NFS 2010:16

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

1

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

NFS 2010:16

Utkom från trycket

den 29 december 2010

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter

(NFS 2006:9) om miljörapport;

beslutade den 2 december 2010.

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 31 § , 31 a § och 47 a § förordning

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fråga om föreskrifterna

(NFS 2006:9) om miljörapport

dels att 1 § ska ha följande lydelse

dels att 2 § ska ha följande lydelse

dels att 3 § 4 ska ha följande lydelse

dels att det i 6 § ska införas ett nytt fjärde stycke av följande lydelse

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till NFS 2009:11 ska ha följande

lydelse.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet eller verk-

samhet som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § första respek-

tive andra stycket miljöbalken ska lämna varje år till tillsynsmyndigheten.

2. vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en

verksamhetsutövare i enlighet med 31 a § förordningen (1998:899) om

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska lämna i en miljörapport till

länsstyrelsen om länsstyrelsen begär det.

3. skyldighet för utövare av verksamhet som inte är tillståndspliktig eller fö-

relagts att ansöka om tillstånd men som omfattas av bilaga 1 till förordning

(EG) nr 166/2006 (bilaga 1 till dessa föreskrifter) att lämna miljörapport

och vad den ska innehålla. (NFS 2009:2).

2 § Miljörapporten ska avse kalenderår

1. Miljörapporter som avser tillståndspliktig verksamhet eller verksamhet som

förelagts att ansöka om tillstånd ska bestå av en grunddel, en textdel och

för vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

2. Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska innehålla uppgifter om levererad mängd

per materialslag av naturgrus, berg och morän.

3. Miljörapporter som avser verksamhet som inte är tillståndspliktig eller fö-

relagts att ansöka om tillstånd men som omfattas av bilaga 1 till förordning

(EG) nr 166/2006 (bilaga 1 till dessa föreskrifter) ska bestå av en grunddel

och en emissionsdeklaration.

2

NFS 2010:16

Miljörapportens grunddel

----

4. Miljörapporter som innehåller en emissionsdeklaration ska även innehålla

uppgifter om koordinater för anläggningens mittpunkt.

Inlämnande

6 § Miljörapporten ska senast den 31 mars året efter det kalenderår som mil-

jörapporten avser vara inlämnad till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen

över verksamheten.

Miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala data-

bas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Eventuella

kompletteringar som görs ska också lämnas via SMP.

Tillsynsmyndigheten får bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen

och emissionsdeklarationen och högst tre månader med textdelen, om det finns

särskilda skäl.

Det som sägs i första – tredje styckena gäller inte miljörapporter som avses i

1 § 2.

6 a § Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska lämnas till länsstyrelsen vid den

tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer. Dessa rapporter ska redovisas på lämpligt

datamedium eller i skriftlig form.

Övergångsbestämmelser till NFS 2009:11 (NFS 2009:11)

----

3. I miljörapporter avseende år 2010 får, i fråga om 4 § 6 och bilaga 4, såsom

årsvärden för täkters faktiska produktion redovisas uppgifter för tiden 1 mars

till 31 december.

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter att de utkom från tryck.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Fredrik Jonsson

(Enheten för markanvändning och

vattenverksamhet)