NFS 2010:14

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (2005:10) om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2010:14

Utkom från trycket

den 29 december 2010

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter ( 2005:10 )

om yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av

elektriska eller elektroniska produkter;

beslutade den 9 december 2010.

Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 42 a § avfallsförordningen

(2001:1063) i fråga om verkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig

förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

dels att författningsrubriken ska ha följande lydelse,

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande

lydelse.

Naturvårdsverkets föreskrifter ( 2005:10 ) om yrkesmässig

förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska

eller elektroniska produkter;

2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkesmässig förbehandling

och återvinning av el-avfall.

Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i avfallsförordningen

(2001:1063) och i förordning (2008:834) om producentansvar för batterier.

7 a § Den som bedriver återvinnings- eller materialåtervinningsverksamhet

ska föra register över mängden avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska

produkter, deras komponenter, material eller ämnen när de kommer in i och när

de lämnar återvinnings- eller materialåtervinningsanläggningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2011.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Helen Lindqvist

(Enheten för produkter och avfall)

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall

som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (EUT L 37, 13.2.2003,

s. 24, Celex 2002L0096).