NFS 2009:2

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9)

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2009:2

Utkom från trycket

den 10 februari 2009

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i

föreskrifter om miljörapport ( 2006:9

);

beslutade den 18 december 2008

Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken, 31 § och 47 a § förordning (1998:899)

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet eller verk-

samhet som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § första respektive

andra stycket miljöbalken ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten, och

skyldighet för utövare av verksamhet som inte är tillståndspliktig eller förelagts

att ansöka om tillstånd men som omfattas av bilaga 1 till förordning (EG) nr

166/2006 (bilaga 1 till dessa föreskrifter) att lämna miljörapport och vad den

ska innehålla.

1 a § Den som utövar miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd men som omfattas av bilaga 1 till förordning

(EG) nr 166/2006 (bilaga 1 till dessa föreskrifter) ska varje år lämna en miljö-

rapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

2 § Miljörapporten ska avse kalenderår. Miljörapporter som avser tillstånds-

pliktig verksamhet eller verksamhet som förelagts att ansöka om tillstånd

ska bestå av en grunddel, en textdel och för vissa verksamheter en emissions-

deklaration. Övriga miljörapporter ska bestå av en grunddel och en emissions-

deklaration.

Miljörapportens grunddel

– – –

3. Uppgifter om verksamheten

– – –

vem som godkänner miljörapporten och uppgifter om hur denne kan nås

kod för huvudverksamhet och övriga koder enligt avdelning 1 i bilagan till

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om

verksamheten omfattas av sådan koder

2

NFS 2009:2

kod för huvudverksamhet och övriga koder enligt bilaga 1 till förordning

(EG) nr 166/2006 (bilaga 1 till dessa föreskrifter) om verksamheten omfattas

av sådan koder

– – –

Miljörapportens emissionsdeklaration

5 § Miljöfarliga verksamheter som bedriver en eller flera av de verksamheter

som omfattas av bilaga 1 till förordning (EG) nr 166/2006 (bilaga 1 till dessa

föreskrifter) ska lämna in en emissionsdeklaration.

– – –

Anläggningar för förbränning med en installerad tillförd effekt av 50 MW eller

mer6 ska i emissionsdeklarationen förutom årsvärden enligt ovan även rapportera

värden för parametrarna i bilaga 3.

– – –

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter att de utkom från trycket.

Naturvårdsverket

EvA SMIth

Monika Magnusson

(Enheten för tillsyn)

6

Gäller inte anläggningar (eller produktionsenheter) som förbränner bränslen som omfattas

av förordningen om avfallsförbränning (SFS 2002:1060)

3

NFS 2009:2

Bilaga 3 NFS 2006:9

Parametrar för förbränningsanläggningar ≥ 50 MW 26

– – –

Installerad tillförd effekt (MW) för i anläggningen ingående produktions-

enheter (förbränning) och sammanlagt för anläggningen. Eventuella pro-

duktionsenheter för avfallsförbränning eller samförbränning som omfattas

av förordningen om avfallsförbränning (SFS 2002:1060) ingår inte.

Bränsleförbrukning under året (GWh) uppdelat på produktionsenheter

(förbränning) och sammanlagt för bränsleslag tillhörande följande bräns-

lekategorier:

– Biomassa (enligt NFS 2002:26)

– Övriga fasta bränslen (kol och torv)

– Flytande bränslen (ange vilka)

– Naturgas

– Övriga gaser (ange vilka)

Årliga utsläpp av kväveoxider (NO

x

), svaveldioxid (SO

2

) och stoft för

enskilda produktionsenheter (förbränning) och sammanlagt för anlägg-

ningen.

26 Enligt EG-direktiv 2001/80 om stora förbränningsanläggningar

4

Elanders i vällingby 2009 228843