NFS 2008:4

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9)

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2008:4

Utkom från trycket

den 6 februari 2008

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i

föreskrifter om miljörapport ( 2006:9 )

;

beslutade den 17 januari 2008.

Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att

3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-

delse.

Miljörapportens grunddel

3 § Miljörapportens grunddel ska innehålla följande:

– – –

3. Uppgifter om verksamheten

– – –

• kod för huvudverksamhet och övriga koder enligt avdelning 1 i bilagan

till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

som verksamheten omfattas av

– – –

Miljörapportens textdel

4 § Miljörapportens textdel ska innehålla följande:

– – –

8. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna

bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:141, SNFS

1994:22, NFS 2001:113, NFS 2002:264 och NFS 2002:285. Där så är möjligt

ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel.

9. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar

eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens

påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd

av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

– – –

2

NFS 2008:4

Miljörapportens emissionsdeklaration

5 §Tillståndspliktiga verksamheter som bedriver en eller flera av de verk-

samheter som omfattas av bilaga 1 till dessa föreskrifter ska lämna in en emis-

sionsdeklaration.

I emissionsdeklarationen ska redovisas årsvärden för utsläpp till luft och

vatten av de föroreningar som förtecknas i bilaga 2 till dessa föreskrifter för

vilka tröskelvärdet i bilaga 2 har överskridits. Om utsläppet sker till vatten

ska anges om utsläppet sker till en recipient eller ett externt reningsverk. Om

utsläppet sker till en recipient ska koordinaterna för utsläppspunkten angivet

i rikets nät, RT90, anges. Om något utsläpp härstammar från olyckshändelse

ska detta anges.

För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i

ton av farligt respektive icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än 2

respektive 2000 ton per år. En uppdelning ska göras på sådant som forslas iväg

i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att bortskaffas.

För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och be-

handlingssätt (återvinning eller bortskaffning) anges. Dessutom ska namn och

adress anges för såväl mottagaren av avfallet som anläggningen för återvinning

eller bortskaffning av avfallet.

– – –

Anläggningar för förbränning med en installerad tillförd effekt av 50 MW eller

mer ska i emissionsdeklarationen förutom årsvärden enligt ovan även rapportera

utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid och stoft för enskilda produktionsenheter

samt värden för parametrarna i bilaga 3.

Bilaga 3

Energiparametrar

– – –

Anläggningar för förbränning av bränslen som omfattas av Naturvårdsverkets

föreskrifter om stora förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) med en instal-

lerad tillförd effekt av 50 MW eller mer ska rapportera:

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2008

Naturvårdsverket

LARS-ERIk LILjELUND

Monika Magnusson

(Enheten för tillsyn)

Elanders i Vällingby 2008 56079