NFS 2012:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om betalning av miljösanktionsavgifter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2012:10

Utkom från trycket

den 30 november 2012

Naturvårdsverkets föreskrifter om

betalning av miljösanktionsavgifter;

beslutade den 22 november 2012.

Med stöd av 6 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter föreskriver

Naturvårdsverket följande.

1 § Ett beslut om miljösanktionsavgift ska på beslutets första sida eller på

särskilt försättsblad innehålla uppgift om

1. beslutande myndighet (namn samt regional kod enligt SCB),

2. beslutsdag,

3. för fysisk person den avgiftsskyldiges namn och personnummer och i

förekommande fall firma, för juridisk person företagets namn och organi-

sationsnummer,

4. den avgiftsskyldiges postadress,

5. avgiftsbeloppets storlek,

6. förfallodag, och

7. grunden för beslutet genom angivande av tillämplig bestämmelse i för-

ordningen (2012:259) om miljösanktionsavgift eller, för överträdelser som

inträffat före den 1 juli 2012, tillämplig punkt i bilagan till förordningen

(1998:950) om miljösanktionsavgifter.

2 § Ett beslut om miljösanktionsavgift ska innehålla en upplysning om att

avgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.

3 § Efter sista betalningsdagen får beslutet enligt 30 kap. 5 § andra stycket

miljöbalken verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. En upplysning om

detta ska finnas i beslutet.

4 § Den tillsynsmyndighet som beslutat om miljösanktionsavgift ska efter del-

givning av beslutet enligt 30 kap. 4 § miljöbalken omgående sända en kopia av

beslutet och av bevis om delgivning till Kammarkollegiet. Motsvarande gäller

om myndigheten upphävt eller ändrat beslutet efter omprövning.

Om ett beslut överklagas ska tillsynsmyndigheten underrätta Kammarkol-

legiet om detta.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013, då Naturvårdsverkets före-

skrifter (NFS 2002:16) om betalning av miljösanktionsavgifter upphör att gälla.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

Elanders Sverige AB, 2012