamla före-

skrifterna i NFS 2006:15 upphävs.

Naturvårdsverket

EVA SMITH

Jon Engström

(Enheten för Styrmedels

administration)

3

NFS 2008:14

Bilaga 1

Uppgifter att rapportera – sålda mängder

Producenten ska ange sålda mängder i kg, uppdelat på de 10 produktkategorierna

i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska

produkter.

Uppgifter ska lämnas om sålda mängder i Sverige och på distans till respektive

land inom den Europeiska unionen.

Uppgifterna ska anges både för hushållsprodukter och för andra produkter

än hushållsprodukter.

4

NFS 2008:14

Bilaga 2

Uppgifter att rapportera – insamlade och behandlade mängder

Producenten ska rapportera antal kg som samlats in uppdelat på de 10 produkt-

kategorierna i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och

elektroniska produkter.

Uppgifterna ska anges både för hushållsavfall och för annat avfall än

hushållsavfall.

De insamlade mängderna ska delas upp på följande poster:

Återanvänts utan förbehandling

Återanvänts efter förbehandling

Materialåtervunnits

Energiåtervunnits

Bortskaffats på annat sätt

Exporterats för omhändertagande

5

NFS 2008:14

Bilaga 3

Uppgifter att rapportera – fullgörande

Uppgifter om insamlingssystem

Producenten ska ange vilket eller vilka system de använt sig av för insamling

av avfall från produkter som satts på marknaden före den 13 augusti 2005

respektive efter den 12 augusti 2005.

Uppgifterna ska anges både för avfall från hushållsprodukter och för avfall

från andra produkter än hushållsprodukter

Uppgifter om finansiella garantier

Producenten ska ange hur de har uppfyllt kraven i 18 § förordningen (2005:209)

om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Skyldigheter angående avfall från hushållsprodukter som sålts före

den 13 augusti 2005

Producenten ska ange hur de har uppfyllt kraven i 13 § förordningen (2005:209)

om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

Elanders i Vällingby 2008 58532